Oktatók

adatelem: a számítógépes fájl egyértelműen meghatározott információegysége, pl. - szerző, - cím, - deszkriptor, - raktári jelzet stb. Az adatelemet bibliográfiai leírásban is azonos értelemben használják.

adatkeresés: az adattár automatikus átvizsgálása meghatározott adatelemért, valamilyen keresési kritérium alapján

AMICUS: az AMICUS a Kanadai Nemzeti Könyvtár megbízásából kifejezetten nemzeti könyvtári funkciók ellátására kifejlesztett integrált könyvtári rendszer, mely az ORACLE relációs adatbázis kezelőn alapul. Magyarországon az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) és a Könyvtártudományi Szakkönyvtár (KSZK) közös integrált könyvtári szoftvereként működik. A Széchényi Könyvtár esetében az AMICUS egységes rendszerébe konvertált korábbi adatállományok: az OSZK törzsgyűjteménye (1992-től napjainkig), Magyar nemzeti bibliográfia könyvek (1976-tól napjainkig), KSZK gyűjteménye (1996-tól napjainkig), Külföldi Könyvek Katalógusa (1987-től napjainkig), Nemzeti Periodika Adatbázis (1665-től napjainkig).

authority file: {magyarul: besorolási állomány, egységesített (név)alakok listája} Egyes adatbázisok segédállománya, amely a több rekordban is előforduló adatokat (pl. szerző, kiadó) egységes formában tárolja. Az adatbevitel során ebből az állományból emelhetjük át a "szabályos" adatokat a rekordba. A visszakeresésnél böngészhető listaként kerül felhasználásra.

Bibliotheca Corviniana Digitalis: a Bibliotheca Corviniana Digitalis (e-corvinák) néven futó program célja, hogy digitális eszközökkel virtuálisan visszaállítsa Mátyás király egykori könyvtárát, a Bibliotheca Corvinianát vagy korabeli nevén Bibliotheca Augustát. A virtuális rekonstrukció mellett célul tűzi ki a könyvtár tudományos feldolgozását és az eredmények Internetes publikálását és a könyvtár népszerűsítését. A Bibliotheca Corviniana Digitalis program összefoglaló neve mindazoknak a részprojekteknek, amelyek Mátyás király könyvtárának rekonstrukciójára vagy annak feldolgozására irányulnak.

BOBCATSSS: egy nemzetközi konferencia, melyet könyvtárosok és információs szakemberek részére szerveznek, az EUCLID égisze alatt. Ez tulajdonképpen egy vándorkonferencia, melynek minden évben a hálózat más-más városa ad helyet. Maga a kifejezés egy betűszó, mely az alapító intézetek városainak kezdőbetűiből áll össze: Budapest, Oslo, Barcelona, Coppenhagen, Amszterdam, Tampere, Stuttgart, Szombathely, Sheffield.

boole-operátorok: számítógépes adatbázisoknál az egyes kereső kifejezések közötti kapcsolatot leíró műveleti jelek. Meghatározható velük a keresett szavaknak megfelelő találati halmazok átfedő (közös) része (AND művelet) vagy összessége (OR művelet), illetve az egyik kifejezést tartalmazó és a másikat kizáró részhalmaz (NOT művelet): 

CCL: (Common Command Language) {magyarul: közös parancsnyelv} Számítógépes adatbázisokban (pl. OPAC-okban) való keresésre kidolgozott szabványos nyelv. A felhasználó ugyanazokkal a parancsokkal kereshet a CCL nyelvet beszélő adatbázisokban

Digitális Irodalmi Akadémia (DIA): 1988-ban jött létre, fő küldetése a legújabb kori és kortárs magyar irodalom kiemelkedő alkotásainak átmentése a digitális korba, értékeinek megőrzésével, közvetítésével és népszerűsítésével.

digitalizálás: írott és audiovizuális dokumentumok digitális formába való átalakítása. Digitális jelfeldolgozásnak vagy digitalizálásnak nevezzük azt a folyamatot, amikor egy fizikai mennyiséget valamilyen módon számítógéppel feldolgozhatóvá teszünk. A digitalizálás szó a digitális szóból ered, „átalakítás digitális formátumúra” jelentéssel. A fizikai dolgokat (melyek „analóg”, számítógépek által közvetlenül nem kezelhető formában léteznek) valamilyen módon jellemezni kell digitális formában ahhoz, hogy azokkal a számítógépek dolgozni tudjanak. A digitalizálás nagyon tág fogalom: a digitalizálás pontos módja nem csak a fizikai dologtól függ, hanem attól is, hogy azt milyen célból vagy módon akarjuk számítógéppel felhasználni. A digitális jelfeldolgozás fő területei: digitális hangfeldolgozás, digitális képfeldolgozás, a digitális beszédfeldolgozás, digitális méréstechnika.

DIIGO: „(Digest of Internet Information, Groups and Other stuff)” kutató, tudásmegosztó és menedzsmentplatform egyéneknek és csoportoknak. Online információk felfedezésére, megosztására, produktív felhasználására fókuszál. Alapja a felhasználók ismerete, véleménye és együttműködése. A Diigo, mint közösségi hálózat abban különbözik a többitől, hogy a megosztott információn, tudáson (könyvjelzőkön és a hozzájuk fűzött megjegyzéseken) keresztülépíti a közösséget, a közösség tudását. Hatásos kutató-, információ- és tudásmegosztó eszköz egy projektcsapat, egy osztály, egy munkacsoport, vagy egy klub számára.

DOI: (Digital Object Identifier) {magyarul: digitális objektumazonosító} lehetővé teszi, hogy szellemi termékeket digitális hálózatokon állandóan azonosítani lehessen, és a rájuk vonatkozó kurrens adatokat el lehessen érni.

EISZ: az Elektronikus Információszolgáltatás nemzeti program célja, hogy a felsőoktatás és a tudományos kutatás számára nélkülözhetetlen elektronikus információforrásokat központilag, nemzeti licenc alapján vásárolja meg, melynek eredményeként az eddigieknél lényegesen több információt tud biztosítani. Az EISZ fontos része a felsőoktatási fejlesztési programnak és hazánk euroatlanti integrációjának, mivel jelentősen megnöveli a magyar felsőoktatási intézmények versenyképességét, és egyben elősegíti az információhoz való hozzáférés demokráciájának kiterjesztését is.

e-journal {magyarul: elektronikus újság, elektronikus folyóirat, e-lap}: Mindenféle olyan periodika (napilap, hírlevél, folyóirat stb.) összefoglaló neve, amely számítógépes formában (is) megjelenik. Szigorúbb értelemben véve csak a kizárólag elektronikus kiadású, nyomtatva meg nem jelenő, jellemzően hálózaton terjesztett kiadványok tartoznak ide. 

e-könyv: Elektronikus formában létrehozott és terjesztett szöveget és egyes esetekben grafikát tartalmazó fájl, ami digitális megfelelője a nyomtatott könyvnek. Használatához, olvasáshoz megfelelő elektronikai eszköz szükséges. Az e-könyvet, azaz elektronikus könyvet az internet megjelenése hívta életre. Korábban is készítettek olyan dokumentumokat, amelyek könyvszerű tartalmat hordoztak, de e-könyvnek igazán akkortól nevezik ezeket, amióta letölthetővé váltak az internetről. Az e-könyvek elterjedésének másik feltétele a megfelelő méretű és minőségű kijelzővel rendelkező hordozható eszközök megjelenése. Jelenleg a célnak leginkább megfelelő olvasó eszköz az ún. e-papír kijelzővel ellátott e-könyv olvasók, amely technológiát habár nem erre a célra fejlesztették ki, de a minőségi feltételeknek legjobban megfelel.

elektronikus könyvtár: (electronic library) az elektronikus könyvtár számítógépes dokumentumok gyűjteménye. Ezek a dokumentumok lehetnek számítógépen rögzített dokumentumok, vagy eredetileg nyomtatott formában megjelenő, és informatikai eszközökkel digitalizált dokumentumok. Nem hagyományos dokumentumok (film, fotó, videó, hangfelvétel, stb.) digitalizált változata is alkalmas elektronikus könyvtáron keresztül történő szolgáltatásra. Az elektronikus könyvtárak sok tekintetben megegyeznek a hagyományos könyvtárral. Meghatározott gyűjtőkörük van, a dokumentumok bibliográfiai adatok alapján visszakereshetők, és az olvasók számára biztosított a dokumentumhoz való hozzáférés. De különböznek is tőlük abban, hogy Ezek a könyvtárak eltérnek a hagyományos könyvtáraktól abban, hogy: nincs nyitva tartásuk, nincs használati díj (azaz ingyenesek), és nincs könyvtárépület; megfelelő számítógép és Internet csatlakozással bárhonnét elérhetőek.

EOD: (eBooks on Demand) {magyarul: e-könyvek igény szerint} ezzel a szolgáltatással szerzői jogi korlátozások alól felszabadult könyvek rendelhetők a konzorcium könyvtáraiból. Az EOD szolgáltatását 12 európai ország 27 könyvtára kínálja 2007 óta folyamatosan bekapcsolódva a programba. Az Országos Széchényi Könyvtár után Magyarországon másodikként a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára csatlakozott az európai kezdeményezéshez.

EPA: (Elektronikus Periodika Archívum és Adatbázis) a Magyar Elektronikus Könyvtár kezdeményezése, mely a magyar vonatkozású elektronikus időszaki kiadványok könyvtári igényű nyilvántartására, illetve egyes folyóiratok archiválására irányul. A szolgáltatás célja, hogy létrejöjjön és minél tovább rendelkezésre álljon az elektronikus időszaki kiadványok szervezett, több szempontból visszakereshető katalógusa, illetve hogy minél több digitális periodika juthasson stabil hozzáférésű megjelenési módhoz és szakmai támogatáshoz, a felhasználók pedig minél könnyebben tájékozódjanak az e-periodikumok világában.

full-text: {magyarul: teljes szövegű, teljes szöveg} olyan számítógépes információforrás illetve megjelenítési formátum, melynél a dokumentumok teljes szövege (is) lekérhető.

gépesített kölcsönzés: a modern könyvtárakban nem csupán a könyvek adatait tartják nyilván számítógépes katalógusban, hanem az olvasókét is. A két adatbázis a könyveken és az olvasók kártyáján lévő vonalkód segítségével pillanatok alatt összekapcsolható, s a határidő, tartozás stb. problémáit ettől kezdve a rendszer automatikusan nyilvántartja.

HUNMARC: (Hungarian MARC) a MARC bibliográfiai adatcsere szabvány magyar változata. Több módosítást, bővítést tartalmaz a nemzetközi vagy az amerikai MARC-hoz képest.

HunTéka: az MTA SZTAKI könyvtári csoportja és az iKron Kft. által fejlesztett integrált könyvtári rendszer. A HunTéka könyvtári rendszer elsősorban közepes és nagy könyvtárak komplex igényeit hivatott kielégíteni.

hypertext: másképp: hipertext vagy hiperszöveg. Olyan elektronikus szöveg, amely a digitális technológia lehetőségeit kihasználva elszakad a hagyomá­nyos lineáris szerkesztésmódtól. Lényege, hogy dinamikus kereszthivatko­zások (hyperreferences) révén kapcsolatot (hyperlink) teremt a dokumentum egyes részei vagy az adott dokumentum és egy másik között.

IKR: (Integrált Könyvtári Rendszer) (IKR angolul ILS) könyvtárak sokféle feladatait - beszerzés, katalogizálás, kölcsönzés, stb. - támogató szoftver. Integráltnak azért hívják, mert az egymáshoz kapcsolódó, egymásra épülő munkafolyamatokat támogató modulokat egységes rendszerként valósítja meg.

IKSZ: (Informatikai és Könyvtári Szövetség) 1990-ben alakult meg a megyei könyvtárigazgatók kezdeményezésére. A szervezet elsősorban az intézmények szakmai érdekképviseletét látja el. Az IKSZ Országos szervezet, könyvtártípusok szerint létrehozott, területi és egyéb, szakmai elven létrejött tagozatokból áll. 

ILS: (Integrated Library System) Lásd Integrált könyvtári rendszer = IKR

IMOLA: (Integrált MOKKA, ODR és Országos Lelőhely-adatbázis) a HunTéka fejlesztőinek (MTA SZTAKI, Mongúz Kft.) koncepciója a magyarországi közös katalogizálás megújítására, s mint ilyen a MOKKA egyik lehetséges fejlesztési terveként is értelmezhető.

information broker: {magyarul: (hivatásos) információközvetítő, információs bróker} Üzleti vagy tudományos célú (számítógépes) információkereséssel foglalkozó személy vagy intézmény

ISBD(ER) (International Standard Bibliographic Description for Electronic Resources) {magyarul: elektronikus információforrások bibliográfiai leírásának nemzetközi szabványa} az IFLA szervezet által kiadott nemzetközi szabvány elektronikus dokumentumok és egy számítógépes információforrások könyvtári katalogizálásához. A szabvány korábbi változata, az ISBD(CF) (Computer Files) elsősorban az önálló hordozón (CD-n, mágneslemezen) megjelenő kiadványok leírásáról rendelkezett, az ~ már a távoli elérésű, hálózati információforrások bibliográfiai feldolgozását is szabályozza.

Koha: nyílt forráskódú, ingyenes, de szükség esetén "fizetős" támogatással is rendelkező integrált könyvtári rendszer.

Könyvsegéd: a Könyvsegéd egy kis webes eszköz, amit könyves témájú weboldalakba lehet beépíteni. A könyvtárak, antikváriumok vagy könyvesboltok weboldalainak találati listáiban lehetővé teszi, hogy a kiválasztott könyvről könyvkivonatot olvassunk az oldal elhagyása nélkül, hogy egy-egy könyvet a Könyvtárportálon lévő virtuális könyvespolcunkra tegyünk, valamint hogyha létezik, egyetlen kattintással elérjük az adott dokumentum digitális változatát. A könyvleírások központi adatbázisból származnak, s a polc is abban tárolódik - így bármely oldalon vagyunk éppen, ugyanazok a kiegészítő információk érhetőek el.

Könyvtár 2.0: a Könyvtár 2.0 (Könyvtár2, K2) a XXI. század eleji könyvtári szolgáltatások egyik meghatározott modellje, amelyben a szolgáltatások interaktív módon alakíthatók és vehetők igénybe. A modell a Web 2.0-s alapelveken és közösségi alkalmazásokon alapszik. A hagyományos könyvtár világában az információáramlás többnyire egyirányú: a szolgáltatások a könyvtártól jutnak el a felhasználóhoz, a könyvtár által szabályozott módon. A K2 modellben a kétirányú információ-áramoltatásra helyeződik a hangsúly. Magában foglalja az online szolgáltatásokat, úgy, mint az OPAC-ok, és a felfokozott feedback (visszacsatolás, visszaigazolás), azaz az információ áramoltatása nemcsak a könyvtárból a használó felé, de a használótól a könyvtár felé is. A felhasználói visszajelzések, értékítéletek és közreműködések nyomán a Web-közösség akár saját kezűleg is alakíthatja a szolgáltatást – közös munkával létrehozhat például egy adatbázist. A felhasználók, a passzív olvasói (fogyasztói) szerepkörből kilépve, közreműködhetnek az e-gyűjtemények alakításában, részt vehetnek a címkézésben, a tartalmi indexelésben, a szolgáltatásokat egyéni igényeikre át is szabhatják. A Könyvtár 2.0 támogatói azt várják, hogy a modell fel fogja váltani a hagyományos, egyirányú szolgáltatást, és évszázadokra meghatározza a könyvtárak arculatát. Ez a folyamat egyben a fogalmakat is módosítja. A könyvtárhasználó egyre inkább kezd kiemelkedni a passzív fogyasztó - olvasó - szerepéből, és kezd aktív résztvevő, felhasználó lenni. Ugyanakkor a szolgáltatások is mindinkább azonosulnak az őket létrehozó eszközökkel. 

KözelKatt: a Közelkatt azokat próbálja segíteni, akiknek több könyvtár katalógusában is keresniük kell egy-egy művet. Inkább egy kísérlet, technológiai demonstráció, s nem kész szolgáltatás - de az ötleteket könnyen és gyorsan át lehet ültetni a gyakorlatba. Két változata közül az első jelenleg a fejlesztés alatt lévő Könyvtárportál részeként lesz használható, jelentősen kibővített katalógus-készlettel és személyre szabhatósággal. A Közelkatt az UTCA fejlesztőinek munkája, neve a hasonló célokat megvalósító néhai Közelkat projektre utal - remélhetőleg ezt nem veszik rossz néven.

közös katalógus: kombinált könyvtári katalógus, mely számos könyvtár gyűjteményét egy közös felületen teszi elérhetővé. Az idők folyamán számos dokumentumformátumban készítettek közös katalógusokat, többek között könyv, mikrofilm, cédula formában, valamint újabban elektronikus adatbázisok formájában. A nyomtatott közös katalógusokat általában szerző vagy cím, esetleg valamilyen ellenőrzött szókészlet (könyvtári osztályozási rendszer) alapján rendezték. Az elektronikus változatok támogatják a kulcsszavas keresést valamint a logikai operátorok használatát is. A közös katalógusok mind a könyvtárosok, mind az érdeklődők számára hasznosak, mivel segítségével könnyebben kereshető számos különféle könyvtári katalógus, illetve egyes esetekben (mint például a magyar Országos Dokumentumellátó Rendszer esetében), biztosítja a könyvtárak közötti, ún. könyvtárközi kölcsönzést. Emellett a kutatók számára információforrás olyan különleges gyűjteményekhez (például kéziratgyűjteményekhez), melyek adataihoz egyébként nem tudnának hozzáférni.

kulcsszó: a kulcsszó elnevezései: szövegszó / keyword, catchword, catchphrase / Stichwort / parole chiave. Szöveges adatbázisokban való keresésnél fontos (pl. a dokumentumok címében előforduló, nem "tiltott") és használható szó vagy kifejezés. Jelenthet ún. "szabad" tárgyszót, nem tezauruszból vett deszkriptort is.

KWIC: (KeyWord In Context) {magyarul: kulcsszó szövegkörnyezetben} bibliográfiáknál, címlistáknál használt kiíratási formátum, ahol a listázás a szövegben előforduló kulcsszavak szerint rendezve és kiemelve, de mondatbeli környezetükkel együtt történik.

KWOC-index: (Key-Word-Out of Context) kulcsszó a szövegkörnyezetből kiemelve”. Lényege, hogy a kulcsszó és a szövegkörnyezet egymástól elválik, a kulcsszavat kiemeljük a szövegkörnyezetből. A szövegkörnyezet /a teljes, eredeti vagy módosított / cím az abból kiemelt kulcsszót közvetlenül követi.

LibriVision: az AMICUS on-line olvasói katalógusa, amelyen keresztül az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) és a Könyvtártudományi Szakkönyvtár (KSZK) egyéb adatbázisai is elérhetők. A LibriVisionnel lehetőség van más, OSZK-KSZK-n kívüli Z39.50 kompatibilis adatbázisokban való párhuzamos keresésre is.

MARC: ’(Machine-Readable Catalog) {magyarul: géppel olvasható katalógus} a géppel olvasható katalogizálás/kommunikáció kifejezésből származik, tehát bibliográfiai adatok géppel olvasható formájú ábrázolása. A bibliográfiai adatok géppel olvasható formájú ábrázolására, a gépi adathordozón való csereformátumának meghatározására szolgál. Kialakulását a számítógépek könyvtárakban való elterjedése hozta magával. Annak érdekében, hogy a számítógép az adatokat kezelni tudja, szükségessé vált a bibliográfiai adatok egységes leírása, azonosítása és szerkesztése, azaz az adatokhoz szabványos kódok rendelése. 

MATARKA (Magyar Folyóiratok Tartalomjegyzékeinek Kereshető Adatbázisa)  magyar kiadású szakfolyóiratok tartalomjegyzékét dolgozza fel könyvtári konzorcium keretében a Miskolci Egyetem Könyvtár, Levéltár, Múzeum vezetésével. A felvett adatok adatbázisba kerülnek és több szempont szerint visszakereshetők, ill. az egyes számok külön-külön böngészhetők. A feldolgozás egyrészt kézi adatbevitellel történik, másrészt digitális formában már rendelkezésre álló adatok konvertálásával.

MDK: (Magyar Digitális Képkönyvtár) 2008-2009-ben az Országos Széchényi Könyvtár irányításával és 48 magyar könyvtár összefogásával jött létre. Célunk, hogy az ismert és kevésbé ismert képeket a lehető legszélesebb körben hozzáférhetővé tegyük, határainkon innen és azon túl. A képkönyvtár gyűjtőköre - az Országos Széchényi Könyvtárban őrzött képanyagon túl - kiterjed a különféle gyűjteményekben őrzött magyar vagy magyar vonatkozású kódexekre, helytörténeti fotótárakra, képeslapokra, plakátokra és más képi (vagy képként szolgáltatott) dokumentumokra (pl. kéziratokra). A reprezentatív válogatás létrehozásakor elsősorban az oktatási, a tudományos és kulturális szempontok dominálnak. Az időről-időre bővülő speciális szolgáltatásokkal támogatjuk a képek kreatív felhasználását és újrahasznosítását. A könyvtárakban őrzött, digitalizált képanyag összegyűjtésével és szolgáltatásával a felhasználók áttekintést kapnak a gyűjteményekben található értékekről, és szabadon felhasználhatják azokat tanuláshoz, ismeretszerzéshez vagy akár szórakozáshoz. A haszonszerzési célú felhasználáshoz az őrzőkönyvtár engedélyét kell kérni. A képkönyvtár használatát metakereső segíti, mely a projektben részt vevő számos hazai és határon túli intézményi partner képállományában nyújt sokszínű keresési lehetőséget.

MEK: (Magyar Elektronikus Könyvtár) tudományos, oktatási és kulturális célokra alkalmas digitális dokumentumokat gyűjt, archivál és szolgáltat ingyenesen az Interneten. A legnagyobb múltú magyar nyelvű online digitális könyvtári gyűjtemény. Célja, hogy digitális formában is elérhetővé tegye a szerzői jog szempontjából nyilvánosan is publikálható magyar nyelvű szak-, ismeretterjesztő- és szépirodalmat. A Magyar Elektronikus Könyvtár kezdeti lépései 1994-95-ben történtek. A webes felület kialakítása 1996-ra nyúlik vissza, a modern kezelőfelület saját szerveren 2001-től érhető el. 1999 szeptemberétől az Országos Széchenyi Könyvtár keretei között működik. Tevékenységét ugyanakkor ugyanezen évtől közhasznú egyesület is segíti. Az elmúlt évek alatt a MEK a magyar Internet egyik legismertebb szolgáltatásává és legnagyobb szöveg-archívumává lett. Valóságos "mozgalom" alakult ki körülötte, hiszen bárki a legkisebb mértékben és a legegyszerűbb eszközökkel is részt vehet a könyvtár fejlesztésében és az állomány gyarapításában: Felajánlhat saját műveket vagy mások számítógépre vitt írásait, feltéve, hogy ezzel nem sérti azok szerzői jogait. Átvételre, archiválásra javasolhat más szervereken levő anyagokat, segíthet a dokumentumok különböző formátumra való átalakításában, vagy egyszerűen csak a MEK népszerűsítésében.

NCIP: (NISO Circulation Interchange Protocol) vagyis az ANSI/NISO Z39.83-200x szabvány a könyvtárközi kölcsönzést segítő hálózati protokoll.

NPA: (Nemzeti Periodika Adatbázis) a magyarországi könyvtárakban található külföldi időszaki kiadványok lelőhelyjegyzéke 1665-től, valamint a magyarországi folyóiratok lelőhelyjegyzéke 2005 évtől kezdődően. A könyvtárak éves bejelentésén alapuló lelőhelyjegyzék, amely megmutatja, hogy az egyes külföldi szaklapok mely hazai könyvtárnál találhatók meg. Ha tudjuk, hogy hol van a keresett folyóirat, akkor könyvtárközi kéréssel megrendelhetjük a keresett cikk másolatát.

nyílt forráskód: a nyílt forráskód kifejezés a forráskód bárki által való hozzáférhetőségére és módosíthatóságára utal. Vagyis a nyílt forráskódú vagy szabad (OSS/FS) szoftver kódja elérhető és bárki igénye szerint változtathatja, másképpen fogalmazva olyan szoftverek tartoznak ide, amelyeket nyílt forráskódú licenc alatt terjesztenek. Ezáltal senkinek sem lesz kizárólagos joga a terjesztésre, illetve, hogy korlátozza a szoftverek használatát. A forráskód megadása is mindig kötelező a szoftverrel együtt. Ez az alapvető jellemzője. A hagyományos értelmezésben nyílt forrásúak mindazon programok, amelyek forráskódját - térítés ellenében, vagy térítésmentesen - a szoftver minden jogos felhasználója megszerezheti, és saját célra módosíthatja, felhasználhatja, de másoknak erre nem adhat lehetőséget. 

OAI: (Open Archives Initiative) {magyarul: Nyílt Archívumok} a kezdeményezés lényege, hogy minden gyűjtemény egységes szabvány szerint oszthassa meg metaadatait. A gyűjtemények egy OAI szervert (egy egyszerű kis szoftver) installálnak, és az OAI szabvány szerint helyezik el az összegyűjtött metaadatokat. Ezek az OAI szerverek az interneten elérhetők, így külső szolgáltatók (mint pl. az NDA) innen tudják learatni a mindig friss metaadatokat.

OCLC: (Online Computer Library Center) az 1967-ben alapított Online Számítógépes Könyvtári Központ egy nonprofit, tagsági alapú számítógépes könyvtári szolgáltatás és kutatószervezet, amelynek eltökélt szándéka, hogy a világ információkészletéhez történő nyilvános hozzáférést tovább növelje, és csökkentse az információ költségét. A világ 84 országában és régióiban több mint 50.000 könyvtár használja az OCLC szolgáltatásokat, hogy fellelje, megszerezze, katalogizálja és megőrizze a könyvtári anyagokat.

ODR: (Országos Dokumentum-ellátási Rendszer) az új kulturális törvény könyvtári ellátásra vonatkozó része teremtette meg a fogalmat. A miniszter a nyilvános könyvtári ellátás érdekében országos dokumentum-ellátási rendszert alakít ki, amely magába foglalja a) könyvtárközi dokumentum-ellátást, b) könyvtári dokumentumok lelőhely-nyilvántartását, c) könyvtárak gyűjteményéből kivont dokumentumok hasznosítását a könyvtári rendszer számára.

OPAC: (Online Public Access Catalog) nyilvános számítógépes könyvtári katalógus. Az állomány sokoldalú visszakereshetőségét biztosítja. Olyan számítógépes katalógus, mely nyilvános, bárki számára közvetlenül, általában ingyen hozzáférhető a számítógépes hálózaton. Az OPAC páratlan előnye, hogy térben és időben korlátlanul használható, ugyanahhoz az adathoz, információhoz egyidejűleg többen hozzáférhetnek. Az OPAC hagyományos katalóguscédulái a rekordok. A katalóguscédula adatai a rekord egyes mezőinek felelnek meg. Az OPAC-ok mindig az adott könyvtárban használt integrált könyvtári rendszerre épülnek. Ezért keresőfelületük eltérő lehet.

OpenDOAR: nyílt hozzáférésű tároló helyek, e-print archívumok közös keresőrendszere. A nyílt hozzáférés (Open Access) a tudományos közlemények egyfajta közzétételi és terjesztési módja az internet segítségével.

OSZK Digitális Könyvtár: az Országos Széchényi Könyvtár Digitális Könyvtár (OSZKDK) katalógusa az internet segítségével bármikor, bárhonnan elérhető. Az OSZKDK a digitális kötelespéldányként beszolgáltatott, illetve az OSZK digitalizálási tevékenysége folytán keletkező dokumentumok gyűjteménye. Az OSZKDK tehát egy virtuális könyvtár, melyben ugyanúgy kereshetünk vagy böngészhetünk, mint egy fizikailag is létező könyvtárban, azzal a különbséggel, hogy a kiszemelt olvasnivalót akár egy kattintással, rögtön kezdhetjük is olvasni. A teljes szövegű dokumentumok többsége azonban szerzői jogi okok miatt csupán zárt hálózatban, az OSZKDK pontokon férhető hozzá. Az OSZKDK célja, hogy áttörve a hagyományos könyvtárak korlátait, akár több ezer olvasónak egyszerre, gyorsan, pontosan, személyre szabottan nyújtsa azt a kényelmet, amit csak egy digitális könyvtár adhat meg. Tolongás, várakozás, utazás nélküli lehetőséget ad az olvasásra.

PBS: (Personal Bibliographic Software) {magyarul: személyi bibliográfiai szoftver} személyi számítógépekre készült, az integrált könyvtári rendszereknél általában kisebb teljesítményű adatbázis kezelő szoftver elsősorban magánkönyvtárak, szakirodalmi bibliográfiák adatainak feldolgozására (pl. ProCite).

Portal 24: kulcsra kész közgyűjteményi portál. Ingyenes tartalomkezelőre épített portál Web2-es funkciókkal. Integrált Monguz OPAC keresés. Intézményi információk megjelenítése a helyi integrált rendszerrel együttműködve. Beépített „saját OPAC-al és” alapvető kölcsönzési információkkal. Védett korlátozott hozzáférésű tartalmak, szolgáltatások, RSS szolgáltatások integrálása. Portletek, Google gadget-ek támogatása. LDAP és SSO fejlesztés alatt.

programozói interfész: az egyes IKR rendszerek belső felépítése, szolgáltatatásainak mibenléte és színvonala igen változatos lehet, de azok az interfészek melyek szükségesek a többi rendszerrel való együttműködéshez, ahhoz, hogy a teljes könyvtári rendszer egységes egészként tudjon működni, azok ettől függetlenül is definiálhatóak. Az API-k gépi felhasználásra készülnek, olvasók vagy könyvtárosok azt nem közvetlenül, hanem könyvtári célú szoftvereken keresztül - például saját IKR rendszerük, OPAC-juk, vagy a leendő könyvtári portál részeként elérhető felhasználói felületeken keresztül. Az interfészek többségét csak magukat azonosító kliensek használhatják.

RFID: (Radio Frequency IDentification) automatikus azonosításhoz és adatközléshez használt technológia, melynek lényege adatok tárolása és továbbítása RFID címkék és eszközök segítségével. Az RFID címke egy apró tárgy, amely rögzíthető, vagy beépíthető az azonosítani kívánt objektumba. Az objektum lehet tárgy, például egy árucikk, vagy alkatrész, illetve élőlény, így akár ember is.

SGML: (Standard Generalized Markup Language) ISO szabványos jelölőnyelv dokumentumformátumok leírására. Az SGML elődjét, a GML-t (Generalized Markup Language) az 1960-as években fejlesztette ki az IBM-nél Charles Goldfarb, Edward Mosher és Raymond Lorie (családnevük kezdőbetűi alapján találta ki Goldfarb a GML nevet). Ennek leszármazottja az SGML, ami 1986-ban lett ISO szabvány

stop-list: {magyarul: stopszó lista, tiltott szavak listája} azon szavak betűrendes listája, melyeket az adatbázis kezelő program nem vesz figyelembe az index állományok készítésekor. Általában névelők, kötőszavak és egyéb, nem informatív szavak kerülnek bele. Ezekre természetesen nem is lehet az index felhasználásával keresni.

SZIKLA: (Szinkronizált Központi Lelőhely Adatbázis) egy adatbázis, amely könyvek és más könyvtári dokumentumok leírását és lelőhelyeit tartalmazza. A SZIKLÁ-ban azon könyvtárak adatai találhatók meg, akik a NetLib Kft. valamely integrált rendszerével dolgoznak. A szinkronizálás egy olyan algoritmus, amely a könyvtárak állományában mutatkozó átfedéseket detektálja, az azonos dokumentumok leírásai közül kiválasztja a legjobbat, majd a lelőhely információkat ehhez a rekordhoz igazítja.

Szikla-21: egy NetLib fejlesztésű Integrált könyvtári rendszer. Általában kiskönyvtárakban alkalmazzák. A rendszer kezelőfelülete áttekinthető és könnyen használható. Tudása korszerű, hiszen 21. századi technológiával rendelkezik.

tartalomszolgáltató: hálózatokon 'tartalmat' (hír, magazin, zene, videó, számítógépprogram, stb.) szolgáltató személy, cég, intézmény, stb.

TextLib: Integrált könyvtári rendszer.

truncation {magyarul: csonkolás} az a technika, amikor szöveges adatbázisokban való keresésnél a keresett szónak csak egy részletét írjuk be és egy speciális karakterrel (pl. * vagy ?) jelezzük, hogy a szó nem teljes. A legtöbb rendszer tudja kezelni a jobbról csonkolt szavakat (a szó elejét adjuk meg), némelyik a balról csonkoltat is (a szó végét adjuk meg).

URI: (Uniform Resource Identifier) {magyarul: egységes erőforrás-azonosító} egy rövid karaktersorozat, amelyet egy webes erőforrás azonosítására használunk. Közismert példái a webcímek, más néven URL-ek. Az URI az erőforrást kétféleképp azonosíthatja: hely szerint (URL) vagy név szerint (URN). 

UTCA projekt: (Univerzális Tartalomfeltáró és Csoportosító Alkalmazás) fejlesztés alatt álló közösségi- és közös katalógus szoftver. Célja a könyvtárakban már elkészült sokmilliós bibliográfiai rekordállomány olyan minőségű feldolgozása, egységesítése, és más adathalmazokkal való összevonása, hogy az minél teljesebb tájékoztatást nyújthasson olvasóknak és a könyvtárosoknak az elérhető dokumentumokról, szerzőkről, kiadókról. Célja, hogy a jelenlegi adatokból kiindulva tegye lehetővé újszerű szolgáltatások megvalósítását. Fejlesztése kis költségvetéssel, túlnyomórészt szabad szoftverek felhasználásával történik.

WorldCat: a WorldCat online egyesített katalógus. A világ legnagyobb könyvtári katalógusa. A közös katalógust az OCLC tagkönyvtárak együttesen hozták létre és üzemeltetik. A WorldCat Basic API bárki számára elérhető nem kereskedelmi célú felhasználás céljából napi 1,000 keresés erejéig. A szolgáltatást regisztrált felhasználók vehetik igénybe. A regisztrációt követően kapunk egy kulcsot, amit be kell építeni a meghívott URL címbe.

XISSN: ISSN egy webes szolgáltatás, amely menedzseli, a folyóirat információkat. ISSN kínál egy gép-kész XML szolgáltatást, amely egyszerűen integrálható a könyvtáralkalmazásokba, webhelyekbe, katalogizálás eszközökbe, ezekhez kiváló minőségű adatokra van szükség.

Z39.50: a CCL keresőnyelvet leíró szabvány neve Bibliográfiai adatcsere protokoll, szisztéma a kezeléshez, integrált könyvtári rendszerek bibliográfiai adatcseréjére szolgál.

Z39.58: kliens-szerver alapon működő lekérdező rendszer adatbázisokhoz, illetve az ezt leíró szabvány neve. Egy ~ klienssel egységes felhasználói felületen lehet nagyon különböző adatbázisokban (pl. OPAC-okban) bonyolult kereséseket végezni, amennyiben az illető adatbázishoz tartozik egy Z39.58 szerver, ami a klienstől érkező kérdéseket lefordítja az adatbázis kezelő saját parancsnyelvére (pl. SQL vagy CCL).

ZING: a Z39.50 új generációja

Zotero: a Zotero egy egyszerű és ingyenes Firefox kiegészítő, amely kutatási források gyűjtését, kezelését és hivatkozását teszi lehetővé.

.htaccess: Apache webszerver egyik fájlja, megoldható feladatok: egyéni hibalapok, jelszavas védelem, SSI engedélyezése, látogatók tiltása IP alapján, alapértelmezett fájl megváltoztatása, átirányítások, .htaccess tartalom megtekintésének tiltása, MIME típusok hozzáadása, fájlok direkt linkelésének (más honlapokra) tiltása, könyvtárlistázás tiltása.

1250-es karakterkészlet: ISO szabvány a kelet-európai, többek között magyar, 8 bites karakterkészletre.

3G: A 3G a jövő vezeték nélküli technológiáira vonatkozó általános kifejezés, amely a cdma2000-t, az UMTS-t, a GPRS-t, a WCDMA-t és EDGE-et foglalja magában.

ablak: A képernyő azon része, amelyben programok és folyamatok futhatnak. Egyszerre több ablak is meg lehet nyitva. Az egyik ablakban megnyithatjuk például a levelezőprogramot, egy másikban dolgozhatunk a költségvetését tartalmazószámolótáblában, a harmadikban képeket tölthetünk le a digitális fényképezőgépünkből. Az ablakok bezárhatók, átméretezhetők, áthelyezhetők, és méretük a tálcán lévő gombbá csökkenthető vagy a teljes képernyőt betöltővé nagyítható.

abstract: rövid kivonat, amely ismerteti egy publikáció tartalmát a bibliográfiai adatbázisokban

access provider (AP): hálózati hozzáférést nyújtó cég vagy szervezet, mely a rákapcsolódás lehetőségén túl (jellemzően) nem kínál más szolgáltatást; az Interneten saját IP számmal rendelkezik

account: {magyarul: azonosító} Saját felhasználói név és a vele járó használati jog (és esetleg tárolóterület) egy kiszolgáló számítógépen. Általában egyben egy e-mail postafiók tulajdonjogát is jelenti.

Acrobat Reader: az Adobe cég által több operációs rendszerre is kifejlesztett freeware program PDF állományok nézegetésére és nyomtatására, mely újabban a Web-kliensekbe is integrálható

Active Desktop: Windows rendszerszolgáltatás, amely lehetővé teszi internet-oldalak (pl. tőzsdei hírek, időjárás, stb.) tapétaként történő megjelenítését és használatát az Asztalon. Az Active Desktop szolgáltatást a Windows 95-ben és NT 4.0-ban az Internet Explorer-rel egy időben telepíthetjük, míg a Windows 98, Me, 2000 és XP már tartalmazza.

Active Directory: Microsoft Windows hálózati rendszerben hierarchikus címtárszolgáltatás, a hálózat objektumainak tárolására, lekérdezésére.

ActiveX: a Microsoft által a Java nyelv versenytársaként létrehozott MS Windows-alapú technológia a HTML-oldalak látványosabbá és mozgalmasabbá tételére; mivel más operációs rendszer alatt nem működik, ezért kevésbé elterjedt az Interneten, mint a Java

adat: Az információáramlás egysége, tények, fogalmak, jelenségek mértékegység nélküli, jelentésüktől elvonatkoztatott formája Mindazokat a jeleket, amelyek a feldolgozáshoz szükségesek, vagy annak folyamán vagy eredményeképpen megjelennek, adatoknak nevezzük Testet öltött információ.

adatátvitel: Két vagy több eszköz közötti adatcsere. Az eszközök lehetnek számítógépek, perifériák, programok stb. Az adatátvitel fő jellemzője az adatátviteli sebesség, amely nagymértékben függ az eszközök közötti kapcsolat, összeköttetés módjától, minőségétől.

adatbázis: Adatok szervezett gyűjteménye, amely lehetővé teszi az adatok tetszőleges szempontok szerinti rendszerezését és visszakeresését. Az adatbázisoknak három típusa van, a hierarchikus-, a hálózati- és a relációs, amelyek közül az utóbbi a leggyekoribb. Az adatbázisok lényege, hogy az adatok mellett a köztük lévő kapcsolatokat is tárolja, függetlenül az adatok fizikai elhelyezkedésétől.

adatbázis-kezelő: Olyan felhasználói szoftver, melynek segítségével már megszerzett ismereteinket adatok formájában rögzíthetjük, majd a rögzített adatok feldolgozását oldhatjuk meg.

adathordozó: A számítógépes adatok tárolására szolgáló, beépített vagy cserélhető eszközök összefoglaló neve. Adathordozó amerevlemez, a hajlékonylemez, a mágnesszalag, a CD és a DVD.

adatkommunikáció: Adatok közlése és fogadása valamilyen hírközlési csatornán keresztül.

adatmodell: Véges számú egyedtípus egyenként véges számú tulajdonságtípusának és kapcsolattípusának szervezett együttese.

adatromlás: Hibák megjelenése az adatokban, pl. az adatkommunikáció alkalmával. A számítógépek számos ellenőrző algoritmust használnak e hibák felfedezésére és korrigálására.

adatsín: Az alaplapon és a perifériákon elhelyezkedo vezetékcsoport, mely adatokat továbbít a perifériák és a processzor között.

adatsűrítés: Az információ terjedelmét az adott adathordozón csökkentő eljárás, további tárolókapacitás felszabadítása érdekében.

adattároló: Félvezető, mágneses, optikai, stb. kivitelezésű eszköz, amely egy számítógép-környezetben adatokat, programokat, képeket, stb. tárol.

adattömörítés: Az adatok tárolásához szükséges bitek számának csökkentése a kisebb méretű adatállományok létrehozása érdekében, amit úgy érnek el, hogy a gyakran ismétlődő jelsorozatokat adattömörítő programokkal, rövidebb kódokkal helyettesítik. Attól függően, hogy a tömörített jelsorozatból visszaállítható e az eredeti, beszélhetünk adatvesztéses vagy adatvesztés nélküli tömörítésről. Előbbit például a nagy felbontású, sok színből álló képeknél alkalmazzák, ahol némi adatvesztés nem feltűnő, viszont a szövegfájlok tömörítésére az utóbbit kell használni.

adatvédelem: Azon óvintézkedések, amelyeket véletlen vagy szándékolt adatvesztés, illetve az adatokkal való visszaélés megakadályozására tesznek. Jellemzően ilyen eljárások az adatokhoz való hozzáférési jogosultság ellenőrzése, a többfelhasználós rendszerek működésének naplózása, az adatállományokról biztonsági másolatok (backup) készítése, illetve az adatállományok számítógépes programok általi védelme, titkosítása. Az adatvédelemnek sajnos elhanyagolt, de fontos területe a fizikai (nem szoftveres) védelem is.

address: hálózatba kötött számítógépek hívószáma vagy betűkódja, ill. a felhasználók elektronikus postafiókjának címe

address book: e-mail kliensek egyik funkciója, mellyel leggyakoribb levelezőpartnereink elektronikus postacímeit tarthatjuk nyilván egy-egy könnyen megjegyezhető és beírható becenév alatt

ADO: (ActiveX Data Object) Adatbázis programok és adatbázis elérést biztosító objektumok csatolója.

ADSL: (Asymmetric Digital Subscriber Line) Nagysebességű digitális adatátviteli technológia hagyományos vagy ISDN telefonvonalon, 384-1500 kbit/s letöltési és 64-384 kbit/s feltöltési sebességgel.

AdWords: A Google 2000-ben bemutatott reklám rendszere. Használatával célzottan helyezhetünk el szöveges hirdetéseket a google keresőben ill. a rendszerben szereplő egyéb oldalakon. A szöveges hirdetéseket a felhasználók nagy többsége nem találja tolakodónak, ezért nagyon hatékonyan működik.

AJAX: (Asynchronous JavaScript + XML) Szabványalapú megjelenítő réteg (XHTML és CSS), dinamikus felhasználói felület, aszinkron adatátvitel a böngésző és szerver között az XMLHttpRequest objektummal, adatcsere XML és XSLT alapokon, intenzív JavaScript használat.

alapértelmezett: Előre meghatározott (pl. művelet). A Microsoft Windows operációs rendszerekben például alapértelemezett beállítás a dupla kattintás.

alapértelmezett gomb: Egyes párbeszédpaneleken a panel megjelenésekor kijelölt vagy kiemelt parancsgomb (pl. az OK gomb). Az alapértelmezett gomb szegélye vastag, ezzel jelezve, hogy az Enter billentyű lenyomása azzal lesz egyenértékű, mintha a felhasználó erre a gombra kattintana. Az alapértelmezett gomb a Mégse gombra vagy egy másik parancsgombra kattintva felülbírálható.

alapértelmezett nyomtató: Az a nyomtató, amelyikre a számítógép a Nyomtatás parancsot kiadva a dokumentumokat küldi akkor, ha a felhasználó nem adja meg, melyik nyomtatót használja a program. Csak egy alapértelmezett nyomtató lehet. Érdemes azt a nyomtatót beállítani alapértelmezettként, amelyiket a leggyakrabban használjuk.

alaplap (mother board): A számítógép legfontosabb nyomtatott áramköröket tartalmazó kártyája, amely a számítógép fő alkotóelemeit, illetve azok csatolási pontjait tatalmazza. A számítógép teljesítménye növelhető az alaplapra csatlakoztatott bővítőkártyák segítségével.

alfanumerikus adat: Az ábécé betűiből és számokból álló adat. A számítógép az egyes adttípusok között különbséget téve ellenőrizni tudja az adatbevitelt (pl. bankszámlaszámnál nem engedi meg betű bevitelét).

algoritmus: Valamely probléma megoldására bevezetett, véges számú cselekvéssor, amelyet véges számú alkalommal mechanikusan megismételve a probléma megoldását kapjuk. Az algoritmusoknak azért van nagy szerepük a számítástechnikában, mivel számítógépes programokkal kizárólag olyan feladatok oldhatók meg, melyek megoldása felbontható véges számú lépésre, vagyis algoritmizálható. Az algoritmus Muhammad ibn Musa al-Kvarazmi arab matematikus nevéből származik. Az algoritmus vizuális ábrázolásának eszköze a folyamatábra.

alkalmazói program: A felhasználó számára közvetlenül hasznos feladatokat végrehajtó program (pl. szövegszerkesztő program), ellenben a számítógép működését felügyelő, biztosító rendszerprogramokkal (pl. meghajtóprogramok).

állapotsor: Az épp használt programra vonatkozó adatokat megjelenítő sor. Az állapotsor legtöbbször az ablak alján található. Nem mindegyik ablakhoz tartozik feltétlenül állapotsor.

