Oktatók

Bevezetés

A Topolyai család élettörténetének többszempontú elemzésével célom a biografikus narratíva nehezen észlelhető, rejtett dimenzióinak - mint például az identitás jelentésrétegeinek, az életvilág viselkedésmintáinak - feltárása és interpretálása. A dolgozatban - az előző fejezetekben felvázolt életutak tükrében - az egyéni és a családi identitás bemutatására vállalkozom az örökség társadalmi aspektusán keresztül, mivel meglátásom szerint ezen irányvonalak mentén fedezhetők fel a kulturális örökséghez való viszonyulás szignifikáns és releváns jegyei. Vizsgálandó kérdés, hogy a szódás kisiparos múlthoz köthető családi identitásnak milyen jellegzetes keretei, élő és átélhető mintái vannak és ezek miként adhatók át. Munkámban a statikusan szemlélt szerkezet helyébe a dinamikus folyamatokra helyeztem a hangsúlyt. Ez maga után vonta egyrészt a genetikus nézőpont határozottabb érvényesítését, vagyis az identitás belehelyezését a szociokulturális folyamatokba, másrészt az élettörténeti megközelítésmód narratív szemléletét. Az elemzés során az identitást az életesemények révén tagolt és a személyes emlékezetben őrzött élettörténetként értelmezem, vagyis olyan narratív szövegként, mely - Philippe Lejuene interpretálásában - a „ki vagyok én” kérdésre a „hogyan váltam azzá” elbeszéléssel felel.3 Arra törekedtem, hogy az örökösöket beillesszem a múlt és a jelen eseményeibe, a tradicionalitás és a modernitás folyamatába és meghatározzam a szódás identitás alapvető sajátságait a kulturális, társadalmi rendszer mindennapi működésében. A kérdéskör tanulmányozásakor elsősorban az identitástudományok, a kulturális antropológia, a tudásszociológia, és a szociálpszichológia kutatási eredményeit használtam fel az interdiszciplinaritás jegyében.

A teljes írás letöltése

Fülöp Zoltán kutatása

A dolgozatban az örökségesítés folyamatszerűségének ismertetésére, a szódás kisiparos hagyomány újraartikulálásának interpretálására vállalkozom. A tradíció konstruktivista megközelítésével választ keresek arra a napjainkban igencsak aktuális kérdésre, hogy miként valósul meg a mintegy száz éves lokális specifikumokkal rendelkező hagyomány adaptálása a későmodernkor igényeihez és elvárásaihoz. Azt vizsgálom, hogy az adaptáció milyen szubjektív jelentéstulajdonításokat hozott illetve hoz létre az örökösökben. Az elemzés tárgyát képezi továbbá, hogy az anyagi javak és a szellemi értékek a transzmissziós folyamatok során milyen változásokon mentek keresztül illetve milyen újraértelmezéseket implikáltak. Célom, hogy a modernitás segítségével feltárjam a globalizáció és a mediatizáció hatását a szódás örökségre. 

A teljes írás letöltése

Fülöp Zoltán kutatása

Munkámban a téma többdimenzós megközelítése során a kiskunmajsai Topolyai szikvízüzem szervezetté válásának folyamatát, működési struktúráját, a helyi társadalomban betöltött szerepét és státuszát igyekszem bemutatni. A Topolyai család sorsa a több nemzedéket átfogó életútban illetve a történelmi-társadalmi kontextus függvényében ugyanis lehetőséget nyújt a viselkedésformák, a társadalmi formációk és a mentális reprezentációk együttes tanulmányozására, melyre már Burguiére is felhívta a figyelmet. A jelenben bemutatott élettörténetek - mint a múlt feltárásának eszközei – kettős célt szolgálnak: egyrészt tudatosítják az utódokban saját gyökereiket, másrészt segítenek a múlt birtokbavételének folyamatában. A családi örökség megőrzése lehetővé teszi az élmények és tapasztalatok időben történő továbbörökítését, valamint a felejtéstől való megóvását, ami az örökség időtállóságát bizonyítja. A személyes élettörténetben egy helyzet sohasem önmagáért való, hanem visszaható és előrevetítő kisugárzása van az események perspektívájában, amelyből megismerhetjük az egyéni életút legfontosabb mozzanatait és a történésékben résztvevők alapvető jellemvonásait.

