A Tanszék a szakdolgozatokkal kapcsolatos folyamatokat szabályozottan és teljes nyilvánosságot biztosító módon kívánja kezelni, és a mindenkor érvényben lévő, részletes tájékoztatót a honlapján folyamatosan elérhetővé teszi, illetve a kari szabályzatnak megfelelően tanév-kezdésekkor külön közzéteszi. A mostani változat gondolkodásunk jelenlegi állapotát tükrözi, észrevételeket, javaslatokat, pontosításokat szívesen veszünk. A következő verziót 2012 szeptember 1.-ig tesszük közzé.

 

Szeged, 2010-06-05

Z. Karvalics László, s.k.

 

Az SZTE Tanulmányi-és Vizsgaszabályzatának 18.fejezetében közölt előírásokon túlmenően, ill. azokat alkalmazva és értelmezve hármas szerkezetben tekintjük át a Könyvtár-és Humán Információtudományi Tanszék által megfogalmazott követelményeket ill. tudnivalókat (Általános irányelvek, Formai és tartalmi követelmények, Ütemezés). Ahol a BA és az MA követelmények között különbség van, azt minden esetben jelezzük.

 

 

Általános irányelvek a témaválasztással kapcsolatban

 

Tartalom és tárgy

 

1. Elsősorban azt támogatjuk (és még hangsúlyosabban az MA-képzésben), hogy a szakdolgozatok szakirányos témában készüljenek el, de van lehetőség arra is, hogy el nem indított szakirányhoz tartozó témakörben vagy nem szakirányos témában íródjanak. Ez utóbbi szakdolgozatok esetében a nyomtatott és elektronikus segédeszközök ismeretét, azok felhasználási képességét, a témával kapcsolatos szakirodalomban való jártasságot és az önálló kutatásra és/vagy tartalomfejlesztésre való képesség bemutatását várjuk el. A választható tématípusok három nagy csoportba oszthatók:

 

Tartalomfejlesztés

Kutatás

A választott szakirány valamely tudásterületéhez kötődő kutatás

 

2. A (jellemzően) online felületen megvalósuló tartalomfejlesztési témák esetén nem feltétel új, önálló eredmények bemutatása, elsősorban a megszerzett ismeretek informatikai környezetben való gyakorlati alkalmazása képességének felmutatását várjuk, olyan témákkal, amelyeknek köze van a művelődés, a kultúra, a könyvtár, a tudomány világához. Az oktatóink személyes konzultációs témakínálatában szereplő tárgykörökön túlmenően választhatóak más témák is, de azokat a konzulenssel addig kell finomítani, amíg a szakmai tartalom közel kerül a tanszék által kívánatosnak tartotthoz.

Mód van egyedi információs környezetek fejlesztésére is (könyvtári, vállalati vagy online tartalomszolgáltató közegben)

 

3. Önálló kutatómunka esetén nem tartalomfejlesztés és informatikai megvalósítás, hanem hagyományos tanulmány a végeredmény, de kizárólag kiemelt könyvtárszakmai kérdésekkel, a digitális kultúrával, információszolgáltatásokkal, információszervezéssel, információmenedzsment eszközökkel, könyvtári informatikai megoldásokkal, informatikai környezetekkel, legjobb gyakorlatokkal, informatikatörténettel kapcsolatos aktuális témákban.

 

4. Abban az esetben, ha egy hallgató valamilyen könyvtáros szakirányt választott, akkor elsősorban (de nem feltétlenül) annak megfelelő témájú szakdolgozat írását várjuk el tőle (Az lehet tehát történeti tárgyú a régi könyves szakirányon, a kiadói világgal foglalkozó témájú a kiadói szakirányon és a tartalom-iparral, tartalomfejlesztéssel kapcsolatosak a tartalomszolgáltatás szakirányon). Ezen témák esetében elvárt az új eredményekre való törekvés, a kimutatható értékhozzáadás.

A régi könyves szakirány esetében informatikai készségekkel kapcsolatos követelmények nincsenek, hagyományos, igényes, akár publikációképes „bölcsész” tanulmányok születését várjuk, megfelelő apparátussal, szükség esetén levéltári kutatással, a témától függően idegen nyelvű szakirodalom olvasásával.