állapotterület: A Tálcán a gomboktól jobbra lévő terület. Az állapotterületen található az óra, és lehetnek ott a programok (például a hangerőszabályzó vagy vírusirtó program) gyors elérését lehetővé tevő különféle ikonok is. Más ikonok csak egy időre jelennek meg ezen a területen, és a program által végrehajtott műveletek állása tekinthető meg a segítségükkel. Például egy nyomtatóikon jelenik meg, ha a nyomtatóra küld egy dokumentumot, de a nyomtatás befejeztével el is tűnik.

állomány (file, fájl): A másodlagos tárolón elhelyezett adatok, önálló névvel ellátott halmaza.

AltaVista: a leghíresebb (és egyik legrégibb) teljes szövegű keresőprogram a Web oldalakon és a Usenet hírcsoportok anyagában; magyar változata is van Altavizsla néven

analóg: Leggyakrabban a "jel" , ill. a "számítógép" szó jelzőjeként fordul elő. Az analóg jel valamely folyamatot jellemző olyan mennyiség, amely bizonyos értékhatárok között tetszőleges értéket vehet fel. Analóg számítógépben a számítási feladatot nem számjegyekkel adott számok beállításával, hanem fizikai mennyiségekkel, pl. áramerősséggel, feszültséggel vagy ellenállásokkal ábrázoljuk (Ld. még digitális)

animáció: Rajzolt képek sorozatának olyan megjelenése, hogy az a nézőben a mozgás látszatát keltse. Ehhez másodpercenként kb. 15-20 képet kell megjeleníteni. Az animáció jellemzője az 1 másodperc alatt megjelenített képek száma (fps).

animated GIF: olyan GIF állomány, amely több képet is tartalmaz; ezeket a GIF megjelenítők (pl. a Web-kliensek) egymás után, (rajz)filmszerűen jelenítik meg

ANSI: (American National Standards Institute) Mai elnevezése az 1918-ban ASA (American Standard Association), majd USASI (United States of America Standard Institute) néven alapított szabványügyi szervezetnek. Alapvető feladata az USA ipari szabványainak kidolgozása. Az USA képviselője az ISO-ban.

Applet: JAVA nyelven írt program web oldalak részére. HTML interaktivitását vagy grafikus kisalkalmazás megjelenítését biztosítja.

archie: az Interneten több helyen is megtalálható adatbázis (ill. a hozzá tartozó szoftver) a legfontosabb anonymous FTP archívumokban való kereséshez; csak a file-, a directory- és a szerver-nevekben lehet vele keresni, ezért ma már egyre kevésbé használják

archive site: olyan hálózati szolgáltató gép, amelyen (nyilvánosan, anonim FTP-vel elérhető) file-gyűjtemény található

aritmetikai és logikai egység: A központi processzor (CPU) azon része, amely az alapvető számtani és logikai műveleteket végzi.

ASCII: (American Standard Code for Information Interchange) Amerikai szabványos információcsere kód. Összesen 128 különféle karaktert (betűket, számokat, különleges és vezérlő karaktereket) ábrázol, egyenként 7 bit + 1 paritásbit használatával. A mikroszámítógépekben a paritásbit alkalmazása helyett további 128 karaktert szoktak definiálni.

ASCII graphics: 7 bites ASCII kódú karakterekből összeállított rajzok, melyek könnyen továbbíthatók elektronikus levelekben; gyakran használják üdvözlő "képeslapok" céljára vagy az aláírás blokk színesítésére

aszimmetrikus titkosítás: Két, egymással matematikai kapcsolatban lévő titkosításikulcsot használó titkosítási módszer. Az egyik kulcs neve személyes kulcs, és ez a kulcs titkos. A másik kulcsot nyilvános kulcsnak nevezik, és minden lehetséges levelezőpartner szabadon megkaphatja. A feladó a címzett nyilvános kulcsával titkosítja az üzenetet. Az üzenet visszafejtéséhez megfelelő személyes kulcsot viszont csak a címzett ismeri. A nyilvános és a személyes kulcs közötti bonyolult kapcsolat biztosítja - feltételezve, hogy a kulcsok elég hosszúak -, hogy számítástechnikai úton nagyon nehéz azokat egymásból meghatározni. A nyilvános kulcsú titkosítást aszimmetrikus titkosításnak is nevezik.

aszinkron átvitel: A soros átvitelnek olyan módja, ahol az adatátvitel ütemezése nem külön jelek felhasználásával történik, hanem az információ hordozza a szinkronizáló jeleket. Az adategység egy START bittel kezd.dik és egy STOP bittel fejez.dik be. A két jel között 5-8 bitnyi adat és 0-2 paritás bit lehet.

asztal: Az Asztal a számítógép képernyőjén lévő munkaterület, melyen az ablakok, ikonok, menük és párbeszédpanelek megjelennek.

asztali számítógép: Személyi számítógépek (PC-k) leggyakoribb kivitelezési módja. Nagy fizikai mértei miatt növekvő népszerűségnek örvendenek kicsinyített másai: a hordozható kézigépek és a zsebbevaló tenyérszámítógépek.

attachment: elektronikus levélhez csatolt melléklet (formázott szöveg, kép, hang, program stb.); az Interneten leggyakrabban MIME kódolással, ASCII file-ként kerül továbbításra a levelező rendszerben, és a mellékletek kezelésére felkészített e-mail (vagy news) kliens szükséges hozzá

attribútumok: Fájladatok, amelyek azt jelezhetik, hogy pl. a fájl írásvédett, rejtett, archiválandó (biztonsági mentésre kész), tömörített vagy titkosított-e, és hogy kell-e a tartalmát indexelni a benne történő gyorskereséshez.

AUP: (Acceptable Use Policy) egy adott hálózat vagy hálózati szolgáltató (írott) "etikai kódexe", mely megszabja azt, hogy az illető rendszeren milyen információk nem továbbíthatók, milyen tevékenységek nem folytathatók, ill. általában is rögzíti a felhasználók "jogait" és "kötelességeit"

authoring tool: Web-oldalak szerkesztését megkönnyítő szoftver, mely rendszerint nemcsak egy HTML editort tartalmaz, hanem segítséget nyújt a file-ok szerverre való feltöltéséhez, a linkek nyilvántartásához és esetleg a Web-site menedzselésével kapcsolatos egyéb feladatokhoz is

authority file : {magyarul: besorolási állomány, egységesített (név)alakok listája} Egyes adatbázisok segédállománya, amely a több rekordban is előforduló adatokat (pl. szerző, kiadó) egységes formában tárolja. Az adatbevitel során ebből az állományból emelhetjük át a "szabályos" adatokat a rekordba. A visszakeresésnél böngészhető listaként kerül felhasználásra.

automatikus kiegészítés: Szolgáltatás a címsávban, a Windows beépített fájlkeresőjében, illetve a legtöbb webböngészőben. Amikor elkezdünk beírni egy korábban már használt címet, vagy fájlnevet, ez a szolgáltatás kiegészíti a beírtaka

AVI: (Audio/Video Interleaved) Olyan fájlformátum, amelyben a kép- és hangadatokat összefésülve tárolják. A képet és a hangot váltakozva, kis adagokban rögzítik a tárolóeszközön, így azokat majdnem egy időben, nagyobb időveszteség nélkül lehet írni és olvasni. Az eljárást a Microsoft cég fejlesztette ki, segítségével hanggal ellátott mozgóképsorozatokat lehet lejátszani a Windows alatt, egy kisméretű ablakban (vagy minőségromlással akár teljes képernyőn) 15 fps sebességgel.

backbone: (Gerincvezeték) Lokális hálózatokban gerincvezeték, vagy gerinchálózat, amelyik biztosítja a rá kapcsolódó alhálózatok, illetve a közvetlenül rácsatlakoztatott szerverek és más központi erőforrások kapcsolatát.

backdoor: (Hátsó ajtó) Olyan támadó program, amely összeköttetést biztosít a támadó és a megtámadott számítógép között, a megtámadott tudomása és engedélye nélkül adatokat tölthet le, ill. átveheti a megtámadott gép vezérlését.

backup: biztonsági másolat

bájt (byte): Nyolcjegyű (nyolcbites) bináris számrendszerbeli szám. A számítástechnikában a digitális információ mennyiségi egysége.

banner: Partnerkapcsolatok építéséhez és honlapunk reklámozásához elengedhetetlenek a bannerek, azaz az online hirdetési felületek. Ezek az Ön honlapjára mutató hivatkozások. A hagyományos linktől annyiban különböznek, hogy sokkal figyelemfelkeltőbbek. Lehetnek animáltak (mozgók), vagy statikusak (állóképek).

BASIC programozási nyelv: (Beginners All-Purpose Symbolic Instruction Code = kezdők általános célú programozási nyelve) Kemény János és társai által az 1960-as években Amerikában, főként oktatási célokra kifejlesztett programozási nyelv, amely egyszerű szintaxisa és a könnyű hibajavítás miatt a világ egyik legismertebb programnyelvévé vált.

BCC: (Blind Carbon Copy) e-mail levélmásolat küldése a címzetten kívül, egy vagy több címre, anélkül, hogy ez utóbbi tudna az eredeti címzettről.

beágyazás (embedding): Valamilyen, például képet vagy hangot tartalmazó állomány elhelyezése egy másik állományban oly módon, hogy az előbbi adatai az utóbbiba kerülnek. Ekkor a beágyazott állomány adatai az eredeti állomány törlése után is elérhetők lesznek.

bejelentkezés: Saját magunk azonosítása a számítógép, illetve hálózati kiszolgálók, erőforrások felé, a hozzáférés érdekében. A bejelentkezéshez általában a felhasználónevet és a jelszót kell megadni, de lehetséges a bejelentkezés chipkártya vagy valamilyen biometrikus (pl. ujjlenyomat-) leolvasó használatával is.

bejelentkezési parancsfájl: Felhasználói fiókokhoz rendelhető fájl, amely automatikusan lefut minden alkalommal, amikor a felhasználó bejelentkezik egy rendszerbe. Használatával a felhasználó minden bejelentkezéskor ugyanazt a munkakörnyezetet kapja, és segítségével a rendszergazda anélkül módosíthatja a felhasználói környezetet, hogy azt minden szempontból felügyelné. Egy bejelentkezési parancsfájl több felhasználói fiókhoz is hozzárendelhető.

benchmark: Olyan teljesítménytesztelési eljárás, ahol egy vagy több program futtatásával relatív teljesítményinformációkat kapunk az adott gép vagy egyes elemeinek teljesítményéről, képességeiről.

béta verzió: Szoftver-nyilvánosításnál használt kifejezés: azt jelenti, hogy az illető szoftver még nem végleges, de próbaüzemre már alkalmas. Sok esetben a szoftver fejlesztői a felhasználók megjegyzéseit, kiegészítéseit várják. Néha napvilágot lát egy ú.n. alfa-verzió is, amely a bétánál még kezdetlegesebb állapotú szoftver, működéséért a szerzők semmiféle garanciát nem vállalnak.

betűkészlet: Számok, jelek és betűk gyűjteményének grafikailag tervezett kivitele. Egy betűtípus egy bizonyos betűkialakítást ír le, olyan egyéb jellemzőkkel együtt, mint például a méret, a térköz és a karaktertávolság.

betűtípus: Egyforma tervezésű, egyedi stílusjegyeket hordozó betűk összessége.

billentyűzetkiosztás: Olyan billentyűzet-elrendezés, amely a különböző nyelvek speciális karaktereinek és jeleinek ad helyet. A billentyűzetkiosztástól függ, hogy milyen karakterek jelennek meg a képernyőn a billentyűzet egyes billentyűinek lenyomásakor. Ha megváltoztatja a billentyűzetkiosztást, előfordulhat, hogy a képernyőn nem azok a karakterek jelennek meg, amelyek a billentyűzet billentyűin láthatók.

bináris fájl: Kódolt, elektronikus állomány, mely az USA-szabvány szerinti 7 bit-es ASCII karakterektől eltérő elemeket is tartalmazhat.

bináris kód: A bináris számrendszeren alapuló kód, amelyet adatok és utasítások ábrázolására használnak. Mivel a bináris számok csak 0 vagy 1 értéket vehetnek fel, ezért minden olyan eszköz alkalmas az ábrázolásukra, amelynek két különböző állapota (0 és 1, igaz és hamis) létezik. Az informatikában számos kétállapotú eszközt használnak bináris kódok tárolására és továbbítására; például áramköröket (vezetnek vagy nem), lemezeket vagy szalagokat (mágnesesek vagy nem), kapcsolókat (nyitottak vagy zártak), fényvisszaverő felületeket (van visszaverődés vagy nincs). A bináris kód elterjedését egyrészt az magyarázza, hogy a kétállapotú eszközök gyártása olcsóbb, mint azoké, amelyeknek több mint két állapota lehetséges, másrészt pedig a bináris eszközök közötti kommunikáció megbízható, mivel csak két különböző jelet kell felismerni.

bináris számrendszer: Kettesalapú számrendszer, melynek minden eleme leírható a 0 és az 1 kombinációjával

binary file : {magyarul: bináris állomány} Olyan állomány, amely nem csak a (szűkített) ASCII kódkészlet karaktereit tartalmazza (formázott dokumentum, futtatható program, tömörített file, kép, hang stb.) és ezért minden bitjét hibátlanul, karakterkonverzió nélkül kell átvinni a hálózaton.

BIOS: A PC-kompatibilis számítógépeken alapvető programrutinok csoportja, amely indításkor ellenőrzi a hardvert, elindítja az operációs rendszert, és támogatja a hardvereszközök közti adatátvitelt. A BIOS csak olvasható (ROM) memóriában van tárolva, hogy a számítógép bekapcsolásakor végrehajtható legyen. Bár a teljesítmény szempontjából létfontosságú szerepet tölt be, a BIOS a számítógép-felhasználók számára általában láthatatlan. A BIOS a Basic Input-Output System, azaz bemeneti/kimeneti alaprendszer angol rövidítése.

bit: A számítógép által kezelt legkisebb információegység. Egy bit egy 0 vagy 1 értékű bináris számot jelent, illetve egy igaz (true) vagy hamis (false) logikai feltételt. Egy 8 bitből álló csoport egy bájtot alkot, amely már sokféle információt jelképezhet, például az ábécé egyik betűjét, egy tízes számrendszerbeli számot vagy egyéb karaktert. A bit szó a binary digit (bináris számjegy) angol kifejezés rövidülésével jött létre.

bitkép: Grafika tárolására használt eljárás. A bitkép, ill. bitmap grafika (vagy rasztergrafika) egy kép tartalmát egy négyzetrácson elhelyezkedő színes képpontok összességeként, ún. pixelekkel írja le. A képet képpontjai helyének és a képpontok színértékeinek tárolásával hozzuk létre, úgy, mintha egy mozaik kockáit raknánk egymás mellé.

bitmap : {magyarul: bittérkép} Raszteres képek tárolásának formátuma, ahol a képpontoknak egy vagy több bit felel meg. Az egyik legelterjedtebb ~ formátum a Windowsnál használt BMP szabvány.

bitrate: egy adatátviteli csatorna sebessége; mértékegysége a bps (vagy ennek valamelyik hatványa)

bittérkép: Valamilyen képszerű információ tárolási módja a számítógépben. Lényege, hogy a képet pontokra bontják, amelyeknek biteket feleltetnek meg. Egyszínű kép esetén 1 bit = 1pont. (Színes felbontásnál a színek száma határozza meg az egy ponthoz tartozó bitek számát.) A ~es tárolás előnye az egyszerű kezelhetőség, pl. grafikus módban a képernyőn és a nyomtatón közvetlenül megjeleníthető. Hátránya, hogy a kép minősége az azt létrehozó eszköz felbontásától függ, ezért a kép csak korlátozottan méretezhető, a nagyítás rontja az élességet, a kicsinyítés pedig torzulással járhat. A ~ formájában tárolt kép (fájlkiterjesztése. bmp) nagy tárolóterületet igényel.

biztonsági másolat: Fontos adatokat tároló adathordozók tartalmáról azzal a céllal készített másolat, hogy az visszatölthető legyen abban az esetben, ha az eredeti tárolóhelyen az állomány károsodna. A ~ként készült fájlok kiterjesztése általában. bak. ~ készítését sok alkalmazás automatikusan végzi. Igazi biztonságot azok a másolatok jelentenek, amelyek tárolásának helye fizikalilag is eltér az eredeti állományétól.

blog: A blog egy olyan periodikusan újabb bejegyzésekkel bővülő weboldal, amely ezek sorozatából áll, függetlenül attól, hogy mi az oldal témája, formája és hogy nyilvánosan elérhető-e. A bejegyzések leggyakrabban – de nem szükségszerűen – fordított időrendi sorrendben vannak. A blogok többsége nyilvános weblapként működik bármely internethasználó által elérhetően. Az eredeti „weblog” kifejezés a „web” és „log” (napló) szavak összetételéből keletkezett, ebből rövidült a mára bevetté vált blog alak.

blue-ray disc: A Blue-ray disc videó rögzítő formátum nagykapacitású optikai lemezre, amely kék-ibolya (405 nm) lézert használva több mint két óra (50 GB) high definition (HD) digitális videó felvételét teszi lehetővé, 12 cm átmérőjű fázisváltásos optikai lemezen. (Sony, Hitachi, HP, JVC, Philips, Samsung).

bluetooth: Interfész specifikáció mobiltelefonok, számítógépek, stb. rövid távú vezeték nélküli összekapcsolására. Hatótáv 10 m, sebesség 721 kB/s.

bookmark : {magyarul: könyvjelző} Hálózati böngészőprogramoknál és egyéb multimédia vagy hipertext alkalmazásoknál használható funkció egy adott oldal vagy egy állomány egy bizonyos pontjának megjelölésére. Az így megjelölt helyekre a felhasználó később közvetlenül visszaugorhat. Web klienseknél a ~ valójában egy URL címeket (mutatókat) tartalmazó HTML állomány.

Boolean operators : {magyarul: Boole operátorok, halmazműveletek} Számítógépes adatbázisoknál az egyes kereső kifejezések közötti kapcsolatot leíró műveleti jelek. Meghatározható velük a keresett szavaknak megfelelő találati halmazok átfedő (közös) része (AND művelet) vagy összesége (OR művelet), illetve az egyik kifejezést tartalmazó és a másikat kizáró részhalmaz (NOT művelet).

bounced mail: a levelezőrendszer hibájából vagy hibás címzés következtében a feladóhoz visszaküldött ("visszapattant") elektronikus levél

böngésző (browser): Értelmező és megjelenítő program a HTML nyelven szerkesztett dokumntumok számára. A ~ben megjeleníthetők szövegek, képek, lejátszhatók videoanyagok és hangállományok. Legnépszerűbb ~ők az Internet Explorer és a Netscape Navigator.

böngészősáv: A Sajátgép, ill. Intéző típusú ablakok bal oldalán megjelenő ablaktábla, amelynek megjelenítése a Mappák, Keresés vagy a Kedvencek gombra kattintva kapcsolható be (vagy ki).

bővítőhely: Aljzat a számítógép belsejében, feladata a bővítőkártyák csatlakoztatásának lehetővé tétele.

bővítőkártya: Olyan, az alaplapra csatlakozó áramköri panel, amely révén a számítógép funkciói bővíthetők. Többségükhöz külön meghajtóprogram (driver) tartozik.

bps: Bit per second; a másodpercenként átvitt bitek száma. Az adatátviteli eszközök (például modem) átviteli sebességének mértékegysége. Egy karakter (pl. egy betű) 8 bitből áll. Aszinkron kommunikáció során minden karaktert egy startbit előz meg, és egy stopbit zár le. Így minden karakterhez 10 bitet kell átvinni. Ha egy modem például 2400 b/s (bit per másodperc, angol rövidítéssel bps) sebességgel kommunikál, másodpercenként 240 karaktert tud küldeni vagy fogadni.

browser : {magyarul: böngésző} Hálózati kliensprogram World-Wide Web (és egyéb) szolgáltatások megtekintéséhez; tulajdonképpen egy HTML nézegető (pl. Netscape, Internet Explorer).

bug: hiba

busy: Foglaltságot jelző jel. A modem érzékelte, hogy a hívott szám foglalt. A modemek nagy része ebben az esetben szinte azonnal bontja a vonalalt.

byte: Nyolc bit méretű adategység, amely általában egy karakternyi adatot (például betűt, számjegyet vagy más jelet) tárol.

byte mód: Az az elve, hogy az adatvonalak meghajtóit ki lehet kapcsolni, így az adatregiszter tartalmát visszaolvasva nem az adatregiszter, hanem a küls. eszköz által kapott adatot kapjuk meg.

C programozási nyelv: Az 1970-es években kifejlesztett programnyelv, amelynek népszerűségéhez remek fordítóprogramja is nagymértékben hozzájárult. Népszerűségét jelzi, hogy a legtöbb operációs rendszert és fordítóprogramot ~en írnak meg. A ~ először a UNIX operációs rendszer alá készült el. A ~ a legjobban szabávnyosított programnyelv, amely szintén kedvez széles körű felhasználhatóságának. A ~ továbbfejlesztett változata 1980-ban készült el, C++ néven

CA: A nyilvános kulcsú titkosítási eljárások használatakor fontos, hogy a titkosított üzenet küldése előtt megbizonyosodjunk arról: valóban a címzett nyilvános kulcsát használjuk-e. Ha közvetlenül tőle kaptuk meg, ez nem okoz problémát, ha azonban nyilvános helyről jutunk hozzá, valamilyen módon meg kell győződnünk az eredetiségéről. Erre használható adigitális tanúsítvány (certificate). Az információk valódiságát, helyességét, eredetiségét, sértetlenségét igazolhatják a hitelesítő szervezetek (Certification Authority, angol rövidítése CA).

cable modem: a számítógépet a kábeltelevíziós hálózathoz csatlakoztató jelátalakító eszköz; a kábelmodem a hagyományos telefonos modemekhez viszonyítva egy nagyságrenddel nagyobb (Mbit/s) sebességű adatátvitelre képes

cable network: kábeltévé hálózat, melynek újabb típusai kétirányú forgalomra, vagyis például internetes adatátvitelre is alkalmasak; az üvegszálas vezetékeken - a kábelhálózat határain belül - több Mbit/s sebességű számítógépes kommunikációra van lehetőség

cache : {magyarul: gyorsítótár} A korábban letöltött vagy használt állományok, adatok átmeneti tárolására használt memória- vagy lemezterület. Amennyiben újra szükség van rájuk, a ~ területről gyorsabban előhívhatók, mint az eredeti helyükről. Az Interneten a távoli szerverekről letöltött állományok helyi gépen/gépeken való ideiglenes tárolására használják a ~ technikát.

CAL: (Computer Assisted Learning - számítógéppel támogatott tanulás) Az információs társadalmakban egyre elterjedtebb oktatási-tanulási forma, amelynek lényege, hogy az ismeretek közvetítése és számonkérése számítógép segítségével történik. A ~ során interaktív módon a tanuló válaszai befolyásolják a program további menetét.

carrier: Folyamatos jel, amelynek változásai hordozzák a hasznos információt.

CASE: 1. Számítógéppel támogatott programfejlesztő rendszer. 2. (Common Application Service Elements) Az OSI modell alkalmazási rétegéhez tartozó, a konkrét alkalmazásoktól független szolgálatok illetve azok szabványai.

CC: (Carbon Copy) e-mail másolat küldése a címzetten kívül, egy vagy több címre, ahol az eredeti címzett is látszik.

CCL (Common Command Language) : {magyar fordításban: közös parancsnyelv} Számítógépes adatbázisokban (pl. OPAC-okban) való keresésre kidolgozott szabványos nyelv. A felhasználó ugyanazokkal a parancsokkal kereshet a CCL nyelvet "beszélő" adatbázisokban.

CD-A: Hang rögzítésére alkalmas kompaktlemez, 120 mm, 79 perc, 99 szám, 44.1 kHz, PCM.

CDA (Communications Decency Act): a sokat vitatott amerikai "illetlenségi törvény", mely szabályozni kívánja a hálózaton megjelenő szexuális és egyéb "illetlen" témájú anyagok szolgáltatását, ill. megállapítja a velük kapcsolatos felelősségek körét

CD-Audio : {magyarul: kompakt hanglemez, CD (a köznyelvben)} Csak hangot tartalmazó optikai lemez. A ~ volt a CD-ROM és egyéb számítógépes CD-k elődje.

CDDB (CD Database) : A weben is elérhető hang CD hangfelvétel adatbázis, tartalmazza az album címét, a számok címét, szerzőjét, előadóját és időtartamát.

CDFS: CD-ROM fájlrendszere.

CD-I (Compact Disc Interactive) : {magyar fordításban: interaktív CD} Elsősorban szórakoztató céllal kifejlesztett optikai lemeztípus, multimédia alkalmazásokhoz. A ~ speciális lejátszó eszközt igényel, mely televíziókészülékhez kapcsolható. A mozgóképeket MPEG formátumban tárolják rajta, és egy saját grafikus kezelőfelület teszi lehetővé az interaktív használatot.

CD-R (Compact Disc Recordable) : {magyar fordításban: (egyszer) írható kompakt lemez} Olyan optikai lemez, amelyre egy CD-író hardver eszközzel számítógépes állományok írathatók fel, tetszőleges szabványos formátumban. Az így megírt CD a továbbiakban már csak olvasható. A ~ lemezeket általában archiváláshoz vagy sokszorosításra alkalmas mesterlemezek készítésére használják.

CD-ROM: Nagykapacitású optikai tárolóeszköz, más néven kompaktlemez vagy CD (compact disc). Az ilyen lemezek használatához CD-ROM meghajtóra van szükség. A CD-ROM-ok csak olvashatóak, az információ mentését nem teszik lehetővé a felhasználók számára.

CD-ROM drive : {magyarul: CD-ROM olvasó, CD-ROM lejátszó} CD-ROM lemezek olvasására alkalmas eszköz. A ~ olvasási sebességét az elsőként megjelent típusok sebességének (156 kbájt/sec) többszöröseként szokás megadni (pl. négyszeres, nyolcszoros). Az újabb típusok másfajta optikai lemezeket (pl. CD-Audio, PhotoCD) is el tudnak olvasni.

CD-ROM/XA: Ua. mint CD-ROM, de hangot, grafikus animációt és mozgóképet is tartalmazhat.

CD-S: Ua. mint a CD-A, 80 mm, 21 perc.

CDS/ISIS: az UNESCO által támogatott szöveges adatbáziskezelő rendszer nagygépes változata; több hazai könyvtári katalógus és az IIF néhány adatbázisa is ezzel készült korábban; MicroISIS néven PC-s változata is van

CDTV: (Compact Dynamic Total Vision) Kép- és hangjelek digitális tárolásának és kezelésének rendszere (ISO 9660).

CD-V: VHS minőségű kép tárolására alkalmas kompaktlemez, 120 mm, 6 perc PAL kép és 20 perc hang.

certificate server: hitelesítő szolgálat az Interneten, mely rendszerint nyilvános kulcsú titkosítás segítségével azonosítja a hálózati szereplőket, általában online üzleti tranzakciók alkalmával; ilyen hitelesítést a felhasználó és a szolgáltató egyaránt kérhet a másik félről

CGI: (Common Gateway Interface) Olyan szabvány, amely külső programokat információs szerverekkel (például webszerverek vagy HTTP-szerverek) köt össze.

CGM: (Computer Graphics Metafile) Vektorgrafikus adatformátum.

chat: számítógépes hálózaton, valós időben folytatott "csevegés" két vagy több partner között; a beszélgetés többnyire még írásban folyik egy speciális kliens program és egy szerver segítségével (pl. IRC, ICHAT, ICQ)

chip: Szilícium vagy más félvezető alapanyagú integrált áramkör.

chipset: Pentium alaplapok esetében a rendszervezérlési feladatokat áramkörcsaládok látják el. Ezeket az áramköröket nevezik chipset-nek.

CHM: (Compiled Windows HTML Help) Windows súgó formátuma.

cilinder: Azon sávok kombinációja a merevlemezt alkotó összes lemezen, amelyek az író-olvasó fej elmozdítása nélkül érhetők el.

cím: A memóriaban az adatok tárolására szolgáló memóriarekeszeknek van egy egyedi azonosítója, amely alapján ki lehet választani a kívánt rekeszt, és onnan adatot lehet kiolvasni, vagy oda beírni. Ez az egyedi azonosító a cím.

címsín: A címzést megvalósító vonalak közös neve.

címsor: Az ablakok tetején látható vízszintes sáv, amelyben az ablak neve olvasható. Sok ablaknál a címsor tartalmazza még a program ikonját, a Teljes méret, a Kis méret és a Bezárás gombokat, valamint a környezetfüggő súgóhoz tartozó ? gombot.

CIS: (Contact Image Sensor) Lapolvasó érzékelőjének típusa. Egyetlen lapkát használ, egyszerű optikával és világító diódákkal.

CISC: Összetett utasításkészlet. számítógép. Az ilyen elven m.köd. processzorok sok utasítással rendelkeznek, melyek közül nagyon sok több funkciót is képes ellátni.

client : {magyarul: kliens(program)} Az ún. ügyfél-kiszolgáló (kliens-szerver) elven működő hálózati szolgáltatásoknak a felhasználó oldalán futó része. Az egyes kliensek a szolgáltató gépen működő szerver programokkal veszik fel a kapcsolatot és megjelenítik a tőlük kapott adatokat, állományokat. A ~ (a szolgáltatók szempontjából) jelentheti a felhasználó számítógépét is.

client/server architecture: az Internet szolgáltatások tipikus megvalósítási módja, ahol a szolgáltatást végző (rendszerint gyors és többfeladatos, folyamatosan üzemelő) szerver (kiszolgáló) gép és a felhasználói oldalon levő (többnyire kisebb teljesítmenyű, de felhasználóbarát) kliens (ügyfél) számítógép megosztja egymás között a feladatokat; a kliensektől érkező kéréseket a szerver figyeli és teljesíti

clipper chip: az amerikai kormányzat által kötelező jelleggel bevezetni kívánt hardveres titkosítás hálózati számítógépekhez és egyéb kommunikációs eszközökhöz; a PGP-hez hasonló, nyilvános kulcsú rejtjelezést használ, de a visszafejtéshez szükséges titkos kulcs egy példányát egy kormányhivatalban kell letétbe helyezni

cluster: A mágneslemez adatterületén a szektorok csoportjának neve, melyeket az operációs rendszer egy egységként kezel.

CMS: lásd Tartalomkezelő rendszer

CNI (Coalition for Networked Information): az American Research Libraries, a CAUSE és az EDUCOM által létrehozott egyesülés kutatási és oktatási célú hálózati információforrások kifejlesztésének és ezek hasznosításának elősegítésére

CNR: (Communication and Networking Riser) Csatlakozó (slot) modem, hálókártya részére a számítógépben.

COM port: olyan soros kommunikációs csatorna vagy csatoló, melyen keresztül különböző számítógépes perifériák (pl. modem) kapcsolhatók a PC-re

compiler: Fordító program. Számítógép-nyelvek között fordít, magas szintű nyelveket (C, Cobol, Pascal, stb.) gépi kódra, a processzor nyelvére.

compress: a Unix elterjedt tömörítő programja; a gzip elterjedése előtt leginkább ezt használták a unixos file-archívumoknál vagy az FTP-vel letölteni kívánt állományok átvitel előtti összecsomagolásához; a tömörített állományok kiterjesztése: .Z

connect time: az az idő, amit a felhasználó egy hálózati szolgáltatáshoz kapcsolódva eltölt; egyes fizetős online rendszereknél ezt is beszámítják a használati díjba

consumer online services : {magyarul: kereskedelmi online szolgáltatók} Üzleti alapon működő és elsősorban az üzleti szférát és a magánszemélyeket kiszolgáló (nagy) hálózati tartalomszolgáltatók összefoglaló neve. (pl. Compuserve, America Online)

content provider: hálózati tartalomszolgáltató, vagyis olyan cég vagy szervezet, amely (jellemzően) nem hozzáférést vagy egyéb szolgáltatást, hanem valamilyen információforrást kínál a számítógépes hálózatokon (esetleg nem is a saját szerverén)

cookie: egyes Web szerverek által küldött kódsorozat, mely a kliens számítógépének háttértárolójára kerül és a felhasználó későbbi azonosítására szolgál (amennyiben a Web-kliensben ez a lehetőség engedélyezve van); ilyen "bitsüti" segítségével ismerik fel az online áruházak a korábbi vásárlóikat vagy az elektronikus újságok az olvasóikat, így legközelebb személyre szabott információkat tudnak nekik kínálni

coprocessor: A CPU-val együttműködő processzor, mely valamilyen célfeladat elvégzésére szolgál. A koprocesszor nem képes az általános utasítások végrehajtására, csak a CPU-val együtt működőképes. Tipikusak az aritmetikai és az input-output koprocesszorok.

CORDS (Copyright Office Electronic Registration, Recordation and Deposit System) : {magyar fordításban: a Copyright Office elektronikus regisztráló, nyilvánttartó és letéti rendszere} Szerzői és kiadói jogok (kifejlesztés alatt levő) számítógépes nyilvántartó rendszere. A levédeni kívánt művek az Interneten át küldhetők be a ~ nyilvántartásába, s a tulajdonosok és az ügynökségek szintén a hálózaton keresztül adhatják/vehetik a jogokat.

COSE: (Common Open Software Environment) Nyitott szoftverkörnyezetet (UNIX) támogató szervezet.

CP852: (Code Page Latin II) kelet-európai kódtáblázat (lap) mely tartalmazza a magyar ékezetes karaktereket is.

CPI: (Character Per Inch) Karakter/coll.

CPU (Central Processing Unit): Központi (vezérlő egység) processzor. A számítógép azon egysége, amely az utasítások interpretálását és végrehajtását vezérlő áramköröket tartalmazza.

cracker: Hálózatokba, vagy programokba illetéktelenül behatoló személy.

CRC: (Cyclic Redundancy Check) Hibaellenőrző eljárás.

CRM: (Customer Relationship Management) Ügyfelek kiszolgálása informatikai eszközökkel.

CUA: (Common User Access) Az SAA felhasználói felület egy ablakos specifikációja.

Cyberspace {magyarul: kibertér, kibervilág}: Az elektronikus kommunikációs eszközök (számítógépes hálózatok, telefonvonalak, műholdas rendszerek stb.) és a rajtuk található szolgáltatások, információk alkotta virtuális "tér" vagy "világ" összefoglaló neve.

CSS: (Cascading Style Sheets) Egy hivatalosan megalkotott szabványgyűjtemény, amely tartalmazza az oldal megjelenését kialakító tulajdonságokat. A gyakorlatban a css file-ok olyan, általában külön álló állományok, aminek a segítségével formázzuk az oldal kinézetét, ezáltal az elkészült tartalmi oldal külön válik, mentesül a vizuális megjelenést szabályzó elemektől, így az sokkal tisztább és áttekinthetőbbé válik.

daemon: Háttérben futó és folyamatosan „figyelő” program szerver gépeken, mely bizonyos események (pl. hibajelenségek) előfordulásakor lép akcióba; a "mailer daemon" például a hibás címzésű elektronikus leveleket visszaküldi a feladónak.

DAT (Digital Audio Tape) : {magyar fordításban: digitális hangszalag} 4 mm széles, írható/olvasható mágnesszalagot tartalmazó kazetta, amely gigabájtnyi nagyságrendben képes számítógépes állományokat tárolni (bár eredetileg a CD hanglemezhez hasonlóan digitális hangfelvételekhez fejlesztették ki). A számítástechnikában jellemzően archiválásra, biztonsági másolatok készítésére használják.

data compression: állományok hálózaton való átküldése során használt (rendszerint valós idejű) adattömörítés az ismétlődő karaktersorozatok rövidebb kódokkal való helyettesítésével; fejlettebb modemes rendszerek automatikusan tömörítik be és ki az adatfolyamot

data mining: Adatbányászat, adattárházakban algoritmusok segítségével megtalálni meghatározott követelményeknek, jellemzőknek megfelelő adatokat.

database : {magyarul: adatbázis} Adatmezőkből álló rekordok rendezett halmaza. Logikai szerkezettel rendelkező, információk tárolására és visszakeresésére szolgáló számítógépes állomány.

DBMS: (Database Management System) Adatbázis kezelő rendszer.

DCOM: A Microsoft COM olyan kiegészítése, mellyel lehetővé válik elosztott komponens-alapú rendszer létrehozása.

DDE: (Dinamic Data Exchange) Windows alatt, a memóriában levő két vagy több alkalmazás között, valósidejű adatfrissítés valósítható meg.

DDR: (Double Data Rate) Kétszeres adatsebességű SDRAM.

DDR SDRAM: Double Data Rate-Synchronous DRAM. Egy órajel ciklus alatt kétegységnyi adatot képes továbbítani, így sebessége megkétszereződött az előbb tárgyalt normál SDRAM-okhoz képest. Jelen pillanatban 200 (2x100), 266 (2x133) és 333 (2x166) MHz-es változatban kaphatóak.

decimális számrendszer: A legáltalánosabban elterjedt, tízes számrendszer, amely 0-9 közötti számokból épül fel

DECnet: a Digital Equipment cég által kidolgozott hálózati protokoll DEC típusú számítógépekhez

defragmentáció: töredezettségmentesítés

DEMON: (Disk and Execution MONitor) Program, amely a háttérben, láthatatlanul dolgozik.

descreen: Lapolvasó funkciója, mely a nyomdai eljárással készült rácsmintázatú képek és a lapolvasó felbontási interferenciájának kiküszöbölésére szolgál (anti-moire).

desktop: szó szerint: asztallap, átvitt értelemben: asztali kivitelezésű eszköz, munkafelület a képernyőn

device driver: Eszközmeghajtó, az operációs rendszer azon részei, melyek a programok részére elérhetővé teszik a számítógépben a hardvereszközöket.

DHTML: (Dynamic Hypertext Markup Language) a HTML kiterjesztése olyan új elemekkel, melyek a weboldalak tartalmának mozgalmasabbá tételét szolgálják (pl. mozgó feliratok, animációk), így nincs szükség a lassabb Java vagy ActiveX programokra.

dialer: olyan segédprogram vagy programrész, melynek a modemes kapcsolat felépítése (tárcsázás és a szerverre való bejelentkezés) ill. a vonal megszakadása esetén a kapcsolat automatikus visszaállítása a feladata

dialog: az egyik legnagyobb fizetős adatbázisszolgáltató központ Kaliforniában; az első online szolgáltatóként jelent meg a világon, a hatvanas évek közepén

dial-up: {magyarul: kapcsolt vonalas összeköttetés} Távoli számítógép felhívása hagyományos telefonvonalon keresztül, illetve az ilyen típusú kapcsolat. Szűkebb értelemben a ~ karakteres üzemmódú terminál emulátor programmal és modemmel való hálózati kapcsolatot jelent, szemben a szintén modemes SLIP/PPP vagy ISDN kapcsolódással.

digest: egyes listservereknél használható funkció, mellyel egy adott listára érkező üzeneteket naponta egyetlen levélbe összemásolva kérheti le a felhasználó, így csökkentve a postafiókja levélforgalmát

digital library: {magyarul: digitális könyvtár} Számítógépes (digitális) formában tárolt könyvtári jellegű dokumentumgyűjtemény, illetve egy hagyományos könyvtár gyűjteményének elektronikus dokumentumokból álló része.

digitális: Számjegy alapú, vagyis számjegyekre (vagyis diszkrét egységekre) vonatkozó vagy ezekkel valamilyen kapcsolatban álló műveletek és dolgok jelzője. Ennek ellentéteként használják az analóg jelzőt.

digitális aláírás: A nyilvános kulcsú titkosítási rendszerekben elérhető eljárás, mely az információk titkosítása mellett használható, célja a titkosítással szemben mindössze az, hogy a címzett meggyőződhessen arról, hogy a neki küldött üzenet valóban a feladótól származik, és azt más nem módosíthatta. Az elektronikus aláírás létrehozásához a küldő a saját privát kulcsát használja, hitelességét pedig a címzett ellenőrzi le a küldő nyilvános kulcsával.

digitális számítógép: A feladatokat, a változókat ábrázoló diszkrét adatokkal, aritmetikai és logikai műveletek elvégzésével megoldó számítógép

digitalizálás: Hagyományos adathordozón (papír, film, hang- és videoszalag stb.) levő információ számítógépre vitele valamilyen speciális eszközzel (szkenner, hang- és videokártya stb.); a rajtuk levő "analóg" jelek számjegyekké alakítása

DIMM: Dual Inline Memory Module, kétsoros memóriamodul. SDRAM-oknál használatos kifejezés, azt jelenti, hogy a memóriamodul csatlakozója kétoldalas. Ezzel a megoldással a memória méretét csökkenteni lehetett úgy, hogy közben a kapacitása megnövekedjen.

directory: rendszerint valamilyen szempontból összetartozó állományokat tartalmazó tartalomjegyzék (alkönyvtár) egy számítógép háttértárolóján

DirectX: Microsoft grafikus és játék programok futtatásához szükséges hardverfüggetlen, komponens alapú multimédia könyvtár, környezet.

disc/disk: {magyarul: lemez} Korong alakú számítógépes adattároló médium. A "disc" szót általában az optikai (lézeres), a "disk" szót pedig a mágneses elven működő eszközökre használják.

disclaimer: az elektronikus levelek elejére vagy végére írt néhány mondat, melyben az üzenet írója kijelenti, hogy magánvéleményét fejti ki, ill. hogy nincs kapcsolatban a levélben szereplő intézményekkel, cégekkel stb.

discussion group: azonos érdeklődési körű embereket tömörítő levelező- vagy hírcsoport, melynek tagjai valamilyen list- vagy news-server segítségével tartják egymással a kapcsolatot

distributed database: olyan elosztott adatbázis, mely bár a felhasználónak egyben látszik, de valójában a hálózat különböző gépein elhelyezett adatállományokból áll (ilyen pl. az Interneten a DNS)

distribution: Usenet hírcsoportokba való postázáskor beállítható funkció, mellyel a feladó meghatározhatja hogy az üzenete milyen széles körben kerüljön terjesztésre (pl. az adott intézményben, régióban, országban, vagy az egész világon)

dither: A halk audió jel minőségét hatásosan javítja a jelhez kvantálás előtt hozzáadott zaj (dither), amely zajjá konvertálja a (harmonikus) torzítást.

DivX: A DivXNetworks cég által kifejlesztett MPEG-4-es tömörítést használó AVI videó formátum.

DLNA: (Digital Living Network Alliance) Nyílt szabvány, ami lehetővé teszi, hogy a különböző elektronikai eszközök egymáshoz csatlakozhassanak és tartalmat cseréljenek egymás közt. Alapja a HTTP-hálózati és az uPnP (Universal Plug’n’Play), valamint uPnP AV-protokoll.

DMA: (Direct Memory Access) Adatátviteli eljárás, amely lehetővé teszi adatok közvetlen cseréjét az operatív memória és a periféria között anélkül, hogy a központi vezérlőegység beavatkozását igénybe venné. Ellentéte a PIO.

DNS (Domain Name Server): Azok a szerverek, amelyek számon tartják az egyes IP címekhez tartozó számítógépneveket, illetve biztosítják ezek oda-vissza fordítását, mert a gépek csak a numerikus IP címeket tudják kezelni, az emberek viszont könnyebben megjegyzik a neveket. A DNS lehet Domain Name System jelentésű is, ebben az értelemben a hálózatba kötött számítógépek azonosítóinak elosztott adatbázisa.

DNS (Domain Name System): Tartománynév rendszer, tartományneveket IP címekké átalakító Internetes szolgáltatás.

DOI (Digital Object Identifier): {magyar fordításban: digitális objektumok azonosítója} Elektronikus dokumentumok, számítógépes képek és hangfelvételek, és egyéb digitális állományok tulajdonosának azonosítására szolgáló (kifejlesztés alatt levő) kódrendszer.

dokumentum: Valamilyen alkalmazással készített, önmagában teljes munka (például a szövegszerkesztővel készített fájlok, a táblázatokés a bitképek), amely lemezre mentésekor egyedi fájlnevet kap, amelynek segítségével újra beolvasható.

DOM: A dokumentumobjektum-modell egy API a HTML és az XML dokumentumokhoz. A dokumentum szerkezetét modellezi és lehetővé teszi annak tartalmi és vizuális változtatását. Lényegében összeköttetést képez a weblapok és a script vagy prog­ramo­zási nyelvek között.

domain : {magyarul: címtartomány} Az Internethez csatlakozó gépek hierarchikus címrendszerének valamelyik szintje. A legfelső szintű ~ gyakran az országot jelzi, az alatta levő pedig a gép tulajdonosát stb.

Dot: az IP címekben és domain nevekben használt elválasztó pontok "előkelőbb" neve

dot file: ponttal kezdődő nevű "rejtett" állomány a Unix operációs rendszerben; az ilyen file-ok a directory egyszerű kilistázásakor nem jelennek meg; gyakran konfigurációs célokat szolgáló állományok (pl. .profile vagy .pinerc)

downloading {magyarul: letöltés}: Számítógépes állományok vagy adatok távoli gépről való áttöltése (átmásolása) saját gépre hálózaton keresztül. A ~ jelenthet egy nagy kapacitású adathordozóról egy kisebbre való másolást is (pl. CD-ROM-ról hajlékony lemezre).

DPG: (nDs-mPeG) Video formátum MPEG-1 kép és MP2 hang tömörítéssel, 256x192 pixel felbontással (Nintendo).

DPI (dots per inch) : {magyar fordításban: egy hüvelykre eső pontok száma} Digitális grafikus eszközök (nyomtatók, szkennerek, képernyők stb.) felbontását jelző mértékegység: egy négyzethüvelykre (2,54x2,54 cm) eső képpontok száma.

DPMI: (DOS Protected Mode Interface) Processzor DOS védett módú üzeme.

draft: Vázlat minőségű nyomtatás (Piszkozat).

Drag & drop: „Fogd és vidd.” Grafikus programoknál alkalmazott felhasználóbarát adatmozgató művelet. Lehetővé teszi, hogy egy adatállományt a képernyőn kijelöljünk, ikonjánál fogva egy tárból 'kiemeljünk', majd egy másikba 'ejtsünk'.