A teljes írás letöltése

1999.
Baka Tibor Könyvtárosok szerepe a vállalati intranet szervezésében. Bakonyi Géza
Békési Ilona A TextLib integrált könyvtári rendszer tartalmi feltáró és visszakereső lehetőségei Bakonyi Géza
Csontos Mária Szakirodalmi tájékoztatási lehetőségek a távközlés és határterületeiről Pajor Enikő
Farkas Márta A csongrádi Síp Utcai Általános Iskola könyvtárának állományelemzése Mader Béla
Góczán Andrea A multimédia, a CD-ROM és az elektronikus kiállítás Kokas Károly
Hollanda Andrea Benedek Elek: virtuális kiállítás Kokas Károly
Kaposi Józsefné Az APILIT adatbázis, mint a korszerű szakirodalmi tájékoztatás eszköze Pajor Enikő
Kapus Krisztián A kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár informatikai innovációja Hajdu Ágnes
Kálmán Eszter A számítógépes adatbázisok és az Internet használata a jogi szaktájékoztatás területén Pajor Enikő
Károlyi Nóra Tudományok metszéspontján. A magyar esküvői meghívók néprajza a világhálón Sándor Ákos
Kis Ildikó Reneszánsz zene az Interneten Pajor Enikő
Kiss Márta Beatrix királyné és az Internet Bakonyi Géza
Kissné Nyíri Gizella A JATE Közgazdasági Tanszékcsoport nyitóoldala az Interneten Sándor Ákos
Küsmődi Attila Regionális Katolikus Internet Központ Burgermeister Zsolt
Marton Éva Üzleti információszolgáltatás Magyarországon Pajor Enikő
Nagy Katalin Számítógép-hálózatok és a TCP/IP protokoll Sándor Ákos
Nagy Mária Az SR LIB integrált könyvtári és dokumentációs rendszer használata a Kisfaludy Károly Megyei Könyvtárban Bakonyi Géza
Pethes Gizella Paradigmaváltás a tudományos publikációk könyvtári szolgáltatásának területén Bakonyi Géza
Péter Emese Bölöni Farkas Sándor: virtuális kiállítás Kokas Károly
Radnótyné Nagy Gizella Zenélő lapok: pagine musicale Bakonyi Géza
Rezi Éva Az Országos Széchényi Könyvtár kötelespéldány szolgálat honlapjának elkészítése Sándor Ákos
Rohoska Zsuzsanna Családfa az Interneten Sándor Ákos
Simon Melinda Intézményi könyvtárak Magyarországon 1526-1730: jegyzékszerű források. Protestáns könyvtárak Monok István
Szabó Csilla Címleírási és egységesítési problémák a MARC katalogizálási moduljának használata során Mader Béla
Szabó Lenke, G. A Hódmezővásárhelyi Elektronikus Könyvtár kialakítása Bakonyi Géza
Szalai Mónika Ernest Hemingway 1899-1999: szépirodalmi szövegek digitalizálása Bakonyi Géza
Szatmári Nóra Az átmenetek kora: Iskolai könyvtár a "tantervi forradalom" tükrében Sándor Ákos
Szendrei Júlia Zsuzsa Könyvtörténeti tanulmányok digitalizálása Sándor Ákos
Szenészi Katalin Környezeti Nevelés Báziskönyvtár Hajdu Ágnes
Szénási Edit Németh László Városi Könyvtár régi könyves internetes katalógusa Pajor Enikő
Szöllősyné Tóth Ida A könyv, könyvtárhasználat tanítása az általános iskolában Bakonyi Géza
Tímár Edit A "hangos" weboldal. Virtuális kiállítás Márai Sándorról Sándor Ákos
Tompáné Székely Zsófia Osztott/közös katalogizálás a Soproni Egyetem Központi Könyvtárában Bakonyi Géza
Tóth Ildikó A Z39.50 információkereső szabvány és az adatcsereformátumok használata Pajor Enikő
Tóth Imre A TextLib integrált könyvtári rendszer olvasószolgálati modulja Bakonyi Géza
Tóth János Egy mai magyar író honlapja: Darvasi László a Világhálón (Adalék a MEK-hez) Sándor Ákos
Török Beáta A Szegedi Hittudományi Főiskola nyitóoldala az Interneten Sándor Ákos
Trautmann Györgyné CD-ROM a könyvtárban Kokas Károly
Ughy Bettina A Radioaktivitás Magyar Kutatói Bakonyi Géza