Az MA-szakdolgozatoktól a nagyobb terjedelmen túlmenően természetesen a felhasznált források nagyobb mélységét, forráskritikát, nagyobb érték-hozzáadást várunk el.

 

5. Azoknál a témáknál, ahol a tárgykör innovatív, a dolgozat része egy, erről szóló Wikipedia-szócikk elkészítése is, amely a mellékletben kap helyet.

 

6. Azok a hallgatók, akik nem könyvtáros szakirányt választottak, csak könyvtár-informatikai/humáninformatikai témában írhatnak dolgozatot. [Mivel a diplomájukban informatikus-könyvtáros megnevezés lesz.]

 

7. Amennyiben az 1-6 pontokban megfogalmazott feltételekhez való igazodással, az esetleges eltérésekkel és azok elfogadhatóságával kapcsolatban kérdés és/vagy értelmezési igény merül fel, a konzulens egyeztet a tanszékvezetővel.

 

Konzulens választása

 

8. Konzulensnek kérhető fel az 1-6 pontokhoz igazodó szakdolgozati téma segítésére a tanszék bármely főállású oktatója, részben az általuk közzétett témákban, részben közös egyeztetést követően kiválasztott bármely témában.

 

9. Hallgatói javaslatra a tanszék konzulensnek kérhet fel és hagyhat jóvá az 1-6 pontokhoz igazodó szakdolgozati téma segítésére a képzés során a hallgatók számára órát tartó egyetemi kollégát vagy külsős szakembert, aki szakdolgozati témalistát tett közzé, vagy a hallgatók kezdeményezte témát befogadja. Ez számukra opcionális, amennyiben a témát nem fogadják be, azzal a tanszék valamelyik főállású oktatójához lehet fordulni.

 

10. Amennyiben a téma indokolttá teszi, a tanszék hivatalosan külső konzulenst is felkérhet a hallgató munkájának segítésére. A külső konzulens felkérése a tanszék feladata, nyomatékosan felhívjuk diákjaink figyelmét arra, hogy ne kezdeményezzenek ezirányú kapcsolatfelvételt, hanem jelezzék elképzeléseiket belső konzulensüknek - az ő feladata lesz a hivatalos megkeresés.

 

11. Konzulens vagy téma menet közben történő cseréjére indokolt esetben kerülhet sor.

 

12. A szakdolgozati témaválasztó lap letölthető: [link]

 

(A szükséges aláírások megszerzésére ügyelni kell. A tanszékvezetői aláírás a témaválasztó lapokon nem puszta formalitás, hanem a téma befogadásának utolsó láncszeme.)

 

Szakdolgozati szeminárium

 

13. Az ETR-ben megjelenő „Szakdolgozati szeminárium” nevű tantárgyat a képzés során egyszer minden szakdolgozónak fel kell venni. Ez a konzulenssel egyeztetve a folyamatos előrehaladás és egyeztetés fórumaként szolgál, hogy alakítható és szükség esetén korrigálható legyen a készülő dolgozat, figyelemmel követhető legyen a végső változat kiformálódása és segíthető legyen az ahhoz szükséges kutatómunka. A belső határidőkkel és a teljesítés ritmusával kapcsolatos feltételeket a konzulens a közös munka kezdetén közli a hallgatókkal. Olyan szakdolgozat, amellyel kapcsolatban nem került sor konzulensi egyeztetésre, a dolgozat értékétől függetlenül nem bocsátható bírálatra.

Formai és szakmai elvárások:

Terjedelem és formátum

 

14. BA- soknak legalább 20, maximum 35 oldal.

MA-soknak: legalább 50, maximum 70 oldal (normál beállításokkal). Kivételt képeznek az olyan informatikai megvalósítások (pl. önállóan kifejlesztett program, adatbázis stb.), amelyeknél a lényegi részt a CD (DVD) hordozza. Ezekhez a dolgozatokhoz minimum 20 oldalas nyomtatott leírás kell tartozzon, amelyben az informatikai fejlesztés lépéseit, nehézségeit, a felhasznált elméleti és gyakorlati ismereteket, a megvalósítás újdonság-értékét kell leírni.