Drag & Plot: Húzz és rajzolj, egérrel grafika becsúsztatása.

DRAM: (Dynamic RAM) Olyan olcsó memória melynek elérési ideje hosszabb a RAM-énál és állandó frissítést igényel. Bitenként egy tranzisztort és egy kondenzátort tartalmaz.

driver: meghajtóprogram

DRM: (Digital Rights Management) Digitális jogkezelés, amely korlátozza a digitális tartalom (szöveg, hang, kép) felhasználásának módját.

DRW: Micrografx, Charisma vektorgrafikus adatformátuma.

DSL (Digital Subscriber Line): nagy sávszélességű digitális telefonvonal, mely az ISDN-nél sokkal gyorsabb, több Mbit/s-os átvitelt tesz lehetővé, viszont az elérhető sebesség erősen függ az előfizető és a központi elosztó közötti távolságtól; bevezetés alatt levő változatai: DSL-Lite, ADSL

DSP: (Digital Signal Processor) Hangkártya saját processzora az audió jel digitalizálására, kezelésére.

DTP (Desktop Publishing) : {magyarul: asztali kiadványszerkesztés} Nyomdai minőségű vagy azt megközelítő színvonalú kiadványok előállítása személyi számítógéppel, illetve az ehhez szükséges hardver és szoftver eszközök összessége.

Dublin Core: a könyvtári katalóguscédulákhoz hasonló adatelemeket tartalmazó, az internetes információforrások és elektronikus dokumentumok jellemzőinek leírására kidolgozott metadata szabvány

duplex: Az adattovábbítás egyik jellemz.je, amely lehet fél- vagy teljes duplex. Ez utóbbi folyamatos, kétirányú kommunikációt jelent, míg a félduplex egyid.ben csak az egyik átviteli irányt teszi lehet.vé.

duplicate detection : {magyarul: duplum ellenőrzés} Számítógépes (jellemzően bibliográfiai) adatbázis-szolgáltatásoknál alkalmazott technika, mellyel több adatbázisban való egyidejű keresésnél felismerhetők és kiszűrhetők (duplicate filtering) a valószínűleg azonos találatok. Így a felhasználónak nem kell több példányban letöltenie ugyanazt az információt.

DVD (Digital Versatile/Video Disc) : {magyar fordításban: sokoldalú/video digitális lemez} A CD-ROM-nál hatszor-hétszer nagyobb kapacitású, újfajta optikai lemez. Elsősorban MPEG tömörítésű filmek terjesztésére szánják, de várhatóan a CD-ROM-hoz hasonló multimédia és adattárolási feladatokra is használják majd. A DVD lejátszók a régebbi CD szabványokat is olvassák.

DVD+R: egyszer írható, 4,38 GiB (4 700 372 992 byte)

DVD+RW: sokszor írható 4,38 GiB (új technológia)

DVD-R : egyszer írható 4,37 GiB (4 707 319 808 byte)

DVD-RAM: több ezerszer írható 4,37 GiB

DVD-RW: több ezerszer írható 4,37 GiB (Pioneer technológia)

DVI: (Digital Visual Interface) Digitális videó csatlakozófelület, mely az RGB csatolót váltja fel. Sávszélessége 160 MHz. Formátumai: DVI-D, DVI-A, DVI-I.

EARN (European Academic Research Network): európai kutatási/oktatási számítógépes hálózat, melynek vannak közel-keleti és afrikai tagjai is; a BITNET európai része

EBCDIC kód: Főleg nagyszámítógépes rendszerekben használt 8 bites kódkészlet, betűk, írásjelek és vezérlőkarakterek kódolására.

EBONE (European Backbone Network): európai, nagysebességű, kutatási célú gerinchálózat, öt nagyvárost (Párizs, Bécs, Genf, München, Stockholm) köt össze; a HBONE egyik fontos nemzetközi kapcsolata

e-book: elektronikus könyv, valamilyen számítógépes formában (ASCII-file, HTML, PDF stb.) tárolt, alapvetően szöveges mű

e-business: az IBM által népszerűsített kifejezés a számítógépes hálózatokon folyó üzleti tevékenységek összefoglaló elnevezésére

ECC: (Error Correction Code) Hibajavító kódolás tároló eszközökhöz.

ECDL: (European Computer Driving Licence) Európai Számítógép-használói Jogosítvány.

echo: terminál (telnet) kapcsolatnál a távoli gép által "nyugtázás céljából" visszaküldi azokat a karakterek, melyeket a felhasználó a saját számítógépén gépel be, és ezek (általában kis késleltetéssel) megjelennek a képernyőn; ha a távoli szerver nem nyújt ilyen "visszhangot", akkor a kommunikációs program "local echo" funkciójával állítható be, hogy a lenyomott billentyűk képe mégiscsak megjelenjen a monitoron

EchoMail: offline (file-letöltéssel működő) levelezőrendszer a FIDONET (telefonvonalas) hálózaton

e-commerce: mindenfajta elektronikus kereskedelem (online áruházak, elektronikus tőzsde, számítógépes rendelésfeladás, internetes marketing stb.) összefoglaló neve; az "e-business" egyik alkategóriája

ECP mód: Párhuzamos, kétirányú adatátviteli mód, ahol az átvitel egy ISA ciklus alatt zajlik le.

EDGE: GSM mobiltelefon rendszeren max. 384 kbit/s-os adatátviteli protokoll.

EDI (Electronic Data Interchange) : {magyar fordításban: elektronikus adatcsere} Adminisztrációs területeken (pl. közigazgatás, üzleti élet) használatos szabványos nemzetközi adatcsere rendszer a "papír nélküli iroda" megvalósítása céljából.

EDODRAM: (Extended Data Output DRAM) 35 ns-os RAM, nem kell frissíteni, vezérlését az Intel Triton chip támogatja.

egér: Két koordináta mentén görgethető, a képernyő bármely pontjára irányítható grafikus jelző, mai számítógépek egyik korszerű bemenete.

egérmutató: A képernyőn megjelenő, általában nyíl alakú ikon, melynek helyzetét az egér mozgása határozza meg. Az egérmutató segítségével használhatjuk a menüket,

e-journal: számítógépes formában létező és (általában a hálózaton) terjesztett elektronikus folyóirat, újság, hírlevél, vagy egyéb periodikusan megjelenő szerkesztett kiadvány

electronic library : {magyarul: elektronikus könyvtár} Olyan intézmény vagy részleg, amely a hagyományos könyvtári tevékenységeket (beszerzés, katalogizálás, kölcsönzés, tájékoztatás stb.) jellemzően számítógépes támogatással, elektronikus dokumentumokat (is) használva végzi.

elektronikus banki szolgáltatások: A hagyományos banki szolgáltatások számítógéphálózaton át történő biztosítása, amelynek legfőbb szempontja az adatbiztonság és adatvédelem biztosítása.

elektronikus kereskedelem: A hagyományos kereskedelmi tevékenységek számítógéphálózaton történő folytatása, mind a viszonteladók, mind pedig a végfelhasználók felé. Az ~ alapja a hálózaton keresztül történő fizetés adatbiztosnsága és az elektronikus aláírás használata.

elektronikus könyv: Hordozható, egy vagy több tartalomforrásból feltölthető, síkkijelzős számítógép.

elektronikus levél: Digitális formájú, számtógéphálózatok e-mail szolgáltatása révén továbbított üzenet. Az ~ két fő részből áll. Az egyik a fejléc (header), ahol a feladó (From), a címzett (To), az üzenetből másolatot kapó (Cc, Bcc) címe, az üzenethez csatolt állomány (Attachment) főbb jellemzői és a levél címe (Subject) olvasható. Az ~ másik része maga a szöveges üzenet (body).

elérési út: A számítógép vagy a hálózat egy adott helyének eléréséhez szükséges útvonal (angolul: path). Az elérési út tartalmazhatja a számítógép nevét, a lemezmeghajtó betűjelét, valamint könyvtárneveket és egy fájlnevet. Példa: C:\windows\system32\winver.exe

ELLA: az IIF Program hálózati levelezőrendszere és protokollja; eredetileg csak saját kliens programokkal (ELLA, TRILLA) volt használható az X.25 hálózaton, később átalakították Internet-kompatibilissé

e-mail (electronic mail): Számítógép-hálózatok szalgáltatása, amely a helyi vagy távoli számítógépeken lévő postaládákon keresztül üzenetküldéssel teszi lehetővé a felhasználók közötti kommunikációt. Az ~ igen nagy távolságokra is gyors üzenettovábbítást biztosít, a hálózat állapotától függően. Az ~ használatát az is igen népszerűvé tette, hogy az elektronikus levélhez csatolva bármilyen digitális adatállomány (szöveg, kép, hang, program stb.) továbbítható, hasonló gyorsasággal.

emoticon: érzelmek jelzésére használt karakteres grafika, más néven smiley

encryption: magyarul: "titkosítás"; a számítógépes hálózatokon leginkább az illetéktelen felhasználás ellen alkalmaznak titkosító eljárásokat adatok, file-ok vagy számítógépes rendszerek védelmére, de ezek a megoldások alkalmasak személyazonosság vagy digitális állomány hitelességének ellenőrzésére is

end-user : {magyarul: végfelhasználó} Valamely számítógépes szolgáltatás vagy alkalmazás azon használója, aki számára az illető termék valójában készült; így különböztetik meg őt a közvetítőktől, szolgáltatóktól, terjesztőktől stb.

EPP mód: Kétirányú párhuzamos adatátviteli mód.

EPROM: (Erasable Programmable Read Only Memory) Törölhető és programozható ROM.

EPS: PostScript vektorgrafikus adatformátum.

erőforrás: A számítógéprendszer vagy a hálózat bármely része, például lemezmeghajtó, fájl, nyomtató vagy memória, amelyet le lehet foglalni egy futó program vagy egy folyamat számára.

ERP: (Enterprise Resource Planning) Számítógépes integrált vállalatirányítási rendszer.

eszközillesztő: Olyan program, amely lehetővé teszi, hogy egy adott eszköz, például egy modem, hálózati kártya vagy nyomtató kommunikálhasson a Windows operációs rendszerekkel. Soros porti illesztőprogramok nélkül például a Hálózati kapcsolatok szolgáltatás nem tudna modemmel kapcsolódni a hálózathoz. Noha az eszköz be van szerelve a számítógépbe, a Windows mégsem tudja azt használni, amíg a megfelelő illesztőprogram nincs telepítve és beállítva. Az eszközillesztők a számítógép indításakor automatikusan betöltődnek.

eszköztár: A leggyakoribb, általános feladatok elvégzéséhez használt gombok csoportja egy ablakon belül.

Ethernet: A Xerox-cég által kifejlesztett helyi hálózati (LAN) technológia, mely 10 Mbps névleges adatátviteli sebességet biztosít, koaxiális (árnyékolt) kábelen, vagy árnyékolatlan csavart érpáron. Továbbfejlesztett változataival már 100 Mbps (Fast Ethernet) és 1-10 Gbps (Gigabit Ethernet) sebességet is el lehet érni, ehhez azonban már üvegszálas összeköttetés kell. Az Ethernet-hálózatoknak többféle topológiája ismert (10BASE2, 10BASE5, 10BASE-T, 100BASE-T), amelyek nemcsak az adatátviteli sebességekben, hanem a kábel maximális hosszában is különböznek egymástól.

Eudora: MS Windows és Macintosh gépekre írt, public domain változatban is letölthető, nagy tudású e-mail kliens az Interneten való levelezéshez

EULA: (End User Licence Agreement) Végfelhasználói szerződés.

EuropaNET: az IXI-t felváltó, 2 Mbit/sec sebességű európai kutatási hálózat, melyen TCP/IP és X.25 forgalom is folyhat; a HBONE egyik fontos nemzetközi kapcsolata

EXT2, EXT3: Linux op. rendszer állományrendszere.

extranet: internetes protokollokkal és szoftverekkel üzemelő magánhálózat, melyre a működtető intézményen kívül korlátozott mértékben és körben mások (kívülről) is rákapcsolódhatnak; jellemzően egy cég belső intranetje, amihez a szállítók és vevők is hozzáférést kaphatnak

e-zine: jellemzően Web-alapú elektronikus magazin, sok képpel, rovatokkal, gyakran folyamatos szerkesztéssel; jelentős részük magánvállalkozás és egy-egy divatos téma vagy híres ember köré szerveződik

fájl: File. Adathordozón tárolt dokumentum vagy program.

fájl kiterjesztés: Az állománytípus rövidített (3/4 betűs) megjelölése, mely az állomány nevét követő pont után olvasható, tehát az állomány teljes elnevezésének a végződése (pl. ".txt", ".html", ".jpg").

fájlallokációs tábla (FAT): Fájlallokációs tábla. Az operációs rendszer (pl. MS-DOS, Windows) által használt tárolási forma annak nyomon követésére, hogy hol helyezkednek el a fájlok a merevlemezen.

fájlrendszer: Az az általános struktúra, amely alapján az operációs rendszer elnevezi, tárolja és rendszerezi a fájlokat. Az MS-DOS és a Windows korábbi verziói például a FAT16 fájlrendszert használják. A Windows 98, Me, 2000 és XP használhatja a FAT16 és a FAT32, a Windows NT, 2000 és XP ezek mellett az NTFS fájlrendszert is.

fájltípus: Windows környezetben a fájl működési vagy strukturális jellemzőinek meghatározása. A fájltípus megadja, mely programmal (például Microsoft Word) kell megnyitni a fájlt. A fájltípusokat a fájlnévkiterjesztés segít meghatározni. Például a .txt vagy .log kiterjesztésű fájlok szöveges dokumentumok, és bármely szövegszerkesztővel megnyithatók. Macintosh környezetben egy négy karakterből álló karakterlánc, amely a Macintosh-fájl típusát azonosítja. A Macintosh Finder a fájltípus és a fájlkészítő segítségével határozza meg, hogy milyen ikon tartozzon az asztalon a fájlhoz.

FAQ: (Frequently Asked Questions = gyakran feltett kérdések) Kérdés/felelet- magyarázat-gyűjtemény. Használati utasításhoz hasonló, népszerű magyarázati módszer. Az interaktivitás érzését kelti, mert a felhasználót is bevonja a 'tanfolyamba'. Azok kérdései alapján szokás ezeket szerkeszteni.

Fast Ethernet: hagyományos Ethernet vezetékeken újfajta hálózati kártyák segítségével 100 Mbit/s átviteli sebességet biztosító technológia; az FDDI olcsó alternatívája lehet

FAT: (File Allocation Table) Mágneslemez foglaltsági térképe a szabad, foglalt és hibás clusterek jelölésére, mely a lemezen a 0. oldal 0. sávja 2. szektorától kezdve helyezkedik el, általában két példányban. Létezik 12, 16 (FAT16) és 32 bites (FAT32) változata.

FDD: (Floppy Disk Drive) Hajlékonylemez meghajtó.

FDDI (Fibre-optic Digital Device Interface) : {magyar fordításban: csatoló üvegszálas digitális eszközökhöz} 100 Mbit másodpercenkénti átviteli sebességet is meghaladó kommunikációs protokoll optikai kábeles hálózatokhoz. Egy ~ hálózat már multimédia, videokonferencia alkalmazásokra is használható.

fejbeállási idő: Az az időtartam, amely az olvasófej pozícionálását követően annak teljes megállásáig, vibrálásának megszűntéig eltelik. A ~ alatt az olvasófej írni nem tud, az adatok olvasását viszont meg tudja kezdeni.

felbontás: A megjeleníthet. képpontok számát adja meg. Szokásos megadási formája: oszlopszám x sorszám.

felhasználói fiók: A felhasználót a Windows 2000 számára azonosító összes információt tartalmazó rekord: a rendszer itt tárolja a bejelentkezéshez szükséges felhasználónevet és a jelszót, azokat a csoportokat, amelyeknek a felhasználói fiók a tagja, valamint azokat az engedélyeket, amelyek a felhasználót a számítógép és a hálózat használata, illetve az azokon elérhető erőforrásokhoz való hozzáférés terén megilletik.

felhasználói profil: A felhasználó bejelentkezésekor a rendszer által betöltött, illetve kilépéskor mentésre kerülő, a Windows környezetet meghatározó profil. Tartalmazza a felhasználó munkakörnyezetének összes beállítását, például a programelemeket, a képernyőszíneket, a Start menü elemeit, a hálózati kapcsolatokat, a nyomtatókapcsolatokat, az egérbeállításokat, valamint az ablakok méretét és helyzetét.

field: az adatbázisokat alkotó rekordokon belül egy meghatározott adatmező

file : {magyarul: állomány,} Háttértárolón (pl. mágneslemezen) tárolt számítógépes állomány. Egy bizonyos típusú (szöveg, kép, program, adatbázis stb.) és egyetlen egységként kezelt, saját névvel rendelkező digitális információhalmaz.

file transfer : {magyarul: állományátvitel} Számítógépes állományok átvitele két számítógép között valamilyen hálózatos összeköttetésen keresztül.

fileserver: olyan szerver, amely számítógépes állományokat szolgáltat a hálózaton (pl. anonim FTP archívum formájában)

finger: leginkább Unix gépeken használható parancs, mellyel egy adott host felhasználóinak listájában név vagy azonosító alapján megkereshetünk valakit, ill. megnézhetjük, hogy az illető éppen be van-e jelentkezve; biztonsági okokból egyes rendszergazdák le szokták tiltani ezt a szolgáltatást

firewall : {magyarul: tűzfal} Olyan szoftveres és/vagy hardveres technika, amellyel az intézmények a helyi hálózatukat megvédhetik a külső hálózatról (jellemzően az Internetről) érkező betörések ellen, a bejövő és kimenő adatforgalom figyelésével, megszűrésével és korlátozásával.

firmware: Beágyazott, általában csak olvasható memóriában tárolt program, amely különböző számítástechnikai eszközök alapvető műveleteihez szükséges.

flame: kritika, ellenvélemény, nemtetszés stb. erőteljesebb hangú kifejezése az elektronikus levelekben; ennek különösen heves és hosszan elhúzódó, nyilvános levélváltásokban megjelenő változata a "flame-war"

flash: Az Adobe cég által fejlesztett multimédiás technológia, amely az interneten az egyik legnépszerűbb módja interaktív, animációs weblapok és komponensek készítéséhez.

flash memória: Gyors, törölhető és újraírható félvezető alapú memória, mely az információt kikapcsolt állapotban is megőrzi. Szoftverfüggő alkalmazásoknál -pl. egy modemnél- az üzemeltető program későbbi felújítását lehetővé teszi, alkatrészcsere nélkül.

flash ROM: Az információt feszültség nélkül is megőrző írható, olvasható IC alapú tároló áramkör, sebessége 100-ad része a DRAM-énak.

floptical: 21 MB kapacitású magneto-optikai cserélhető tároló lemez, melynek meghajtója kezeli a 1.44 MB-os mágneslemezeket is, vezérlője SCSI.

flow control: modemeknél használt technika, mellyel össze lehet hangolni a beérkező adatcsomagok sebességét a modem saját fogadási és feldolgozási sebességével; megoldható hardveres módon, elektromos ütemező jelekkel (RTS/CTS) vagy szoftveres úton, speciális vezérlő ASCII kódokkal (XON/XOFF)

folder: valamilyen szempontból összetartozó adatok vagy állományok (pl. elektronikus levelek) tárolására szolgáló "iratgyűjtő" funkció egyes számítógépes alkalmazásoknál vagy operációs rendszereknél; egy folder fizikailag általában egy directory vagy egy file

folyamatábra: Valamely algoritmus vizuális szemléltetésére szolgáló ábra, amely azt az utat mutatja, amit egy adat vagy program a rendszeren át megtesz. Az adat-folyamatábra egy adatot követ nyomon, hogyan alakul az egy komplett adatfeldolgozó rendszerben. A program-folyamatábra az adat sorsát egy részleges felhasználáson belül követi nyomon, így sokkal részletesebb, mint az előző.

font: karakterkészlet

formátum: Valamely fizikai jellemző, mint például a papírméret (pl. A4 vagy letter). Alapértelmezés szerint például az A4 formátumú papírméret 210 x 297 mm, margó nélkül.

formázás: Tárolólemezeket (hajlékonylemez, merevlemez, CD-R/RW, stb.) az adatok fogadása előtt egy meghatározott rendszer szerint formázni kell. Ennél a műveletnél lesznek a lemez nyomvonalai és szektorai kijelölve, az ú.n. "root directory" valamint a "FAT" tartalomjegyzék rögzítve; formázásnál minden esetleg már tárolt adat törlésre kerül.

forward: egy beérkezett elektronikus levél továbbítása egy harmadik személynek; a legtöbb levelező kliensben külön funkció van erre a célra

frame: A HTML nyelvbe utólag bevezetett kiegészítés, mellyel egy Web-oldalt több (önállóan formázható, mozgatható és hivatkozható) keretre vagy mezőre lehet osztani.

freeware : {magyarul: ingyenprogram} Olyan szellemi termék, amelyet szerzője bizonyos feltételek mellett (rendszerint anyagi haszonszerzéssel össze nem függő, személyes célú felhasználásra) ingyenesen bocsát bárki rendelkezésére.

frissítési frekvencia: A monitor képernyőjének újrarajzolási gyakorisága. A legtöbb monitor teljes képterülete másodpercenként körülbelül 60-100-szor frissül

front-end: "felhasználóbarát" előtét-program, mely egy általában bonyolultabb (pl. csak parancsmódban használható) másik szoftver kezelését egyszerűsíti le; az Interneten gyakori kliens/szerver elven működő szolgáltatások kliens része is ilyen "front-end" megoldás

FTP (File Transfer Protocol) : {magyar fordításban: állományátviteli protokoll} Számítógépes állományok gépek közötti gyors és megbízható másolására szolgáló, kliens/szerver elven működő szabványos eljárás az Interneten. Igeként is használják az ilyen átviteli művelet megnevezésére.

FTS: (Free Text Search) Dokumentum állományban az írat tartalma szerinti keresés.

full screen: valamely szoftver vagy terminál teljes képernyős üzemmódja, ahol az információk nem soronként, hanem képernyőnként jelennek meg

full-duplex: kétirányú egyidejű adatátvitel modemek között, melyet vagy a sávszélesség (a frekvenciatartomány) kettéosztásával vagy az echo funkció adatküldésre való felhasználásával oldanak meg (ilyenkor szükséges a "local echo" bekapcsolása a kommunikációs programban)

full-text : {magyarul: teljesszövegű, teljes szövegű, teljes szöveg} Olyan számítógépes információforrás illetve megjelenítési formátum, melynél a dokumentumok teljes szövege (is) lekérhető.

fuzzy: Bonyolult folyamatok szabályozására kifejlesztett, a lehetőségelmélet alapján működő, látszólagos optimális eredményt adó, általában elektronikus irányítási rendszer.

FYI ("For Your Information"): az Interneten közzétett közhasznú információs anyagok egy csoportjának összefoglaló neve, elsősorban a hálózat kezdő felhasználóinak szóló tájékoztatók; továbbá az elektronikus kommunikációban gyakran használt rövidítés ("szíves tájékoztatásul")

GDI: (Graphics Device Interface) Windows nyomtatónyelve, közvetlen a képernyő információit nyomtatja.

gépi kód: Azon digitális utasításkészlet, amelyet a CPU közvetlenül, mindenféle fordítás nélkül megért. A CPU-k minden típusa egyedi ~dal rendelkezik. A magas szintű programnyelvekben írt programokat fordítóprogramok ültetik át teljesen digitális ~ba.

gerinchálózat: Bármely távközlőhálózat főrészét, gerincét képező nagyteljesítményű (pl. üvegszálas, műholdas, stb.) hálózat; A gerinchálózatok üzemeltetőit csúcs színtű szolgáltatóknak nevezik, ellentétben a közvetlen csatlakozást szolgáltatókkal.

GIF (Graphic Interchange Format) : {magyar fordításban: grafikus adatcsere formátum} Általánosan elterjedt, szabványos formátum (nem "színhű") raszteres számítógépes képek tömörített tárolására.

GNU: UNIX kompatibilis, ingyenes operációs rendszer kifejlesztésére létrejött amerikai alapítvány.

gopher : {magyar fordításban: pocok, hörcsög} Hierarchikus menürendszert kínáló, kliens-szerver elven működő internetes szoftver és szolgáltatás a hálózati információforrások böngészéséhez.

GPRS: (General Packet Radio Service) Mobiltelefonos internetezést gyorsító csomagkapcsolt adatátviteli protokoll, 100 kbps feletti sebességgel.

GPS: (Global Positioning System) Műholdas hely (koordináta) meghatározás.

GPU: Videokártyák dedikált grafikus feldolgozóegysége.

groupware: csoportmunkát támogató szoftver, mellyel többen tudnak pl. közös dokumentumokon dolgozni, közös állományokat és eszközöket használni számítógépes hálózat segítségével (pl. Lotus Notes)

guest: egy hálózati géphez vagy szolgáltatáshoz saját használati joggal nem rendelkező, "vendég" felhasználó, akinek azért bizonyos korlátozott használati lehetőségeket megenged a rendszer

GUI (Graphical User Interface) : {magyarul: grafikus felhasználói felület, grafikus kezelőfelület} Olyan felhasználói felület, ahol a számítógép vezérlése parancsok és szöveges menük helyett/mellett ikonokkal, ablakokkal és egyéb rajzos elemekkel történik. A ~ rendszerint egérrel vagy más pozícionáló eszközzel használható (pl. Windows).

guide: kézikönyv, kalauz, útmutató jellegű összeállítás; az Interneten rendszerint valamilyen hálózati információforrás vagy szolgáltatás használatát ismerteti

gzip: a GNU keretében fejlesztett, főleg Unix-alapú rendszereken használt freeware tömörítő program a korábban általánosan használt compress helyettesítésére; a tömörített file-ok kiterjesztése: .gz

gyorsítótár: Az adatáviteli sebesség növelését szolgáló adattárolási terület. Ebben a gyors elérésű ideiglenes tárolóban lévő adatok felhasználása - mivel az nem igényli a háttértároló használatát - sokkal gyorsabb.

hacker: olyan technofil ember, aki a szoftverek és a hardver eszközök működésének minél alaposabb megismerését, teljesítményük maximális kihasználását, a számítógépes és telekommunikációs rendszerek gyenge pontjainak felderítését, és nehéz programozási feladatok megoldását élvezi; tevékenysége célja nem a (szándékos) károkozás, szemben a crackerrel

hálózati protokoll: Az a szabályrendszer, amely előírja a hálózaton keresztül történő adatcsere módját.

hangkártya: Egy olyan eszköz, mely lehet.vé teszi a számítógépnek, hogy hangokat szólaltasson meg. Mindegyik rendelkezik egy saját processzorral, mely a hangokkal kapcsolatos m.veleteket elvégzi a f.processzor helyett.

hardware (hardver): A számítógép elektronikus és mechanikus eszközeinek összessége.

háttértár: Nagy kapacitású tárolóeszköz, amely a kikapcsolás után is meg.rzi tartalmát. A memóriához képest lassú m.ködés..

HDD: (Hard Disk Drive) Merevlemez meghajtó.

HD-DVD: Kék (405 nm) lézerrel dolgozó DVD adattárolás szabványa. 2 rétegben max. 40GB kapacitással. (Toshiba, NEC, Sanyo, Acer)

HDMI: (High Definition Multimedia Interface) Digitális videó és audió jelek továbbítására szolgáló csatlakozók és kábelek szabványa (HDMI és miniHDMI).

header: elektronikus levelek (vagy más szöveges állományok) fejléce, mely a file szerzőjére, témájára, keletkezési dátumára, formátumára stb., és beérkező levél esetén a továbbítási útvonalára vonatkozó információkat tartalmaz; az Interneten a 822-es RFC által leírt szabvány szerint történik a levelek fejlécének ("borítékjának") elkészítése

help desk : {magyarul: ügyfélszolgálat} Számítógépes cégek, hálózati szolgáltatók által működtetett (gyakran 24 órás és ingyenes) ügyelet, ahol telefonon, elektronikus levélben stb. lehet segítséget kérni a termékeikkel vagy szolgáltatásaikkal kapcsolatban.

high color: A színeket 16 biten ábrázolja, amivel 65535 színt lehet megkülönböztetni.

hipermédia: A hipertexthez hasonló elvek alapján felépülő, mutatókat (link) tartalmazó multimédiaalkalmazás, ahol a szövegen kívül a képi és akár a hang elemek is szolgálhatnak ugrópontként.

hipertext: Olyan (számítógépes) szöveg, melynek egyes pontjairól mutatók (link) vannak a szöveg más pontjaira, vagy más szövegekre. A felhasználó e mutatók segítségével tetszőleges sorrendben haladhat az olvasással.

hírlevél: Egy olyan honlapba építhető szolgáltatás, amire az Ön weboldalára látogatók e-mail címükkel fel tudnak iratkozni. Így Ön egyszerűen tudja e-mailben értesíteni őket a friss hírekről, akciókról.

hit: számítógépes adatbázisoknál egy keresőkérdésre kapott találatok száma; másik értelemben: egy Web-site valamelyik állományának (oldalának) letöltésére vonatkozó kérés; egy meghatározott időtartam alatt elért "találatok" száma alkalmas az illető site látogatottságának mérésére; különösen a kezdőlap (homepage) forgalmát szokás számolni

home banking: telefonon vagy számítógépes hálózaton keresztül távolról, akár otthonról is elérhető banki szolgáltatások (pl. számlakezelés) összefoglaló neve

homepage : {magyarul: honlap, címlap} Egy intézmény vagy magánszemély Web-területének kezdő vagy fő oldala, mely rendszerint az ott található információk valamiféle tartalomjegyzékét is jelenti. A ~ rendszerint tulajdonosának bemutatását és/vagy szolgáltatásait tartalmazza, és gyakran kiindulópontként is szolgál számára az Interneten való navigációhoz.

host : {magyarul: gazdagép, szolgáltató gép} Számítógépes hálózatba bekapcsolt önálló számítógép (nem terminál). Szigorúbb értelemben csak azok a gépek tartoznak ide, amelyek valamilyen szolgáltatást is nyújtanak vagy egyéb közhasznú funkciót is ellátnak.

HotJava: a Sun cég által kifejlesztett, Java-alapú Web-böngésző

hotlist: elsősorban Web-kliensekben található funkció a gyakran használt információforrások URL címének tárolására és gyors előhívására

hotspot: Olyan helyet jelent, ahol Wi-Fi, azaz vezeték nélküli hálózati szolgáltatáshoz, többnyire az Internethez férhetünk hozzá.

HTML (HyperText Markup Language) : {magyar fordításban: hipertext jelölő nyelv} A World-Wide Web hipertext oldalainak leírására szolgáló szabványos nyelv, az SGML egyik egyszerűsített majd továbbfejlesztett változata. A ~ nyelven írt állományokat (jellemzően) HTTP szerverekkel szolgáltatják és Web-böngészőkkel jelenítik meg.

HTML editor: HTML formátumú dokumentumok létrehozására alkalmas szövegszerkesztő; fejlettebb változatai azt is meg tudják mutatni, hogy hogyan fog kinézni az éppen szerkesztett oldal a Web-böngészőkben

HTPC: (Home Theater PC) Minimális zajú számítógép, mely alkalmas a földi és/vagy műholdas, analóg és/vagy digitális TV adások vételére, rögzítésére, képes a DVD-Video lemezek és más videó formátumok (DivX, WMV, AVI, XviD) megfelelő képminőségű lejátszására, valamint azok akár sokcsatornás hangjának analóg és digitális formában történő visszaadására.

HTTP (Hypertext Transfer/Transport Protocol) : {magyar fordításban: hipertext átviteli protokoll} HTML és a World-Wide Webnél használt egyéb formátumú állományok továbbítására kidolgozott eljárás az Interneten. A Web szerverek és kliensek közötti kommunikációnál használt adatcsere szabvány.

HTTPS: (Hyper Text Transfer Protocol Secure) Szabványos internet adattovábbítási protokoll, az adatforgalom mindkét irányú titkosításával.

HUNGARNET: a HBONE felhasználóit (elsősorban felsőoktatási, tudományos és közgyűjteményi intézményeket) tömörítő egyesület

HUNINET (Hungarian University Network): 1990-ben a Rektori Konferencia Nemzetközi Bizottsága kezdeményezésére alakult egyesület a magyarországi felsőoktatási számítógépes hálózat kialakítására és működtetésére

hybrid mail: e-mail üzeneteket más hálózatok levelezőrendszereibe, személyhívóra, faxra, telexre, vagy postai címre továbbító szolgáltatás .

hypertext : {magyarul: hipertext, hiperszöveg} Olyan (számítógépen tárolt) szöveg, melynek egyes pontjairól mutatók vannak a szöveg más pontjaira vagy más szövegekre. A ~ olvasói ezeket a mutatókat követve kedvük szerint, különböző sorrendben haladhatnak a szöveg(ek)ben. A számítógépes ~ esetében a mutatók követését és az eligazodást egy speciális szoftver segíti.

Hz (hertz): A frekvencia mértékegysége.

IAB (Internet Architecture Board): az Internet "törvényhozó csoportja", mely szabványosítási és egyéb fontos ügyekben dönt

ICQ: Csevegő (chat) szolgáltatás az Interneten. Használatához regisztráltatnunk kell magunkat egy szerveren, kapunk egy egyedi azonosítót (UIN), mely alapján ismerőseink meg tudják nézni, hogy mikor vagyunk éppen online elérhetők, és ilyenkor egy ICQ-klienssel azonnal kapcsolatba tudnak lépni velünk.

IDE: Integrated Device Interface, eszközre integrált interfész. Olyan technika, ahol a meghajtó áramkört közvetlenül a meghajtó egységre szerelik. Így lehet a legkisebb távolságot elérni a meghajtó és az elektronika között, ami az adatátviteli sebesség növekedését eredményezi. Ma már szélse körben elterjedt.

IIFP: (Információs Infrastruktúra Fejlesztő Program). Számítógépes hálózatok és infor­máció­források létrehozását és továbbfejlesztését koordináló projekt, 1995-től NIIF.

image map: Web-oldalakon használt technika, mellyel képek (pl. térképek) egyes pontjaihoz vagy részleteihez is lehet hiperlinkeket kapcsolni

IMAP : (Internet Message Access Protocol) Levelezési protokoll, amely lehetővé teszi az azt futtató klienseknek, hogy az ugyanezt a protokollt futtató levelezőszerverről üzeneteket olvasson be, ill. írjon, vagyis a szerveren levő postafiók távolról kezelhető.

IMHO (In My Humble Opinion): a számítógépes kommunikációban használt rövidítés ("szerény véleményem szerint")

incoming directory: egyes FTP-archívumoknál megtalálható, bárki által írható könyvtár, ahová a felküldött file-ok kerülnek, mielőtt a szolgáltatás üzemeltetője ellenőrizné és témájuk szerint a megfelelő directory-ba helyezné őket

index: számítógépes adatbázishoz készített segédállomány, mely valamelyik adatmező szerint rendezve tartalmazza a rekordokra vonatkozó mutatókat, jelentősen meggyorsítva így a keresés műveletét

index file : {magyarul: indexállomány, index állomány} Adatbázisoknál használt számítógépes segédállomány, elsősorban a keresés megkönnyítése céljából. Egy indexelő program a keresésre szánt állományok tartalmát szavakra vagy összetartozó szavakból álló kifejezésekre bontja és rendezett listát készít belőlük, megtartva a szavak előfordulási helyére/helyeire vonatkozó információt. Ez az ~ már gyorsan kereshető és találati halmazok hozhatók létre.

információs szupersztráda: A korszerű telekommunikációs hálózatokra és számítógép-technikára alapozott Internet-rendszer népszerű megjelölése.

informatika: Önálló tudományág, mely információk rögzítésével, kezelésével, rendszerezésével, továbbításával foglalkozik

information (super)highway: {magyarul: infosztráda, információs autópálya} Az amerikai politika és sajtó által elterjesztett népszerű elnevezés egy nagysebességű, nagyterületű számítógépes (gerinc)hálózatra. Vagy a jelenlegi Internet szinonimájaként használják, vagy az azt várhatóan felváltó, valódi multimédia képességű amerikai illetve világméretű hálózatot értik alatta.

information broker : {magyarul: (hivatásos) információközvetítő, információs bróker} Üzleti vagy tudományos célú (számítógépes) információkereséssel foglalkozó személy vagy intézmény.

information society: egyes szociológusok és politikusok által használt elnevezés a fejlett információtároló és -továbbító rendszerekkel rendelkező társadalmakra, ahol a gazdaság fő "nyersanyaga" az információ és az emberek többsége információs iparágakban dolgozik; az információs társadalom veszélyei között az elidegenedést és az (információban) szegények és gazdagok közötti szakadék növekedését, előnyei között pedig a környezetkímélő gazdaságot és a társadalom demokratikusabb működését szokták említeni

integrált áramkör: Félvezető alapanyagra litográfiai módszerekkel felvitt többrétegű elektronikus áramkör.

interactive {magyarul: interaktív}: Olyan számítógépes alkalmazás, amelynek jellemző eleme, hogy a felhasználó és a szoftver kölcsönös együttműködését, az ember aktív közreműködését tételezi fel.

interface : {magyarul: interfész, csatoló, felület} Két számítógépes (hardver vagy szoftver) eszköz, vagy a számítógép és az azt használó ember "érintkezési felülete". Az ~ olyan megoldásokat tételez fel, amelyeket mindkét fél "ért".

Internet : Az amerikai ARPANET hálózatból kinőtt, egymással TCP/IP szabvány szerint kommunikáló helyi hálózatokból és önálló számítógépekből álló WAN. Az ~ jelenleg a világ legjelentősebb nagyterületű, nyilvános hálózata, mely minden tekintetben évente legalább megduplázódik.

Internet Explorer: a Microsoft cég (eredetileg) Windows-alapú Web böngészője, melyet folyamatosan továbbfejlesztenek és az újabb Windows változatoknál az operációs rendszerbe is integráltak általános file-kezelő programként; a Netscape nagy vetélytársa, sok hasonló és néhány egyedi képességgel

intranet: az Internetnél is használt TCP/IP protokollokra és szoftverekre (e-mail, FTP, Web stb.) épülő, nem nyilvános, belső (helyi) hálózatok összefoglaló neve; egyre több intézmény épít ki saját intranetet, mely többnyire olcsóbb a hagyományos LAN rendszerekhez képest és a felhasználók az Internethez hasonló, ismerős környezetben dolgozhatnak

IP (Internet Protocol): Egy internet hálózaton az adatcsomagok összeállításáért és továbbításáért felelős protokoll.

IP address: {magyarul: IP cím} Egy Internetbe kapcsolt számítógép (host) hálózati azonosító száma. Rendszerint 4 decimális számból áll, melyeket pontok választanak el.

IPX (Internetwork Packet Exchange): Novell Netware hálózatokon használatos adattovábbítási protokoll, amelyet azonban, mivel nem biztosít megbízható átvitelt, SPX protokollal egészítenek ki.

IRC: (Internet Relay Chat) Népszerű „csevegő” szolgáltatás az Interneten. Szabadon létrehozható virtuális „csatornákon”, IRC kliensek segítségével két vagy több ember tud álnéven élőben (írásban) beszélgetni egymással egy szerveren keresztül.

ISDN (Integrated Services Digital Network) : {magyar fordításban: integrált szolgáltatású digitális hálózat} Nemzetközi szabvány, illetve hálózat számítógépes és emberi (hang és esetleg videó) kommunikáció továbbítására digitális formában a hagyományos telefonhálózaton. A korábban elterjedt modemes adatátvitelnél a digitális jeltovábbításnak köszönhetően lényegesen gyorsabb (64 kbit/s) és megbízhatóbb számítógépes kapcsolatokat tesz lehetővé ugyanazon a telefonvonalon, és emellett fejlett telefon és esetleg multimédia szolgáltatásokat is nyújt.

ISO: (International Standard Organization) Nemzetközi Szabványügyi Szervezet.

ISO 8859: Nemzetközi szabvány az eredeti ASCII kódkészleten kívüli karakterek (köztük a magyar ékezetes betűk) 8 biten való kódolására. Jelenleg még ez a legelterjedtebb kódrendszer, de idővel az Unicode váltja majd fel, melynek az ~ egy részhalmaza.

ISO 8859 : Nemzetközi szabvány az eredeti ASCII kódkészleten kívüli karakterek (köztük a magyar ékezetes betűk) 8 biten való kódolására. Jelenleg még ez a legelterjedtebb kódrendszer, de idővel az Unicode váltja majd fel, melynek az ~ egy részhalmaza.

ISO 8859-2: a 7 bites ASCII szabvány 8 bites kiegészítése, mely a közép-európai nyelvekben (köztük a magyarban) előforduló ékezetes és egyéb speciális betűket is tartalmazza; hétköznapi nevén "Latin-2 kódtábla"

ISO 9660: A CD-k fájl rendszerére vonatkozó több platformon elfogadott szabvány, melyet 1984-ben az ISO hozott létre. Korlátozzák a fájlnevek hosszát és a bennük használható karaktereket. (Csak az angol ábécé nagy betűi, számok, valamint néhány különleges karakter használhatók a fájlnevek megadásakor.) A fájlok neve 8.3-as formátumú lehet, a könyvtárnevek maximum 8 karakter hosszúak lehetnek, s a könyvtárszerkezet mélysége nem haladhatja meg a 7 alkönyvtárat. Így érhető el, hogy a Windows 98/2000/NT4/XP operációs rendszerek alatt olvasható lemezek tökéletesen olvashatóak például DOS-ok és Unixok alatt is.

ISOC (Internet SOCiety): 1992-ben alapított professzionális szervezet az Internet technikai és szervezeti fejlesztése céljából, az IAB felügyelő szerve; hazánkat a Magyar Internet Társaság képviseli az ISOC-ban

IT (Information Technology) : {magyar fordításban: információs technika} Az információtároló és -feldolgozó műszaki eszközök (számítógépek, szoftverek, kommunikációs csatornák stb.) népszerű összefoglaló neve.

Java : {magyarul: Jáva} Egy újonnan kifejlesztett programozási nyelv, mellyel különböző géptípusokon egyformán futtatható szoftverek írhatók. Igazából a World-Wide Web terjedésével lett népszerű, mint az azt kiegészítő alkalmazások gépfüggetlen programnyelve. Az új Web-böngészők már "értik" a ~ nyelvet, vagy annak egyszerűsített, JavaScript nevű változatát. A ~ az NC-k fő (vagy kizárólagos) programozási nyelvévé válhat.

javascript: Böngészőbe épített programozási nyelv, ami a weblap megtekintésekor a felhasználó számítógépén fut. Használata mellőzhető, kikapcsolható, de ez egyáltalán nem ajánlott, mert manapság a WEB2.0 és az AJAX technológiák nagy mértékben a Javascript-re támaszkodnak.

javítóprogram: (bug fix) Hibásan kibocsátott programokhoz kisméretű pontosító-program.

jelszó (password): Karakterek (betűk, számok) titkos kombinációja, az adatvédelem egyik legfontosabb eszköze a számítógépes rendszerekben, amelynek feladata annak biztosítása, hogy meghatározott adatokhoz csak bizonyos személy(ek) férhessen(ek) hozzá.

job: egy (távoli) számítógépnek kiadott feladat, parancs, ill. az azt végrehajtó program; elindítása után rendszerint már nem igényli a felhasználó interaktív beavatkozását

joker: adatbázisokban való keresésnél használható speciális karakter (rendszerint * vagy ? vagy $), mellyel a keresett szó egy vagy több betűje helyettesíthető, így egyszerre több szóalakra is rá lehet keresni

joker character: Adatbázisokban való keresésnél, illetve egyes számítógépes programoknál használható speciális jel (pl. * vagy ?), amellyel egy vagy több karakterpozíciót helyettesíthetünk, azt jelezve vele, hogy ott bármilyen betű vagy szám állhat.

jumper: A perifériák beállítására szolgáló kapcsoló. Két állapota van, rövidzár és szakadás. A két állapot változtatása a jumper felhelyezésével illetve eltávolításával történik.

karakter: Egyike a számítógépen ábrázolható jeleknek. A ~ek betűket, számjegyet, szóközt, írásjeleket és speciális jeleket tartlamaznak.

karakterkészlet (font): Olyan karakterek összessége, amelyek egy programban használhatók, illetve amelyeket a számítógép felismer.

képernyő: Adatok, szövegek, képek, filmek vizuális megjelenítését szolgáló készülék, a számítógépek legfontosabb kimenete.

képernyőméret: A képmegjelenít. eszköz fizikai mérete. A monitoroknál a látható méret kisebb mint a tényleges, míg a folyadék-kristályos kijelz.knél a két méret megegyezik.

képismétlési frekvencia: A monitoron másodpercenként megjelenő képek számát, vagyis frekvenciáját jelenti. Mértékegysége a Hz. A ~ jelentheti félkép vagy teljes kép megjelenítését. Az Európában használatos TV rendszerek 50 félképpel, illetve 25 teljes képpel dolgoznak másodpercenként. A hagyományos film vetítése 24 fps sebességgel történik.

képpont: Képi elem, adott méretű pont. A fekete-fehér technikában egy, a színesben három (kék, zöld, piros) pont szükséges egyetlen képpont felépítéséhez.

keresőoptimalizálás: Az internetes szakma azon ága, amely az igazán nagy sikert hozhatja meg oldalának. A keresőoptimalizálás egy folyamat, amelynek célja, hogy a legfontosabb keresőoldalak (pl. Google, Yahoo), bizonyos kulcsszavakra történő kereséskor előkelő helyen hozzák találati listájukon a szervezet weboldalát.

kernel: Operációs rendszer futtató „mag” programja, a hardvereszközök működtetésére.

keyword : {magyarul: kulcsszó} Szöveges adatbázisokban való keresésnél fontos (pl. a dokumentumok címében előforduló, nem "tiltott") és használható szó vagy kifejezés. Jelenthet ún. "szabad" tárgyszót, nem tezauruszból vett deszkriptort is.

kibertér: (cyberspace) W. Gibson regényéből átvett science-fiction kifejezés, mely a számítógép-kommunikáció birodalmát, annak virtuális világát kívánja megnevezni.

kliens: A kliens egy olyan program vagy számítógép, amely egy adott szolgáltatás igénybevételéhez szükséges. Kliens, - azaz magyarul ügyfél - a mindennapi szolgáltató-ügyfél kapcsolat szóhasználatából. A kért szolgáltatást biztosító programokat vagy gépeket nevezzük szervereknek, kiszolgálóknak (angolul server).

kliens-szerver kapcsolat: Hálózati rendszer, amelyben az adatkezelést elválasztják azoktól a programoktól, amelyek az adatokat használják. Mindegyik olyan gép szerver, amelyik adatokat tárol, kliens pedig az, amelyen alkalmazói programok futnak.

kompatibilitás: Két eszköz, készülék, berendezés, program együttműködését, egymással való he­lyettesíthetőségét vagy összekapcsolhatóságát jelentő tulajdonság. Két számító­gép akkor kompatibilis, ha az egyikre készült programok a másikon minden változtatás nélkül futtathatók.

