Rémregények, vámpírtörténetek: mi az oka népszerűségüknek? : A kezdetben szentimentális elemekkel is átszőtt, megjelenésétől fogva rendkívül népszerű rémregény (gótikus regény) mint önálló műfaj a felvilágosodás eszméinek mintegy ellen-áramlataként, a 18. század második felében indult útjára, és az első hullámának divatja egészen a romantikáig tartott. A 19. század elején jelent meg benne új klisé-figuraként a vámpír, először elbeszélő költeményekben, majd prózában is. A gótika, mint írásmód a rákövetkező irodalomtörténeti korokban, napjainkat is beleértve, újra és újra megjelenik -- ahogyan a vámpír is újra és újra kinyitja koporsója fedelét, és, hiába döftek annyiszor karót a szívébe, -- mint Christopher Lee Draculája a Hammer-filmekben --, a lehető legváratlanabb módokon újra és újra feltámad. A kurzus a vámpírnarratívákra fektetett hangsúllyal tekinti át a rémtörténet/horror műfajának történetét, és annak reprezentatív szövegeinek elemzésével évszázadokon átívelő, töretlen népszerűségének okát kutatja. A kurzust a kapcsolódó filmeket bemutató vetítés-sorozat kíséri, és kitérünk a tárgyalt művek által képviselt szellemiség egyéb vonatkozásaira is, pl. kapcsolódó szubkultúrák. A vizsgálódás során a társadalmi, kulturális olvasatokra helyezzük a hangsúlyt. A kurzus a horrort, mint műfajt, illetőleg a vámpírfigurát szubverzív funkcióján keresztül mutatja be, és annak tárgyalásával zárul, hogy a jelenlegi populáris kultúrában a vámpír szelídített/kasztrált, eladhatóvá tett változata miképpen válik el e funkciótól az ifjúsági regényekben. 1. A "gótikus" szó jelentései, ezek tartalmi összefüggései, kultúrtörténeti kontinuitása. Gyökerek: a gótikus regény, mint műfaj megjelenése, divatja, társadalmi háttere, narratív elemei. (felvilágosodás eszméivel való szembenállás, az irracionális, a természetfeletti előtérbe helyezése, az okkultizmus iránti érdeklődés, múltba vágyódás, visszatekintés a középkorba, Vámpírok a folklórban, történelemben. A vámpír első irodalmi ábrázolásai. 2.. A gótika, mint írásmód. A társadalmi, tudományos, technikai fejlődéssel, az ipari forradalommal szemben kifejezett aggodalom, mely az őrült tudós figurájában testesül meg. Mary Shelley regénye, melyet a fantasztikum több alműfaja -- horror, science fiction -- is első szövegének tekint, és amelynek tematikája több vámpírnarratívában is visszaköszön majd. 3. A vámpírfigura első prózai reprezentációi, ezek gender-vonatkozásai. 4. A viktoriánus Gothic, London és az emberi elme 2 oldala: R. L. Stevenson: Dr Jekyll és Mr Hyde (kisregény) 5--7. A századvég 2 elméleti áramlata, ennek 2 meghatározó arca: Oscar Wilde és Bram Stoker. A századvég (Fin-de-Siécle) kulturális atmoszférája, művészet-- és gender-szemlélete. A dekadencia, a Dandy és az Új Nő. Az ezekre adott konzervatív reakció, a "sexual anarchy" keltette szorongás, ennek mai képe. A Drakula különböző olvasati lehetőségei: pszichoanalitikus, társadalomkritikai, vallási alapú (Drakula mint Antikrisztus, Renfield mint Keresztelő Szent János). A Drakala folytatásai, átiratai, film-adaptációi. 8. A gender alapú szorongás továbbélése, a femme fatale divatja a kora 20. századi vámpírnarratívákban, A vámpírnarratívák további lehetőségei. A mad scientist figura visszatérése, orvoslás kritikája; gazdasági kizsákmányolás, politikai illetve faji, nemi és osztály alapú elnyomás metaforája, az első pszichikus vámpírtörténetek (lélekvámpírok, energiavámpírok), az okkultizmus iránti érdeklődés, tömegkultúra normái vs. kívülállók. A gótikus témákkal való kísérletezés a magyar irodalomban: Babits, Kosztolányi és 9. A posztmodern regény, illetve az apokalipszis-narratívák előképe. Az őrült tudós reprezentációja,az ontológiai--episztemológiai krízis horroban. A bináris oppozíciók határainak elmosása, a gonosz relativizálása. A horror, mint a háború és a háború utáni időszak, a fordizmus, a tudományos-technikai racionalitás kritikája. A kispolgári családi idill, a kertvárosi amerikai álom, a fogyasztói társadalom és a vallási téboly kritikája a regényben. 10--11. Paradigmaváltás a vámpírregényben: Anne Rice -- Interjú a vámpírral (regény, nagy terjedelmű). Miért innovatív? (cselekmény, jellemábrázolás, szereplők, narráció, erőviszonyok) Értelmezési lehetőségek: életrajzi alapú/pszichoanalitikus, posztmodern, egzisztencialista olvasat, feminista olvasat, queer olvasat. A Vámpírkrónikák további kötetei. 12. "A megszelidített dúvad" -- a vámpír (mint önmaga árnyéka) és a Twilight-láz. A fogyaszthatóvá tett vámpír népszerűségének okai. 13. Szemezgetés a kortárs vámpírregény--dömpingből: a Twilight--hisztária hullámait meglovagoló (elsősorban) nőírók, akik szinte mindig jobbak Meyernél

Előadó: Antoni R.