Varga István Híressé vált nagykőrösiek Bakonyi Géza
Vincze Annamária Az AOLPRESS és ami mögötte van: Használati útmutató az AOLPRESS 2.0 verziójához Sándor Ákos
Waitz Erika Integrált könyvtári rendszerek: A kölcsönzési modul. Számítógépes kölcsönzés bevezetésének tapasztalatai a József Attila Tudományegyetem Egyetemi Könyvtárában Bakonyi Géza
Zvara Edina A ferences rend könyves műveltsége a 16-17. századi Magyarországon Monok István
Zsirainé Kulcsár Mária A Zalaegerszegi Deák Ferenc Megyei Könyvtár Módszertani Csoportja az Interneten: Honlap szerkesztéstől a szolgáltatásokig Bakonyi Géza
2000.
Barócsi Edit Ditta A Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat weblapja Kokas Károly
Erdélyi Csilla A kisteleki Városi Könyvtár honlapja Sándor Ákos
Fáy Róbert Kincs – ami ... van! : Adalékok a XIX. század tankönyvtörténetéhez Monok István
Fodor Ágnes Percepció Sándor Ákos
Gombár Adrienn A gótika Németországban: művészeti témájú HTML-oldalak előállítása Sándor Ákos
Gulyás Angelika A magyar gyermekirodalom kialakulása és fejlődése a 19. század végéig Monok István
Hegyi Ádám A mezőtúri református gimnázium könyvtára a XVIII. században Sándor Ákos
Jaksa Helga Aprónyomtatványok feldolgozási problémái Monok István
Kisteleki Klára A homokóra: Egy csongrádi magángyűjtemény Pajor Enikő
Kovács Beáta Mariann John Ronald Reuel Tolkien honlapjának elkészítése Sándor Ákos
Kovács Boglárka André Kertész Sándor Ákos
Magyar Tibor Könyvtár Internet honlapjának (Weblap) elkészítése Sándor Ákos
Majorné Bodor Katalin A holdban lakó cicölle: Érsekcsanád hiedelemvilága: HTML–dokumentum Pajor Enikő
Majoros Júlia Középiskolák az Interneten Kokas Károly
Mihalik Laura A VRML nyelv Sándor Ákos
Nagy Enikő Magyarország történelme az Interneten Aranyi Zoltán
Németh Rita Izrael World Wide Web–en való megjelenítése Sándor Ákos
Ördögné Gyurkó Katalin A gyöngyösi ferences könyvtár Monok István
Őry Éva Tevan Andor, az utolsó Elzevir (A XX. század magyar könyvművészet mestere) Varga András
Pataki Ágnes Weblapkészítés Sándor Ákos
Pető Judit Táplálkozáskultúra a XVI–XVII. századi Magyarországon régi szakácskönyveink alapján Simon Melinda
Puskásné Szűcs Ildikó Információs technológiák a szentesi városi könyvtár közhasznú társaságban B. Hajdu Ágnes
Rácz Orsolya Alkímia a XV–XVII. századi Kárpát–medence kultúrájában Monok István
Rideg Lászlóné A Kossuth Kiadó Rt. CD–ROM kiadása Kokas Károly
Sándor Ákos Tárgyszavak és ETO számok egységesítése a VOCAL adatbázisban Bakonyi Géza
Simonné Retkes Edit A multimédia Simon Melinda
Strasszerné Czizmadia Valéria A Budapesti Műszaki Főiskola Könyvtárának honlapja Kokas Károly
Szarkáné Gyerjék Judit A Dugonics András Piarista Gimnázium könyvtárának webes visszakereső felülete Sándor Ákos
Szederkényi Csabáné A dorogi Arany János Városi Könyvtár CD–ROM állományának bemutatása Pajor Enikő
Tabajdi Teodóra A Szilády Áron Református Gimnázium régi könyveinek katalógusa Monok István
Tokajiné Demes Katalin Honfoglalás az interneten Sándor Ákos
Tóth Judit A multimédia és az internet használata a matematika oktatásában Sándor Ákos
Uhrin Katalin A békéscsabai színészet története 1879–1912. című honlap domumentációja B. Hajdu Ágnes
Unyatinszky Krisztina Egy hagyományos dokumentum átalakítása HTML formátumra Csúri Péter
Zombory Piroska Multimédiás CD–ROM-ok elterjedése: szerepük a csepeli ÁMK Könyvtárában Pajor Enikő