LAN (Local Area Network) : {magyar fordításban: helyi hálózat} Egy adott intézmény (fizikailag esetleg nem egy helyen levő) számítógépeit összekötő, rendszerint egységes kommunikációs protokollt használó hálózata. A ~ jellemzően belső információs célokra, a meglevő hardver és szoftver eszközök közös használatára, és esetleg a gépeknek egy (külső) WAN-hoz való kapcsolására szolgál.

lapkakészlet: Két, vagy több IC, amely a RAM, az I/O eszközök, a bővítőkártyák és a CPU közötti illesztőegységeket vezérli (chipset, chipkészlet).

laptop: Hordozható mikroszámítógép, amely egyetlen egységből áll (billentyűzete, monitora, a merevlemez-meghajtó és a pozícionáló eszköz egybe van építve). A rendelkezésre álló kis hely, az önsúly alacsonyan tartása és az akkumulátorról való üzemeltetés miatt technikai felépítése számos ponton eltér az asztali gépekétől, de teljesítménye semmiben sem marad el azokétól.

laser: (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation = Fényerősítés gerjesz­tett sugárzási emisszióval) Nagy energiát egyetlen, nem szóródó, koherens fény­sugár­ba összpontosító elektromágneses rezgéskeltő és erősítő berendezés. Meg­külön­böztetünk: szilárdtest-, gáz-, festék-, félvezető-, és szabadelektronos lézereket.

Latin-2 codepage : Az ISO 8859-es szabvány egyik kódtáblája, amely egyes kelet-európai nyelvek (köztük a magyar) speciális karaktereit tartalmazza.

LCD (Liquid Crystal Display): Folyadékkristályos kijelző, amelyet leginkább laptop-ok, digitális órák, zsebszámológépek stb. kijelzőjeként használnak. Működésük alapelve, hogy a folyadékban úszó kristályok áram hatására úgy polarizálódnak, hogy a fényt vagy átengedik, vagy elnyelik.

LDAP: (Lightweight Directory Access Protocol) Különböző platformokon megvalósított címtárak, adattárak szabványos közös kezelője.

levelezési lista: A számítógéphálózat e-mail szolgáltatására épülő olyan címjegyzék, amelynek tagjai automatikusan megkapják a lista címére küldött üzeneteket.

lézernyomtató: Lézertechnikán alapuló nyomtató. Egy szelénhengert elektromosan feltöltenek, majd egy lézerfény segítségével kisütik azokon a részeken, ahol nincsen nyomtatási kép. A hengert festékbe forgatva a töltött részekre rátapad a festék, ezt a papírra átviszik és oda ráolvasztják.

limit: speciális parancs egyes keresőrendszerekben, mellyel egyszerűen lehet egy találati halmazt további szempontok (pl. nyelv, évszám) szerint szűkíteni

line out: Vonali kimenet, amely lehet.vé teszi a hangkártya küls. er.sít.re történ. csatlakoztatását.

link: Hipertext és hipermédia anyagokban használt utaló (mutató, kapocs, ugrópont stb.) egy másik szövegrészre vagy állományra való hivatkozáshoz; a Weben egy link akár egy másik gépen levő fájlra is mutathat és a kliensek eltérő színnel, kurzorforma változással vagy aláhúzással jelzik.

LINUX: Unix-típusú, többfelhasználós és többfeladatos freeware operációs rendszer, mely szerverként is működhet; fejlesztését a GNU koordinálja és az Interneten keresztül több ezer programozó dolgozik rajta, az új változatok pedig azonnal letölthetők a hálózatról.

liquid audio: Hangtömörítő eljárás.

listserver : {magyarul: lista szerver, listakezelő, listaszolgáltató} Levelező listák kezelését végző szoftver. A ~ a hozzá érkező parancsoknak megfelelően elvégzi az új tagok felvételét a csoportba és az egyéb adminisztációs feladatokat, kiküldi a leveleket a lista tagjainak és archiválja is azokat, kezeli az esetleges hibajelenségeket stb. Egy ~ egyidejűleg több lista működtetésére is képes.

log file : Számítógépen végzett műveletek, a gép által küldött hibaüzenetek és/vagy a hálózaton bejövő és kimenő adatok "könyvelésére", nyomonkövetésére szolgáló állomány. A felhasználók például ebbe menthetik az online keresések eredményeit, a szolgáltatók pedig a ~ segítségével figyelhetik a forgalmat, készíthetik el a rendszerük használati statisztikáját.

login: bejelentkezés egy (távoli) számítógépbe vagy szolgáltatásba a hálózaton keresztül; a kapcsolat felépítése és a felhasználó azonosítása

login, logon : {magyarul: bejelentkezés, belépés} Az a művelet, amikor egy felhasználó azonosítja magát egy távoli számítógép számára, hogy hozzáférhessen a szolgáltatásaihoz.

logout, logoff : {magyarul: kijelentkezés, kilépés} Az a művelet, amikor egy felhasználó utasítja a távoli (kiszolgáló) számítógépet, hogy bontsa le a hálózati kapcsolatot a gépével, illetve hogy lépjen ki egy alkalmazásból, szolgáltatásból.

MAC address: (Media Access Control) Hálózati eszközök egyedi azonosítására használható, programmal kiolvasható száma.

mailbox : {magyarul: postafiók, postaláda} Saját elektronikus postacímmel rendelkező tárterület egy levelezésre használható szerver gépen. Ide érkeznek a ~ tulajdonosának e-mail levelei.

mailing list : {magyarul: levelezési lista, levelezőcsoport, lista} Egy lista szerver által üzemeltetett levelezőcsoport. A csoport tagjai - a szerveren való feliratkozás után - automatikusan megkapják a postafiókjukba a lista "közös" e-mail címére küldött elektronikus leveleket. A legtöbb ~ valamilyen szakterület vagy érdeklődési kör alapján szerveződik, de vannak egyszerűen csak "körlevelek" vagy elektronikus újságok terjesztésére létrehozott listák is.

mail-reader: elektronikus levelek olvasására (és többnyire írására is) szolgáló program vagy csak egy funkció egy nagyobb szoftveren (pl. Web-kliensen) belül; léteznek offline levélolvasó programok is egy mailserverről vagy BBS-ről korábban letöltött levelek böngészéséhez

mailserver: e-mail postafiókokat üzemeltető, elektronikus levelezést bonyolító szerver

mainframe: Nagyszámítógép (IBM, SIEMENS, stb.) egyedi operációs rendszerrel.

MAN: (Metropolitan Area Network) Nagyvárosi telekommunikációs hálózat, mely kb. 50 km átmérőjű kör lefedésére alkalmas. Használják mind adat, mind izokron (beszéd, videó stb.) átvitelre.

MAN (Metropolitan Area Network) : {magyar fordításban: nagyvárosi hálózat} Egy egész városra kiterjedő, a közintézményeket, vállalatokat és a lakosságot összekötő és kiszolgáló (nagysebességű) számítógépes (gerinc)hálózat.

mappa: Lemezes tárolókon levő (al)könyvtár (Folder)

master: Az adatátvitel folyamán a rendszer vezérlését megvalósító áramkör. A Master-ként beállított egység játssza a vezérl. szerepet az adatátvitel során.

mátrixnyomtató: A képet pontokból rakják össze, a pontokat apró t.k ütik a papírra. A t. és a papír között található a tintával átitatott szalag, amely a képnyomatért felel.s.

meghajtóprogram: Valamely számítástechnikai eszköz (egér, CD-olvasó, hangkártya) működését biztosító program.

megszakítás: A processzor programvégrehajtásának megszakítása oly módon, hogy a kés.bbiekben folytatható legyen. Ezután a processzor valamilyen kiszolgáló tevékenységet hajt végre, pl. leütött billenty. kiértékelése. A megszakítás lekezelése el.tt a proceszor elmenti egy átmeneti tárolóba az éppen futó program állapotát, majd a megszakítási rutinra ugrik. Ennek végrehajtása után a programvégrehajtás ott folytatódik ahol abbamaradt. A processzor visszatölti az eredeti programot, majd folytatja a végrehajtást.

memória: A számítógép tárolóegysége, adatokat, utasításokat tárolhatunk benne. Jellegét tekintve lehet operatív(központi) és háttértár.

memória kártya: Smart Média (SM) 128 MB, Compact Flash (CF) 137 GB és 16 MB/s , Secure Digital (SD 2 GB 12,5 MB/s, SDHC 32 GB, SDXC 2 TB), Memory Stick és Pro 32 GB, xD-Picture Card 1 GB 5 MB/s, Multi Media Card (MMC, RS-MMC) 2 GB 1,8 MB/s, MMCPlus 52 MB/s.

merevlemez: Nagy kapacitású, kényelmesen kezelhető, biztonságos háttértároló, amelyet gyárilag építenek be a számítógépekbe.

message: a hálózati kommunikációban a partnerek között váltott rövid üzenet, sokszor az elektronikus levél szinonimája

mesterséges intelligencia: Az emberei intelligencia és a döntéshozó képesség modellezésére tervezett és fejlesztett számítógépes programok, melyekkel megkísérlik az egyszerű gondolkodást és más emberi tulajdonságokat reprodukálni.

metaadat: (hálózati) információforrások vagy elektronikus dokumentumok jellemzőit leíró szabványosított adatelemek; az Interneten (főleg a Weben) való hatékony keresés legfőbb oka, hogy az eredeti protokollokból szinte teljesen kimaradt az egyes forrásokra vagy file-okra vonatkozó kísérő információk (pl. szerző, közreadó, téma, megjelenés dátuma stb.) feltüntetésének egységesítése; ezen próbálnak segíteni a különböző célokra és felhasználói köröknek kidolgozott metadata szabványok

MIME (Multipurpose Internet Mail Extension) : {magyar fordításban: az Internet levelezés többcélú kiterjesztése} Az Internet elektronikus levelező protokolljának kibővítésére létrehozott szabvány (többek között) kibővített ASCII kódokat tartalmazó vagy bináris (multimédia) állományok hálózaton való terjesztésére. Az állományok tartalma (szűkített) ASCII kódokra konvertálva kerül átvitelre. A levelezésen kívül más internetes alkalmazások is használják már a ~ kódolást és formátumokat.

mini disc: A SONY által kifejlesztett audió információ tárolására alkalmas kompaktlemez, 60 mm, 74 perc, 140 MB, ATRAC tömörítés.

mirror: valamely népszerű Internet információforrásról készített (és rendszeresen frissített) teljes másolat egy (általában földrajzilag távol levő) másik szerveren; a tükrözéssel csökkenthető az eredeti szerver és az interkontinentális vonalak terhelése, ha a felhasználók a hozzájuk legközelebb eső mirrort használják

MITE (Magyar Internet Társaság Egyesület): 1997-ban alakított szervezet az Internet és a hálózati kultúra hazai terjesztésére; az Internet Society magyar tagozata

M-JPEG (Motion-JPEG): A JPEG tömörítő eljárásnak mozgóképekre kifejlesztett változata, amelynek lényege, hogy a képsor minden elemét külön-külön tömörítik JPEG eljárással.

MKV: (Matroska Video) Az MKV egy multimédia-tároló formátum. Tartalmazza a videó, az audió és a felírat adatokat.

modem (modulátor/demodulátor): Olyan eszköz, amely képes a digitális jelet (pl. emberi hang) az számítógép által kezelhető és a számítógépes hálózaton át közvetíthető digitális jellé átalakítani, illetve a digitális jelet analóg jellé visszaalakítani.

moderator: az a személy vagy kis csoport, aki a szerkesztett (moderált) kommunikációs fórumoknál eldönti, hogy egy üzenet továbbítható-e a lista vagy hírcsoport olvasóinak

monitor (képernyő): A számítógépek legfontosabb kimeneti perifériája, amelyen a számítógép kiírja a felhasználó által szükésges információkat, adatokat. A legelterjedtebbek a katódsugárcsövet használó ~ok. A hordozható számítógépekben azonban nem ilyet, hanem például LCD ~t használnak.

mother board: alaplap

motif: Az X/Window grafikus felhasználói felület OSF által támogatott ablakmenedzser szabványa.

mount: Egy másik gépen lévő file-rendszer, akár egy teljes háttértároló hozzárendelése saját gépünkhöz, egy új, virtuális meghajtóként, amelynek révén távoli file-ok manipulálása válik lehetővé, FTP nélkül. Ez a viszony megvalósítható két PC közvetlen kábelkapcsolata révén is.

mouse : {magyarul: egér} Asztalon tologatható vagy más módon kézzel mozgatható gömböt tartalmazó hardver eszköz a számítógép képernyőjén való pozíció kijelöléshez, rajzoláshoz, GUI vezérléshez stb.

MOV (Movie File) : {magyar fordításban: film állomány} Az Apple számítógépekre kidolgozott formátum mozgóképek tárolására. Már Windowsra is léteznek hozzá lejátszó programok.

Mozilla: a Netscape böngészők beceneve; továbbá a Mozilla.org nevű Web-site és fórum elnevezése, ahol a Netscape forráskódját lehet letölteni és ahol a szoftver önkéntes továbbfejlesztői tartják egymással a kapcsolatot

MP3 (MPEG-1 Layer-3): szinte CD hangminőséget nyújtó, de az audio CD-nél 10-szer tömörebb digitális hangformátum; nagyon népszerű az Interneten és CD-ROM-on egyaránt; a file-ok kiterjesztése .mp3

MPC (Multimedia Personal Computer) : {magyar fordításban: multimédia személyi számítógép} Egy feltételrendszer, amely leírja, hogy milyen eszközökkel és képességekkel kell rendelkeznie a multimédia alkalmazásokhoz megfelelő személyi számítógépeknek, illetve az ezeknek az előírásoknak megfelelő gépek jelzője.

MPEG (Moving Picture Experts Group) : {magyar fordításban: mozgókép-szakértők csoportja} Elterjedt tömörítési eljárás mozgóképek és hangok tárolásához. A kép minősége a tömörítés során valamennyire romlik, és mind a tömörítés, mind pedig a lejátszás számításigényes eljárás. Az ~ filmek jó minőségű, teljes képernyős lejátszásához speciális bővítőkártya kell a számítógépbe, mert a szoftveres kitömörítés lassú. Az ~ formátumban levő állományok nevének kiterjesztése rendszerint: .MPG, a csak hangot tartalmazóké pedig: .MPA, MPA2 vagy .MP3 (Az eljárás a nevét az azt kidolgozó csoportról kapta.)

MSN (MicroSoft Network): a Microsoft cég által indított előfizetős magánhálózat és tartalomszolgáltatás az Interneten; újabban egyre több ingyenes és nyilvános szolgáltatást is kínál

multimedia : {magyarul: multimédia} A szöveg mellett/helyett jellemzően álló- és/vagy mozgóképet, animációt, hangot is tartalmazó számítógépes szoftver vagy információforrás, illetve ilyenek kezelésére, átvitelére alkalmas eszköz jelzője.

multiprocessing: Egy számítógépben több processzor alkalmazása, párhuzamos, szimultán programfuttatás megvalósítása.

multisession CD : {magyar fordításban: több menetben felírt CD} Olyan CD-ROM, amelyre egynél több időpontban és esetleg különböző formátumban írtak fel állományokat. A régebbi CD-ROM olvasók nem tudják az ilyen lemezeket elolvasni (vagy csak az első részt ismerik fel), mert a ~ formátuma nem szabványosított.

multitaszk (multitasking): Az operációs rendszer képessége, miszerint ugyanabban az időben több alkalmazást is képes futtatni. Az alkamazások természetesen nem egyszerre futnak, az operációs rendszer az ún holtidőt (azt az időt, amikor a felhasznákó, ill. valamelyik program nem csinál semmit) használja ki a multitaszk eléréséhez. A multitaszk operációs rendszerek általában zökkenőmentesen képesek futtatni párhuzamosan az alkalmazásokat.

nameserver: az Internet gépek hierarchikus domain név rendszerét nyilvántartó számítógép illetve az azon levő szoftver és adatbázis; távoli gépek hívásakor a névszerverek fordítják át a domain neveket IP címekké a DNS segítségével

NC (network computer) : {magyar fordításban: hálózati számítógép} Új számítógép kategória: olyan asztali gépek összefoglaló neve, melyek nem tartalmaznak beépített háttértárolót (winchestert), csak egy viszonylag egyszerű operációs rendszer van bennük és egy hálózati csatlakozó. A gép minden szükséges szoftvert egy távoli szerver gépről tölt le (a helyi hálózatról vagy az Internetről). Egyszerű karbantartása miatt elsősorban munkahelyi (irodai) feladatokra vagy nyilvános Internet terminálként célszerű használni.

NCQ: (Native Command Queuing) Merevlemez technológia, amely a lemez tartalmának újrarendezését végzi, optimalizálva az írás és olvasás parancsainak végrehajtását.

NDS: (Novell Directory Service) Számítógépes hálózat komponenseinek adatait hierarchikus adatbázisban (címtárban) tároló rendszer.

net PC: olyan személyi számítógép, amelyet kifejezetten a hálózati (internetes) alkalmazásokra szántak és készítettek fel (hardver és szoftver szempontból egyaránt); a Microsoft válasza a network computer ötletére

NetBEUI: (Network Extended User Interface) Microsoft hálózatok NetBIOS-on alapuló natív kommunikációs protokollja.

NetBIOS: Helyi hálózatokban főleg a Windows alapú gépek névfeloldásához használt módszer.

Netfind: internetes "telefonkönyv" szolgáltatás, személyek vagy intézmények e-mail címei, ill. hívószámai kereshetők vele

netiquette : {magyarul: hálózati illemtan} A számítógépes hálózatokon követendő írott és íratlan magatartási szabályok összessége. Részben helyettesíti a jelenleg meglehetősen hiányos jogi szabályozást. Megsértését a rendszergazdák korlátozó intezkedésekkel szankcionálhatják.

Netscape Navigator: népszerű grafikus Web-kliens, a Netscape Communicator programcsalád legfontosabb része; folyamatosan jelennek meg az egyre többet tudó új verziói, sőt 1998-ban a forráskódját is nyilvánossá tették, így bárki részt vehet a továbbfejlesztésében

network {magyarul: hálózat}: Valamilyen adatátviteli csatornával (kábel, rádióhullám stb.) tartósan összekötött, egymással kommunikálni tudó számítógépek rendszere.

network computer (NC): az Oracle és a Sun cégek által kifejlesztett Java-alapú (személyi) számítógéptípus, mely kizárólag a hálózatról veszi a működése során az adatokat és a szoftvereket, saját háttértárolója nincs is; az NC olcsóbb megoldásokat használ, mint a hagyományos PC és könnyebben karbantartható távolról is, ezért főleg a sok számítógépes munkahellyel rendelkező intézményeknek ajánlják

newbie (network newcomer): kezdő hálózati felhasználó kissé pejoratív elnevezése; erősebb változata a "clueless newbie" (tanácstalan újonc) kifejezés

news: eredetileg a Usenet hálózaton ("netnews" néven) indított, de később az Internetre is átkerült kommunikációs fórumok összessége, az elektronikus faliújságok és a levelezőcsoportok keveréke; a témakörök szerint csoportosított üzeneteket (pár hétig) a newsserver gépek tárolják és továbbítják egymásnak, melyek között a news-reader kliensekkel lehet böngészni

newsgroup : {magyarul: hírcsoport} Eredetileg a Usenet hálózaton létrejött, de később már az Interneten is hozzáférhető "faliújságrendszer", a Netnews egy csoportja. Több mint tízezer ~ létezik már, melyek mindegyikében egy-egy témakörben lehet elhelyezni elektronikus levélben küldött üzeneteket a többnyire nyilvánosan olvasható news-szervereken.

newsletter: többnyire egy listserveren keresztül vagy a levelező kliensek körlevél funkciójával terjesztett, közvetlenül az előfizetők postaládájába küldött (szerkesztett) elektronikus hírlevél

news-reader: a Usenet news olvasására alkalmas kliens program vagy ilyen célú funkció egy nagyobb szoftverben; a legtöbb hírolvasóval mi is tudunk üzeneteket postázni a hírcsoportokba

news-server: a Usenet news hírcsoportjait szolgáltató szerver; a news-serverek rendszeresen kicserélik egymás között a hozzájuk érkezett új leveleket, így egy időután ezek az egész világon elterjednek; nem minden szerveren található meg minden hírcsoport (ezt a rendszer üzemeltetője dönti el) és többségük nem teljesen nyilvános, csak egy meghatározott felhasználó kört szolgál ki

NFC (Near Field Communication): Kis informatikai eszközök ad-hoc, vezetékmentes hálózatba rendezését oldja meg, 13,56 MHz frekvencián, 20 cm távolságban. Pl. mobiltelefon, digitális fényképező, PDA-k, PC-k, laptopok, konzolos játékok, PC részegységek egymással való kommunikálása.

NIIF (Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program): az IIF program 1995-től induló továbbfejlesztése; fő céljai: a meglévő hálózati rendszerek és szolgáltatások minőségének javítása, a felhasználói kör kiszélesítése és a legújabb kommunikációs technikák kísérleti bevezetése

NIP (Nagysebességű Internet Projekt): az NIIF által kidolgozott terv egy ATM-alapú, 34 Mbit/s sebességű magyarországi gerinchálózat (HBONE2) kiépítésére

NISO (National Information Standards Organization): amerikai szabványügyi hivatal, több hálózati szabvány kidolgozója

NISS (National Information on Software and Services): a brit JANET hálózat információs központja

NLM: (Netware Loadable Modul) NetWare hálózati operációs rendszer adatbázismotor, munkaállomás, hálózati protokoll és nyomtatás vezérlő kiterjesztése.

noninterlaced: Teljes képet egyszerre megjelenítő monitor rendszer.

notebook: Könyvméretű hordozható számítógép.

Novell NetWare: elterjedt szoftverrendszer helyi hálózatokhoz; IPX protokollt használ a gépek közötti kommunikációhoz, de újabb verziói már a TCP/IP szabványt is támogatják

null-modem: Egy speciális kábel, amelynek segítségével két számítógép - általában párhuzamos portjukon keresztül - közvetlenül összeköthető, s így adatok továbbítására van lehetőség.

nyomtató: A képernyő mellett a második legfontosabb kijelző eszköz (kimenet), mely papírra nyomtat minden grafikus információt. A régebbi írógépszerű rendszereket először termikus, majd tintasugaras, később lézeroptika segítségével író/rajzoló gépek követték.

 • objektumorientált adatbázis: Olyan adatbázis, amely intelligens elemekből épül fel. Az intelligencia itt azt jelenti, hogy az egyes adatbázis elemek (objektumok) "tudják", hogy kik ők, mire használhatók, s miként kapcsolódnak a többi adatbázis-elemhez. Az objektumorientált adatbázisok az objektumorientált programozási nyelvek térhódításával terjedtek el. Hatékonyságukban jelenleg még alulmaradnak a relációs adatbázisokkal szemben.

OCLC (Online Computer Library Center): a világ legjelentősebb, amerikai központú könyvtári hálózata, szolgáltatója és osztott katalógus rendszere; FirstSearch néven saját online információszolgáltatása is van előfizetőknek

OCR (Optical Character Recognition) : {magyarul: optikai karakterfelismerés} Általában szkenneléssel képként számítógépbe vitt dokumentumokon betűk és számok automatikus felismertetése egy speciális szoftverrel. A gép által felismert szöveg azután már egy szövegszerkesztőbe betölthető, módosítható.

ODBC : (Open Database Connectivity) A külső adatok eléréséhez kifejlesztett Microsoft-szabvány.

ODBMS: (Object Data Base Management System) Objektum orientált adatbázis kezelő rendszer.

ODF: (Open Document Format) Nyílt fájlformátum-szabvány irodai dokumentumok tárolására.

OEM: (Original Equipment Manufacturer) Egy cég, a gyártótól alkatrészként vásárolt egységeket összeszerelve, késztermékként más néven értékesíti.

 • offline: az "online" szó ellentéte, vagyis a hálózattól független vagy élő hálózati kapcsolat nélküli dolgok jelzője (pl. "offline browsing": a saját gépünk háttértárolójára letöltött Web-oldalak böngészése)
 • offline reader: olyan program, mely e-mail szerverekről letöltött levelek utólagos elolvasását, megválaszolását és a válaszok visszatöltését biztosítja

OLTP: (Online Transaction Processing) online tranzakció-feldolgozás osztott rendszerben.

Olvasófej: Az adattárolók felhasználásához szükséges érzékeny műszer, amely az adathordozó lévő adatokat leolvassa, illetve az adathordozóra adatokat ír. Technikai kialakítása az adathordozó függvénye.

 • online: interaktív és egyidejű kapcsolattartási mód hálózaton keresztül távoli számítógépekkel; tágabb értelemben a számítógépes hálózatokkal kapcsolatos dolgok jelzője

OOP: (Object Oriented Programming) Objektum orientált programnyelv.

Open ID: Egy nyílt, decentralizált, ingyenes internetes szolgáltatás, ami lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy egyetlen digitális identitással lépjenek be különböző oldalakra. Az autentikáció mellett az OpenID keretrendszer eszközöket is biztosít a felhasználóknak ahhoz, hogy megosszák digitális identitásuk egyéb összetevőit. A folyamatosan bővülő OpenID Attribute Exchange specifikáció alapján a felhasználók képesek pontosan meghatározni az identitásszolgáltatójuk által megosztható információk körét, így például a nevüket, címüket és telefonszámukat.

Open Look: Az X-Window grafikus felhasználói felület Sun és AT&T által támogatott ablakmenedzser szabványa.

Open Type: Az Adobe és a Microsoft által közösen kifejlesztett OpenType egy olyan platformfüggetlen fájlformátum, amely számos nyelvet támogat, és fejlett tipográfiai kezelhetőséget biztosít.

OpenCL: (Open Computing Language) Platform független, C programnyelvű kernelt alkalmazó, szabványos keretrendszer CPU-n és GPU-n futtatható alkalmazásokhoz.

OpenDoc: Egyetlen dokumentumban található a szöveg mellett a kép, a grafika, a táblázat, stb. és a hozzájuk tartozó kezelők, amelyek vezérlik, hogy az adott objektumhoz tartozó szoftvert.

 • operációs rendszer (Operating System - OS): Olyan program, amely ellenőrzi a számítógép alapvető műveleteit, a perifériális egységeket, az adatszerkezeteket, lehetővé teszi a felhasználóval (operátor) történő kapcsolattartást, és programokat futtat. Kezdetben az egyes számítógép-típusokhoz külön ~eket írtak, de vannak elfogadott szabványok is (MS-DOS, UNIX), amelyek gyakorlatilag minden - arra fizikailag alkalmas - gépen futtathatók.
 • operatív memória: A futó programot és az adatokat tárolja a futás ideje alatt. A számítógép kikapcsolásakor elveszíti tartalmát.
 • optical disc : {magyarul: optikai lemez} Lézerfénnyel leolvasható adatokat tartalmazó számítógépes adathordozó. A biteket a lemez felületén kialakított mélyedések, illletve azok hiánya jelzi.
 • optikai egér: Az optikai egér semmi járulékos mozgó mechanikai alkatrészt nem tartalmaz. Az elmozdulás érzékelését a fényvisszaverő hálós alátétről a koordinátáknak (X,Y) megfelelő fénysugár pár visszaverődése szolgáltatja. A fénysugarak a háló elemi egysége átlójának felével vannak eltolva és így képes mindkét koordináta szerinti elmozdulásról arányos jelsorozatot adni. A fotódiódáról érkező jelek sajátosságai megegyeznek az optomechanikai egérnél bemutatottakkal.

OS/2: IBM PC grafikus kezelőfelületű, multitaszkos, 32 bites operációs rendszer.

OSF (Open Software Foundation): a Unix szabványosítására létrehozott szervezet (tagjai többek között: Novell, HP, DEC, Sun)

OSI (Open Systems Interconnection) : {magyar fordításban: nyílt rendszerek összeköttetése} Az TCP/IP protokollhoz hasonló, de annál komplexebb nemzetközi szabvány különböző számítógépes rendszerek hálózati összekötéséhez. Az ISO szabványügyi szervezett által kidolgozott ~ az adatok fizikai továbbításától kezdve az alkalmazások szintjéig szabályozza a hálózati kommunikációt.

OSS: (Open Source Software) Nyílt forráskódú szabad szoftver.

 • osztott adatbázis: Egy hálózat különböző számítógépein tárolt különálló állományok (fájlok) gyűjteménye, ami a felhasználó számára úgy jelenik meg, mint egyetlen hatalmas állomány.
 • osztott hálózat: Olyan hálózat, amelynek minden egyes csomópontja képes szerverként működni.
 • over-drive: Processzor cseréje fejlettebb és nagyobb teljesítményűre, vagy túlhajtása.
 • overlay: Többszörös memória felhasználás.

P2P: (Peer to Peer Computing) Elosztott számítástechnikai rendszer, amikor egy fel­adatot több hálózatba kapcsolt számítógépen oldanak meg (pl. SETI, Napster) ill. amikor az informatikai hálózat végpontjai közvetlenül egymással kommunikálnak, központi kitüntetett csomópont nélkül.

P3P: (Platform for Privacy Preferences) A W3C kezdeményezése az Internet felhasználók személyes adatainak védelmére.

P3P (Platform for Privacy Preferences): a W3C kezdeményezése az Internet felhasználók személyes adatainak védelmére; olyan technikai megoldások bevezetését javasolják, mellyel a felhasználók maguk dönthetik el, hogy adataik közül mit és mire használhatnak fel a szolgáltatók és az internetes marketinggel foglalkozó cégek

packet: a hálózatra küldött (és címzéssel ellátott) egységnyi bitsorozat, adatcsomag; mérete a használt átviteli protokoll függvényében nagyon változó lehet, de többnyire 1500 byte-nál rövidebb

packet driver: a hálózati kártya és a kommunikációs protokoll-csomag közé illeszkedő szoftver, ami egy szabványos felületet nyújt a hálózatos programok számára

packet switching: a nagy számítógépes hálózatok elterjedt kommunikációs adatátviteli eljárása, amelynél az átvitt információt csomagokra bontják és ellenőrzött módon továbbítják; a csomagkapcsolt hálózatokon az adatcsomagok önállóan utaznak a céljuk felé, és a fogadó számítógép rakja őket újra sorba, állítja vissza belőlük az eredeti üzenetet

PageRank: A PageRank a Google kereső szabadalmaztatott értékelési technológiája. A lényege az, hogy a találati listában azok az oldalak kerülnek előre, amelyek nagyobb PageRank értékkel bírnak. Egy oldalra minél több hivatkozás történik, annál nagyobb PageRank értékkel rendelkezik.

parancsértelmező (shell): Olyan programok, amelyek alapvető feladata az operációs rendszer és a felhasználó közötti kommunikáció megvalósítása: beolvassa és értelmezi a felhasználó által beírt parancsokat, programokat indít, fájlműveleteket végez stb. A ~ programok tartozhatnak az operációs rendszerhez, vagy lehetnek külső programként futtatott segédprogramok is.

partíció: A merevlemez egy egységbe foglalt része. Általában betűvel van jelölve.

Pascal programozási nyelv: A ~-et 1971-ben fejlesztették ki Svájcban, és a híres matemetikusról, Blaise Pascalról nevezték el. Elsősorban oktatási célra készült, ezért nagy előnye, hogy kis számítógépeken is könnyen írható hozzá fordítóprogram.

password : {magyarul: jelszó} Többfelhasználós számítógépen (a felhasználói név mellett) az egyedi azonosításra használt karaktersor, amelyet csak a tulajdonosa ismerhet, ezzel biztosítva, hogy azon a felhasználói néven ne jelentkezhessen be más személy. Általánosabb értelemben számítógépes állományok vagy eszközök védelmére használt (titkos) karaktersorozat.

PBS (Personal Bibliographic Software) : {magyar fordításban: személyi bibliográfiai szoftver} Személyi számítógépekre készült, az integrált könyvtári rendszereknél általában kisebb teljesítményű adatbáziskezelő szoftver elsősorban magánkönyvtárak, szakirodalmi bibliográfiák adatainak feldolgozására (pl. ProCite).

PC/TCP: DOS és MS Windows 3.x operációs rendszerű PC-kre kidolgozott TCP/IP programcsomag, melyekkel ezek a gépek is az Internetbe kapcsolhatók; a legújabb PC-s operációs rendszerek (pl. Win'95 vagy '98, OS/2 Warp) már eleve tartalmazzák a TCP/IP támogatást

PCD (Photo CD): A Kodak cég által képek digitális tárolására kifejlesztett eszköz, amelyen 20x36 mm-es képekből 100 db rögzíthető, egy-egy kép akár 6 különböző felbontási fokozatban.

PCL: A Hewlett Packard cég nyomtatóleíró nyelve.

PCX : Eredetileg a PC-Paintbrush nevű rajzolóprogram által használt, de később eléggé elterjedt és már szabványosnak tekinthető formátum számítógépes képek tárolására. Raszteres és vektoros képek egyaránt tárolhatók vele, bár kevésbé tömör állományokat eredményez, mint például a GIF.

PDA: (Personal Digital Assistant) Tollalapú menedzser kalkulátor.

PDF (Portable Document Format) : {magyar fordításban: hordozható dokumentum formátum} Eredetileg az Adobe Acrobat szoftver által használt, de ma már más DTP programok által is támogatott formátum "nyomdakész", formázott (nem módosítható) dokumentumok tárolására. A ~ állományok eléggé egységesen jeleníthetők meg vagy nyomtathatók ki különböző számítógépes rendszereken, ezért például az Interneten is gyakran használják ezt a szabványt.

PDN (Packet Data Network): csomagkapcsolás elvén működő hálózat

PDP: (Plazma Display Panel) Plazma kijelző, képernyő. Neon és xenon gázok keveré­kének nagy UV-sugárzással kísért ionizációs kisülése adja a színes képpontok fényét.

peer reviewed: egyes elektronikus folyóiratokra használt jelző, annak jelölésére, hogy a közlésre kerülő cikkeket szakértőkkel véleményeztetik

peered list: EARN/BITNET levelezőcsoportoknál használt megoldás, amikor a hálózati forgalom csökkentése céljából egy-egy népszerűbb lista nemcsak egy listserveren működik, hanem több egyenrangú szolgáltató gépen is elérhető a világ több pontján

Pegasus Mail: népszerű PC-s levelezőrendszer Novell, MS Windows és Macintosh rendszerű gépekre

PEM (Privacy Enhanced Mail): az elektronikus levelek titkosítását és hitelesítését biztosító eljárás

pen-drive: USB csatlakozós, Flash RAM memóriás információ tároló eszköz.

periféria: A számítógéphez csatlakoztatható, annak képességét kibővítő elektronikus és elektromechanikus eszközök.

periodic-postings: Usenet hírcsoportokban rendszeresen aktualizált és közzétett fontos információs anyagok, többnyire FAQ összeállítások; a postázást gyakran egy szoftver végzi automatikusan, néhány hetes időközökben, hogy ezek a file-ok mindig elérhetők legyenek a news-servereken

Perl (Practical Extraction and Report Language): fejlett parancsnyelv (leginkább Unix gépeken) scriptek írásához; gyakran alkalmazzák Web szolgáltatások kiegészítéseként, a HTTP szerverek CGI felületét kihasználva (pl. interaktív feladatokhoz); a Perl scriptek a szerveren futnak, szemben a kliens oldalon végrehajtásra kerülő JavaScript utasításokkal

PGA: (Pin Grid Array) Processzor foglalat típusa (lásd CPU foglalat).

PGP (Pretty Good Privacy) : {magyar fordításban: egész jó titkosság} Az ún. "nyilvános kulcsú titkosítás" elvén alapuló, nagy prímszámokat használó rejtjelező szabad szoftver, illetve ezeknek a titkosító kulcsoknak a rendszere. A titkosításhoz szükséges egyéni kulcsok szabadon letölthetők a kulcs-szerverekről, a visszakódolás viszont csak a címzett saját, titkos kulcsával lehetséges. A bizalmas információk kódolásán kívül a számítógépes állományok (pl. elektronikus levelek) hitelesítését, "digitális aláírását" is lehetővé teszi.

pharming: DNS szerverek feltörése és a forgalom átirányítása hamis weboldalakra személyes információk megszerzése céljából.

phishing: On-line csalás, amikor a felhasználókat valódinak látszó hamis üzenetekkel bom­báz­zák, arra késztetve őket, hogy a levélben jelzett cél elérése vagy valamilyen szankció elkerülése érdekében megadják személyes adataikat.

Photo CD : Professzionális célokra is alkalmas optikai lemez állóképek (rendszerint fényképek) tárolására. A Kodak által kifejlesztett ~ több példányban, különböző minőségben tárolja az egyes képeket, melyek CD-ROM vagy (televízióra kapcsolható) CD-I lejátszóval jeleníthetők meg.

PHP: Szerveroldali szkriptnyelv, dinamikus, interaktív weboldalak létrehozására.

PICT: A Macintosh számítógépeknél elterjedt formátum képek tárolására. A PCX-hez hasonlóan raszteres és vektoros képek egyaránt tárolhatók vele.

PICS (Platform for Internet Content Selection) : {magyar fordításban: szövetség internetes tartalomválasztáshoz} Nagy hálózati szolgáltatók, számítógépes és média cégek által létrehozott szövetség, és az általa kidolgozott kategóriarendszer neve. A ~ rendszerben a mozifilmeknél használt korhatár jelzőkhöz vagy a kereskedelmi termékkódokhoz hasonlóan osztályozzák a hálózati információforrásokat (elsősorban a Web-oldalakat) tartalom, színvonal vagy más szempontok alapján. A felhasználó pedig a böngészőprogramjában beállíthatja, hogy milyen kategóriájú anyagokat akar vagy nem akar látni.

PIF: (Program Information File) Információs fájl egy adott programhoz, amely a nem Windows-os alkalmazás, Windows alatti futási környezetét írja le.

PIN: (Personal Identification Number) Személyi azonosító szám.

Pine: a University of Washington programozói által a Unix elm levelezőprogramjából kifejlesztett, igen népszerű, karakteres üzemmódú e-mail és news-kliens

Ping: Program, amivel ellenőrizhető, hogy működik-e hálózaton adott távoli gép felé a kapcsolat és milyen sebességgel; a ping adatcsomagokat küld a célgépnek és választ kér rájuk.

pixel: Képpont, a monitoron önállóan megjeleníthető lekisebb egység.

platform: Egyedi jellemzőkkel bíró, az operációs rendszerekkel összefüggő, számítógép környezet: ilyenek az UNIX, Windows, Macintosh, stb. Az eltérő platformok problémája, hogy ugyanarra a feladatra eltérő programokat, "alkalmazásokat" igényelnek. A JAVA programozó nyelv kikerüli ezt a problémát, de más kísérletek is vannak több platformos szoftverek szerkesztésére.

PLC: (Powerline Communication) Erősáramú elektromos hálózaton át visz el távközlési kapcsolatot a felhasználóhoz.

Plug & Play: Olyan technológia, amely lehetővé teszi, hogy az operációs rendszer a kártyák által használt erőforrásokat úgy állítsa be, hogy a perifériák között ne léphessen fel ütközés. Ahhoz, hogy ez m.ködjön a Plug and Play-t támogató alaplap, operációs rendszer, és BIOS szükséges.

plug-in: főleg Web-böngészőknél használt kiegészítő szoftver, speciális file-típusok (pl. VRML, realaudio) megjelenítésére, lejátszására; ezek a Web-kliensbe szervesen beépülő, külső cégek által fejlesztett "bedolgozó programok" szükség esetén letölthetők a hálózatról, de a legnépszerűbbeket eleve beleteszik a kliens telepítőkészletébe

POI: (Points Of Interest) Hasznos helyek, érdekes pontok: Különböző helyzetmeg­határozó programok által használt kifejezés, mely a számunkra (vagy mások számára) fontos helyek, pontok jelölésére szolgál.

POP (Post Office Protocol): levelező protokoll az Interneten, melynek segítségével a saját gépünkön (pl. MS Windows alatt) futó kliens programmal kezelhetjük a távoli szerveren levő e-mail postafiókunkat, letölthetjük a beérkezett üzeneteket vagy felküldhetünk előre megírt leveleket; jelenleg a POP3 változat az elterjedt, de a kevésbé ismert IMAP protokoll fejlettebb szolgáltatásokat nyújt nála

POP3 (Post Office Protocol): Internetes levelező protokoll, amelynek segítségével a saját gépünkön futó kliens program segítségével kezelhetjük a távoli szerveren lévő e-mail postafiókunkat, letölthetjük a beérkezett üzeneteket, vagy levelet küldhetünk. Mo.-on a POP3 változat az elterjedt, de fejlettebb nála, csak kevésbé ismert az IMAP (Interactiv Mail Access Protocol)

Port: egy számítógép valamilyen (soros vagy párhuzamos) csatlakozási pontja a külvilág felé, melyen keresztül külső perifériák (pl. egér, nyomtató) csatlakoztathatók hozzá, vagy hálózatba kapcsolható a gép; másik értelemben hálózati számítógépeken futó szerverprogramok kommunikációs csatlakozó pontja, ezen a logikai "kapun" át kapcsolódnak a szerverre a kliens programok; az egyes szerver-típusoknak saját, megszokott port száma van az Interneten (pl. gopher: 70, Web: 80), az ettől eltérő esetekben a port számot is fel kell tüntetni az URL címben (pl. gopher://gopher.mek.iif.hu:7072)

port number : {magyarul: port szám} A kliens/szerver elven működő internetes szolgáltatásoknál használt szám. A szolgáltató gép címén kívül ennek a megadásával jelzi a kliens a szervernek, hogy milyen típusú (pl. telnet, FTP, gopher, HTTP) szolgáltatáshoz szeretne kapcsolódni. A ~ az URL címek egyik (rendszerint elhagyható) része is.

POSIX: (Portable Operating System Interface (x)) Operációs rendszer - elsősorban UNIX - alapfunkcióinak és kapcsolódó felületének szabványa.

post: elektronikus levél vagy Usenet üzenet megírása és postázása, illetve maga egy ilyen küldemény

postmaster: egy adott hálózaton (elsősorban) az elektronikus levelezésért felelős, a felhasználókat segítő személy, ill. szolgálat

PostScript (EPSF) : Az Adobe cég által kifejlesztett, de ma már nemzetközi szabványnak tekinthető formátum, illetve leíró nyelv "nyomdakész" szöveges dokumentumok és képek tárolására. A ~ dokumentumok tömörítés nélküli ASCII állományok, kiterjesztésük rendszerint: .PS vagy .EPS. Megjelenítésükhöz speciális szoftver, illetve a ~ nyelvet ismerő nyomtató kell.

PowerPC: (Performance Optimized With Enhanced RISC) Az IBM-Apple-Motorola által személyi számítógép céljára kifejlesztett 32-64 bites mikroprocesszor.

PPP (Point-to-Point Protocol) : {magyar fordításban: pont-pont közötti protokoll} A SLIP-hez hasonló, de annál korszerűbb protokoll modemes, telefonvonalon kommunikáló számítógépek "teljes értékű" Internet kapcsolatához.

prefix : {magyarul: előtag} Adatbázisokban a mezők azonosítására szolgáló rövid név vagy betűcsoport. Keresésnél egy szó vagy kifejezés elé írva biztosíthatjuk, hogy csak a megadott adatmezőben keressen a gép.

processzor (CPU) : A számítógép m.ködését parancsokkal tudjuk meghatározni, vezérelni. A parancsok végrehajtása a processzor feladata. Feladata az utasítások beolvasása, dekódolása és végrehajtása. Az utasítások és a végrehajtáshoz esetlegesen szükséges adatok a memóriában vannak. A processzor a számítógép többi egységével sínrendszereken keresztül tartja a kapcsolatot. A processzor legfontosabb jellemz.i a m.ködési sebesség, az adatsín szélessége, a címbitek száma, órejel- és a m.ködési feszültség nagysága.

profil: számítógépes adatbázisok lekérdezésénél a keresőparancsoknak és azok kombinációjának együttese, mely eltárolható és többször is alkalmazható újabb keresésekhez

program: Az a véges számú lépésből álló utasítássorozat, amely a számítógép működését a kívánt feladat megvalósításának megfelelően vezérli.

prompt : {magyar fordításban: felszólítás, súgás} A számítógép képernyőjén megjelenő karaktersorozat, mely jelzi, hogy a gép várja az utasításokat. Egyéb információt is tartalmazhat a gépről vagy az éppen futó program aktuális állapotáról.

protocol : {magyarul: protokoll, eljárás(gyűjtemény), (kvázi)szabvány} Számítógépek kommunikációs szabályait leíró eljárás vagy eljárások gyűjteménye. Egy széles körben elfogadott, "szabványos" ~ különböző típusú gépek vagy különböző szoftverek együttműködését teszi lehetővé, amennyiben mindegyik fél betartja a benne lefektetett szabályokat az adatok továbbítására, formátumára és jelentésére vonatkozóan.

proximity operators : {magyarul: helyzeti operátorok} Szöveges adatbázisokban a keresett szavak vagy kifejezések egymáshoz viszonyított helyzetét előíró műveletek (pl. NEAR). Megadhatók velük, hogy a szavak egymástól milyen távolságban, egymáshoz képest milyen sorrendben, vagy hogy egy mondatban, egy almezőben stb. legyenek.

proxy: Angol szakkifejezés. Magyarul talán úgy lehetne fordítani: közvetítő, megbízott. A proxy lényegében egy olyan kiszolgáló, amely egy másik kiszolgálót helyettesít. Helyi hálózatokon általában valmilyen más funkcióval (például tűzfal) együtt működtetik. Az Interneten arra használják, hogy a szolgáltatások elérésére irányuló kéréseket ne saját maga válaszolja meg, hanem irányítsa azokat egy közeli (innen a név: proxy -- közelben lévő) kiszolgálóhoz, amely az adott szolgáltatással rendelkezik és nagyobb teljesítményt produkál.

proxy server : Olyan szoftver, illetve az azt futtató gép, amely a felhasználó kliens programjai és egy távoli szerver közé van iktatva, és részben átveszi annak feladatait. A ~ rendszerint fizikailag közelebb van, vagy legalábbis nagyobb sebességgel érhető el, mint a távoli gép, így jobban használható annál. Az Interneten leggyakrabban átmeneti tárolóként használják, a leggyakrabban lekért állományok a ~ háttértárolóján is megőrződnek, így legközelebb már onnan tölthetők le.

PS/2: Egy csatlakozórendszer, legáltalánosabban egerek és billentyűzetek használják.

PTT (Postal Telegraph and Telephone): egy adott ország legfontosabb vagy kizárólagos jogú telefon- (vagy általában távközlési-) vonalat biztosító társaságának jelölésére használt rövidítés

public domain{magyarul: szabad hozzáférésű, közterület(i)(?)}: Olyan szellemi termékek jelzője, amelyeket a készítőik szabadon hozzáférhetővé tesznek. A ~ alkotások használatáért vagy nem kell fizetni (freeware), vagy csak kipróbálás után, tartós vagy üzleti célú felhasználás esetén kérnek értük díjazást (shareware), de a szerzői (és esetleg egyéb jogokat, feltételeket) ezeknél is tiszteletben kell tartani. A leggyakoribb formája

puffer: Az egymással adatokat cserél. különböz. sebesség. eszközök közötti szinkronizációt oldja meg az adatok átmeneti tárolásával. Az adatküld. eszköz és a puffer közötti adatátvitel végeztével az adatküld. már csinálhat más feladatot, az adat továbbítása a pufferb.l a címzetthez a címzett sebességének megfelel.en történik.

pull-delivery: a push-delivery ellentéte, az internetes szolgáltatások tipikus működési módja, amikor a kliens (a felhasználó parancsára) "húzza le" a szerverről a kívánt állományt vagy adatot

push-delivery: elsősorban Web-szerverek speciális működési módja, melynél a szerver (a kliens megfelelő beállítása vagy a felhasználó egyszeri kérése után) automatikusan, folyamatosan küldi a file-okat vagy adatokat; ezzel a módszerrel fényújságszerű reklám- vagy hírszolgáltatásra, illetve "élő" hang- vagy képsugárzásra nyílik lehetőség

QuickTime: eredetileg Macintosh gépekre kifejlesztett kódolás hang- és videoállományokhoz; ma már MS Windowsra is vannak hozzá ingyenes lejátszók; legújabb változatát az MPEG-4 szabványba építik be; a QuickTime technikának 3D lehetőségei is vannak

Quota: egy saját azonosítóval rendelkező felhasználó számára használható tárolóhely egy szerveren; az Interneten egyre több szolgáltató ad néhány Mbyte helyet ingyen bárkinek, ahol nemcsak a leveleit tárolhatja, hanem saját Web-lapjait is elhelyezheti

quoted printable: a MIME szabvány egyik eljárása 8 bites karakterek 7 bitesre kódolására, egy "=" jel után írva a karakter ASCII kódját tizenhatos számrendszerben (pl. az "á" betű helyett "=E1"); sok levelező kliens ilyen módon továbbítja a magyar ékezetes leveleket

QWERTZ: Európai billentyűkiosztás.

QWERTY: Angolszász billentyűkiosztás..

RAM (Random Access Memory): Közvetlen hozzáférésű memória (írható-olvasható), csak feszültség alatt tartja meg az információt.

RARE (Reseaux Associes pour la Recherche Europeenne): az európai kutatási/oktatási hálózati projektek szervezésére és összehangolására létrehozott szervezet

raster graphics {magyarul: raszteres kép}: Képpontokból álló számítógépes kép, melyet a pontok színének (és esetleg méretének) adataival tárolnak.

RAW: (Feldolgozatlan) Digitális fényképezőgépek számára kifejlesztett platformfüggetlen képformátum, egyfajta digitális negatívként fogható fel. Nyers adatállomány, a digitális fényképezőgép érzékelőjéről származó összes

RDBMS: Relációs adatbázis-kezelő rendszer.

RDF (Resource Description Framework): a W3C által kidolgozás alatt levő technológia a Web-alapú információforrások és dokumentumok különböző metadata szabványainak egységes kezelésére

RDRAM: Memóriatípus amelyet a Rambus az Intelnek fejlesztett ki, 1,6 Gbájt/sec adatát­vitelre képes.

reader: a VM/CMS gépeken a beérkező file-okat fogadó, közbülső tároló, ahonnan az állományok beolvasásra kerül(het)nek egyéni kezelésre

real time: "valós időben", a felhasználással (szinte) egyszerre történő, igen gyors, számítógépes folyamat (pl. konvertálás, adatátvitel, tranzakció egy adatbázisban)

realaudio/realvideo: a RealNetworks cég által kidolgozott eljárások folyamatos, "élő" hang- és mozgókép-sugárzásra az Interneten; az ingyenes RealPlayer klienssel elfogadható minőség érhető el még (elég gyors) modemes kapcsolattal is, bár a kép ilyenkor csak bélyegméretű; egyre több rádió és televízió csatorna sugározza ilyen formában is a műsorát

real-time: Valós idejű feldolgozás.

realtime audio/video : {magyar fordításban: valós idejű hang/mozgókép} Olyan kliens-szerver alapú technika, amelynek segítségével rádió- vagy televízióműsor "sugározható" illetve "vehető" az Interneten keresztül.

record : {magyarul: rekord} A számítógépes adatbázisok egyik alapegysége: önállóan kezelhető, logikailag összetartozó adatmezők együttese (pl. egy dokumentum bibliográfiai adatsora).

redundancia: A közleményekben meglévő felesleges, újabb információt nem adó elem, amely nélkül azonban a megértés esetenként nehezebbé válna.

registration: feliratkozás vagy bejelentkezés valamilyen (hálózati) szolgáltatásba (pl. hírlevélre való előfizetés, ingyenes e-mail postafiók bérlése, új domain név bejegyzése); ugyancsak regisztrációnak nevezik a (shareware) programok használatának bejelentését a fejlesztőnek és (esetleg) a használati díj kifizetését

registry: A Windows rendszer- és program-beállítási adatainak állománya.

relációs adatbázis: Olyan adatbázis, ahol az adatbázis kezelő (RDBMS) az adatok relációs modelljét támogatja. Az adattárolás alapjait táblák alkotják. A táblákat adatállományoknak nevezzük. Egy adott adatbázis általában több adatállományból áll. A táblák a logikailag összetartozó adatok sorokból és oszlopokból álló elrendezése. A táblák sorait adatrekordoknak, oszlopait rekordmezőknek nevezzük. Tehát az adatbázist alkotó egyedek a táblázat soraiban, az egyedtulajdonságok pedig az oszlopaiban találhatók. A relációsadatmodellben az egyedek közötti kapcsolat az adatértékeken keresztül valósul meg, vagyis az un. kapcsoló mezők azonosságán alapszik.

relevance ranking : {magyar fordításban: fontossági rangsorolás} Adatbázisokból kikeresett rekordok automatikus sorbarendeztetése "jóság" szempontjából. A ~ funkcióval rendelkező szoftver a kereséshez megadott kulcsszavak előfordulási helye és gyakorisága alapján megpróbálja a legjobb találatokat előbbre sorolni a találati listában.

remote access : {magyarul: távoli elérés(ű)} Információforrások, szolgáltatások számítógépes hálózaton való elérése, illetve az ilyen online szolgáltatások jelzője.

repeater: Digitális jelátvitelnél adott távolságokban felépített olyan rendszerkomponens, amely a jeleket helyreállítja, rekonstruálva a szabványos jelalakot és időzítést.

reply : {magyar fordításban: (vissza)válasz} Elektronikus levelező programoknak az a funkciója, amellyel egy beérkezett levélre válaszolhatunk. A szoftver automatikusan megcímezi a válaszlevelet és kérésre idézi az eredeti levelet is a válasz megkönnyítésére. A ~ szó jelentheti magát a válaszlevelet is.

RFC (Request for Comments) : {magyar fordításban: felhívás véleményezésre, észrevételek kérése} Az Internet különböző szolgáltatásait, az adatok továbbítását és egyéb, a hálózattal kapcsolatos dolgokat leíró eljárások, protokollok gyűjteménye. Az ~ dokumentumok az érintettek közös munkájaként érik el végleges formájukat és idővel gyakorlatilag "szabvánnyá" válnak.

RGB (Red-Green-Blue): A három alapszín átvitelével és szuperpozíciójával előállított színes kép.

RIPE (Reseaux IP Europeens): az EUnet által létrehozott szervezet a kontinentális TCP/IP hálózat, az európai Internet menedzselésére, a domain nevek regisztrálására és információs szolgálatok üzemeltetésére

RISC: Csökkentett utasításkészlet. számítógép. Az utasítások csökkentésével lehet.ség nyílik azok közvetlenül a hardverb.l történ. végrehajtására. Ez jelent.s sebességnövekedést eredményez.

robot: az Interneten a nagy keresőrendszerek által használt szoftver, amely a hiperlinkeket követve végignézi a nyilvános Web-, FTP- vagy gopher-szervereket és a rajtuk található információkat egy kereshető adatbázisba gyűjti; a rendszergazdáknak lehetőségük van letiltani a robotok információgyűjtő tevékenységét a szerverükön; léteznek felhasználók által indítható robotok is, egyes szerverek vagy a helyi gép(ek) tartalmának indexelésére

ROM: Read Only Memory, csak olvasható memória. Olyan memória, melynek programozását a gyártó végzi el, és ezután már csak olvasni lehet. Az újabb típusok programozását már a felhasználó is elvégezheti.

root: a rendszergazda azonosítója (és egyben e-mail címe) Unix gépeken; a root-jogosultságokkal rendelkező user bármit megtehet a rendszerben

router: (Útkiválasztó) Berendezés, amely két vagy több azonos protokollt használó, térben elkülönülő lokális hálózat között a megfelelő helyre továbbítja az információt.

routing: egy adatcsomagnak a hálózaton való továbbításához szükséges "optimális" útvonal kiválasztása a routerben

RPC: (Region Playback Control Management) Régiókód a DVD-k lejátszásának területi korlátozására. 7 régiókód van, melyet a lejátszón állítanak be és csak a hozzátartozó régiókódú DVD lemez játszható le.

RS-232: Interfész-szabvány a soros illesztés mechanikai, elektromos, funkcionális és eljárási paramétereire.

RSA: (Rivest-Shamir-Adleman) A szerzőkről elnevezett nyilvános kulcsú titkosítási eljárás. Nagy prímszámokkal végzett műveletekkel operál.

RSS: (Really Simple Syndication, Rich Site Summary) XML szabványú szolgáltatás, weboldalon megjelent aktuális hírek vagy cikkek továbbítására.

RTF (Rich Text Format) : {magyar fordításban: "gazdag" szövegformátum} Leginkább a PostScripthez hasonló szabványos formátum "nyomdakész" szöveges dokumentumok és képek tárolására. Az ~ formátumot sok nagy kiadvány- és szövegszerkesztő program ismeri. Az állományok kiterjesztése: .RTF.

SATA: lásd Serial ATA

sáv: A lemez felületén koncentrikusan elhelyezked. körök sávok. Ezekben történik az információ tárolása.

sávszélesség: A kommunikációs csatorna információtovábbító képessége. Analóg áramkörök esetében általában Hertz-ben (másodpercenkénti periódusszám), míg digitális áramkörök esetében a másodpercenkénti bitszámban (bps) adják meg.

scanner : {magyarul: szkenner, képletapogató} Külsőleg egy fénymásolóhoz hasonló, papíron vagy más kétdimenziós információhordozón levő jelek digitalizálására (szkennelésére) szolgáló hardver eszköz. A ~ által beolvasott adatok raszteres képként kerülnek át a számítógépbe.

SCART: (Syndicat des Constructeurs d'Appareils Radio Recepteurs et Televiseurs) 21 tűs európai videó csatlakozó szabványa.

screen capture : Egyes (kommunikációs) programoknak az a funkciója, amellyel a képernyőn éppen látható karakterek lemezre vagy átmeneti memóriába (vágólapra) menthetők, és így később is megnézhetők, szerkeszthetők.

script file : Unix operációs rendszernél használt állomány, mely valamilyen parancsnyelven (pl. CGI, Perl, JavaScript) megírt utasításokat tartalmaz. A ~ rendszerint valamilyen gyakran ismétlődő feladathoz szükséges parancssorozatból áll és csak elindításakor fordítódik le a gép nyelvére, szemben az előre lefordítható programozási nyelveken írt szoftverekkel. Gyakran használják Web területek kiegészítéseként egyszerűbb feladatokra (pl. számláló, űrlap kiértékelés, statiszika készítés).

SDI (Selective Dissemination of Information) : {magyar fordításban: szelektív információterjesztés} Adott téma/témák rendszeres figyelése számítógépes információforrásokban automatikus eszközökkel vagy egy információs bróker közvetítésével, illetve az ilyen típusú szolgáltatás neve.

SDK: (Software Development Kit) Szoftver fejlesztő készlet

search engine : Általános értelemben az adatbáziskezelő rendszereknek az a része, amelyik az információk visszakeresését végzi. De így szokták nevezni az Internet inormációforrások hatalmas indexelő és visszakereső rendszereit is (pl. Altavista, Yahoo).

SEO (Search Engine Optimization) – Keresőoptimalizálás: A keresőoptimalizálás célja, hogy a keresők találati listáján a lehető legjobb helyezést érjük el egy megadott kulcskifejezésre. Ennnek az elérése érdekében, az oldalainkon és az oldalainkra mutató hivatkozásokon végzett tartalmi és szerkezeti módosításokat nevezzük keresőoptimalizálásnak.

serif: Betűtalpas karakter ( H ), Sanserif - Betűtalp nélküli ( H ).

server : {magyarul: szerver(program), kiszolgáló(program)} Az ún. ügyfél-kiszolgáló (kliens-szerver) elven működő hálózati szolgáltatásoknak a szolgáltató oldalán futó része. A kliensek a szolgáltató gépen működő ~ programokkal veszik fel a kapcsolatot, melyek elküldik a nekik a kért adatokat, állományokat. A ~ szó jelentheti magát a szolgáltató gépet is.

set : {magyarul: halmaz} A ~ (többek között) a számítógépes adatbázisokban való keresés közben létrejövő segédállomány, mely a találati rekordok azonosítóit tartalmazza, és amivel további műveletek (kiíratás, más halmazokkal való kombinálás, törlés stb.) végezhetők.

SFT: (System Fault Tolerance) Novell hálózati hibatűrő rendszer.

SGML (Standard Generalized Markup Language) : {magyar fordításban: szabványos, kiterjesztett jelölő nyelv} Szöveges állományok belső szerkezetének (fejezetek, bekezdések, lábjegyzetek stb.) jelölésére használható szabvány. A WWW-nél használt HTML nyelv például eredetileg az ~ egyik egyszerűsített változata volt.

shareware : Olyan szellemi termék (elsősorban "közprogram"), amelyet a készítője ingyen hoz nyilvánosságra, de bizonyos felhasználási formák esetében (pl. rendszeres vagy üzleti célú használat), illetve egy megadott idő letelte után valamilyen (jellemzően alacsony) díjat vagy a haszonból való részesedést kér a felhasználójától.

sharing: Adatok közös használata.

shell: Unix-típusú operációs rendszereknek a felhasználó parancsait fogadó és értelmező része, szemben a rendszer magját jelentő, a végrehajtást végző "kernel"-lel; a felhasználók általában többféle "héj" vagy "burokprogram" közül is választhatnak ízlésüknek megfelelően

shockwave: Macromedia cég animációs képformátuma és lejátszó programja MS Windows és Macintosh gépekre; elsősorban játékprogramokhoz használják

SIG (Special Interest Group): azonos érdeklődésű embereknek a hálózaton szerveződő és kommunikáló levelező- vagy hírcsoportjai

signature block: elektronikus levelek aláírásához használt, általában külön file-ban tárolt szöveg (pl. munkahelyi és/vagy otthoni elérhetőség, foglalkozás, érdeklődési kör, életfilozófia, PGP kulcs, honlap cím), melyet a szerző vagy a levelezőkliens (automatikusan) a levél végére illeszt; a szignó mérete a netikett szerint ne legyen néhány sornál hosszabb, és ne tartalmazzon nagy ASCII grafikákat

SIMD: (Single Instruction Multiple Data) Speciális gépi utasítás, amellyel ugyanazt a műveletet több adaton végezhetjük el (Intelnél SSE).

SIMM: Single Inline Memory Module, egysoros memória modul. Az SDRAM kivételével mindegyik memóriamodul ilyen kialakítású. A viszonylag kisszámú kivezetés lehet.vé tette, hogy a modulnak csak az egyik oldalán legyenek csatlakozópontok.

SIP: (Session Initiation Protocol) Multimédiás elemeket tartalmazó interaktív felhasználói IP-alapú adatátviteli folyamat szabványa.

site: egy fontosabb "helyszín" a hálózaton, valamilyen nagyobb szerver gép vagy szolgáltatás

slave: Az adatátvitel során nem játszik vezet. szerepet.

sliding window: álózati adatátvitelnél (pl. Kermit, TCP) használt technika az átvitel meggyorsítására, melynél a "window" nagyságának megfelelő számú csomag mehet el a küldő gépről anélkül, hogy meg kelljen várni a másik géptől a nyugtát

slot: Csatlakozó az alaplapon, bővítő kártyák részére.

smart card: Intelligens kártya beépített memóriával, processzorral és operációs rendszerrel.

smiley: az elektronikus levelezésben, szöveges anyagokban használt, oldalra fektetett, karakteres rajzok az érzelmek és egyéb metakommunikációs jelek kifejezésére (pl. a ;-) jelentése: "ez nem komoly!")

SMP: (Simmetric Multi Processing) Többprocesszoros szimmetrikus számítógép architektúra.

SMS: két GSM telefon között küldhető legfeljebb 160 karakter hosszú szöveges üzenet; a legtöbb mobiltársaság rövidebb internetes e-mail levelek küldését és fogadását is lehetővé teszi az SMS segítségével az előfizetőinek

SMTP (Simple Mail Tranfer Protocol): Internetes protokoll elektronikus levelezéshez, amely csak 7 bites ASCII kódokból álló szövegek átvitelére volt alkalmas, ezért utólag kiegészítették ékezetes szövegek és bináris állományok átvitelére is alkalmas eljárásokkal.

SNA: (Systems Network Architecture) IBM nagygépes kommunikációs protokoll.

snail mail: a hagyományos postai levélküldő szolgáltatásnak (az e-mail sebességére utaló) lenéző elnevezése; magyarul: "csigaposta"

snapshot: Egy rendszer vagy adathalmaz egy adott pillanatban érvényes állapotát rögzítő mentés.

SOA: (Service Oriented Architecture) A Szolgáltatásorientált Architektúra az üzleti folya­matokat egymáshoz kapcsolódó láncszemekként kezeli, s megteremti egy cég különböző tevékenységeit támogató szoftverek és rendszerek közötti kommuniká­ciót.

SoC: (Systeme on Chip) Számítógép vagy más digitális eszköz olyan processzora, melybe beintegrálták az eszköz összes komponensét.

software (szoftver): A számítógépet működtető programok és a számítógépen futtatható programok összessége és dokumentációk

software archive: FTP szervereken létrehozott, felügyelt és karbantartott public domain szoftvergyűjtemény,

Solaris: a Unix operációs rendszer Sun gépeken megvalósított változata

SoundVQ: A YAMAHA által támogatott hangtömörítő eljárás.

spam: Kéretlenül, ismeretlen feladóktól érkező tömeges e-mailek gyűjtőneve. Tartalmazhat rosszindulatú webhely linkeket, vírusos mellékleteket.

spamming: pejoratív elnevezés egy e-mail üzenet tömeges postázására, a "hálózati környezetszennyezésre"; elsőként arra az esetre használták, amikor két amerikai ügyvéd több ezer newsgroupnak küldte el egyszerre a hirdetését; a spam levelek ellen technikai megoldásokkal (spam-szűrők, hírhedtebb spam-források letiltása) és jogi úton (spam-ellenes törvények) próbálnak védekezni

SPARC: (Scalable [Scalar] Processor Architecture) Méretezhető processzor felépítés.

speaker out: Hangszóró kimenet. A hangkártyák általában tartalmaznak egy er.sít.t is, amelynek az ilyen feliratú csatlakozó a kimenete. megadott impedanciájú és teljesítmény. hangszórót kell a kimenetre kapcsolni.

SPEC 1170: 75 UNIX gyártó közös UNIX interfész (Common API) szabványa.

SPECfp: (Systems Performance Evaluation Cooperative) A CPU lebegőpontos műveletvégzés teljesítményének viszonyszáma.

spooler: Háttérnyomtatást lehetővé tevő program.

SQL (Structured Query Language) : {magyar fordításban: strukturált lekérdező nyelv} Számítógépes adatbázisokban való kereséshez kifejlesztett szabványos parancsnyelv. A legtöbb nagy adatbáziskezelő érti, de mivel az emberek számára elég nehezen megjegyezhető parancsokat tartalmaz, rendszerint elrejtik egy barátságosabb felhasználói felület mögé, vagy különböző rendszerek közötti közvetítőnyelvként használják.

SRAM: Statikus RAM. Bitenként négy-hat tranzisztort tartalmaz.

SSADM: Az SSADM az angol "Structured Systems Analysis and Design Method", azaz a "Struktúrált Rendszerelemzési és Tervezési Módszer" rövidítése. A brit kormányzatban ún. kormányzat i szabványként alkalmazzák az információs rendszerek fejlesztésében. A módszer elkülönült egységekre osztja fel az információs rendszer fejlesztéséne k munkáit és hajlékonyan idomul a különbözo feladatokhoz.

SSE: (Streaming SIMD Extensions) Processzor Intel 3D-s utasításkészlete, 52 utasítás­sal.

SSH: (Secure Shell) Biztonságos bejelentkezés terminálprogram segítségével.

SSI: (Server Side Include) – szerver oldali beágyazás – egy olyan programra való hivat­kozás, amelyet a szerver a kért weboldal elküldése előtt lefuttat, és eredményét a html dokumentumba küldés előtt beépíti.

SSID: (Service Set Identifier) Szolgáltatási készletazonosító, vezeték nélküli hálózatra.

SSL (Secure Sockets Layer): RSA eljárással titkosított biztonságos adatátviteli protokoll az Interneten; az újabb Web-kliensek már támogatják; az SSL üzemmódban (is) használható Web-szerverek URL címe "https://" kezdetű; főleg online vásárlást vagy egyéb fizetős szolgáltatást nyújtó rendszereknél alkalmazzák, ahol hitelkártya számokat vagy egyéb bizalmas, személyes adatokat kell továbbítani

Stand-by: Készenléti állapot.

STL: (Standard Tessellation Language) Geometriai fájlformátum, amely a modell felületét közelítő háromszögek segítségével írja le.

stop-list : Azon szavak betűrendes listája, melyeket az adatbáziskezelő program nem vesz figyelembe az index állományok készítésekor. Általában névelők, kötőszavak és egyéb, nem informatív szavak kerülnek bele. Ezekre természetesen nem is lehet az index felhasználásával keresni.

Streamer: Szalagos meghajtó archiválási célra, típusai DC (15 kByte/s) és DAT (180 kByte/s).

subject: elektronikus leveleknél az üzenet tárgyára vonatkozó információt tartalmazó rész a levél fejlécében; másrészt: egyes bibliográfiai adatbázisokban a rekord tartalmi ismérveit hordozó, az illető publikáció témáját leíró adatmező neve

subscribe/unsubscribe: levelező listák vagy hírlevelek esetében a fel- és leiratkozás művelete, melyet többnyire egy listservernek küldött parancsokkal vagy egy Web űrlapot kitöltve lehet megtenni

suffix : {magyarul: utótag} Adatbázisokban a mezők azonosítására szolgáló rövid név vagy betűcsoport. Keresésnél egy szó vagy kifejezés mögé írva biztosíthatjuk, hogy csak a megadott adatmezőben keressen a gép.

Sulinet: 1997-ben indított kormányprogram a magyar középiskolák és az általános iskolák egy részének, ISDN vonalakon való összekötésére és Internetre kapcsolására; 1998 végétől Sulinet/Irisz néven működik tovább, ahol az Irisz név a tartalomszolgáltatásra utal

surfing: különösebb cél nélküli böngészés, "szörfözés" a Weben, a hiperlinkeket követve

SVG: (Scalable Vector Graphics) Az SVG egy XML alapú leíró nyelv, kétdimenziós, statikus és mozgó vektorgrafikák meghatározására. Az SVG, hasonlóan a HTML-hez, a W3C által definiált nyílt szabvány.

SVGA: SzuperVGA grafikus kártya szabvány 640x480-tól 1024x768 pixelig, 16 illetve 256 színtől, a videó RAM méretétől függően.

sysadmin (system administrator): elsősorban az Internet hálózaton elterjedt elnevezés hálózati host gépeket, szervereket üzemeltető, menedzselő személyre; magyarul: "rendszergazda"

száloptika: Üvegszál optikai fényvezető.

számítástechnika: Az informatika egy részterülete. Automatizált adatfeldolgozás eszközeivel és azok különböző területeken való használatával foglalkozó elméleti és alkalmazott műszaki tudomány.

számítógép: A számítógépek olyan elektronikus és elektromechanikus gépek, amelyek program által vezérelve adatok befogadására, tárolására, visszakeresésére, feldolgozására és az eredmény közlésére alkalmasak.

számítógép vírus: Adatok, programok tönkretételére vagy a kommunikáció zavarására szerkesztett program. Számítógépünket 'vírusok' több módon fertőzhetik. Leggyakrabban megbízhatatlan helyről származó szoftveren keresztül, de sokszor e-mailmellékletekben, sőt olykor Web-oldal letöltésekor is bejuthatnak gépünkbe.

számítógépház: A rendszeregységet különböző alakú és méretű, számítógépháznak nevezett dobozba építik be. A ház legtöbbször fémből készül azért, hogy megvédje a benne lévő alkatrészeket az elektromágneses hatásoktól, és a környezetet a számítógép zavaró hatásaitól (a számítógép pl. zavarja a rádióadást is).

szektor: A sávokat megadott méret. részekre vannak osztva, ezek a szektorok. Az információ a szektorokban tárolódik, egyszerre egy szektor olvasása történik meg.

szemantika: Annak a megadása, hogy az egyes utasítások milyen tevékenységet végeznek, hogy hatásukra milyen változások zajlanak le a számítógép memóriájában és egyéb perifériáin.

személyi számítógép: A mai egyfelhasználós számítógépek legnépszerűbb csoportja, mely a nyolcvanas évek elején az IBM, Intel és Microsoft együttműködésével jött létre.

szerver: A szerverek (kiszolgálók) olyan nagyteljesítményű programok, illetve számítógépek, amelyek különböző szolgáltatásokat biztosítanak ahálózat felhasználói számára. A szolgáltatások a kliensek segítségével vehetők igénybe. Azért nevezik kiszolgálóknak őket, mert a szolgáltatásokra irányuló kéréseket szolgálják ki.

szinkron átvitel: Az átvitelt külön vezetékeken továbbított, ún. szinkron jelek ütemezik. Ez az átvitelmód jóval nagyobb sebesség. átvitelt tesz lehet.vé, mint az aszinkron átvitel.

színmélység: Azon bitek száma, amelyekben egy-egy képpont színinformációi tárolódnak. 24 biten 16 millió árnyalat tárolható.

szintaxis: Egy programozási nyelv esetén azon szabályok, feltételek összességét, amelyek segítségével definiálható, hogy egy ezen a nyelven írott programot mikor tekintünk helyesnek.

szkennelés: Azon technika, melynek segítségével hagyományos térképből (digitális) raszteres térképet lehet el állítani. Ugyanezen technika szolgál bármilyen papír alapú képi adat digitális átalakítására is. Egy fénykép szkennelése során kapott digitális kép nem más, mint egy raszteres állomány. Figyelem! Az így kapott raszteres állomány még nemraszteres térkép, hiszen nem tartalmaz koordináta-információkat. A raszter regisztrálás műveletével a raszteres állományból raszteres térképet lehet el állítani.

szkript: Parancsállomány. Szkriptnyelv a szkriptek írására használt pl. JavaScript, VBScript, Perl, Python, PHP nyelv.

szövegszerkesztő: Olyan felhasználói szoftver, melynek segítségével dokumentumokat készíthetünk, formázhatunk, szövegeket másolhatunk, helyesírásilag ellenőrizhetjük, nyomtatás előtt megnézhetjük, hogyan néz ki (WYSIWYG=What You See Is What You Get)

szünetmentes tápegység: Ha programfutás közben kapcsoljuk ki a gépet, vagy áramszünet lép fel, akkor a gép memóriájában (RAM) lévő dolgok elvesznek, ez adatvesztéshez és az adatok összezavarodásához vezethet.

T1: az AT&T cég elnevezése az 1.544 Mbit/s sebességű hálózati digitális jelátvitelre

T3: nagy átviteli sebességet (44.7 Megabit másodpercenként) biztosító nagytávolságú hálózati szabvány (az NREN is ezt használja)

táblázatkezelő: Olyan felhasználói alkalmazás, amely alkalmas az adatok összegyűjtése és rendszerezett formában való tárolása mellett arra is, hogy műveleteket végezzünk az adatokkal, illetve, hogy grafikusan is megjelenítsük azokat.

Tablet PC: A Tablet PC olyan különleges, laptop méretű hordozható számítógép, mely legtöbb változatában egyáltalán nem tartalmaz billentyűzetet.

tag: a HTML dokumentumokban szereplő, azok szerkezetét és megjelenését jelölő "címkék"; minden címke < > karakterek közé van zárva és többségükhöz egy / karakterrel kezdődő lezáró tag is tartozik, amely az illető utasítás érvényességi határát jelzi a megjelenítést végző Web-kliens számára; szabványosításukat a W3C végzi

talk: két felhasználó közvetlen, online "beszélgetése" (írásban), ill. az erre a célra szolgáló (Unix) program

tápegység: Olyan áramkör, amely a bemeneti feszültségbol kisebb, vagy nagyobb feszültséget állít elo.

tárhely: Itt tárolódik, és innen töltődik be a honlapunk. A tárhelyünk általában egy központi szerveren foglal helyet. Mivel innen fut honlapunk, nem mindegy, hogy milyen tárhelyet és melyik szolgáltatót választjuk.

tartalomkezelő rendszer (CMS): A CMS-ek olyan honlapok, amelyet a tulajdonosa minden informatikai előképzettség nélkül könnyen adminisztrálhat és frissíthet. A menüpontok és a cikkek szerkesztése olyan egyszerű, mintha csak egy sima szövegszerkesztő programot használna. Ezek a rendszerek azoknak ajánlottak, akik sűrűn szeretnék frissíteni honlapjukat.

tartalomszolgáltató: Hálózatokon 'tartalmat' (hír, magazin, zene, videó, számítógépprogram, stb.) szolgáltató személy, cég, intézmény, stb. Saját mondanivalója van, ellentétben a hozzáférés-szolgáltatóval (access provider), aki csak fizikai kapcsolatot hozza létre.

TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) : {magyar fordításban: átvitelvezérlő protokoll/internet protokoll} Az Internet világhálózatnál (is) használt adatátviteli eljárásgyűjtemény. A hálózatba kötött gépek egymás közötti kommunikációjának szabályait írja le.

TEI (Text Encoding Initiative) : {magyar fordításban: szövegkódoló kezdeményezés} Nemzetközi együttműködés a számítógépen tárolt szövegek formátumának szabványosítására. A ~ ajánlásokat fogalmaz meg különböző elektronikus dokumentumtípusokhoz, és az SGML szabvány gyakorlati alkalmazásának lehetőségeit kutatja.

TeleDataCast: a televíziós adásba kevert (egyirányú) adatátviteli szolgáltatás, az adatok a számítógépbe épített dekóderrel vehetők át; hazánkban is működik már ilyen rendszer

tele-medicina: távolról, számítógépes (és távközlési) hálózatok segítségével végzett orvosi tevékenység (pl. diagnosztizálás, konzílium, vagy akár operálás); az új, igen nagysebességű hálózatok egyik fontos új alkalmazása lehet

teleteaching: számítógépes (és távközlési) hálózatokon keresztül folytatott távoktatás; előnye, hogy nem kell drága infrastruktúra, megspórolható az utazgatás és a tanulók időbeosztásához igazítható az oktatási folyamat, hátránya a (viszonylag) személytelen kapcsolat a tanárok és diákok között; az Interneten már működnek felsőfokú végzettséget adó virtuális egyetemek is

teletype: interaktív, karakteres terminálkapcsolat két gép között; illetve a kommunikációs programok egyik üzemmódja, amikor a felhasználó által begépelt sorok vagy karakterek azonnal elküldésre kerülnek a távoli gépnek

telework: jellemzően számítógépes hálózat segítségével távolról (gyakran otthonról) történő munkavégzés; a távmunka előnyei az olcsóbb infrastruktúra, a környezetszennyező közlekedés csökkenése, a (képzett) munkaerő nagyvárosokba koncentrálásának szükségtelensége, a rugalmas munkaidő; hátrányai a személytelenség és elszigeteltség; a fejlett országokban egyre jelentősebb a távmunkások aránya

telnet: Folyamatos, interaktív terminálkapcsolatot lehetővé tévő protokoll két gép között TCP/IP hálózatokon, illetve az erre szolgáló UNIX program neve. A telnet kapcsolat során úgy használjuk a távoli gépet, mintha az előtt ülnénk. Tipikus alkalmazási esetei: adatbázisokban való keresés, e-mail postafiók kezelése a szerveren.

TEN-34, TEN-155: ATM-alapú, 34 és 155 Mbit/s sebességű európai oktatási és kutatási hálózatok, melyekhez a HUNGARNET-en keresztül hazánk is csatlakozott (elsőként a térségünkben)

TERENA (TransEuropean Research and Academic Network Association): a RARE és az EARN egyesüléséből 1994-ben létrejött szervezet, melynek célja a kutatási-oktatási szféra nagysebességű telekommunikációs vonalakkal való ellátása

terminal: nagyszámítógépekhez kapcsolt egyszerű adatbeviteli és -megjelenítő eszköz (többnyire csak egy billentyűzet és egy képernyő), mellyel a számítógépen dolgozni lehet; a mai hálózatokban leggyakrabban teljes értékű (személyi) számítógépek alkotják a hálózatok végpontjait, és a régi terminálok funkcióit szükség esetén szoftveres úton kell szimulálni rajtuk

terminal emulation : {magyarul: terminál emuláció } Nagy, hálózati szolgáltatógépek saját terminálszabványának (képernyő- és billentyűkezelésének) szoftveres szimulálása egy másik típusú számítógépen (legtöbbször a felhasználó saját PC-jén). A ~ teszi lehetővé, hogy különböző típusú gépek online kapcsolatban egységes módon viselkedjenek.

TETRA: (Terrestrial Trunked RAdio) Digitális nyalábolt rádiótelefon rendszer a 380-400 GHz sávban, rendőrségi, honvédelmi és mentési feladatokat ellátóknak.

TeX : Főleg matematikai, fizikai és műszaki témájú szöveges dokumentumok nyomdakész formázására használt szabványos leíró nyelv. A ~ formátumú állományok megjelenítéséhez, nyomtatásához speciális szoftver kell.

TFT: (Thin Film Tranzistor) Aktív mátrixos LCD kijelző.

thesaurus : {magyarul: tezaurusz} Dokumentumok osztályozására használt segédlet, természetes nyelven kifejezett fogalmak (szakkifejezések) rendezett és szükség szerint változtatható szótára. Feltünteti a fogalmak közt fennálló legfontosabb logikai kapcsolatokat és utalókkal vezet a szinonimák közül az elfogadott szakkifejezésre, a deszkriptorra. Az egyes szakterületek, néha az egyes adatbázisok is külön tezaurusszal rendelkeznek.

thread: Usenet newsgroupoknál használt fogalom: egy vitaindító levél és a vele kapcsolatban beérkezett válaszlevelek összessége; a news-olvasók többsége thread-ek szerint rendezve is meg tudja mutatni az egyes hírcsoportok anyagát

TIA (The Internet Adapter): shareware szoftver az Internethez modemmel kapcsolódó gépeknél egy valódi TCP/IP csatlakozás szimulálására; hasonló a SLIP-hez és a PPP-hez, de ez csak a szolgáltató gépen fut, így az ilyen hozzáféréssel nem rendelkező felhasználók is használhatják

TIFF (Tagged Image File Format) : {magyar fordításban: címkézett képállomány formátum} Raszteres képek tárolására alkalmas elterjedt szabvány. Nem alkalmaz tömörítést, és elsősorban "nyers", szkennelt képek tárolására, illetve különböző rendszerek közötti adatcsere céljából használják.

time server: "pontos időt" szolgáltató szerverek a hálózaton a többi host belső órájának szinkronizálásához; az Interneten a gépek rendszeridejének összehangolása a Network Time Protocol (NTP) alapján zajlik

timeout {magyarul: időkorlát}: Egy számítógépes program vagy alkalmazás azon funkciója (pl. a hálózati kapcsolat lebontása), amely bizonyos feltételek esetén (pl. ha nem jön újabb parancs a felhasználótól vagy egy hibajelenség nem szűnik meg) egy előre beállított időhatár átlépése után kezd el működni, illetve maga ez az időtartam.

tintasugaras nyomtató: Egy tintatartályból a speciálisan erre a célra készített tintát apró cseppekben kispricceljük a papírra. Minél több fúvóka végzi ezt a m.veletet, annál jobb lesz a kép min.sége.

titkosítás: Olyan számítógép-művelet (algoritmus) alkalmazása, mely lehetővé teszi, hogy csak illetékesek használhassanak bizonyos adatokat (szöveg, zeneszám, film, stb.).

toasternet: humoros elnevezés az olcsó eszközökkel felépített, nem üzleti alapokon szervezett számítógépes hálózatokra

token ring: Kisebb helyi hálózatokon használt, 4 Mbps vagy 16 Mbps sebességet biztosító adatátviteli protokoll, amelynek használata során az egyes gépeknek mindig meg kell várnuk, hogy a hálózatban keringő jel (token) hozzájuk kerüljön és csak ekkor küldhetnek el adatcsomagot.

toner: A lézernyomtatók festékét és egyes esetekben a nyomtatóhengert tartalmazza. A cseréjére van szükség, ha a nyomtatási kép nem egyenletes, vagy egyáltalán nincsen kép.

topic: On-line fórumokban az összetartozó hozzászólásokat gyűjtő egység.

topology: a hálózati eszközöknek valamint az őket összekötő vonalak fizikai elhelyezkedésének és működésük szervezésének módja (pl. csillag, gyűrű); magyarul: "topológia"

torony ház: Kimondottan nagy szerverek számára készült, sok periféria befogadására alkalmas ház.

tömörítés: Olyan adattömörítési algoritmus, amely nem teszi lehetővé a tömörített adatból az eredeti adatok visszanyerését. Veszteségmentes olyan adattömörítési algoritmus, amely lehetővé teszi a tömörített adatból az eredeti adatok visszanyerését

töredezettségmentesítés (defragmentáció): A merevlemezen lévő adatok átrendezésének folyamata, amelynek célja, hogy az egyes fájlokat ne sok kis darabban (töredezetten) tárolják. A ~ révén csökken az elérési idő, hiszen az összetartozó adatsorokat nem a lemez különböző pontjairól kell összeszedegetni. ~re főként a FAT fájlrendszert használó rendszerek (MS-DOS, a Windows összes típusa az NT kivételével) esetében van gyakran szükség.

TPI: (Track Per Inch) Sáv/coll adatrögzítési sűrűség.

TPM: (Trusted Platform Module) Specifikáció mobil számítógépek adatainak védelmére, ahol egy chipben vannak tárolva a hozzáférési jelszavak.

trackball : A számítógépes egérnek az a változata, amelynél a golyót nem az asztalon való tologatással, hanem kézzel, ujjakkal kell mozgatni.

transparent GIF: főleg Web-oldalakhoz használt GIF formátum, melynél a kép egyik színe (többnyire a háttér színe) "átlátszóvá tehető", vagyis felveszi a mögötte levő színeket; így a kép mintegy beleolvad a Web-oldalba

trn: egyszerű, karakteres news-kliens Unix gépeken, az üzeneteket "thread" szerint rendezi

Trójai: A felhasználó által ismeretlen - általában káros és/vagy érdekeivel ellentétes - funkciókat is megvalósító szoftver, amely magát hasznos programnak álcázza, és így veszi rá a felhasználót elindítására.

true color : Számítógépes képek megjelenítésének az a módja, amikor 16,7 millió színárnyalatú palettából történik a szükséges színek kiválasztása, illetve az ilyen megjelenítésre képes hardver eszköz (pl. monitor) jelzője.

truncation : {magyarul: csonkolás} Az a technika, amikor szöveges adatbázisokban való keresésnél a keresett szónak csak egy részletét írjuk be és egy speciális karakterrel (pl. * vagy ?) jelezzük, hogy a szó nem teljes. A legtöbb rendszer tudja kezelni a jobbról csonkolt szavakat (a szó elejét adjuk meg), némelyik a balról csonkoltat is (a szó végét adjuk meg).

TSL: (Transzport Layer Security) Az SSL Internet protokoll IETF által elfogadott neve.

TSTN: (Triple Super Twisted Nematic) Passzív mátrixos LCD kijelző.

.

tűzfal: Algoritmikus akadály az informatikai rendszerekbe történő külső illetéktelen behatolás elhárítására (firewall)..

TWAIN: Szkenner és grafikus szoftver közötti interfész, amely lehetővé teszi a képek beolvasását és a képfeldolgozó programokba való közvetlen bevitelét.

TwinVQ: (Transform-domain Weighted Interleave Vector Quantization) A Yamaha cég audió tömörítő eljárása. Az állomány kiterjesztése VQF.

TTY: egyszerű, sormódú terminál ("dumb terminal") neve, ill. az azt utánzó terminálemulációs üzemmód (a TELETYPE rövidítése)

UART: (Universal Asynchronous Receiver and Transmitter) A számítógép soros kapujának vezérlő lapkája (2400 - 19200 bit/s).

UCS-2: (Universal Caracter Set 2 byte) Elavult kódrendszer Unicode karakterkészlethez, az UTF-16 elődje.

UDF: (Universal Disk Format) Univerzális lemezformátum rövidítése. Fájlrendszer specifikáció, melyet az egyszer és többször írható adathordozókon is lehet használni (CD, DVD).

UDMA: Ultra DMA. Sebessége 33 ill. 66 MB/s.

UDP: (User Datagram Protocol) „butított” TCP protokoll rádióadás, DNS, telefon, játék stb. céljára, ahol nincs ellenőrizve a csomagok hiánytalan megérkezése a címzett­hez.

UIN (Universal Internet Number): az ICQ-nál a felhasználók azonosítására szolgáló egyedi kódszám; az ICQ-szerveren való regisztráláskor kérhető

UMTS: (Universal Mobile Telecommunication System) Általános Mobil Telekommu­ni­kációs Rendszer, harmadik generációs, nagyobb sávszélességű mobilkommuni­ká­ciós technológia, amelyen már nemcsak hang és szöveg, de akár valós idejű mozgóképek is továbbíthatók maximum 2 Mbps sávszélességen.

unicode: Nemzetközi szabvány a karakterek számítógépes kódolására. A ~ 16 bites kódokat használ, így a 7 vagy 8 bites ASCII korlátozott lehetőségeivel szemben szinte az emberiség által használt valamennyi írásjel leírható vele.

Unix: 1970 óta létező, nagyon népszerű többfeladatos (multi-tasking) és többfelhasználós (multi-user), nyílt szabványokat használó operációs rendszer; az Interneten a szerver gépek nagy része valamilyen Unix-változatot futtat

uploading : {magyarul: feltöltés} Számítógépes állományok vagy adatok távoli gépre való áttöltése (átmásolása) saját gépről hálózaton keresztül.

UPS: (Uninterruptable Power Supply) Szünetmentes áramforrás.

upstream/downstream: adatátviteli rendszereknél az adás és a vétel irányát jelölő kifejezések; léteznek aszimmetrikus hálózatok is, ahol az adatok küldése és fogadása különböző technikával és különböző sebességgel történik (pl. a felhasználó kérései lassúbb telefonvonalon mennek a szerverig, a lekért információ viszont gyors műholdas kapcsolaton érkezik)

URL (Uniform Resource Locator) : {magyar fordításban: egységes (információ)forrás (meg)határozó} Szabványos jelölésrendszer különböző típusú (Web, gopher, newsgroup, FTP stb.) Internet információforrások helyének meghatározására. Az ~ címek általában a forrás típusát, a szolgáltató gép vagy a szolgáltatás nevét, és esetleg egy állomány vagy alkönyvtár elérési útvonalát tartalmazzák.

USB: (Universal Serial Bus) Univerzális soros sín. Olyan interfész technológia amely 127 eszközt, 12 Mbit/s (USB 1.1) ill. 480 Mbit/s (USB 2.0) sebességgel, „plug and play” módon tud csatlakoztatni. Külön gép- és periféria oldali csatlakozót használ. Csatlakozói: USB A, USB B, USB mini B.

Usenet (User Network): az USA egyik legrégibb (laza) hálózati csoportosulása, amely a "newsgroup" nevű kommunikációs fórumairól híres; a Usenet news ma már az Internet egyik információs szolgáltatásaként működik; a rendszer már túl nagyra nőtt (több mint tízezer hírcsoportból áll) és a tömeges spamming egyre élvezhetetlenebbé teszi, így alakulóban van egy új elveken működő Usenet2

user : {magyarul: felhasználó} Számítógépet, illetve számítógépes alkalmazást, információforrást használó személy.

user interface : {magyarul: felhasználói felület} Egy számítógépes rendszer vagy alkalmazás azon része, amelynek a felhasználóval való kapcsolattartás a feladata.

username : {magyarul: felhasználói név} Egy hálózati szolgáltató gép használatához szükséges személyes azonosító kód. Az Interneten általában ez egyben az illető elektronikus postafiókjának címe is (a "@" jel és a szolgáltató gép neve előtt).

UTF-16: (Unicode Transformation Format) 16 bites kódrendszer Unicode karakterkészlethez.

UTP (Unshilded Twisted Pair): Árnyékolatlan csavart érpárból álló vezeték, telefonhálózatok és egyes LAN-ok esetében használják.

útválasztó (router): A hálózatok, illetve hálózati csomópontok közötti forgalmat irányító, az adatcsomagok útvonalát kiválasztó eszköz. Fizikailag eltérő kommunikációs csatornát, de azonos protokollt használó hálózatokat is összeköthet.

UUENCODE/UUDECODE : Elterjedt kódolási eljárás, illetve azt ezt megvalósító (két) segédprogram neve, mely 8 bites bináris állományokat 7 bites ASCII formátumra alakít át és vissza. Az így átkódolt állományok gond nélkül átvihetők különböző számítógépes rendszerek között.

V.fast: Kváziszabvány 28.800 bps sebességű modemes adatátvitelre.

vector graphics : {magyarul: vektoros grafika} Egyenes vonalakból és/vagy ívekből álló számítógépes kép, melyet a vonalak végpontjainak koordinátáival vagy a görbéket leíró egyenletek képleteivel tárolnak.

VGA: Video Graphics Array. Maximálisan 640x480 képpont megjelenítésére alkalmas 16 színnel. A 16 színt egy 262144 színárnyalatot tartalmazó palettáról lehet kiválasztani.

Vi: egyszerű, de igen hatékony, karakteres szövegszerkesztő (editor); leginkább Unix rendszereken használják

VIDEO CD: Video és audió információ tárolására alkalmas kompaktlemez, 120 mm, 70 perc MPEG.

video conference: hálózaton keresztül két vagy több ember által folytatott élő beszélgetés hang- és (kvázi) mozgókép-kapcsolattal; az Interneten már létezik néhány megoldás videokonferenciák lebonyolítására, de az igazán jó minőségű átvitelhez a nagysebességű vonalak elterjedésére van szükség

video on demand: a műsoridőhöz kötött televízióadással szemben a néző által kívánt időpontban lehívható és lejátszható mozgókép szolgáltatások összefoglaló neve; egyes kábeltévé rendszerekben is van erre lehetőség, de már az Interneten is kísérleteznek vele

videokártya: A számítógép monitorának kezelését végző részegység. A ~-áknak két alapvető üzemmódja van, az alfanumerikus és a grafikus. Alfanumerikus üzemmódban a képernyőn csak olyan betűk, jelek jelenthetők meg, amelyeket a karakterek pontjait tároló karaktergenerátor tartalmaz. Ekkor a megjeleníthető sorok és az egy sorba írható betűk számával jellemzik az üzemmódot, pl. 80x25-ös = 25 sorban soronként 80 karakter jeleníthető meg. Grafikus üzemmódban a képernyő minden képpontja külön kezelhető. Ebben a módban a vízszintesen és függőlegesen megjeleníthető pontok számával adják meg a felbontást, pl. 640x480 = 640 db, egyenként 480 pontból álló sor. Az alfanumerikus mód kisebb memóriát igényel, ennek ellenére ma már korlátai miatt alig használják.

videomemória: A monitoron megjelenő információ tárolóhelye, amelynek tartalmát a videokártya központi vezérlő áramköre 50-70-szer olvassa ki és jeleníti meg a képernyőn. A ~ jelentősége a nagy grafikus teljesítményt igénylő programok (tervezőprogramok, játékprogramok) használata révén nőtt meg, ma márnem ritka a 64 MB-os ~ sem.

viewer : {magyarul: nézegető, lejátszó, megjelenítő} A különböző típusú számítógépes állományok (szövegek, képek, filmek, hangok stb.) megtekintésére vagy lejátszására használható programok összefoglaló neve. A ~ programokkal az állományok általában nem módosíthatók, szerkeszthetők.

virtual machine: egyes nagygépes operációs rendszerekben biztosított lehetőség a felhasználóknak, mellyel egyedi igényeik szerint definiált paraméterekkel, elkülönülve és mégis egyidejűleg használhatják a gép erőforrásait; általánosabb értelemben: egy konkrét számítógépes rendszerben szimulált másik, "látszólagos" számítógép (pl. a Java programok egy, különböző operációs rendszerekre megírt, ideális virtuális számítógépen futnak)

virtual reality (VR): számítógép által készített háromdimenziós kép, melybe a felhasználó speciális segédeszközök (3D szemüveg vagy sisak, helyzetérzékeny kesztyű vagy ruha) segítségével beléphet ("belemerülhet") és azt a számítógép úgy manipulálja, hogy az emberben a valóság érzetét kelti; a mesterséges valóság a kép és hang mellett más érzékszervekre is hathat (hőérzékelés, tapintás); az Interneten (a kis sebesség miatt) egyelőre a VR egyszerűbb formái terjednek, sorra jelennek meg az új megoldások

virtuális valós mód: Ez egy speciális m.ködési mód, amely lehet.vé teszi 8086-os prcesszorra írt programok futtatását 32 bites operációs rendszer felügyelete alatt.

vírus: Olyan számítógépes program, amelyet általában károkozási szándékkal hoznak létre. Képes önmagát reprodukálva más programokon keresztül, akár más számítógépes rendszereket is "megfertőzni"

Visual Basic Script: az MS Windows-hoz kifejlesztett Visual Basic nyelven alapuló parancsnyelv, melyet a Microsoft a JavaScript helyett ajánl Web-oldalak "mozgalmasabbá" tételéhez

VoIP: (Voice over Internet Protocol) Digitalizált hangtovábbítási rendszer, csomagkapcsolt internet protokoll segítségével.

vonalkód: A vonalkód különböző szélességű, egymástól megfelelő távolságra lévő fekete és fehér csíkokból áll, melyeket leolvasáskor a vonalkód olvasó megvilágít. A fekete és a fehér csíkok eltérő mértékben verik vissza a fényt, amit a készülék érzékel és értelmez (dekódol), majd az adatokat továbbítja a számítógépnek. A sikeres leolvasást hang- és fényjelzés szokta kísérni.

VoxML (Vox Markup Language): a Web-en való böngészést szóbeli parancsokkal lehetővé tevő, szabványosítás alatt levő nyelv

VP8: Videó tömörítési eljárás, ingyenes, nyílt forráskódú.

VPN: (Virtual Private Network) VPN egy olyan IP alapú szolgáltatás, melynek igénybevételével egyetlen vállalati hálózatba köthető tetszőleges számú, egymástól tetszőleges távolságban lévő pont anélkül, hogy fizikai értelemben saját hálózatot kellene építeni.

VRAM: Video RAM. Speciálisan a grafikus kártyák számára készített RAM. Két porttal rendelkezik, ami lehet.vé teszi, hogy egyszerre olvassuk és írjuk a RAM-ot.

VRML (Virtual Reality Modelling Language) : {magyar fordításban: virtuális valóság modellező nyelv} Háromdimenziós számítógépes képek leírására szolgáló nyelv. A ~ nyelven írt virtuális terek az Interneten keresztül egymással összekapcsolhatók.

WABI: (Windows Application Binary Interface) UNIX operációs rendszer alatt Windows alkalmazói programot futtató program (DOS és Windows nélkül).

wake-up: Hibernált vagy készenléti állapotból való felébresztés, bekapcsolás.

WAN: Angol mozaikszó, a Wide Area Network szavak kezdőbetűiből. Magyarul nagy kiterjedésű, vagy távolsági hálózatként ismert.

WAP (Wireless Application Protocol): vezetéknélküli készülékekhez (pl. mobiltelefonok) kifejlesztett adatátviteli és információszolgáltatási szabványcsalád

warez site: Nem (teljesen) legális vagy nem publikus dolgok gyűjtőhelye az Interneten; jellemzően feltört szoftverek, titkos jelszavak és sorozatszámok, játékleírások, hacker és cracker tanácsok és trükkök találhatók ezeken a helyeken

WEB 2.0: Második generációs internetes oldalak gyűjtő neve, amelyek általában azok a közösségi oldalak, ahol a felhasználók megoszthatják, címkézhetik adataikat. A webes fejlesztésben a web-kettő inkább stílus, egy igény az oldal funkcionalitásaira ill. egy olyan fejlett interaktív felületet jelent, ami már hasonlít egy internetes alkalmazásra.

WEBCam: Webkamera, élőkép rögzítő távkamera, egy adott földrajzi pontban parancsra vagy önműködően felvett képsorokat továbbító rendszer a Weben. A képek egy Web-böngészővel az erre kijelölt Web-oldalon időnként vagy folyamatosan megtekinthetők.

web-hosting: az a fajta szolgáltatás, amikor a HTTP szerverek üzemeltetői helyet adnak a felhasználóik Web-oldalainak és elérhetővé teszik azokat az Interneten; a szolgáltatás díja az igényelt tárterület nagyságával arányos, de egyre több szerveren kínálnak néhány Mbyte-nyi ingyenes "otthont" is a honlapoknak, többnyire reklámok elhelyezéséért cserébe

webmaster: egy HTTP szervert vagy Web-site-ot menedzselő személy, aki a szolgáltatás tartalmi és/vagy technikai oldaláért felelős; a webmesterek nevét és e-mail címét rendszerint a kezdőlapon (homepage) szokták feltüntetni

web-page: egy HTML oldal a Web-en; egy Web-site rendszerint több, linkekkel összekapcsolt Web-lapból áll, ezek közül a kezdő oldalt hívják homepage-nek

web-site : {magyarul: Web-terület, hálószem} Egy adott intézmény vagy személy által készített teljes és önálló egységnek tekinthető információs anyag és szolgáltatás a World-Wide Weben.

webtalk: Web-felületen való telefonálás az Interneten egy kliens program segítségével; többfajta technika versenyez egymással, és nemcsak két számítógép, hanem egy gép és egy hagyományos telefonkészülék között is lehetséges a beszélgetés; jóval olcsóbb, de rosszabb minőségű szolgáltatás, mint a hagyományos távhívás

webterminal: a Soros Alapítvány által létrehozott budapesti C3 központ által 1998-ban kifejlesztett készülék, amely a hagyományos utcai nyilvános telefonállomásokhoz hasonlóan, közterületeken vagy közintézményekben, telefonvonalas ADSL kapcsolatot használva tud Web-böngészési és levelezési lehetőséget biztosítani (telefonkártyával való fizetés ellenében)

webTV: TV-hez kapcsolt célszámítógép (set-top box) segítségével megvalósított technika a Web böngészésére; a "valódi" számítógépes Web-klienseknél jóval kevesebb szolgáltatást nyújt és a televízió készülékek rosszabb képminősége miatt egyelőre nem túl sikeres, bár jóval olcsóbb; 1997-ben a Microsoft megvásárolta a technológiát, és saját MSN rendszerébe integrálta

Wi-Fi: (Wireless Fidelity) A Wireless Ethernet Compatibility Alliance (WECA) által kidolgozott rövid távú vezeték nélküli adatátvitelt lehetővé tevő szabvány (802.11b). Adatátviteli sebessége 11 Mbps, 2,4 és 5 GHz-en.

WiMAX: (Worldwide Interoperability for Microwave Access) 802.16 szabványú 268 Mbit/s-os vezeték nélküli Ethernet átvitel, 1,75-11-66 GHz-en kb. 50 km távolságra.

Windows: Microsoft népszerű, grafikus megjelenítésű operációs rendszere.

Windows NT: a Microsoft cég által fejlesztett többfelhasználós (multi-user), többfeladatos (multi-tasking) képességekkel rendelkező (grafikus) operációs rendszer; egyre több internetes szerveren fut Windows NT

wizard: „Varázsló” segédeszköz, mely párbeszédes formában végigvezeti a program használót a bonyolult műveletek végrehajtásában.

WLAN: (Wireless Local Area Network) Vezeték nélküli helyi számítógépes hálózat.

WMA (Windows Media Audio): A Microsoft audió tömörítő eljárása.

WML (Wireless Markup Language): mobil eszközökhöz készült információszolgáltatások leíró nyelve, az XML egy változata

WMV: (Windows Media Video) A Microsoft videó tömörítő eljárása.

WORM (Write Once, Read Many) : {magyar fordításban: egyszer írható, többször olvasható} Olyan optikai lemez amire egy megfelelő eszközzel számítógépes adatok írhatók fel, melyek azután már nem változtathatók.

WPG: Word Perfect pixel-, vagy vektorgrafikus adatformátuma.

WWW (World Wide Web): Világméretű, hipertext-hipermédia alapon felépülő, kliens-szerver elv szerint működő hálózati információs rendszer, amelyet közkeletűen Web vagy Net néven, magyarul Hálóként is említenek. A ~ nem azonos az Internettel, annak csak egyik felhasználási formája.

WYSIWYG (What You See Is What You Get) : {magyar fordításban: amit látsz, azt kapod} Olyan (DTP) szoftverek jelzője, amelyek képesek a képernyőn is pontosan megjeleníteni azt, ami majd a nyomtatón megjelenik.

X modem: Állandó (128 bájt) méretű blokkal dolgozó adatátviteli protokoll.

X terminal: az X Window System ablakos, grafikus felületének használatára tervezett termináltípus, mely rendszerint valamilyen Unix géphez van kapcsolva; DOS-ra és MS Windowsra is léteznek X terminál-emulátor programok

X Window: Kliens-szerver kommunikációs (grafikus) protokoll szabványa, gép- és operációs rendszer független, hálózatban működő ablakkörnyezet előállítására. Eredetileg a MIT-en készült, UNIX környezetre, objektum orientált C nyelven.

X Window System: az MIT-n kidolgozott, kliens/szerver elven működő protokoll ablakos (grafikus) felhasználói felület előállítására függetlenül a konkrét gépkörnyezettől; az X Window rendszert egy virtuális gépre tervezték

X.500: OSI szabvány egy elosztott, egységes "hálózati telefonkönyv" létrehozására, ami a felhasználók név- és címadatait teszi online lekérdezhetővé

X/Open: Európai testület a UNIX rendszerek egységesítésére.

XGA: (eXtended Graphics Array) Grafikus kártya szabvány, 640x480-tól 1280x1024 pixel-ig, illetve 16.7 milliótól 256 színig a videó RAM méretétől függően.

XML (eXtensible Markup Language): a HTML nyelv korlátainak megszüntetésére a W3C által szabványosított újfajta jelölő nyelv, az SGML egyszerűsített változata; megengedi, hogy a Web-fejlesztők szükség esetén maguk definiáljanak új címkéket (tag-eket); a Web-böngészők jelenleg még nem vagy csak korlátozottan támogatják az XML-t

XMM: (eXtended Memory Manager) Kiterjesztett memória kezelő.

XMODEM: régi, meglehetősen lassú (128 byte méretű adatcsomagokat használó), mára már elavult protokoll file-ok átvitelére modemes kapcsolatnál; azért még a legtöbb mai kommunikációs program támogatja

XSD: Az XML lehetővé teszi „félstrukturáltnak” nevezett dokumentumok, vagy jelentés­régiókkal bíró dokumentumok létrehozását. A felhasználók olyan adattípusokat és struktúrákat definiálhatnak, amelyeket egy dokumentum minden egyes adateleme tartalmazhat. Ezeket a sémákat XSD-knek nevezzük.

XSL (eXtensible Style Language): a W3C által kidolgozott, szabványosítás alatt levő nyelv a CSS stíluslapok lehetőségeinek kibővítésére; az XML-hez hasonlóan az XSL is megengedi saját címkék definiálását, melyekkel azután egy sor HTML oldal stílusát

Zmodem : Sokféle szolgáltatást nyújtó (pl. automatikus adattömörítés, a megszakadt letöltés folytatása) állományátviteli protokoll modemes kapcsolatokhoz, telefonvonalon való le- és feltöltéshez.

abstract: {magyarul: kivonat, rezümé} Valamely dokumentum tartalmáról szóló tájékoztatás, amely röviden összefoglalja a dokumentum valamennyi lényeges állítását. 

adat nyelve: Az a nyelv, amelyen az adatot a dokumentum közli. (L még: Bibliográfia nyelve; Katalógus nyelve)

adatbázis: Számítógépen tárolt információk rendszerezett gyűjteménye, adatmezőkből álló rekordok halmaza. Logikai szerkezettel rendelkező, információk tárolására és visszakeresésére szolgáló számítógépes adatállomány.

adatelem: Olyan információt közlő szó, kifejezés vagy jelcsoport, amely a bibliográfiai leírás valamely adatcsoportjának a része. A rendszer által kezelt legkisebb egység.

adatelhagyás: A dokumentumon közölt leírható, de le nem írt könyvészeti adat. 

adatmező: A számítógépes adatbázisok egyes rekordjainak kisebb részei, amelyek az egyes különálló adatok tárolására szolgálnak. Könyvtárakban egy-egy adatmező vonatkozik pl. a szerzőre, a címre, a tárgyszóra stb.

adattár: Olyan dokumentum, amely konkrét tényeket, információkat tartalmaz.

ágazat: Más néven szekció, szériész (series). Olyan időszaki kiadvány, amely valamely nagyobb témakörbe tartozó folyóirat-jellegű időszaki kiadvány szűkebb témát tárgyaló részeként jelenik meg. Az ágazatok összessége adja a témakör egészét. L. még: alsorozat

ágazati cím: Az összetett cím azon része, amely a közös címük alapján összetartozó, folyóiratjellegű időszaki kiadványok egyikének megkülönböztetésére szolgál. Az időszaki kiadvány megnevezésére a közös címmel együtt alkalmas. L. még: alsorozati cím.

ágazati megjelölés: A folyóirat jellegű időszaki kiadvány közös címét követő, de az ágazati címet megelőző betű. L. még: alsorozati megjelölés

agyag: Az írás anyaga Mezopotámiában. Az agyagtábla a könyv őse. A teleírt táblákat napon kiszárították vagy kiégették.

ajánló bibliográfia: Az olvasók meghatározott csoportja részére készített irodalomjegyzék: Egy tárgyra, tudományágra, korszakra, fogalomkörre, személyre stb. vonatkozó leghasználhatóbb művek jegyzéke. Az ajánlott műveket rendszerint annotáció kíséri.

alárendelő osztályozás: Tájékoztat arról, hogy az osztályozott mű egyes fogalmai milyen viszonyban állnak más művek tárgyát alkotó fogalmakkal. Egyebek között az - ETO is ilyen (Egyetemes Tizedes Osztályozás)

alárendelt testületi név: A szervezeti hierarchiát kifejező testületi név.

alcím: A főcímet kiegészítő, magyarázó vagy módosító szó, mondat vagy kifejezés.

alkalmi lap: Valamely alkalomból (például rendezvény), a befejezettség szándékával megjelentetett, mégis az időszaki kiadvány jegyeit viselő dokumentum.

államnév: Az egységes államszervezet földrajzi területének hivatalos, teljes, rendszerint az államformára utaló neve. Az államnév másképp: teljes országnév.

állandósult melléknév: A személy valódi nevével együtt használt, a személy származását, foglalkozását vagy jellemző tulajdonságát jelölő megkülönböztető jelző.

állomány: A könyvtár tulajdonában lévő dokumentumok összessége.

állománymenedzsment: Ez a feladat az állomány tervezésén, gyarapításán és apasztásán kívül magában foglalja a gyűjtőköri kérdések tisztázását, valamint a könyvtár saját állománya és az ODR szolgáltatások közötti munkamegosztás végiggondolását is. A mai viszonyok mellett a könyvtári szolgáltatások rendszerének minden rendszereleme dinamikus: a felhasználói igény- és szükségletstruktúra folyamatosan alakul; így megfelelő működés érdekében szem előtt kell tartanunk a felhasználói igényeket, amelyekről az állományhasználatot vizsgáló felmérések adnak képet.

álnév: A személy által kilétének eltitkolása érdekében, valódi neve helyett alkalmilag használt név. Lásd még: Írói név

álsorozat: Fősorozat keretében megjelenő sorozat.

alsorozati cím: Fősorozat keretében megjelenő sorozat címe.

alsorozati megjelölés: A sorozat jellegű időszaki kiadvány közös címét követő, de az alsorozati címet megelőző betű.

általános bibliográfia: Tartalmi megszorítás nélkül minden szakterületre kiterjedő irodalomjegyzék. Anyaga rendszerint meghatározott dokumentumtípusokra szűkített. További válogatási szempont lehet a kiadványok megjelenési helye, ill. szövegük nyelve, (lásd még nemzeti bibliográfia), valamint a kiadványok megjelenésének időpontja (lásd még kurrens bibliográfia; retrospektív bibliográfia).

American Library Association: Az American Library Association (ALA) az Egyesült Államok könyvtárainak és könyvtárosainak, valamint a könyvtárosképzés nemzeti érdekképviseleti szerve, egyben a világ legnagyobb könyvtáros szakmai szervezete, amely jelenleg hozzávetőlegesen 64 600 tagot számlál. Tagjai zömmel amerikai könyvtárosok, a nemzetközi tagok száma a teljes létszám 3,5%-át teszi ki.

analitikus bibliográfiai leírás: Elemző bibliográfiai leírás.

 

annotáció: Rövid megjegyzés, felvilágosítás egy fogalomról, címről, egy-egy könyv vagy egyéb dokumentum értékéről, tartalmáról. Hasonlít a - referátumhoz, de szubjektívebb nála

annotált bibliográfia: Olyan rendszerint ajánló bibliográfia, amelynek tételeit annotáció egészíti ki.

anonim: A szerző nevének közlése nélkül megjelent könyv vagy folyóiratcikk. Ha szerzőjét sikerült megállapítani, akkor ezt a bibliográfiai leírásban közölni kell.

ANSI (American National Standards Institute): Mai elnevezése az 1918-ban ASA (American Standard Association), majd USASI (United States of America Standard Institute) néven alapított szabványügyi szervezetnek. Alapvető feladata az USA ipari szabványainak kidolgozása. Az USA képviselője az ISO-ban.

antológia: Gyűjteményes kötet. Több szerző műveiből válogatott és összeállított könyv.

apellatívum: A személy valódi nevét helyettesítő, rendszerint több szóból álló kifejezés, a név körülírása. Lásd még: Írói név.

apokrif: Nem hiteles, vitatható, kétes eredetű, hamis név alatt megjelent mű. Így nevezik elsősorban a Bibliának azokat a részeit, amelyeket az egyházak nem ismernek el hitelesnek illetőleg egyáltalán nem kerültek be a mai Biblia kiadásaiba.

appendix: A függelék, toldalék régi neve. Két fajtája van a szerző magyarázata, műve keletkezéséről és a más szerzőtől származó tanulmány. Leghíresebb Bólyai János appendixe.

átírás: Egy írás jelrendszerének egy másik írás jelrendszerével való betű szerinti (transzliteráció) vagy hangzás szerinti (transzszkripció) helyettesítése.

átmenő számozás: A folyóiratok számozásának olyan módja, amelyben az egymást követő keltezési adatok együttesen szolgálnak a részegységek jelölésére. Az összevont számozástól annyiban különbözik, hogy több, egymást követően megjelent részegységet fog egyetlen új részegység keretébe. Célja, hogy az év végén bekötött folyóirat-részegységek – miután a kötéssel új fizikai megjelenési formát kaptak – folyamatossága követhető legyen.

átültetett cím: A műnek a bibliográfia nyelve szerinti bibliogáfiai gyakorlatban használatos címe.

atyai név: Az apa egyéni nevéből képzett név, amelyet a leszármazott saját nevének elemeként használ.

audiovizuális dokumentum: Azon dokumentumok összefoglaló neve, amelyek hangfelvételt és/vagy mozgóképanyagot tartalmaznak, hordozó anyagukra való tekintet nélkül.

audiovizuális tájékoztatás: Az oktatásnak ismeretterjesztésnek modern formái, ahol az információkat audiovizuális dokumentumok révén közöljük. Használatukhoz különféle berendezések (rádió, TV, magnó, video, lemezjátszó, leolvasó, írásvetítő, LCD, Video projector) szükségesek.

authority fájl: A bibliográfiai rekord visszakeresésére szolgáló besorolási adatok listája.

authority mező: A bibliográfiai rekord visszakeresésére szolgáló besorolási adat.

autobiográfia: Önéletrajz (irodalmi műfaj)

beolvadás: Két vagy több időszaki kiadvány egyesülése oly módon, hogy ezek valamelyike változatlanul a korábbi címen jelenik meg, a vele egyesült másik, illetve többi időszaki kiadvány pedig megszűnik.

bérmunka: Külföldi megrendelő részére előállított sajtótermék.

besorolási adat: A tétel valamely részében leírt adat, amelynek segítségével a tétel besorolható a katalógusba, illetve onnan visszakereshető. A besorolási adat megegyezik egy-egy formai visszakeresési szemponttal. A bibliográfiai tétel besorolási adata mindig egységesített, az utalótétel besorolási adata nem egységesített. 

besorolási adat részei: Rendszó, egyéb elem, kiegészítő elem.

betűrendes elhelyezés: Szerzők, ill. címek szerinti raktározás. Az ilyen raktározást teszi mechanikussá a Cutter szám.

betűrendes katalógus: Olyan katalógus, amely a könyvtár állományát a besorolási adatok (szerző, cím, intézmény stb.) betűrendjében tükrözi. A besorolás ennek alapján választ tud adni a következő kérdésekre: mi van meg a könyvtárban, megvan-e egy adott mű, egy műnek milyen kiadásai vannak meg, egy szerzőnek milyen művei vannak meg, a keresett mű hol található meg a raktárban.

betűrendi jel: A könyvek két elemből álló jelzetet kapnak, egy betűt, amely azonos a szerző vagy tárgyi rendszó első betűjével, és egy 2 vagy 3 jegyű számot, amely minden betűn belül újra kezdődik és a szerzők nevének ábécé sorrendjében nő. Ezeket a jeleket a Cutter táblázatok mutatják.

betűszó, mozaikszó vagy poligram (görög): Intézmények, vállalatok, hivatalok nevének kezdőbetűiből vagy csonkított szavaiból alkotott szó, egy hosszabb elnevezés rövidítésére (pl. OSZK)

bibliofil vagy amatőr kiadás: Különleges művészi kiállítású könyv, amely elsősorban - bibliofilek részére készült, különleges papíron, szép kötésben - sok illusztrációval, általában kis példányszámban

bibliofil vagy könyvbarát: Az az ember, aki a könyvek külső, belső értékét egyaránt ismeri, becsüli, s ezeket meghatározott szempontok szerint gyűjti, ilyen szempontok: első kiadások, 1711 előtti magyar könyvek, egy-egy író munkái stb.

bibliográfia (görög) vagy könyvészet: A könyvtári elméletnek és gyakorlatnak az az ága, amely az irodalmi termés nyilvántartásával, tartalmi feltárásával, és módszertanával foglalkozik. Az írásművekről készült jegyzékeket is bibliográfiának nevezzük. A bibliográfiák az állománygyarapítás, a feldolgozás és a tájékoztatás legfontosabb segédeszközei. Fajtái: retrospektív (összefoglaló) és kurrens (folyamatos); teljes és válogató; egyetemes és nemzeti; általános és szak; önálló és rejtett; Dokumentumfajták szerint lehet (könyvek, folyóiratok, zeneművek stb.) szerint tagozódó bibliográfia. Különleges fajtája az ajánló és az annotált bibliográfia.

Bibliográfia nyelve: Az a természetes emberi nyelv, amelyen a felhasználó számára a bibliográfia tájékoztató adatait közlik. Célja a bibliográfiában való tájékozódás elősegítése. (L még: Adat nyelve ; Katalógus nyelve)

bibliográfiai adatok: A dokumentumok mindazon jellemző adatai, amelyeknek - a bibliográfiai leírásban való szerepeltetése révén azonosítani lehet a dokumentumokat.

bibliográfiai egység: Az a dokumentum, amelyről a leírás készült, vagyis a leírás tárgya. Lehet fizikailag egyetlen darabból, fizikailag több darabból álló dokumentum és lehet valamely dokumentum fizikailag nem önálló része.

bibliográfiai hivatkozás: Egy könyv, tanulmány vagy cikk megírásánál felhasznált források közlése. Folyamatos szövegben általában csak rövidített alakban jelenik meg, a bővebb adatokat lábjegyzetben, függelékben vagy a fejezetek végén adják meg. A szöveg és a jegyzetek közti kapcsolatokat különféle jelekkel (számok, csillagok stb.) biztosítják.

bibliográfiai kapcsolat: Két vagy több kiadvány egyenértékű vagy alárendeltségi kapcsolata. Ezt kifejezheti például az előzmény vagy a folytatás címe.

bibliográfiai katalógus: A könyvtár állományában meglévő bibliográfiákat sorolja fel, ide értve a rejtett bibliográfiákat is. A felsorolás legcélszerűbben szakrendben történik.

bibliográfiai leírás: A bibliográfiai leírás a dokumentumokról a megfelelő ISBD (az ezt adaptáló nemzeti szabvány) előírásai szerint készített leírás, amely a dokumentumok azonosításához és nyilvántartásba vételéhez szükséges adatokat egységes szerkezetben, formában és sorrendben, általában a dokumentum közlésmódját tükrözve tartalmazza

bibliográfiai szint: A leírásnak a bibliográfiai egység megválasztásától (a leírás tárgyától) függő jellemzője. A leírás bibliográfiai szintje lehet monografikus, összefoglaló vagy analitikus.

bibliográfiai tétel: Katalógus vagy bibliográfia számára készülő, a dokumentum formai és tartalmi adatait szabvány által előírt sorrendben és formában tartalmazó, besorolási adatokkal kiegészített tétel. (Lásd még: Utalótétel; Rekord)

bibliográfiák bibliográfiája vagy másodfokú bibliográfia: A megjelent könyvészeteket, bibliográfiákat sorolja fel, közölheti a jelentősebb nem publikált bibliográfiák és dokumentációs kiadványok adatait is. (referáló lapok, témadokumentációk stb.) 

bibliológia (görög): Könyvismeret, a könyvre vonatkozó ismeretek és tudományok elnevezése (Maurice Line meghatározása)

bibliotéka (görög): A könyvtár görög eredetű latin elnevezése.

biobiliográfia (görög) : Életrajzi bibliográfia, személyi bibliográfia.

biográfia (görög): Életrajz

borító: A címoldal-helyettesítők egyike, az elülső borítófedél homlokoldala.

borítócím: Olyan címváltozat, amely a borítón található.

borítófedél: Az időszaki kiadvány, illetve a fűzött könyv részegységét védő lapok összessége. A kiadvány élén álló elülső borítófedélből, a kiadványt lezáró hátsó borítófedélből, illetve esetenként a gerincből áll (borítófedél egyéb oldalai). A borítófedél bármely oldala tartalmazhat bibliográfiai információkat és egyéb közléseket. A borítófedél homlokoldala könyv esetén  az egyéb előzékek, míg  időszaki kiadvány esetén a címoldal-helyettesítők fogalomkörébe tartozik.

braille-írás: Vakok számára készített, a papír felszínéből kiemelkedő, 7 pontból variálható különleges írás, amelyet tapintással olvasnak.

breviárium (latin=mű): Egy-egy író eszmevilágával megismertető mű, amely jellemző idézeteket, kisebb szemelvényeket, tanulmányokat tartalmaz, esetleg az író rövid életrajzát 

brosúra: Általában 48 lapnál vékonyabb terjedelmű füzet.

bulletin: Időszaki jellegű, nem feltétlenül rendszeres megjelenésű, intézmények által kiadott könyv .

cédulakatalógus: Könyvtárakban ma már kevésbé használt katalógus forma. Feltüntetik a könyvek Lényeges adatait: szerzőjét, címét, megjelenésének helyét és évét, kiadóját, terjedelmét, a raktári jelzetét a könyv tartalmát kifejező szakrendi jeleket és tárgyszavakat.

cenzúra: Ellenőrző tevékenység a kiadásra vagy terjesztésre kerülő művek fölött. A katolikus egyház alkalmazta először a protestantizmus elleni harcban.

Champollion, Jean Jacques (1790-1832): Francia nyelvész. az óegyiptomi hieroglif írás megteremtője (1822). A megoldáshoz az ún. rosette-i kő felirata vezette.

cím: Könyv vagy folyóirat megjelölésére szolgáló felirat. A könyvön több helyen is szerepelhet, a bibliográfiai leírásban a belső címoldalon levőt vesszük irányadónak. A többi címet járulékos címnek mondjuk, ilyenek a borítékon levő külső cím, gerincre nyomott gerinccím, a mű első lapján látható előzékcím.

címfej: Az időszaki kiadvány címlapja. Tartalmazza a lap címét, jellegét, megjelenési idejét, évfolyamát, számának megnevezését.

címlap: A könyveknek (általában) az első lapja, amely a könyv legfontosabb adatait tartalmazza. Az első oldal neve címoldal, a hátoldal neve verzó.

címlapverzó: A címlap hátoldala. A címlapverzó rendszerint az eredeti címet, a közreműködői adatokat, a copyright szövegét, az ISBN-t, ISSN-t és esetleg a kolofont tartalmazza.

címoldal: A címlap homlokoldala, amely tartalmazza a főcímet, a szerzőségi adatokat, a párhuzamos címet és rendszerit a teljes vagy részleges megjelenési adatokat. Az ezeket az adatokat más-más nyelven megismétlő oldalak mindegyikét címoldalnak kell tekinteni.

címoldal-helyettesítő: Az időszaki kiadvány címoldalt helyettesítő oldala vagy oldalának része: borító, lapfej, szerkesztőségi közlést tartalmazó oldal, a kolofon és a borítófedél egyéb oldalai.

címszó: Lexikonokban, szótárakban a szócikk első szava. Tipográfiailag (más betűtípus vagy kiemelt szedés) kiemelt szó.

címváltozás: A főcím tartós és jelentős megváltozása.

címváltozat: A főcímnek, a párhuzamos címnek, az alcímnek vagy a párhuzamos alcímnek az időszaki kiadvány címoldalán, címoldal-helyettesítőin, előcímlapján, gerincén, élőfején vagy lapalji címszalagján közölt változata, vagy a könyv címoldalán közölt címeknek (főcímnek, párhuzamos címnek, alcímnek, kötetcímnek) az egyéb előzékeken olvasható változata.

CIP (Cataloging in Publication): A címlapverzón a megjelenés előtt közölt bibliográfiai tétel. 

copyright (angol): A szerzői jog védelmének a nemzetközi gyakorlatban elterjedt, angol eredetű elnevezése. A szerzői jog védelme lehet csak egy adott országon belüli, a vonatkozó nemzetközi egyezményhez csatlakozott országok esetében, pedig kölcsönösségen alapuló. A jogvédelmet a Copyright szó (röv. Cop.) vagy pedig a körbe írt C-szimbólum, a jogosult neve és a jogosultság kezdőéve (rendszerint az első kiadás éve) jelöli.

corpus juris (latin): A jog teste: törvénykönyv, törvénytár. Nevezetes gyűjteménye:

corrigenda (korrigenda, latin): Helyesbítések; ilyen cím alatt sorolják fel a kötet végén vagy a hozzá mellékelt lapon az észrevett jelentősebb sajtóhibákat.

corvinák: Hunyadi Mátyás híres könyvtárából, a Bibliotheca Corvinianából származó kódexek

Corvina (Bibliotheca Corviniana): Mátyás király könyvtára. Állománya 2500 kötet lehetett. Ennél nagyobb gyűjteményt abban a korban csak a Vatikán könyvtára őrzött.

cutter szám vagy betűrendi jel: Cutter, Charles Ami  (1485-1547) amerikai könyvtáros által kidolgozott rendszer a könyvek betűrendes raktározására. Megalkotta  betűrendbe sorolást megkönnyítő -egy betűből és két számjegyből álló betűrendi jelet a Cutter számot. A könyvek két elemből álló jelzetet kapnak, egy betűt, amely azonos a szerző vagy tárgyi rendszó első betűjével, és egy 2 vagy 3 jegyű számot, amely minden betűn belül újra kezdődik és a szerzők nevének ábécé sorrendjében nő. Ezeket a jeleket a Cutter táblázatok mutatják. Ezt a rendszert használják az iskolai és közművelődési hálózatban a szépirodalmi művek raktározásánál, szakirodalmi művek esetében a szakjelzettel egészül ki.

családnév: Az egy családba tartozókat jelölő közös tulajdonnév.

damnatur (latin): Elítéltetik, az egyház cenzúra tilalma valamely könyv kinyomtatására és terjesztésére.

dedikáció (latin): Ajánlás, a szerző tiszteletének, köszönetének kifejezése a kötet elején valaki vagy valakik iránt.

dekameron (görög): Tíznapi időtartam, az elnevezést Boccaccio tette világhírűvé keretes elbeszéléskötetével, amelyben a szereplők tíz nap alatt száz történetet mondanak el egymásnak. Ma egyéb elbeszélés-gyűjteményeket is dekameron-nak nevezünk.

deskriptor : Bibliográfiai osztályozásra használt kifejezés, egy besorolási állomány eleme. Szigorúbb értelemben a ~ csak egy tezauruszból vett szakkifejezés lehet, amelynek fogalmi környezete is adott (alá- és fölérendelt valamint kapcsolódó fogalmak, szinonimák)

Dewey Tizedes Osztályozás: A tizedes osztályozás eredeti formája, amelyet Melvil Dewey amerikai könyvtáros 1876-ban tett közzé, és amelyet Amerikában és az angol könyvtárak egy részében, azóta is használnak. Rövidítése DC, magyarul TO. Újítása az osztályok kialakításánál a tízes számrendszer alkalmazása. Rendszere bizonyos változtatásokkal az egész világon elterjedt, ezt a változatot hívjuk - Egyetemes Tizedes Osztályozásnak.

dezideráta (latin): Kívánságjegyzék, kartoték-nyilvántartás a könyvtár által beszerezni kívánt vagy az olvasók részéről javasolt dokumentumokról. Ide tartoznak azok a művek, amelyek megrendelését még nem döntötték el, amelyek pillanatnyilag nem kaphatók vagy pedig nincs hitelkeret a megrendelésükre. 

diafilm: Nem hagyományos könyvtári dokumentum. Rendszerint 16 vagy 35 mm széles filmre rögzített álló képsor, amelyet képről képre haladva vetítenek.

dokumentáció: Mindenfajta dokumentum gyűjtése, rendezése és használatra való feltárása az emberi tevékenység minden területéről. Szűkebb értelemben a dokumentáció a szakirodalomra irányul.

dokumentációs nyelv: Információkereső nyelv

dokumentum: Az ismerethordozók általános, összefoglaló neve. A klasszikus ismerethordozókon kívül (könyv, folyóirat stb.) beletartoznak az audiovizuális és elektronikus hordozók egyaránt.

duppozitív: Az a reproduktív anyag, amely a további pozitív kópiák gyártásához szükséges, és az eredeti negatív védelmére szolgál.

egyéb címadat: A könyv jellegére, műfajára, kiadásának indítékaira vonatkozó, valamely előzéken közölt szó, mondat vagy kifejezés.

egyéni név: A történelmi névhasználatban az egyént azonosító, a modern európai névhasználatban pedig az egyént az azonos családnevűek között megkülönböztető tulajdonnév. Az egyéni név a modern európai névhasználatban – ellentétben a magyar névhasználattal – megelőzi a családnevet.

Egyetemes Tizedes Osztályozás (ETO): Nemzetközi könyvtári osztályozórendszer, amely az ismeretterjesztő és szakdokumentumokat a tartalmuk szerint csoportosítja, és osztályokba rendezi. A hazai könyvtárak nagy része a nemzetközileg elfogadott Egyetemes Tizedes Osztályozás szakjelzeteit alkalmazza. Az ETO számjegyekkel fejezi ki az emberi tudás fogalmait. Nyelvektől és írásmódtól független, ezért az egész világon alkalmazzák Korszerűsítéséről nemzetközi szervezet gondoskodik. Előnye, hogy a felépítése hierarchikus. Szemléletes a fogalmak közötti összefüggés. Kereséskor alá és fölérendelt kifejezéseket is lehet keresni.

 Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiuma (EKK): tudományos, nevelési és oktatási, kulturális tevékenységet és a kulturális örökség megóvását végző közhasznú szervezet. Az EKK az egyetemi könyvtárak és hálózatuk szakmai képviseleti és érdekegyeztető szervezete.(Alapszabály) Az EKK különös figyelemmel kíséri az egyetemi könyvtárakat érintő törvény- és jogszabályalkotást, az egyetemek statútumait; az előkészítő periódusban kialakítja álláspontját, a már hatályos jogszabályokkal kapcsolatban megteszi észrevételeit.

egylépcsős leírás: Olyan szerkezetű bibliográfiai leírás, amelyben a többkötetes könyv egy vagy több kötetének saját kötetadatait és a könyv egészére vonatkozó adatokat az egyes adatcsoportok együttesen tartalmazzák. 

 

 

 

egységesített besorolási adat: Az adat a bibliográfiai tétel leírás részében közölt adatok egységesítési műveletének elvégzése után jön létre. Célja, hogy a személyek, testületek művei, a földrajzi nevek és címek – függetlenül a bibliográfiai leírásban közölt variánsoktól  egy kiválasztott név alatt egy helyen legyenek összegyűjthetők. Ezzel válik lehetővé, hogy a katalógus vagy bibliográfiai tájékoztasson egy bizonyos személy vagy testület könyvtárban meglevő műveiről, egy bizonyos mű kiadásairól, illetve valamely személlyel, testülettel, földrajzi hellyel vagy művel kapcsolatos kiadványokról. 

egységesített cím: A különböző kiadásain eltérő, vagy eltérő alakú címeken megnevezett mű azonosítására besorolási adatként kiválasztott cím. Az egységesített cím lehet eredeti cím, átültetett cím  vagy megállapodásos cím.

egységesített földrajzi név: A földrajzi hely azonosítására a hivatalos térképészeti gyakorlatban elfogadott névnek besorolási adatként kiválasztott magyar nyelvű, részben magyar nyelvű vagy eredeti hivatalos nyelvű alakja.

egységesített személynév: Az a besorolási adatként kiválasztott név, amelyen a személy működését kifejtette, illetve amelyen a nemzeti hovatartozásának megfelelő bibliográfiai gyakorlat a személyt számon tartja.

egységesített testületi név: Az a besorolási adatként kiválasztott név, amelyen a testület  működését kifejti, (amelyen saját kiadványain magát megnevezi), illetve amely néven a testület székhelyének megfelelő bibliográfiai gyakorlat számon tartja.

egységesítő utaló: Olyan önálló utalótétel, amely a személynév, testületi név, cím, földrajzi név nem egységesített alakjától (például a névvariánsoktól) vezet el az egységesített alakhoz. A nem egységesített alakot az egységesített alakkal a lásd szócska kapcsolja össze. A tétel nem tartalmaz bibliográfiai adatokat.

egyszerűsített leírás: A leírás rövidített változata, amelyben meghatározott adatelemek elhagyhatók, az azonos típusú adatelemek, illetve adatok felsorolása fokozottan korlátozható, és az adatelemek közlésmódja egyszerűsíthető.

ékírás: Az ókori Mezopotámiában kifejlődött írásmód. A sumérok találták fel az i.e. 4. évezredben. Az írásjeleket háromszögűre hegyezett náddal vagy fapálcákkal agyagtáblába rótták. A megőrzésre szánt darabokat kiégették, a hosszabb szövegeket tartalmazó táblákat összefűzték. Így maradt ránk a Gilgames eposz szövege is.

elemző vagy analitikus leírás: Bibliográfiai leírás, valamely dokumentum fizikailag el nem különülő részéről (fejezet, cikk, tanulmány stb.) készített önálló bibliográfiai leírás. Közli ennek szerzőjét, címét, utána pedig annak a dokumentumnak az adatait, amelynek része.

elemző vagy analitikus bibliográfia: Könyvészet, amely külön-külön írja le az antológiák, emlékkönyvek gyűjteményes művek (pl. kongresszusok előadásait összefoglaló kiadványok) egyes részeit, a folyóiratok fontosabb tanulmányait.

életrajzi bibliográfia: Egy-egy személynek, írónak, művésznek stb. munkáit és a rá vonatkozó irodalmat sorolja fel.

előbbi cím: A címváltozást megelőző főcím olyan címváltozás esetén, amikor az új főcímen megjelenő időszaki kiadványban az előző főcímen megjelent időszaki kiadvány számozási adatai folytatódnak. L. még: előzmény címe; folytatás címe; utóbbi cím.

előcím: Olyan alcím vagy párhuzamos alcím, amely a kiadványban megelőzi a főcímet.

előcímlap: A címlapot megelőző, bibliográfiai információkat közlő lap.

élőfej: Könyvek, folyóiratok lapjain az első sor feletti, oldalanként, fejezetenként változó cím, amely utal az oldal vagy fejezet tartalmára, s így megkönnyíti a mű használatát. A szótárakban és lexikonokban az oldal első és utolsó szava szerepel élőfejként.

előzmény címe: A címváltozást megelőző főcím olyan címváltozás esetén, amikor az új főcímen megjelenő időszaki kiadványban az előző főcímen megjelent időszaki kiadvány számozási adatai nem folytatódnak. L. még: előbbi cím; folytatás címe; utóbbi cím.

EMKE (Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület): Erdélyi magyar polgárok és nemesek hozták létre1885-ben Kolozsváron.

enciklopédia: Tematikus elrendezésű kézikönyv. Az információt a lexikonnál nagyobb, összefüggő csoportokban tárgyalja. Alkalmas arra, hogy az egyes tudományágak és eredmények összefüggéseire mutasson rá.

epilógus (görög-latin): Befejezés, utószó, kiegészítő

episztola (görög-latin): Levél; költői levél, levélformában írt költemény. Legismertebb művelői: Horatius, Petőfi, Arany stb.

episztolárium: Levélgyűjtemény, amely lehet kéziratos és nyomtatott anyag

eredeti cím: A kiadvány eredeti nyelvű első kiadásának a címe.

 évkönyv: Általában évente, vagy annál ritkábban megjelenő időszaki kiadvány, amelynek rendeltetése egy szakterület vagy testület tudományos eredményeinek, illetve munkásságának rendszeres, áttekinő ismertetése, az ezekre vonatkozó adminisztratív, statisztikai és egyéb – főként összefoglaló – adatok közlése. Az évkönyvek másik, kalendárium jellegű csoportja és a folyóiratok évkönyvei szórakoztató, ismeretterjesztő céllal jelennek meg.

ex libris (latin): A legkülönfélébb eljárással készült kisgrafika, amelyet a könyv tulajdonosának jelzésére a kötés vagy borítólap belső oldalára ragasztanak. Tartalmazza a tulajdonos nevét, esetleg címerét, jelmondatát, valamiféle jelképét A XV. sz. óta ismert, napjainkban rendkívül elterjedt műfaj. Gyűjtésükkel sokan foglalkoznak, a mai ex librisen nagy része a bibliofilek számára készül

explicit (latin): Kódexek, ősnyomtatványok zárószava vagy záró részének, a kolofonnak a kezdete.

facieta (latin): Szatirikus tartalmú tréfás történet és az ilyen elbeszéléseket tartalmazó gyűjtemény.

fakszimile (latin): Hasonmás, egy képnek, okmánynak, metszetnek, dokumentumnak az eredetihez teljesen hű sokszorosított mása.

fattyúsor: A szöveg tördelésén egy új oldal első sorába kerülő kimenetsor. Ez csúnyának hat, nyomdászatilag megengedhetetlen. Ezért ezt a sort az előző oldal végére tördelik át, de hogy ott helyet kaphasson, annak szövegét egy sorral rövidíteni kell.

fejezet: Terjedelmesebb művek belső tagozódása, amelyet a fejezetcímek tesznek még észvehetőbbé.

fejléc: Fejezetkezdő oldalak felső szegélyén húzódó, a szedéssel egyenlő szélességű díszítmény

felelős kiadó: Az a kiadványon megnevezett személy, aki a kiadásért a sajtójogi felelősséget vállalja.

felelős szerkesztő: Könyveknél: a kiadóvállalat alkalmazottja. Hozzá kerülnek a lektor, az ellenőrző szerkesztő véleményei, s ezek alapján ő beszéli meg a szerzővel az esetleges változtatásokat. Elsősorban ő a felelős a nyomdába adott kézirat esztétikai értékéért, tudományos megbízhatóságáért. A sajtóhibák kijavítása után ő adja meg az engedélyt a kinyomtatásra.

felezési idő: A szakirodalom avulásának mérésre szolgáló időegység. Általában években mérhető időtartam, amely alatt valamely dokumentum hivatkozásai alapján megállapított használata a felére csökken. Valamely tudományág dokumentumait vizsgálva kiszámítható az illető diszciplína felezési ideje, amely természetesen annál kisebb érték, minél gyorsabban avuló tudományágról van szó.

felsőoktatási könyvtár: régi intézmény, gyökerei visszanyúlnak egészen Arisztotelész koráig. Feladata az adott oktatási intézmény oktató-nevelő és tudományos tevékenységének kiszolgálása. Az egyik legjelentősebb könyvtárhasználói réteget szolgálják, az egyetemi és főiskolai hallgatókat és oktatókat. A könyvtár szoros kapcsolatban van anyaintézményével, tükrözi annak küldetését, céljait, filozófiáját, kultúráját. Funkciói: az oktatómunka támogatása, a kutatómunka támogatása, szakkönyvtári feladatok, feladatok a könyvtári rendszerben és egyéb felsőoktatási feladatok. Az idő során több fajtája is kialakult.

filmográfia: Tudományos gyűjtés a film alkotóinak (rendező, operatőr, színész stb.) munkáiból, az egyes országok filmterméséből, a filmes műfajokkal és irányzatokkal (filmes stílusirányzat) kapcsolatos adatokból. A filmográfia rendszerezi az életműveket, az egyes iskolák, irányzatok fejlődésének minden fontos állomását. A filmmel foglalkozó szakemberek, de akár a kívülálló érdeklődők számára is támpontot jelent az egyes alkotások értelmezéséhez, különböző életrajzi, társadalmi, történeti stb. összefüggések feltárásához.

folyóirat: Általában szabályos időközökben, két hétnél nem gyakrabban, de legalább évente kétszer megjelenő időszaki kiadvány. Jellemzője, hogy egyes számai (részegységei) több szerzőtől származó cikkeket és egyéb közleményeket tartalmaznak, rendszerint éves összefoglaló címlapjuk és tartalomjegyzékük van. Emellett van ettől eltérő jellegű folyóirat is, amelynek minden részegysége részcímes.

folyóiratkatalógus: Egy-egy könyvtár folyóirat-állományát feltáró betűrendes-, szak-, földrajzi stb. katalógus.

folytatás címe: A címváltozást követő főcím olyan címváltozás esetén, amikor az új főcímen megjelenő időszaki kiadványban az előző főcímen megjelent időszaki kiadvány számozási adatai nem folytatódnak. L. még: előbbi cím; előzmény címe; utóbbi cím.

formai visszakeresési szempont: Személynév, testületi név, földrajzi név, cím, amelyek alapján a tétel a katalógusban elhelyezhető, illetve onnan visszakereshető. 

formátum: A bibliográfiai adatközlés formája. A formátum lehet adatbeviteli, feldolgozási, megjelenítési és csereformátum.

forrás: Minden olyan írott vagy nyomtatott dokumentum, valamint szóbeli közlés, amely hozzásegít valamely probléma vizsgálatához vagy megoldásához. Forráskeresés a források összegyűjtése. A könyvtári gyakorlatban azok a bibliográfiák, kereskedelmi jegyzékek, kritikák, recenziók, amelyek révén valamely könyvtár bibliográfiai értesüléseket szerez tájékoztató munkájához, deziderátáihoz.

forrásdokumentum: Időszaki kiadvány, amelynek valamely részegységében a részdokumentum megjelent.

főcím: A címoldalon közölt olyan szó, mondat, jel vagy kifejezés, amely a könyv tartalmára vonatkozik. 

főlap: Olyan időszaki kiadvány, amelyet egy vagy több, vele párhuzamosan megjelenő, tartalmában alárendelt időszaki kiadvány egészít ki. A kiadványok valamelyike utal összefüggésükre.

földrajzi katalógus: A könyvtár anyagát földrajzi csoportosításban tárja fel.

földrajzi közös alosztás: Az ETO eszköze az azonos szakba tartozó, de más-más földrajzi-topográfiai művek földrajzi-topográfiai hovatartozásának megkülönböztetésére.

fősorozat: Olyan sorozat, amelynek keretében egy vagy több alsorozat jelenik meg.

főtétel: Olyan bibliográfiai tétel, amelynek leírás része teljes leírással készült, tartalmazza az összes lehetséges besorolási adatot és kijelölték rajta a főtétel saját rendszavát.

fragmentum (latin): Megcsonkított, az utókorra csonkán maradt vagy az írótól be nem fejezett mű (töredék) Szimbolikus címe az eszmetöredékeket, gondolatokat, vegyes tárgyú rövid műveket tartalmazó könyvnek Kódextöredék, többnyire többes számban emlegetik (fragmenta). Régi könyvek kötéstábláiból áztatják ki őket.

fülszöveg: A könyv védőborítójának két behajtott oldalára nyomtatott szöveg, amely ismertetést tartalmaz a könyvről, a szerzőről.

gerinc: A kötéstáblának vagy borítófedélnek a kiadvány testét összefogó része. A gerincen szerepelhet a kiadvány címe (gerinccím, másképp hátcím) és egyéb bibliográfiai információk.

gerinccím: A gerincen található cím

gesta (latin): középkori történelmi műfaj, amely az eseményeket összefüggően, logikai sorrendben igyekszik elbeszélni. A Magyar Képes Krónika és társai (Anonymus, Kézai stb.) nevük kel ellentétben nem krónikák, hanem gesták.

glossza (görög): A nehezen érthető idegen kifejezésekhez fűzött magyarázó jegyzet Tudományos és nyelvészeti szempontból a régi kéziratok, kódexek, ősnyomtatványok lapjai szélén vagy sorai közt található glosszák közül sok nagyon értékes, mert régen kiveszett szót, fogalmat őrzött meg A hírlapokban megjelenő, vezércikkhez hasonló rövid cikk

glosszárium (görög): Ritka, elavult kifejezések magyarázatát tartalmazó szójegyzék. Könyvek, terjedelmesebb tanulmányok végén a művek legfontosabb kulcsfogalmait értelmező jegyzék

graduale (latin): Középkori liturgikus könyv, amely a misén énekelt karénekeket tartalmazza a gregorián dallamok kottáival együtt

grammatika(görög): Nyelvtan nemcsak a természetes nyelveknek, hanem az információkereső nyelveknek is van grammatikájuk. Az utóbbiaké teljesen egzakt

Gutenberg: Német nyomdász, a mozgatható betűkkel történő könyvnyomtatás feltalálója. Fő munkája a kéthasábos, 42 soros Biblia. Találmányának pontos idejét nem ismerjük.

gyűjtőkör: Az a szűkebb-tágabb szakterület, amelynek irodalmát a könyvtár rendszeresen beszerzi. Megkülönböztetünk fő- és mellékgyűjtőkört

gyűjtőköri szabályzat: A gyűjtőkör determinánsa az adott könyvtár funkciója, a könyvtári rendszerben elfoglalt helye, és a szociális környezet, melyben a könyvtár működik. Ezek figyelembevételével a könyvtárak írásban rögzítik az állományalakítás csak rájuk jellemző szempontjait, kereteit. A gyűjtőköri szabályzat a könyvtár működésének egyik alapdokumentuma, funkciójának legfőbb tükrözője. Általában a Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) részeként, vagy annak mellékleteként jelenik meg. A könyvtári stratégiai terv egyik legfontosabb eleme, hiszen az intézmény működését hosszútávon meghatározó irat, mely a könyvtár környezetének megatrendjeit is szem előtt tartja.

Habent sua fata libelli (latin): A könyveknek is megvan a maguk sorsa”. Terentianus Maurus III. századi latin író sokat idézett szállóigéje

hasonlítás: Annak a megállapítása a katalógusban, hogy a megrendelendő mű megvan-e az állományban vagy már a korábban megrendelt, de még be nem érkezett - a dezideráták között. Elnevezésére régebben a kolláció kifejezést is használták.

hasonmás kiadás: Egy korábban megjelent könyv egészének vagy fő részének képileg hű mása.

hátoldal: A lap baloldali felülete. Lásd még: homlokoldal.

helyi vonatkozású sajtótermék: Helyi vonatkozású sajtóterméknek minősül a helyi kiadvány (az adott településen, a megjelenési helyen kiadott dokumentum), a helyi tartalmú dokumentum (földrajzi vagy közigazgatási helyi személyekre vonatkozó információt hordozó dokumentum), helyi szerzők (az adott településen élő, dokumentumot alkotó, létrehozó személy) munkája, valamint a helyi nyomtatványok (a nem helyi tartalmú és nem helyi kiadványnak minősülő helyi nyomdatermék).

helyismereti bibliográfia: Valamely közigazgatási egységre (pl. megye, város) vagy más földrajzi területre (pl. hegység, sziget) vonatkozó irodalom bibliográfiája.

helyrajzi katalógus: A könyvtár állományának raktári jelzetek szerinti nyilvántartása. Tételei megegyezhetnek a dokumentum főtételeivel, vagy lehetnek annak egyszerűsített változatai Formáját tekintve, lehet kötet- vagy cédulakatalógus, vagy pedig számítógépes nyilvántartás

helyrajzi szám:: A szakrendi jelzet és a betűrendi jelzet együttes alkalmazása a dokumentumok szabadpolcos rendszerben való elhelyezésénél, hogy azok könnyen előkereshetők és visszaoszthatók legyenek.

helységnévtár: Egy ország vagy nagyobb földrajzi egy helységeit sorolja fel a legfontosabb adatok feltüntetésével (lakosság száma, jelentősebb hivatalok, üzemek, vasútállomás stb.)

heraldika (görög): Történelmi segédtudomány A címerek leírásával, szerkezetével és a rájuk vonatkozó szabályokkal foglalkozik.

heurisztikus módszer (görög): Problémamegoldás (pl. irodalom terén) felfedező módszere, amelyben minden tovább lépést a végső eredmény felé való haladás közben születő eredmények értékelése sugall. Ellentéte - az algoritmus útján történő problémamegoldás.

hírlap: Rendszerint naponta, de legalább hetenként egyszer megjelenő időszaki kiadvány (más szóval: napilap, hetilap).

hivatalos testületi név: A testület által saját megjelölésére használt, tulajdonnévnek minősülő szó, szókapcsolat vagy kifejezés, a testület által használt teljes alakjában.

hivatkozás: A felhasznált források közlése.; Ennek megkövetelése a tudományos kutatás, eredményközlés egyik sarkalatos alaptörvénye Történhet szó szerint vagy kivonatosan, de a forrást mindig pontosan, világosan meg kell jelölni

hominima (görög): Azonos alakú, de különböző értelmű szavak Az információkereső nyelvekből ki kell szűrni őket

homlokoldal: A lap jobboldali felülete. 

hungarikum: A szó jelentése magyar mű vagy magyar termék. A könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény meghatározása szerint: Hungarikum: a Magyarország mindenkori területén megjelent minden, továbbá a külföldön magyar nyelven, magyar szerzőtől, illetőleg magyar vonatkozású tartalommal keletkezett valamennyi dokumentum, függetlenül attól, hogy nyilvánosságra hozták-e vagy sem.”

HUNRA (Hungarian Reading Association: Magyar Olvasástársaság): Nemzetközi Olvasástársaság tagszervezete; szakmai egyesület, az olvasással foglalkozó szakemberek fóruma. Tagjai könyvtárosok, tanárok, olvasáskutatók, pszichológusok, orvosok, szülők, írók, szerkesztők, nyelvészek, gyógypedagógusok, szociológusok.

időszaki kiadvány: Olyan előre meg nem határozott időtartamra tervezett kiadvány, amely egymást követő részegységekből (számokból, füzetekből, kötetekből, évfolyamokból stb.) áll. Ezeket rendszerint számozásuk, keltezésük, kronologikus vagy egyéb megjelölésük különbözteti meg egymástól. Az időszaki kiadványok legfontosabb fajtái: hírlap, folyóirat, évkönyv, sorozat, időszakosan megjelenő jelentések, beszámolók, közlemények, tanulmánygyűjtemények és hasonlók, időszakosan megjelenő adat- és címtárak, időszakosan megrendezett konferenciák, kongresszusok hivatalos kiadványai.

időszakosság: Az időszaki kiadvány részegységeinek megjelenési gyakorisága.

IFLA (International Federation of Librarian Associations and Institutions - Könyvtári Egyesületek és Szervezetek Nemzetközi Szövetsége) :A világ könyvtáros szakmai egyesületeinek legfőbb érdekképviseleti szerve, az egyesületek, a könyvtárak és a felhasználók érdekeinek és igényeinek legfőbb szószólója.

igazgatási név: Az államigazgatás szempontjából egységnek tekintett földrajzi hely – szükség szerint az igazgatási egység típusát is megjelölő – neve.

illusztráció: A kiadványban levő kép, fénykép, ábra vagy egyéb grafikus ábrázolás, ha annak oldalszámozása beletartozik a szövegoldalak számozásába. Illusztrációnak minősíthetők a táblázatok is.

impaktfaktor: A folyóiratok idézetelemzésen alapuló minősítője valamely szakfolyóirat idézettségét jelző mutató. Az impaktfaktor a folyóirat 2 egymást követő évfolyamában közölt cikkeinek – a cikkek számával arányosított – átlagos idézettsége a rákövetkező 3. tárgyévben. Az érték kiszámítása a Thomson Institute for Scientific Information (korábbi nevén: Institute for Scientific Information, ISI) adatbázisai alapján történik.

impresszum (latin): A nyomdatermékek megjelenési adatai: a megjelenés helye, éve, a kiadó vagy a nyomda neve. Ezeket a bibliográfia leírásban közölni kell

index (latin): A könyvek végén található mutató, amely felsorolja a könyvben szereplő neveket (index nominum), tárgyakat (index rerum), földrajzi fogalmakat (index geographicus), évszámokat (index chronologicus). A folyóiratok tartalomjegyzékének idegen neve

Index librorum prohibitorum: (latin, jelentése: tiltott könyvek jegyzéke) azon könyvek listája, amelyeknek olvasásához a római katolikus egyház nem adta hozzájárulását és hívei számára kifejezetten tiltott. A lista összeállításának az volt a célja, hogy megakadályozzák a teológiailag helytelen, a katolikus hit és erkölcs szempontjából veszedelmes tanok terjedését.

indexelés: Index-kifejezések dokumentumok vagy tárgyak leírásához való rendelése, azzal a céllal, hogy az illető dokumentumok vagy tárgyak az index-kifejezésekkel jelölt fogalmak szerint visszakereshetők legyenek.

indulás: Az adott időszaki kiadvány első részegységének megjelenése.

információ (latin): Minden adat és ismeret, ami a tájékoztatás, tájékozódás. Közvetlen tapasztalat vagy dokumentumok révén megtudunk. Kutatóknak szükséges kiválasztani a releváns információkat Ezért vált nélkülözhetetlenné a számítógépek használata, a számító-gépes információs, információkereső rendszerek kifejlesztése, alkalmazása Az információk tehát három alapvető helyen találhatók: a dokumentumokban, az emberi emlékezetben, számítógépi memóriában

információhordozó: Az az anyag, amely az írott, mondott, mozgással kifejezett, elektronikus jelekkel rögzített - információk rögzítésére a történelem folyamán szolgált (pl. kő, agyag, pergamen, papírusz stb.), vagy szolgál (papír, film, hanglemez,, hangszalag, floppy, winchester, CD-ROM, DVD stb.)

információs menedzsment: (information management) az információs és információs források hatékony tervezése, szervezése és irányítása.

iniciálé: Latin eredetű szó. Jelentése: nagyobb, díszes kezdőbetű, amelyet a kódexekben gyakran színeztek.

irodalomjegyzék: Tudományos és népszerűsítő könyvek végén felsorolja a forrásként használt könyveket, tanulmányokat, és így útmutatást is ad azok számára, akik többet szeretnének tudni a tárgyról.

irodalomkutatás: A tájékoztatásnak az a válfaja, amikor a könyvtáros kérésre a vonatkozó - szakirodalmat (esetenként szépirodalmat is) hosszabb kereséssel felderíti, értékeli-válogatja, majd jegyzék formájában tájékoztatja róla felhasználót. Ld. még információkeresés

írói név: Olyan felvett név, amelyet az író írói munkásságában valódi neve helyett használ.

ISBD (International Standard Bibliographic Description): A bibliográfiai leírás nemzetközileg egységes szabványa

ISBN (International Standard Book Number: Az ISBN egy 13 jegyű szám (a 2007. január 1. előtt kiadott könyveknél 10 jegyű), a könyvek nyilvántartására szolgáló nemzetközi szabványos számrendszerhez tartozó azonosítószám, az International Standard Book Number rövidítése. Az ISBN első kódcsoportja a könyv származási országára vagy nyelvére utal, a második kódcsoport az ISBN Társasághoz társult könyvkiadók kódszámából adódik, a következő kódcsoport a könyv azonosítására, az utolsó számjegy pedig az ellenőrzésre szolgál. Az ISBN-számokhoz automatikusan hozzárendelhető a hasonlóan szabványos, gépek által leolvasható vonalkód is..

iskolai könyvtár: az oktatási intézményekben működő könyvtár. Általában korlátozottan nyilvános könyvtár, amely azt jelenti, hogy elsősorban a fenntartó intézmény (iskola) diákjai, pedagógusai, dolgozói számára érhetők el a szolgáltatásai. A tanároknak és a diákoknak biztosítja az iskolai munkához szükséges dokumentumokat, ez a színtere az önálló könyvhasználat megtanulásának is. Lehet általános iskolai, középiskolai, diákotthoni (kollégiumi), felsőoktatási könyvtár. Kisebb településeken működő iskolai könyvtár elláthatja a közművelődési és az iskolai könyvtári feladatokat is.

ismeretközlő irodalom: A szépirodalom ellentéte. Ide soroljuk az ismeretterjesztő, a szak- és a tankönyvirodalomat és a segédkönyveket.

ismeretterjesztő irodalom: Az ismeretközlő irodalomnak az a része, amely laikusok számára, általában alap- vagy középfokon mutatja be egy-egy tudományos, közéleti, politikai stb. szakterület problémáit.

ISSN (International Standard Serial Number): az időszaki kiadványok nemzetközi azonosító száma. Az ISSN két számcsoport tagolt nyolcjegyű számból áll, az első hét számjegy egy kurrens szám, az utolsó pedig az ún. ellenőrző szám. Az ISSN egy időszaki kiadványt azonosít mindaddig, amíg a kiadvány kulcscíme tartósan és lényegesen meg nem változik. Magyarországon 1977. január 1-én vezették be a használatát.

Kallimakhosz (Kr.e 310-340): Görög költő és tudós, aki a Ptolemaioszok alexandriai könyvtárának őre volt, és elkészítette a könyvtár katalógusát, összeállította az athéni drámairodalom kronológiáját.

katalógus: Egy adott könyvtár anyagát tárja fel formai és tartalmi ismérvek szerint, a gyűjtemény dokumentumainak rendezett jegyzéke. Lehet leíró (arról tájékoztat, hogy egy adott mű megvan-e a könyvtárban), vagy szakkatalógus (téma szerinti keresést tesz lehetővé) Az információ tárolási módja szerint lehet cédulakatalógus vagy számítógépes katalógus (OPAC).

katalógus nyelve: Az a természetes emberi nyelv, amelyen a felhasználó számára a katalógus tájékoztató adatait közlik. Célja a katalógusban való tájékozódás elősegítése. (L még: Adat nyelve; Bibliográfia nyelve).

KELLÓ (Könyvtárellátó Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. (röviden Könyvtárellátó Nonprofit Kft):. A társaság kulturális tevékenységet végez: állománygyarapítást segítő szakmai és dokumentum-ellátási szolgáltatásokat nyújt a nyilvános- és szakkönyvtárak részére a könyvtári rendszer hatékonyságának és rentabilitásának javítása érdekében.

képi dokumentum: A dokumentumoknak az a fajtája, amely elsősorban kép vagy rajz formájában hordozza az információt (pl. fotó, képeslap).

keresztkatalógus: A leíró (betűrendes) katalógus fajtája. Olyan katalógus, amely egyesíti a szerzői betűrendes és a cím szerinti katalógust.

keresztnév: Lásd: Egyéni név.

kézikönyv: Az egyes tárgykörök, szakterületek átfogó eligazító könyveinek általános neve ide tartoznak a lexikonok és az enciklopédiák is.

kézikönyvtár: Az adott könyvtár lehetőségeihez képest a legfontosabb, legtöbbször nem kölcsönözhető kézikönyvek kiemelt gyűjteménye.

kéziratos dokumentum: A dokumentumok speciális, nem sokszorosított és terjesztett fajtája. Általában kézzel írott, de a modern korban készülhetett írógéppel vagy számítógéppel.

kiadás: Valamely mű azonos szedéséről, egy időben sokszorosított összes példánya. Az új kiadáson fel kell tűntetni, hogy a mű hányadik kiadása ( az első kiadást nem jelzik). A mű egyes kiadásai között lehet tartalmi eltérés, ezért beszélhetünk javított, bővített v. átdolgozott kiadásokról. Egy mű különböző kiadásai eltérő tulajdonságúak, rendeltetésűek lehetnek, pl. különleges gyűjtői igényeket kielégítő ún. bibliofil kiadás, hasonmás vagy fakszimile kiadás, kritikai kiadás, két- vagy többnyelvű (bilingvis vagy poliglott) kiadás. Viszont nem új kiadás az utánnyomás, amely sztereotípia segítségével az eredeti szedésről változatlan formában készül.

kiadásjelzés: Az időszaki kiadvány új kiadására, jellege szerint megnevezett kiadására vagy kiadásváltozatára vonatkozó közlés. A kiadásjelzés rendszerint tartalmazza a kiadás szót (vagy annak nyelvi megfelelőjét), vagy e kifejezéssel kiegészíthető szöveges közlésből áll.

kiadásváltozat: Az időszaki kiadvány címével azonos című, általában egyidejűleg megjelenő, eltérő kiadás. A kiadásváltozatként megjelenő időszaki kiadványok között tartalmi kapcsolat van.

kiadó: Irodalmi, műszaki vagy művészeti munka többszörözésére, közzétételére, forgalomba hozatalára a szerzőtől vagy annak jogutódjától kizárólagos jogot kapó "személy". Nem csak az minősül kiadónak, aki sajtótevékenységgel hivatásszerűen foglalkoznak, hanem minden jogi és természetes személy, aki sajtótermék megalkotásának és előállításának megszervezését saját jogon végzi.

kiegészítő elem: A besorolási adat kerek zárójelpárban közölt része, amely lehet kronológikus vagy szöveges. Kiegészítő adatot közöl a személynévről, testületi névről, földrajzi névről vagy címről.

kísérő anyag: Olyan dokumentum-, vagy egyéb, nem dokumentum jellegű anyag, amely a kiadvány járulékos része, általában vele együtt használandó, bár rendszerint a kiadványtól fizikailag elkülönül. Azonos értelmű a melléklettel.

kiválás: Az időszaki kiadványnak egy vagy több időszaki kiadványra bomlása oly módon, hogy az időszaki kiadványok valamelyike a korábbi időszaki kiadvány címén, a kivált másik pedig új címen jelenik meg.

kódex: Kézzel írt könyv, amely a 4-14. században keletkezett. Anyaga eleinte pergamen, a 13. századtól papír is. Két fatábla közé erősítették, innen a neve (caudex = fatörzs). Tartalma változatos, de legtöbbször egyházi vonatkozású.

kódnyelv, kódrendszer: Az adatoknak egyezményes módon (szám, betű, stb.) történő rögzítésére szolgáló rendszer (jelkészlet és jelegyüttes) alkalmazási szabályainak az összessége.

kolofon: A könyv előállításával kapcsolatos technikai, jórészt a nyomdai munkákkal kapcsolatos adatokat tartalmazza: a könyv technikai létrehozásában közreműködő személyek (kiadó igazgatója, felelős szerk. stb.), a könyv műszaki adatai (példányszám, terjedelem, mellékletek stb.), a nyomdai adatok (nyomda neve, székhelye, nyomdai munka táskaszáma, kiadás száma, utánnyomás jelölés stb.).

kommüniké: Hivatalos szerv, hivatalos párt közleménye, nyilatkozata, valamely esemény magyarázata.

kompatibilitás: különböző rendszerek közvetlen, előzetes adaptálást nem kívánó összeilleszthetősége.

konfiguráció: Egymással összekapcsolt és önálló működésre programozott, egyetlen rendszert alkotó gépek együttese az informatikai központokban, hálózatokban.

könyv: Olyan kiadvány, amely megjelenési módját tekintve nem időszakos, hanem egy kötetben vagy meghatározott számú kötetben befejezett egész, és amely rendszerint szabad szemmel olvasható szöveg, illetve illusztrációkat tartalmaz. A könyv fogalmi körébe tartoznak a közhasználatú elnevezéssel minikönyvnek, albumnak, füzetnek, jegyzetnek, különlenyomatnak stb. nevezett sajtótermékek is.

könyvhibák: A könyvelőállítása során keletkezett hibák, amelyek csorbítják a könyv szépségét, csökkentik értékét, károsan befolyásolják használhatóságát. A könyv hibái adódhatnak: szerkesztési munkák során, szedés során, tördeléssel kapcsolatosan, nyomás során és a kötés folyamán.

könyvtár: A könyvtár elnevezése a római korból származik. A görög Bibliothecal főnévből ered. Byblos = könyvek Théké = tartó, láda, raktár A könyvtár fogalmának számos változata ismert. Hagyományos: nagyobb mennyiségű könyvek rendszerezett, közhasználatra szánt gyűjteménye. Modernebb: olyan szolgáltató intézmény, ahol a dokumentumokat és a bennük lévő információkat gyűjtik, feltárják, megőrzik és szolgáltatják. INFORMÁCIÓTÁR

könyvtári hálózat: A könyvtárak különböző típusai rendszert alkotnak. Könyvtári hálózatba az azonos fenntartójú vagy hasonló feladatkörű könyvtárak tömörülnek. Hálózatot alkotnak a közművelődési könyvtárak megyénként, illetve a fővárosban; az iskolai könyvtárak megyénként; a felsőoktatási könyvtárak intézményenként; a szakkönyvtárak tudományterületenként. A könyvtári rendszer lényege, hogy bármelyik könyvtárból elérhető az adott hálózat össze szolgáltatása. A hálózat tagjait információs csatornák kötik össze, amelyek lehetővé teszik az igények, információk közvetítését a könyvtárak között.

könyvtári osztályozás: Osztályozásnak nevezzük azokat a manuális vagy gépi eljárásokat, amelyek segítségével különbséget teszünk egy sokaság tagjai között. A különbség megállapítása attól függ, hogy milyen célból állunk neki az egy kalap alá vett dolgok valamilyen elnevezéssel (kategória) való rendszerezett (szisztematikus) társításának. A leggyakoribb cél, hogy leltárba vegyük egy tudomány, szakterület témáját alkotó elemek körét, és valamilyen technikával tükrözzük ezeknek az elemeknek a viszonyát. Ez a technika leginkább az egyszerű lista, vagy máskor strukturált (hierarchikus, esetenként számozással is azonosított) jegyzék, felsorolás lehetőleg azonos helyen és időben – közvetlenül vagy közvetve utalva (összepárosítva) a kategorizálandó elemekkel.

könyvtári raktározás: A különféle könyvtárak felépítése és belső rendje eltér. Meghatározza ezt az állomány mérete és összetétele. Ez alapján beszélünk zárt raktáras és szabadpolcos rendszerről. A lényegi különbség abból adódik, hogy az olvasótermekben, a kölcsönzőben szabadon hozzáférhető-e a könyvtári állomány nagyobbik része, vagy a dokumentumok tetemes része zárt raktárban van, ahova az olvasók nem mehetnek be.

könyvtári tájékoztatás: A könyvtári tájékoztatás dokumentumokra, információhordozókra épülő, azok ismerettartalmát hasznosító tevékenység. A tájékoztatás teremt kapcsolatot az olvasók információszükséglete és a könyvtár információforrásai között.

könyvtárközi kölcsönzés: A szolgáltatás célja a könyvtár gyűjteményében nem található dokumentumok hozzáférhetővé tétele olvasóinknak más könyvtárak állományából. Az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer (ODR) a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma által kialakított és támogatott olyan szolgáltatási rendszer, amely az országos lelőhely-nyilvántartás segítségével a könyvtárakon keresztül biztosítja a könyvtárhasználók számára a könyvtári dokumentumok hozzáférhetőségét.

könyvtártudomány: A könyvtártudomány tárgya az információforrások (a könyvek, dokumentumok, rögzített ismeretek) összegyűjtése, rendszerezése, feldolgozása, tárolása, megőrzése, visszakeresése és használatuk biztosítása. E kérdéskörök legtöbbször könyvtári tevékenységekhez kapcsolódnak, de felmerülhetnek egy-egy bibliográfia megszerkesztése, szakirodalmi adatbázis megtervezése vagy valamely információs rendszer használatának vonatkozásában is.

kötelespéldány: A kötelespéldány szolgáltatás az egy adott országban kiadott dokumentumok egy példányának ingyenes átadását jelenti az állam által megnevezett közintézmény részére. A tudományos célú, ingyenes kötelespéldány szolgáltatás célja a sajtótermékek nemzeti könyvtári gyűjtése és megőrzése, nemzeti bibliográfiai nyilvántartása és statisztikai számbavétele, valamint a könyvtári rendszerben történő hozzáférhetővé tétele. Magyarországon az 1802-ben alapított Országos Széchenyi Könyvtár már 1804-től kezdődően részesül köteles példányban.

kötésváltozatok, kötésfajták: Papírkötés: a kötéstábla és a gerinc papírossal van borítva. Félvászon-kötés: a gerincet esetleg a kötéstábla sarkait vászon borítja, a kötéstábla többi része papírborítású. Egészvászon-kötés: a kötéstábla egész felületét és a gerincet is vászonnal vonják be. Félbőr-kötés: a gerinc, esetleg a sarkok bőrrel borítottak, a kötéstábla többi része vászon vagy papír. Egészbőr-kötés: a gerinc és a kötéstábla bőrrel borított. Egyre gyakoribbak a különböző műanyag-kötések, a lemosható fólia bevonat, és a bőrhöz hasonló nylkötés.

kötet: A többkötetes könyv valamely részegységének a megnevezése, amely a könyv egészére vonatkozó bibliográfiai adatokon kívül a saját, megkülönböztető adatait is tartalmazza. Mindenképp van kötetjelzése, kötetcíme, impresszuma és kolofonja. Rendszerint az oldalszámozása is önálló.

kötetjelzés: A többkötetes könyvön belül a kötetek sorrendjét kifejező megkülönböztető megjelölés.

közhasznú információ szolgáltatás: Az egyes könyvtárakban elérhető ún. Közhasznú Információ Szolgáltatás az emberek mindennapi életviteléhez szükséges információkat közvetíti a használók felé. Ezen információkat a helyben rendelkezésre álló közhasznú információforrások összegyűjtésével, kiegészítésével, rendszerezésével tudja szolgáltatni. A közhasznú információforrások a gyors tájékozódás eszközei. Ebbe a körbe tartoznak az önkormányzati, kormányzati, jogi információk, fogyasztói információk (üzletek, cégek, mesterek) oktatással, pályaválasztással, továbbképzéssel, pályázatírással kapcsolatos információk, turisztikai információk.

közkeletű testületi név: A hivatalos testületi névnek a közhasználatban meghonosodott rövid változata.

közművelődési könyvtár: Általános gyűjtőkörű könyvtár, azaz az összes tudományterület irodalmát és a szépirodalmat gyűjti. A gyűjtőkör mélységet a könyvtár típusa határozza meg: a községi könyvtárak a tájékoztatáshoz, ismeretközléshez legszükségesebb műveket szerzik be, míg a nagyobb városi és/vagy megyei könyvtárak inkább törekszenek a teljességre. Mindez természetesen a használói igényekhez és az adott könyvtár anyagi lehetőségeihez igazodik. Nyomtatott és nem nyomtatott dokumentumokat is gyűjt. Szolgáltatásai általában: helyben olvasás, kölcsönzés, tájékoztatás, reprodukció, előjegyzés, könyvtárközi kölcsönzés, téma- és irodalomfigyelés, adatszolgáltatás. Bárki számára igénybe vehető könyvtár. Tudományos és szakkönyvtári feladatokat is elláthat. Típusai: megyei könyvtárak, Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár; városi könyvtárak; községi könyvtárak.

közös cím: Az összetett cím azon része, amely egyes időszaki kiadványok (ágazatok, alsorozatok) összetartozásának jelzésére szolgál. Közös címe lehet a folytatásokban összetett címmel megjelenő részdokumentumnak is. Ebben az esetben a részdokumentum főcímének az a része, amely az összetartozó részletek együttes megnevezésére szolgál.

közreadó: Olyan természetes vagy jogi személy, aki/amely a kiadvány szellemi tartalmáért felelős, ezért a leírásban a szerzőségi közlés része.

közreműködő: Az a természetes vagy jogi személy, aki/amely a kiadvány tartalmának létrehozásában részt vesz és a szerzőhöz képest alárendelt, illetve járulékos szerepet tölt be.

kriptonima: Fedőnév, írói álnév.

kritika (görög-latin): Bírálat, olyan könyvismertetés, amelynek lényege az értékelés, a mű alapos elemzése, erényeinek, hibáinak bemutatása.

krónika (görög-latin): Középkori műfaj, amely egy-egy ország, város, kolostor stb. Történetét szigorú időrendben oksági összefüggések nélkül beszéli el.

kulcscím: Az időszaki kiadvány azonosítása és nyilvántartása céljából megállapított cím.

kumuláció (latin): Összegyűjtés A kumulatív bibliográfia és index hosszabb időszak (1, 5,10 év stb) alatt megjelent - kurrens bibliográfiák, illetve tartalomjegyzékek (indexek) anyagát közli egységes szerkezetben.

kuriózum (latin): Furcsa, érdekes, különleges könyv

kurrens időszaki kiadvány: Folyamatosan megjelenő, élő folyóirat, hírlap, bibliográfia stb.

különszám: Folyóiratok, hírlapok, évkönyvek olyan részegysége, amely valami különleges okból vagy alkalomból, e kiadványok állandó tárgykörétől vagy terjedelmétől többnyire eltérő módon rendszerint más számozással jelenik meg.

lábjegyzet: a szövegoldal alján elhelyezett jegyzet

lapalji címszalag: A kiadvány szövegoldalainak alsó szegélyén szalagszerűen elhelyezkedő, bibliográfiai információkat tartalmazó közlés. Nem minősül címoldal-helyettesítőnek, de egyes adatelemek leírásakor főforrásként kell figyelembe venni. L. még: címoldal-helyettesítő.

lapfej: Az időszaki kiadvány részegységeinek rendszerint első oldalán található, a szöveget megelőző, tipográfiailag kiemelt rész. A lapfej a főcímet, a párhuzamos címet, általában az alcímet, illetve a kiadvány azonosítása szempontjából fontos egyéb információkat vízszintesen vagy függőlegesen elhelyezve (hosszanti lapfej) tartalmazza. Címoldal-helyettesítőnek minősül.

leíró katalógus: Formai jegyek (személynév, testületi név, földrajzi név, cím) alapján betűrend szerint szerkesztett katalógus. (A betűrendes katalógusnál szűkebb fogalom! L. ott).

lektor (latin): Szakember, aki a kiadásra szánt könyveket, folyóiratcikkeket szakmailag ellenőrzi, értékeli, megvizsgálja az egyes részek helyes arányát, a közölt adatok hitelességét és ezek alapján javaslatot tesz a kiadásra.

lektür (francia): könnyen olvasható, mélyebb gondolkodásra nem késztető szórakoztató mű

leporello: Mozart Don Juanjának egyik szereplőjéről elnevezett harmonikaszerűen összehajtható és szétnyitható könyv. Gerince nincs, anyaga karton.

lexikon: Az ismereteket mindig betűrendbe szedő rövid címszavakban tárgyaló általános vagy speciális kézikönyv.

lezárt leírás: A dokumentum összefoglaló vagy monografikus szintű leírása, amelyben a leírt adatok további kiegészítést nem igényelnek.

ligator (latin): Középkori kolostorokban a könyvkötő barát.

linotype: Sorszedő gép. A matricák segítségével ólombetűkből egész sort önt ki.

litográfia vagy kőnyomtatás: A legősibb nyomtatási eljárás.

magyarázatos utaló: Olyan önálló utalótétel, amely két besorolási adatot úgy kapcsol össze, hogy a “lásd” szócskán kívül magyarázatot is fűz hozzá, jelezve ezzel a besorolási adat formájának nem kizárólagos voltát. 

manuscriptum (latin): Kézirat

másodfokú bibliográfia: A bibliográfiák bibliográfiája

megállapodásos cím: Egységesített címként használt, a dokumentum (mű) műfaját, illetve gyűjteményes jellegét a bibliográfia, a katalógus, a dokumentációs szolgáltatás nyelvén megjelölő szó vagy kifejezés.

megjelenési részegység: Az időszaki kiadványnak a legalacsonyabb szintű számozással megjelenő és fizikailag önálló egysége.

megkülönböztető cím: A mű egyedi azonosítására alkalmas cím.

megszólító cím: A személy nemét vagy/és családi állapotát jelölő, a társadalmi érintkezésben a személy neve mellett használt szó vagy szórövidítés.

megszűnés: Az adott időszaki kiadvány megjelenésének lezárulása utolsó részegységének megszűnésével. Az időszaki kiadvány megszűnik, ha a megszűnést ő maga bejelenti, vagy ha a megszűnés ténye más időszaki kiadvány, kézikönyv vagy egyéb hitelt érdemlő forrás közlése alapján megállapítható. Hitelt érdemlő forrásnak tekinthető a közreadó testületnek, a szerkesztőnek, a kiadónak vagy a nyomdának az időszaki kiadvány megszűnését bejelentő közlése.

melléklap: Olyan időszaki kiadvány, amely egy másik időszaki kiadványnak, a főlapnak alárendelten jelenik meg és annak tartalmát kiegészíti. A melléklapnak saját címe, azt feltüntető címoldala vagy címoldal-helyettesítője és önálló számozási adata van. A melléklap önállóan terjeszthető. A főlap, illetve a melléklap valamelyike utal a két időszaki kiadvány ilyen jellegű összefüggésére. 

melléklet: Dokumentumjellegű kísérő anyag. A melléklet kísérheti az időszaki kiadványt rendszeresen (állandó melléklet) vagy kapcsolódhat hozzá alkalmilag. Az állandó mellékletnek lehet állandó saját címe és számozási adata, de nem terjeszthető önállóan. A főlap és a melléklet között bibliográfiai kapcsolat áll fenn.

melléktétel: Olyan bibliográfiai tétel, amelynek leírás része készülhet egyszerűsített leírással is (ez csupán lehetőség!). Kötelező rajta feltüntetni a főtétel első besorolási adatát és a melléktétel saját besorolási adatát, amelyben kijelölik a rendszót. Sok esetben azonban a melléktétel adattartalmában megegyezik a főtétellel. A különbség annyi, hogy a melléktételen a melléktétel saját rendszavát jelölik ki és a tételen megkülönböztető jelzést tesznek a főtétel rendszava elé. A melléktétel típusai: közreműködői, címszerinti, tárgyi, kapcsolatteremtő melléktétel.

mindenkori első vagy utolsó részegység: Az időszaki kiadvány első vagy utolsó részegysége, ha a leírás tárgya az időszaki kiadvány egésze vagy részegységeinek egy csoportja

miniatúra: Apró, kis alakú képek. Eredetileg a kódexek nagyobb alakú, díszes kezdőbetűit nevezték így.

minősítő névelőzék: A névelőzékes családnév első elemévé vált, eredeti jelentésében rokonsági kapcsolatot kifejező, vagy vallási melléknévként használt szó vagy szórövidítés.

miscellánea vagy miszcellánea (latin): Keverék, egyveleg, különféle vegyes tartalmú munkák címe

missale (misszálé, latin): Misekönyv tartalmazza a mise szövegének állandó és változó részeit. Mai formájában a XII. Századtól terjed el A középkori missale általában pompás kiállításban készült kódex vagy nyomtatvány.

misszilis (latin) vagy elküldött levél: Élő személyhez intézett írás; értéke függ a tartalmától és az író személyétől (életrajzi adatokat közöl, közérdekű eseményekről tájékoztat, értesít az író gondolkodásmódjáról, terveiről stb.) Megkülönböztetendő tőle a levél, mint irodalmi műfaj 

MKE (A Magyar Könyvtárosok Egyesülete): a könyvtárosok és szakinformációs tevékenységet végzők, a könyvtárak és szakinformációs intézmények országos hatáskörű, civil, non-profit szervezete.

MNB (Magyar Nemzeti Bibliográfia): olyan bibliográfia, amely a nemzeti dokumentumokat, hungarikumokat regisztrálja. Egy adott ország területén megjelent dokumentumok (területi szempont szerint), egy adott ország nyelvén megjelent művek bárhol a világon (nyelvi szempont szerint), az adott nemzethez tartozó személyek által írt művek, bárhol a világon és bármely nyelven (személyi szempont szerint), egy adott országra, nemzetre; annak kultúrájára, történelmére, művészetére, nyelvére vonatkozó művek, bárhol és bármilyen nyelven jelent is meg, akárki írta is (tartalmi, etnikai szempont szerint).

MOKSZ (A Magyar Orvosi Könyvtárak Szövetsége):Orvosi és/vagy egészségügyi gyűjtőkörű könyvtárak egyenlőségen alapuló önkéntesen létrehozott egyesülete.

monográfia: Egy meghatározott témát, valamely tudományág vagy szakma körülhatárolt részét, földrajzi egységet, alkotói életpályát kimerítően tárgyaló, nagyobb terjedelmű tudományos mű.

monografikus szintű leírás: Egyetlen fizikai egységből álló könyvről készített lezárt leírás. Ez lehet egykötetes könyv vagy többkötetes könyv egy kötete.

MTMT (Magyar Tudományos Művek Tára): Ez egy online bibliográfiai adatbázis. A programot az MTA Kutatásszervezési Intézete működteti. Az adatbázis építésében résztvevő intézmények valamennyi kutatója tudományos munkásságát, tudományos teljesítményét jellemző adat ellenőrzött módon bekerül az adatbázisba. Ugyancsak bekerülnek e tudományos munkákra vonatkozó hivatkozások is, valamint minden olyan adat, amelyeket figyelembe vesznek különböző döntéseknél (pályázat elbírálása, egyetemi tanári kinevezés stb.). A program működtetői abban reménykednek, hogy az adatbázisban minden magyar tudományos munka megjelenik. Az adatbázisban „gyorskeresés” és részletes keresés lehetséges. A találati lista tartalmazza a legfontosabb könyvészeti adatokat, illetve cikk esetében a folyóiratra és a megjelenésre vonatkozó adatokat, az idézettségi számot, valamint az on-line hozzáférés esetében a linket..

muzeális anyag: Valamilyen szempontból különösen értékes vagy ritka állományrész A könyvtár fokozott gonddal őrzi és használatát csak korlátozott mértékben, különleges feltételekkel engedélyezi. A muzeális dokumentumok többnyire nem kölcsönözhetők

művésznév: Azonos értelmű az írói névvel. Lásd ott.

napilap: Naponta megjelenő lap, amely bel- és külpolitikai, közéleti és egyéb eseményekről szóló információt tartalmaz

nemesi cím: Uralkodói okmányban adományozott és a társadalmi hierarchián belüli rangot jelölő, a személy neve, illetve nemesi előneve mellett használt cím. (Báró, herceg, gróf, stb.)

nemesi előnév: A nemesi birtoknak, vagy a család származási, illetve lakóhelyének föld-rajzi nevéből képzett, a nemességet adományozó uralkodói okmány feljogosítása alapján használt név.

nemzeti könyvtár: A nemzeti könyvtár minden országban az az intézmény, melynek kötelessége az ország írott dokumentumainak gyűjtése és megőrzése az utókor számára. Emellett feladata a retrospektív bibliográfia ellenőrzése és a könyvtáros képzésben való részvétel. Magyarország nemzeti könyvtára az Országos Széchényi Könyvtár.

névelőzékes családnév: Olyan családnév, amelynek első eleme külön szóként írott vagy kötőjellel kapcsolódó névelő, előljáró, kötőszó, ezek együttese, vagy pedig minősí-tő névelőzék.

névmutató: A könyvben szereplő jelentősebb személynevek betűrendes felsorolása. A névmutató feltünteti azokat az oldalszámokat is, ahol említést tesznek, vagy bővebben szólnak az adott személyről.

numizmatika (görög-latin): Régi pénzekkel és érmékkel foglalkozó tudomány

nyelvemlék: Régebbi korból származó írott vagy nyomtatott feljegyzés, amely sok régebbi nyelvformát, vagy ma már nem használt szavakat örökít meg. Több típusuk van: idegen nyelvű szövegben szórványosan előforduló szava, glosszák, gondolatsorok, szójegyzékek, hosszabb összefüggő szövegek.

nyilvános könyvtár: Nyilvános könyvtárak - mindenki látogathatja kortól, nemtől, etnikai hovatartozástól függetlenül és igénybe veheti szolgáltatásait, általános gyűjtőkörű könyvtárak - gyűjtőkörük minden területre kiterjed. Tájékoztatást ad a használható dokumentumokról. Rendezvényeket, programokat szervez.

nyilvános közlés: A sajtótermékek árusítása, szétküldése, kézbesítés, üzletszerű kölcsönzése, ingyenes szétosztása, bemutatása nyilvánosság előtt, sugárzása vagy vezetékes továbbítása. (Lényegében a sajtótermék eljuttatása a címzetthez.)

nyitólap: Egy intézmény vagy magánszemély internetes területének kezdő vagy fő oldala, mely rendszerint az ott található információk valamiféle tartalomjegyzékét is jelenti. A nyitólap, honlap rendszerint tulajdonosának bemutatását és/vagy szolgáltatásait tartalmazza, és gyakran kiindulópontként is szolgál számára az Interneten való eligazodáshoz.

nyitott leírás: Az időszaki kiadvány olyan összefoglaló szintű leírása, amelynek befejezetlenségét az jelzi, hogy egyes adatai még kiegészítést igényelnek.

nyomtatott dokumentum:: A dokumentumoknak azon fajtái, amelyeket valamilyen technikával nagyobb példányszámba sokszorosítottak, s terjesztésre szántak. Ide tartozik elsősorban a könyv, a folyóirat és az újság.

nyomtatott katalógus: Az állomány egészéről vagy egy részéről készített katalógus nyomtatott formában való kiadása.

 • olvasójegy: A könyvtári szolgáltatások használatához szükséges dokumentum. Általában tartalmazza az olvasó nevét, lakcímét és az olvasójegy számát, valamint az érvényességi idejét. Különböző könyvtárak az általános olvasójegy mellett - különböző szolgáltatásokhoz használatához - speciális olvasójegyeket is kiállíthatnak. Ilyenek például a következők: Regisztrációs olvasójegy: a könyvtár területén helyben használhatók ingyenes regisztrációs olvasójeggyel. Emelt szintű olvasójegy: a zenei- és videó gyűjtemény, valamint a könyvek, folyóiratok kölcsönzéséhez. Napijegy: azoknak az olvasóknak, akik csak egy napra kívánják igénybe venni a könyvtárat (kölcsönzésre nem jogosít!)
 • olvasószolgálat: Az olvasószolgálat egy könyvtárnak a könyvtári állománya, illetve szolgáltatásai és a könyvtárhasználók közötti szakszerű és szervezett kapcsolat, tájékoztató szolgálat. Az olvasószolgálati és információs szolgáltatók hivatásos könyvtárosokból állnak, akik a könyvtár látogatóinak eligazítást adnak a könyvtári anyagokban, tájékoztatást adnak a könyvtár gyűjteményeiről, szolgáltatásairól, és szakismeretük segítségével sokágú információval és tanácsokkal szolgálnak a legkülönfélébb források alapján. Feladatkörükbe tartozhat az olvasók beíratása és az ezzel járó adminisztrációs munka is.
 • opus (latin, többes száma opera): Mű, főleg szépirodalmi alkotás zenemű ennek opus száma jelzi, hogy a zeneszerző hányadik alkotása
 • országnév: Az egységes államszervezet földrajzi területének közhasználatú, rövid, az államformára való utalást rendszerint nem tartalmazó neve. A teljes országnév azonos az államnévvel.

OSZK (Országos Széchenyi Könyvtár): Magyarország nemzeti könyvtára. Feladata a magyar és magyar vonatkozású írott kulturális örökség gyűjtése, feldolgozása, megőrzése és hozzáférhetővé tétele a kéziratos kódexektől a nyomtatott dokumentumokon keresztül az elektronikus kiadványokig.

 • osztólap: A katalóguscédulák tagolására használt, közülük kiemelkedő karton. A kiemelkedő részre:

őrszó: Régi könyvek, kódexek oldalainak jobb alsó sarkában olvasható szó vagy szótag, amely azt jelzi, hogy a következő oldal milyen szóval, szótaggal kezdődik.

ősnyomtatvány: A könyvnyomtatás első félszáz évében készült könyvek neve. Ezek inkább még a kódexekhez hasonlítottak, semmint a mai könyvekhez.

összefoglaló cím: A több szerző által írt és önálló címmel is rendelkező részközleményeket összefogó cím.

összefoglaló szintű leírás: A többkötetes könyv egészéről, vagy köteteinek egy csoportjáról, illetve az időszaki kiadvány egészéről, vagy részegységeinek egy csoportjáról készített leírás. Az összefoglaló szintű leírás lehet lezárt vagy nyitott. Összefoglaló leírás készül a folytatásokban közölt részdokumentum egészéről vagy részleteinek egy csoportjáról is.

összekötő elem: A bibliográfiai leírásban megjelenített egyezményes jel vagy kifejezés, amely a részdokumentum adatait összeköti a forrásdokumentum adataival.

összeolvadás: Két vagy több időszaki kiadvány egyesülése oly módon, hogy a létrejött időszaki kiadvány új címen jelenik meg. A korábbi időszaki kiadványok megszűnnek. A korábbi időszaki kiadványok és a létrejött új időszaki kiadvány között bibliográfiai kapcsolat áll fenn.

összetett cím: A több, egymással alá- fölérendeltségi viszonyban álló címből álló főcím megnevezése. Az összetett cím részei együttesen azonosítják a kiadványt. Alá- fölérendeltségi viszonyban álló címek például: fősorozat–alsorozat; többkötetes könyv esetén közös cím–kötetcím.

összetett családnév: Két vagy több családnévből, illetve névelőzéknek nem minősülő egyéb szóból álló családnév.

összetett testületi név: Valamely testület egészére vonatkozó, két vagy több, külön is testületi névnek minősülő, rendszerint kötőszóval összekapcsolt névből álló név.

összevont számozás: A számozás olyan módja, amelyben az egymást követő több sorszám, illetve keltezés kezdő és záró adata együttesen szolgál a részegység jelölésére.

pagina: A pagina latin eredetű szó. Jelentése: oldal, lap, oldalszám. A könyvtári világban a katalogizálás során használatos kifejezés: a dokumentumok formai feltárása során az oldalszám rövidítésére használjuk, p. rövidítéssel. Az oldal megnevezés helyett a paginarövidítés, régies kifejezés előfordul még hivatkozásokban is.

pamflet (angol ): Röpirat, különösen a gúnyolódó, durva hangú vitairat, amelynek célja az ellenfél erkölcsi tönkretevése.

panegirisz (görög): Kritika nélküli, elragadtatott magasztalás. Különösen a barokk és a reneszánsz korban készült sok panegirisz, velük köszöntötték névnapjukat, kitüntetésüket ünneplő személyeket.

paperback (angol): Hajlékony, papírborítású, és főleg tömegterjesztésre szánt kisalakú könyv.

papirusz: Az egyiptomi sásból készített, írásra alkalmas anyag, amelyet főként az egyiptomiak használtak.

parabola (görög): Példázat, a tanító mese egyik válfaja, erkölcsi igazságot jelképesen megvilágító elbeszélés. Sok parabolát találunk a keleti népek irodalmában, így pl. az Újtestamentumban, a magyar irodalomban Temesvári Pelbárt, Pázmány Péter és mások beszédeiben. Napjaink irodalmában is divatos

parafrázis(görög): Egy mű tartalmának átírása, kibővítése, értelmezése, magyarázata, saját szavainkkal való elmondása 

párhuzamos adat: A bibliográfiai leírás valamely adata más nyelven vagy más írásrendszerben vagy más számozási rendszerben.

páros címoldal: A címoldalon szereplő adatokat megismétlésük nélkül, átmenő szöveggel tartalmazó, egymással szemben levő oldalak együttese.

példány: Az azonos kiadású kiadványok egyike.

pergamen: Az ókor óta az írás rögzítésére használt cserzetlen, szőrtelenített állati bőrből készült fehérített, vékonyított, általában kétoldalas írásra alkalmas lap. A pergamen szó nevének eredete Pergamon városának (ma Bergama Törökország) nevéből származik, ahol a hagyomány szerint először készítettek pergament.

Pergamoni könyvtár: Az ókornak az alexandriai után a második legnagyobb könyvgyűjteménye II. Eumenész (i.e 197-159) alapította. Állományának jelentős részét pergamen-tekercsre írták. Épületének maradványait 1878-ban ásták ki.

periodicitás (latin): Az a gyakoriság, amelyben az időszaki kiadványok megjelennek (havonta, negyedévente stb.)

periodikum : Lásd: időszaki kiadvány

persziflázs (francia): Éles nyelvű, gunyoros paródia, egy irodalmi mű nevetségessé tétele

planctus (latin) vagy siralomének: Középkori költői műfaj, vallásos tartalmú halottsirató ének. Az Isten akaratába való belenyugvás különös hangsúlyt kap benne. Virágkora a XIII.században volt. Legismertebb darabja az 1300 körül írt Ómagyar Mária-siralom

poligram (görög): Betűszó

posztumusz (latin): Olyan szellemi alkotás, könyv vagy egyéb mű, amely először alkotójának halála után jelenik meg.

prefixumos név: Lásd: Névelőzékes családnév

próbaszám: A tervezett időszaki kiadvány bemutatása, propagálásra készített mintaszám. A próbaszám megjelenhet az időszaki kiadvány számozásába illeszkedő számozással, illetve “próbaszám” (vagy szinonimái) megnevezéssel.

publikáció (latin): önállóan vagy folyóiratban megjelent tudományos tanulmány, közlemény.

ragadványnév: Lásd: Állandósult melléknév

raktári jelzet: Betűkből és számokból vagy ezek kombinációjából áll. Rákerül a dokumentumra és a katalóguscédulára vagy az elektronikus katalógusba. Megmutatja a könyvek helyét a polcon.

raktári jelzet: Betűkből, számokból vagy ezek kombinációjából áll. Megmutatja a könyvek helyét a polcon

referátum: (1) Valamely dokumentumtartalmáról szóló, annak lényeges állításait röviden összefoglaló tájékoztatás. Általában folyóiratszerű gyűjteményes formában jelennek meg, tartalmilag egyes tudományágakhoz kötődve. A tudósok így könnyen tájékozódhatnak, hogy érdemes-e megszerezniük az eredeti (2) Hasonlóan nevezzük, amikor valaki beszámol olvasmányaiból, pl. előzetes készülés után az órán.

rejtett bibliográfia: Nem önálló formában megjelent, hanem egy-egy könyv vagy folyóiratcikk végén vagy ennek jegyzeteiben közölt irodalomjegyzék.

rekord: A dokumentum formai és tartalmi adatait géppel olvasható formában, mezőkbe és almezőkbe rendezve tartalmazó tétel. Tartalmazza a visszakereséséhez szükséges besorolási adatokat is. (Lásd még: Bibliográfiai tétel; Formátum)

rektó: A lap homlokoldala.

rendszó: A besorolási adat első eleme, amelynek alapján a bibliográfiai tétel rendezhető, illetve visszakereshető.

reprint: Angol eredetű szó, jelentése: újnyomat, újranyom, újranyomtat. Tágabb értelmű jelentései: 1. Hasonmás kiadás; azaz képnek, szövegnek, kéziratnak, okmánynak, rajznak, stb, nyomdai sokszorosítással készült, eredeti méretű, teljesen hű mása. 2. Korábban megjelent, kereskedelemben már nem kapható nyomtatott könyv, dokumentum fotómechanikai eljárással készített, az eredeti tipográfiai képét híven követő, nyomdai úton előállított ismételt kiadásának neve. 3. Régebbi kiadású ám nélkülözhetetlen anyagot tartalmazó könyveknél szokásos eljárás. Fontos szerepet kap olyan esetekben, amikor az eredeti értékes irat elpusztulásától, elkallódásától kell tartani, illetve ha egy unikumot az eredetihez teljesen hű formában, nagyobb példányszámban akarnak hozzáférhetővé tenni. 4. A reprint elsősorban használati igényeket próbál kielégíteni, a hétköznapi olvasónak készül, mivel olcsó eljárással készül és sima papírra nyomják.

reprográfia: A reprográfia azoknak az eljárásoknak a gyűjtőneve, amelyek során valamely dokumentumról pontos, hű másolatot készítenek. A reprográfia segítheti valamely intézmény (például könyvtár, iroda) működését, de önálló szolgáltatásként is nyújtható.

részcím: Amennyiben a leírás tárgya sorozat, mint időszaki kiadvány, a részcím a részegységnek az időszaki kiadvány címén kívüli, saját címe. Például a sorozatban megjelent könyv (ami a sorozat, mint időszaki kiadvány egyik részegysége) saját címe a részcím, a sorozat címe pedig a leírás tárgya szempontjából a főcím.

részdokumentum: A kiadvány egy vagy több fizikai egységében közölt dokumentum, például cikk, tanulmány, közlemény.

részegység: Az időszaki kiadványnak időben egymás után megjelenő egy-egy száma, füzete, kötete, évfolyama. A részegység állhat egy vagy több fizikai egységből.

részközlemény: Egy összefoglaló címmel megjelent részdokumentumon belüli, saját címmel és szerzőségi adattal is bíró közlemény.

részlet megjelölése: A folytatásokban megjelenő részdokumentumon belül a részlet sorrendjét kifejező megkülönböztető megjelölés.

retrospektív konverzió: A már meglévő, hagyományos kézi eljárással készült tételek átalakítása, konverziója géppel olvasható formára.

rovat: Valamely időszaki kiadvány részegységeiben az azonos tárgykörbe tartozó részdokumentumok azonos cím (rovatcím) alatt összefoglalt csoportja.

rövid testületi név: A hivatalos testületi névnek a testület által használt rövid alakja vagy poligramja.

sajtótermék: Sajtóterméknek minősülnek az időszaki kiadványok egyes számai, a könyv, a rádió- és televízió-műsor, a röplap és egyéb szöveges kiadvány (ide nem értve a bankjegyet és az értékpapírt), a zeneművet, grafikát, rajzot, vagy fotót tartalmazó kiadvány, a térkép, a nyilvános közlésre szánt műsoros filmszalag, videokazetta, videolemez, hangszalag és hanglemez, továbbá bármely más tájékoztatást vagy műsort tartalmazó nyilvános közlésre szánt technikai eszköz, ideértve a sajtótermékek elektronikus változatát is. A grafikát tartalmazó kiadványok közé tartozik a réz- és fametszet, míg fotót tartalmazó kiadványok közé tartozik a mikrofilm, mikrokártya, és a diafilm is. A jogszabályok nem határozzák meg, hogy a sokszorosításnak milyen hordozó anyagon kell történnie. A sajtótermék létrejötte bármilyen hordozó anyagon (papír, vászon, fa, fém, műanyag stb.) megvalósulhat.

sajtótevékenység: A sajtótermék előállításával, kiadásával, forgalmazásával és nyilvános közlésével kapcsolatos tevékenység.

segédkönyv: A segédkönyvek a közvetlen tájékozódás, az azonnali, gyors információszerzés eszközei. Fajtái: lexikon, enciklopédia, kézikönyv, szótár, közhasznú ismeretek tára, adattár, atlasz, bibliográfia.

sine loco: rövidítése s.l.; jelentése helység nélkül, azt jelöli, hogy a kiadás helye ismeretlen.

sine nomine: sine nomine (rövidítése s.n.) latin kifejezés, jelentése: név nélkül. Leginkább publikációs és bibliográfiai listákban (például könyvtári katalógusban) fordul elő, ahol azt jelöli, hogy egy adott mű kiadója (vagy terjesztője stb.) ismeretlen, nincs feltüntetve a műben.

sokszorosító szerv: Sokszorosítógépet üzemben tartó szerv. Sokszorosító szervnek tekinthető minden olyan jogi és természetes személy, aki akár főtevékenységként, akár főtevékenysége elősegítésére melléktevékenységként sokszorosítógépet működtet.

sokszorosítógép: Minden olyan technikai eszköz (gép, berendezés), amely sajtótermék többszörözésére alkalmas, ide nem értve a jellemzően egyedi példányok elkészítésére szolgáló eszközöket.

sorozat: Olyan időszaki kiadvány, amelyben minden részegységnek – a sorozat címén kívül  saját részcíme is van. A sorozat lehet számozott vagy számozatlan. A sorozaton belül az egyes részegységek lehetnek könyvek vagy időszaki kiadványok.

sorozatcím: A sorozat keretében megjelenő könyv címoldalán vagy előzékein közölt  a sorozat egészére vonatkozó  főcím.

szabadpolcos rendszer: A zárt raktári renddel ellentétben kialakított könyvtári rend, ahol minden dokumentum nyilvánosan megtekinthető, kézbe vehető. A dokumentumok elhelyezése tematikus, a visszakereshetőséget a szakrendi jelzet biztosítja.

szakbibliográfia: Egy ismeretág rendszerező irodalomjegyzékének neve. Feladata a tudományos kutatók és a gyakorlati szakemberek tájékoztatása.

szakdolgozat: Felsőoktatási képzés befejezésekor vagy valamely szakaszának lezárásakor kötelezően készítendő dolgozat.

szakirodalom: Egy-egy tudomány terület szaknyelvi irodalma, amely elsősorban az adott tudományterülettel foglalkozik..

szakkatalógus: A dokumentumokat tárgyuk alapján csoportosítja. Felvilágosít arról, hogy a könyvtárban bizonyos tárgyról milyen dokumentumok találhatók.

szakkönyvtár: Feladata egy-egy tudományág szakirodalmának gyűjtése. Szolgáltatásai: a közművelődési könyvtárral azonosak, gyakran kiegészítve referáló lapok, információs kiadványok megjelentetésével, adatbázisok építésével, karbantartásával.

szakrendi jelzet: A dokumentumon található, annak tartalmi besorolására utaló jel, legtöbbször az ETO számból kialakítva.

számozási adat: Az időszaki kiadvány részegységeinek sorrendjét kifejező megkülönböztető megjelölés. A számozási adat lehet sorszám (évfolyamszám, kötetszám, füzetszám, betű vagy egyéb jel), továbbá a hozzá tartozó megnevezés, illetve kelet. Nem minősül számozási adatnak az egyes részegységek fizikai tagolódásának jelölése.

szekciócím: Lásd: ágazati cím

szépirodalom: Epikus, prózai és drámai művek, amelyek művészi vagy szórakoztató igénnyel íródtak. A könyvtári polcokon szerzői betűrendben találjuk.

szériacím: Lásd: ágazati cím

szerkesztő: Az a természetes vagy jogi személy, aki/amely a kiadvány szellemi tartalmának összeállítója, illetve aki/amely e tartalomért felelős.

szerkesztőségi közlés: Az időszaki kiadvány borítófedelének valamelyik oldalán, a címlap hátoldalán, esetleg a szövegoldalak valamelyikén elhelyezett közlés. A szerkesztőségi közlés a főcímet ritkán tartalmazza, közli viszont a párhuzamos címet, az alcímet, illetve a kiadvány azonosításához szükséges egyéb adatokat, úgymint szerzőségi adatok, számozás, kiadóra és terjesztőre vonatkozó adatok, nemzetközi azonosító számok, stb. Címoldal-helyettesítőnek minősül.

szerkesztőségi oldal: Lásd: szerkesztőségi közlés

szerző: Az a természetes vagy jogi személy, aki/amely a könyv szellemi tartalmának alkotója, és aki/amely e tartalomért elsősorban felelős.

szerzői álnév: Lásd: Írói név

szerzői betűrendes katalógus:: A könyvtári katalógusok azon fajtája, amikor a dokumentumokat a rendszer szerzőik betűrendjében sorolja föl.

szerzői funkciók: A szerző (a szellemi tartalom létrehozója) és a közreműködők

szerzői jog: A szellemi alkotások, így az azokat őrző dokumentumok megvásárlásakor nem kerülnek teljes mértékben birtokunkba, vagyis a bennük szereplő ismeretanyaggal, tudással kapcsolatban kötelezettségeink vannak. Ez azt jelenti, hogy nem másolhatjuk azokat szabadon, s hivatkozás nélkül nem is hasznosíthatjuk a bennük foglaltakat. A szerzői jog a dokumentumok létrehozóinak ezen különleges viszonyát tárgyalja. Hogy kit illet meg az adott mű esetében ez a jog, ezt jelöli az angol copyright (jogtulajdonos) szó, illetve jele a körbezárt ©.

szerzőségi adat: A könyvvel kapcsolatos azonos szerzői funkciót betöltő természetes vagy jogi személyekre vonatkozó adat. Egyetlen szerzőségi adatnak minősülnek az eltérő szerzői funkciót betöltő természetes vagy jogi személyekre vonatkozó adatok, ha az ilyen közlések egy nyelvtani szerkezetet alkotnak. Ebben az esetben a szerzőségi adat több elemből tevődik össze. (L. még: szerzői funkciók).

szerzőségi közlés: A leírásban közölt szerzőségi adatok összessége.

szétválás: Az időszaki kiadványnak két vagy több időszaki kiadványra bomlása oly módon, hogy a létrejött időszaki kiadványok mindegyike új címen jelenik meg. A korábbi kiadvány és a létrejött új időszaki kiadványok között bibliográfiai kapcsolat áll fenn.

szócikk: A lexikonokban, szótárakban a címszó és annak ismertetése. Tartozhat hozzá irodalomjegyzék is.

szótár: Egy nyelv szókincsét, vagy annak egy részét betűrendes formában bemutató kézikönyv: Az egynyelvű változat a szavakat saját nyelvén magyarázza (pl. Értelmező szótár), míg a kétnyelvű vagy többnyelvű szótárak a nyelvtanulást, illetve a fordítást segítik.

szövegelhagyás: A cím valamely részének vagy a szerzőségi adatból a név szövegkörnyezetének az elhagyása. 

szünetelés: Az időszaki kiadvány megjelenésének átmeneti megszakadása a számozás folyamatosságának fenntartásával.

tárgymutató: Egy mű kulcsszavainak betűrendes felsorolása. A tárgymutató feltünteti a kulcsszó részletes kifejtésének helyét és az összes említésének oldalszámát.

tárgyszókatalógus: A besorolás a tárgyszavak szerint történik. Gyors tájékozódásra kiválóan alkalmas.

társlap: A társlapok olyan egyenértékű időszaki kiadványok, amelyek önálló címmel és számozási adattal rendelkeznek, tartalmukban és fizikai megjelenésükben önállóak, de bizonyos rokon vonásokat viselnek. (Hasonló formai kiképzés, azonos közreadó, stb.) A társlapokat rendszerint önállóan terjesztik. A társlapoknak legalább egyike utal erre a kapcsolatra. 

teljes leírás: A leírás olyan változata, amely a leírás számára előírt valamennyi adatot tartalmazza. Szabályai az azonos típusú adatok és adatelemek felsorolását csak kivételesen korlátozzák. 

térkép: A földfelület meghatározott méretarányban kicsinyített sík, illetve dombornyomású ábrázolása. A térkép rendeltetése szerint lehet: domborzati, politikai, gazdaságföldrajzi, geológiai, meteorológiai, turista-, város-, autótérkép. Formájukat tekintve lehetnek különálló összehajtogatott lapok, atlasszá összefűzött lapok, falitérképek, domborművű térképek, földgömb formájúak.

terminál: A hálózati számítógépek (h)őskorában így hívták azokat a céleszközöket, amelyekkel a nagy számítógépekhez hálózaton keresztül csatlakozni lehetett. Ma már általában egyszerű PC-ket használnak erre is. Funkciójuk, hogy a számítógépes hálózaton keresztül egy vagy több szervergéppel kapcsolatba tudjunk kerülni. A könyvtárakban nyilvánosan kirakott, katalógusok és más adatbázisok elérésére használható gépeket is termináloknak nevezik.

tezaurusz: A tezaurusz olyan szótár vagy szójegyzék, amelyben az egyes szavak, mint fogalmak az egymáshoz viszonyított és jelzett értékeik (alá-, fölérendeltség stb.) szerint vannak felsorolva.

titlonima: A személy neve helyett használt körülírás, amellyel a szerző saját magát egy másik műve szerzőjeként nevezi meg.

többlépcsős leírás: Az összetett című kiadványról készített olyan szerkezetű leírás, amelyben a közös címre, majd az ágazati, illetve alsorozati címre vonatkozó adatokat külön adatcsoportok tartalmazzák. Többlépcsős leírás készíthető az ágazatokról, az alsorozatokról, mellékletekről és az új folyamokról, és a többkötetes könyvről..

transzliteráció: Az átírásnak az a fajtája, amelyben az egyik írásrendszer minden betűjének a másik írásrendszerben mindig ugyanazon betű felel meg.

transzszkripció: Az átírásnak az a fajtája, amelyben az egyik írásrendszer betűinek a másik írásrendszerben hangzásuk szerinti betű felel meg.

tudománymetria: A tudományos teljesítmény mérése. A tudományos alkotómunka egyik megnyilvánulása az új eredmények publikálása. A legismertebb tudománymetriai mérési eljárások a publikációk mennyiségét, minőségét és visszhangját próbálják meg számszerűsíteni.

UAP (Universal Availability of Publications): Kiadványok egyetemes hozzáférhetősége.

új folyam: Az időszaki kiadvány évfolyamai egy szakaszának lezárása után ugyanazon a címen folytatott, de előlről kezdődő vagy párhuzamos számozással megjelentetett évfolyamok, illetve kötetek, az új folyam vagy szinonimái megnevezés feltüntetésével. Az új folyam megindítása rendszerint az időszaki kiadvány korábbi jellegének vagy szellemi irányának változásával függ össze. Az új folyam kifejezést, folyóiratok, az új sorozat kifejezést többnyire sorozatok esetén alkalmazzák.

új sorozat: Lásd: új folyam

újraindulás: A rendszeres periodicitású időszaki kiadványnak tartós szünetelés utáni azonos címen való megjelenése. Az újra megjelenés során folytatódhat vagy újra kezdődhet a számozás, megváltozhat a korábbi periodicitás és megváltozhatnak a szerzőség és a megjelenés adatai is.

újság: Lásd: hírlap

utalás: A bibliográfiai tételen az egységesített besorolási adat valamely eleméhez kapcsolódó információ, amelynek alapján elkészül az önálló utalótétel. Utalás csak önálló utalótételként kerülhet a katalógusba.

utalótétel: Bibliográfiai adatokat nem tartalmazó tétel. Csak besorolási adatokból áll. Funkciója, hogy a formai besorolási adat nem egységesített alakjától elvezessen az egységesített alakhoz. 

utánnyomás: Valamely sajtótermék az eredetileg maghatározott példányszámon felül további példányok előállítása az eredeti szedés vagy az arról készített matrica, esetleg fotómechanikai úton előállított ofszet- vagy mélynyomóforma felhasználásával. Az utánnyomást nem előzi meg ismételt szerkesztés és szedés, ezért általában nem tekinthető új kiadásnak. Az utánnyomás történhet tárgyévben vagy tárgyéven kívül, amennyiben tárgyévben történik az utánnyomás a sajtótermékre nem vonatkozik kötelespéldány beszolgáltatás.

utóbbi cím: A címváltozást követő főcím olyan címváltozás esetén, amikor az új főcímen megjelenő időszaki kiadványban az előbbi főcímen megjelent időszaki kiadvány számozási adatai folytatódnak. E meghatározás nem vonatkozik az olyan időszaki kiadványra, amelynek egyetlen számozási adata a keltezés.

utónév: Lásd: Egyéni név.

védőborító: A könyv borítófedelét vagy kötéstábláját védő – azzal fizikailag össze nem tartozó lap. Leírás céljára közvetlenül nem vehetők figyelembe az adatai, de ha a védőborító nyomtatást nem tartalmazó borítófedélen található, a leírás adatforrásai szempontjából átveszi a borítófedél szerepét, így ebben az esetben előzéknek minősül! 

vezetéknév: Lásd: Családnév

vízjel: A vízjel olyan jel, pontosabban bordázat, amely főleg papírok, postabélyegek és bankjegyek, értékpapírok utánzás, hamisítás elleni védelmének az egyik fontos eszköze. Ha a papírlapot világosság felé tartjuk, szabad szemmel láthatóvá válik a vízjel, amely sem a nyomtatást, sem az írást nem zavarja. Napjainkban az elektronikus képek megjelölését is értik alatta.

vonalkód: Az élet minden területén használt, szabványos párhuzamos vonalakból álló kódrendszer, amelynek segítségével speciális leolvasóval gyorsan be lehet azonosítani egy árucikket, egy könyvet stb. a megfelelő adatbázisba.

zárt raktári rend: Régebbi vagy nagyon nagy állománnyal rendelkező könyvtárak állomány kezelési módja, ahol a dokumentumok nem szabadon elérhetők (mint a szabadpolcos rendszerben), hanem többnyire csak a katalógusokon keresztül. A könyveket ilyenkor beszerzési vagy más praktikus rendben helyezik el egy zárt raktárba.

A linkekre kattintva olvashatjuk az adott szoftver részletes ismertetőjét, illetve rögtön le is letölthetjük a számítógépünkre. Az itt ajánlott alkalmazások csak ízelítőül szolgálnak a kínálatból. Kiválasztásuk az alapján történt, hogyan veszik fel a versenyt térítéses társaikkal.


Picasa: Könnyedén használható eszköz, amely számos, egy kattintással elérhető effektust kínál, többek között színjavítást, kivágást és a vörösszem-hatás csökkentését. Egyéb funkciók: diavetítés, nyomtatás, kép-időskálák. A képek, köztük a jpeg, tiff, bmp, psd és normál kamerákkal készült mozgóképfájlok albumokba, az albumok pedig gyűjteményekbe rendezhetők. A képek átméretezhetők és külső használatra exportálhatók, e-mailben elküldhetők és nyomtathatók. További beépített lehetőség a fényképnyomatok megrendelése. A Picasa alapelve, hogy soha ne kerüljön sor az eredeti képek felülírására. Ez azt jelenti, hogy a képen a programmal végrehajtott változtatások csak mint az eredeti fájlhoz viszonyított különbségek tárolódnak, és csakis a szoftverben jelennek meg. Bármely módosításnak a szoftverben való megjelenítéséhez a felhasználónak exportálnia kell a képeket.

http://www.freewareoldal.hu/download/picasa.html

 


 

Photofiltre: Ingyenesen letölthető szoftver, mely támogatja a JPEG2000 és a CMYK formátumokat. Annyi szűrőt és effektet tartalmaz, hogy a kereskedelmi forgalomban kapható szoftverek méltó vetélytársa.

http://download.chip.eu/hu/PhotoFiltre-6.2.7_105496.html

 


 

Ai Picture Explorer: Freeware image-kezelő program. Megnyithatjuk, szerkeszthetjük és rendszerezhetjük vele képeinket, de slideshow-k létrehozására is van lehetőségünk.

http://download.chip.eu/hu/Ai-Picture-Explorer-8.3_22865.html

 

 


 

ImageSorter: Beindexeli az összes képet, így akár szín alapján is rendezhetjük őket. Az így kapott képeket ezután egy 3 dimenziós gömbön nézegethetjük.

http://download.chip.eu/hu/ImageSorter_167037.html


AbiWord: A Word-höz hasonló felülettel és funkciókkal rendelkező, professzionális szövegszerkesztő. Készít táblázatokat, stílusokat, és végtelen visszavonás-(undo) lehetőséget is nyújt. Kezeli a Word, RTF és TXT fájlokat, emellett képeket is beszúrhatunk.

http://ingyen-szoftver.blogspot.com/2007/12/ingyenes-szveg-szerkeszt-szoftver.html

 


 

Lyx: Korszerű szövegszerkesztő program — arra bátorít, hogy a szöveges dokumentumok írásakor ne azok végső alakjára    (WYSIWYG), hanem szerkezetére (WYSIWYM) helyezzük a hangsúlyt.

http://www.lyx.hu/

 


 

OpenOffice: A Sun Java platformjára fejlesztett OpenOffice.org a Microsoft legismertebb vetélytársa, hiszen szinte mindent tud, amit csak a redmondi óriás kínál, fizetni viszont nem kell érte. Az OpenOffice.org kezel minden Microsoft-kiterjesztést, vannak persze sajátjai is. Népszerűségét jelzi, hogy eddig majd 100 milliószor töltötték le.

http://techline.hu/teszt/2007/12/27/20071226_openoffice_online


FreeTR: Egy új, ingyenes térképszerkesztő rendszer, melynek segítségével könnyen létrehozhatunk, szerkeszthetünk és konvertálhatunk digitális térképeket. Rendelkezik DXF, DATR ki- és bemenettel, alaphelyzetben pedig saját adatformátumában, egy *.ftr kiterjesztésű fájlban tárolja az adatokat.

http://freetr.hu/


Windows Internet Explorer 9: E böngésző modern megjelenése és számos új szolgáltatása nagy mértékben fokozza a böngészés élményét.

http://windows.microsoft.com/hu-HU/windows7/Getting-started-with-Internet-Explorer-9

 


 

Mozilla Firefox: Egy gyors, teljes funkciójú böngésző Windows operációs rendszerhez, amely minden eddiginél hatékonyabb böngészést tesz lehetővé. A Firefox szolgáltatásai a felbukkanó ablakok blokkolása, a lapfülekkel történő böngészés, amely egyszerre több oldal megnyitását teszi lehetővé egyetlen ablakban; az egyszerűsített személyi adatellenőrzés a böngészési adatok hatékonyabb elfedésére, és számos további funkció pl. a helyesírás-ellenőrzés, az élő könyvjelző-kezelés, a letöltéskezelő, és egy integrált keresőrendszer, amellyel a felhasználó a kívánt keresőmotort használhatja.

http://www.freewareoldal.hu/download/mozilla-firefox.html

 


 

Maxthon: Egy hatékony webböngésző, amely erősen testre szabható, többlapos böngészőfelülettel rendelkezik. A böngésző alapja az Internet Explorer keresőmotorja, vagyis ami működik az IE-ben, az ugyanúgy működik a Maxthonban is, de sok más, hatékony funkcióval kiegészítve, amilyen pl. a letöltéskezelés, az adatvédelem (böngészési információk, sütik, előzmények stb. törléséhez), egérmozgás-parancsok a gyors böngészéshez, Ad Hunter a zavaró reklámok és felbukkanó ablakok letiltásához, favikonok a kedvenc webhelyek megjelenítéséhez a lapfüleken és a Kedvencek mappában, beépülő modulok, gyorskeresés és sok egyéb funkció, amellyel a böngészés könnyebb és gyorsabb.

http://www.freewareoldal.hu/download/maxthon.html


AntiVir Personal Edition Classic: Ingyenes eszköz. Ezt az alkalmazást csak magánszemélyek használhatják. A legtöbb vírusirtó programhoz hasonlóan megkeresi a vírusokat a lemezeken, majd a háttérben futva ellenőriz minden megnyitott és bezárt fájlt. A program elvégzi az internetes frissítéseket is, esetenként megnyitva egy ablakot, amely javasolja az AntiVir PersonalEdition Premium változat beszerzését.

http://www.freewareoldal.hu/download/antivir-personal.html

 


 

avast! Home Edition: Ingyenes, teljes körű, ICSA-igazolással rendelkező vírusirtó alkalmazás otthoni, nem üzleti célú felhasználásra. A program része egy hatékony antivírus mag, amely a rendszer indításakor végez vizsgálatot, továbbá a fokozott rezidensvédelem, az e-mailek heurisztikus elemzése és a parancsfájl-blokkoló. A program remekül használható alkalmi és/vagy telepített víruskeresőként is. A változtatható megjelenésű felületen bárki könnyedén eligazodik.

http://www.freewareoldal.hu/download/avast-home-edition.html

 


 

ClamWin: Ingyenes vírusirtó program Microsoft Windows operációs rendszerekhez, amely grafikus felhasználói felülettel, ütemezővel, vírus-adatbázis frissítésekkel, önálló ellenőrző eszközzel és felbukkanómenü-integrációval rendelkezik. A ClamWin Free Antivirus egyszerű telepítővel és nyílt forráskóddal bír. Teljesen ingyen, költségek nélkül letölthető és használható.

http://www.freewareoldal.hu/download/clamwin.html


LimeWire: Egy gyors, P2P-s fájlmegosztó alkalmazás, amellyel a felhasználók megoszthatnak és kereshetnek bármilyen típusú számítógépes fájlokat, beleértve a mozgóképeket, fényképeket, játékokat és szöveges dokumentumokat is. Az alkalmazás további funkciói a dinamikus lekérdezés, a fájlok előzetes megtekintése letöltés közben, speciális eljárások ritkán használt fájlok kereséséhez, és egy rendkívül intuitív felhasználói felület. A LimeWire kompatibilis a Gnutella fájlmegosztó protokollal is, és bárkihez képes kapcsolódni, aki Gnutella-kompatibilis szoftvert használ.

Ezen kívül a LimeWare legújabb változata lehetővé teszi a csoportos funkciót, így a felhasználók összekapcsolódhatnak olyan személyekkel, akik az övékéhez hasonló fájlokat szeretnének megosztani.

http://www.freewareoldal.hu/download/limewire.html

 


 

eMule: egy fájlmegosztó alkalmazás, amelynek alapja az eDonkey2000 hálózat, de sokkal több funkciót kínál, mint egy normál eDonkey kliens. Az eMule az eDonkey hálózathoz, a Source Exchange és a Kad hálózathoz kapcsolódik. Az eMule egyedülálló funkciói a források közvetlen cseréje a klienscsomópontok között, a letöltés közben megsérült fájlok gyors helyreállítása, valamint egy kreditrendszer a gyakori feltöltők jutalmazása érdekében, amellyel biztosítható, hogy mindenki az általa kívánt fájlt kapja meg azok reklámozásával, akik visszatöltik azokat a hálózatra. Ezen kívül az eMule az adatokat zlib-tömörített formátumban továbbítja, hogy takarékoskodjon a sávszélességgel.

http://www.freewareoldal.hu/download/emule.html


7-Zip: Fájlarchiváló program, elsősorban a Microsoft Windows operációs rendszerhez. A program egyaránt használható parancssori programként, és grafikus felülettel is. A 7-Zip képes továbbá a Windows héjkörnyezetébe történő integrálódásra. A fájltömörítő versenytársa a piacvezető WinZip és WinRAR alkalmazásoknak, amelyek azonban zárt forráskódúak. A program egy nagy tömörítési arányt biztosító fájlarchiváló.

http://www.freewareoldal.hu/download/7-zip.html

 


 

A Filzip: Ingyenes archiváló sok finom funkcióval, és kellemes megjelenéssel. A Filzip olyan normál archiválási műveleteket kínál, mint pl. fájlok hozzáadása, kibontása, törlése vagy megtekintése az archívumban, további funkciók pedig a fájlok átnevezése ZIP-archívumokban, megjegyzések megtekintése és írása, külső megjelenítő program meghatározása, archívum érvényességének tesztelése (letöltés után), „kijelentkezési” funkció, illetve egy program automatikus telepítése egy archívumból, valamint archívumok jelszavának beállítása. Az archiváló teljes körűen támogat hét különböző archívumformátumot, lehetővé téve, hogy a felhasználó hozzáadjon és kibontson fájlokat az archívumból. A támogatott formátumok: ZIP, BH, CAB, JAR, LHA (LZA), TAR, ACE, ARJ, RAR, ZOO és gzip

http://www.freewareoldal.hu/download/filzip.html


SVG edit: JavaScript alapú gyors, vektoros rajzolásra alkalmas alkalmazás. A szoftver gyakorlatilag platform- és böngésző független. Minden böngészőnek nevezhető képződményen fut. Felületre nagy hasonlóságot mutat az InkScape nevű vektoros rajzoló programmal. Ha megnézed a példamunkákat, láthatod, hogy nem kispályás vektoros rajzolóprogramról van szó.

http://mya5.hu/?ingyenes-szoftverek=/tag/vektor_grafika

 


 

Pencil: Ingyenes, nyílt forráskódú, animációrajzoló szoftver Mac OS X, Windows és Linux platformra. Kézzel rajzolt animációkat (hand-drawn animation) alkothatunk vele vektor- és pixelgrafikus formátumban. Ubuntu Linuxra történő telepítéskor egy .deb csomagot kell felvarázsolnunk. Telepítés után az Alkalmazások/Grafika/pencil útvonalon találjuk az indítóikont. Az elkészült animációinkat exportálhatjuk Flash, film és egyéb formátumokba (elvileg ezek a funkciók Mac alatt fognak működni).

http://mya5.hu/?ingyenes-szoftverek=/tag/vektor_grafika


Van néhány nagyszerű webes és asztali alkalmazás SQLite adatbázis tervezéshez, menedzseléshez, de a SQLite Sorcerer is a profik közé tartozik. A szoftver Adobe AIR alapú (Flex3), asztali alkalmazás és ingyenes.

http://mya5.hu/?ingyenes-szoftverek=/tag/adatbazis

MySQL: Adatbázis- adminisztrációs eszköz, grafikus felülettel és rengeteg apró extrával rendelkezik. A közösségnek szánt verzió ingyenes, de létezik belőle egy fizetős változat, ami tovább hasznos funkciókat tartalmaz.

http://mya5.hu/?ingyenes-szoftverek=/tag/adatbazis

Itt találhatod meg az informatikus könyvtáros szak tanulói által összegyűjtött segédleteket az alábbi témákban:

 • Egyetemi lapok
 • Könyvtári együttműködések
 • Tippek, trükkök
 • Fogalmak

Az Egyetemi lapok menüpont alatt szakunk és karunk lapjairól: a Kari Kurírról, a Hökkentőről, a Szegedi Egyetemről és a SZTE-REO-ról találhatsz leírást.

A Könyvtárak közötti együttműködés menüpontban rendszerezve, részletes leírással találhatsz információkat:

 1. A könyvtárak közötti együttműködésekről: az EKE-ről, IKSZ-ről, MKE-ről, KTE-ről és a NIIF-ről.
 2. A könyvtárosokat összekötő fórumokról: Az IFLA-HUN és a KIT (Könyvtár, Információ, Társadalom) hírleveléről.
 3. Elektronikus katalógusokról, adatbázisokról: MOKKA, MATARKA, ODR
 4. Digitalizálási projektekről: MEK, Gutenberg Project, Európai Digitális Könyvtár, Google Books.

A Tippek, trükkök résznél igyekszünk olyan fortélyokat bemutatni, amelyek nagy segítségetekre lehetnek a Google-ös kereséseknél, illetve a könyvtári világban.

A Fogalmak menü is elég összetett, és szinte teljes fogalomtárral büszkélkedhet. A Fogalmak menüpontba lépve jobb oldalt 3 témakör jelenik meg:

 • Könyvtári Fogalomtár
 • Informatikai Fogalomtár
 • Könyvtár-informatikai Fogalomtár

Ezek közül választhatsz. Reméljük, megtalálod a fogalmak közt azt, amit keresel!

Ha észrevételed lenne, vagy javaslatod a bővítésére, írj a webszerkesztőség elérhetőségeire. [link]

Az Egyetemi lapok, Könyvtári együttműködések, Tippek - trükkök, Fogalmak menüpontok tartalmát a Hallgatóknak/Kisokos menüpontban találhatod meg.