 

15. Az alap-beállítás: egyoldalas nyomtatás, Times New Roman betűtípus, 12-es pontméret, 1,5-es sorköz, a kötés miatt 3 cm-es baloldali és 2 cm-es jobboldali margó, számozott oldalak. A bekezdések tagolása tab-bal történjen, ne sorkihagyással! (Másképpen: nem kell térköz, ill. a beállításnál mindkét érték 0). Mindenki törekedjen a rendezett írásképre.

 

16. A címlap, a tartalom- és irodalomjegyzék, a plágium-nyilatkozat, a bibliográfia és a mellékletek nem értendőek bele a terjedelembe, ezek nem kapnak oldalszámozást. A Word tartalomjegyzék-szerkesztőjének használata erősen ajánlott, a téma által igényelt mélységig, már a dolgozatkészítés konzultációs periódusában is, a szerkezeti áttekinthetőség támogatása érdekében.

 

17. A dolgozatot CD-re írva is át kell adni. A szakdolgozat mindkét példányának hátulsó táblájára kell ragasztani egy papír tasakot (nem műanyag tokot!), amibe a CD-lemez kerül. A lemezre filctollal rá kell írnia a nevet, a dolgozat (rövidített) címét és az évet. A lemezre kerülő szöveges dolgozatok formátuma PDF legyen, az önálló egységként mellékelt importált képek saját formátumukban szerepelhetnek. A szakdolgozatot is tartalmazó file nevét az alábbiak szerint kérjük képezni: Családnév + a keresztnév első betűje+ A dolgozat címének az azonosításhoz szükséges mennyiségű karaktere +a beadás éve (Pl: TakacsM_Cyberbio2010)

 

A szakdolgozat címlapjának egységes szerkezete és a közlési egységek elhelyezése az oldalon

 

18. A szakdolgozatból 2 spirálozott példányt kell leadni a Tanszéken. A Tanszék által kiállított átvételi igazolást* kell eljuttatni a Tanulmányi Osztályra.
*(átvételi igazolás = plusz egy címlap kinyomtatva)

 

19. A hallgató köteles szakdolgozatához - annak legelejére (a címoldal után) beleköttetve - csatolni azon nyilatkozatát, miszerint fegyelmi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a szakdolgozat saját munkája. A Kari előlap-minta letölthető: [link]. A nyilatkozat letölthető: [link]

 

A szakirodalom-használat, a szöveg-átvétel és az idézés elvárt szabályai

 

20. A szakdolgozatokban a gondos és figyelmes irodalomhasználat és idézés szabályairól korábban megismertek korrekt és következetes alkalmazását várjuk el. Akinek ezzel kapcsolatban bizonytalanságai, kétségei vagy módszertani dilemmái vannak, kérje konzulense segítségét. A Kar szigorú plágiumellenes szabályozást alkotott, amelyből részletesen tájékozódhatnak az érintettek arról, miként és hogyan valósul meg a szankciókat maga után vonó plagizálás (nemcsak a szakdolgozat, hanem minden, egyetemi tanulmányok részeként született írásmű esetében). A pontatlanság (a kari szabályzatban: hivatkozási anomália) nem von maga után szankciót, hanem bírálati szempontként a dolgozat értékét csökkenti.

Bírálati szempontrendszer, bírálati lap

 

21. A bírálók egységes szempontrendszer és bírálati lap alapján végzik munkájukat, ebben kitérnek a dolgozat szerkesztésére és stílusára, a szakirodalom feldolgozására, a feldolgozás módszerének színvonalára és értékelik az eredményeket. Az egyes szempontokhoz rendelt pontszámok összessége a dolgozat végső pontértéke, amely alapján a bíráló jegyet javasol. Az államvizsgán a dolgozat megvédése előtt a hallgatót meg kell ismertetni a bírálatokkal. A szakdolgozati bírálati lap kitöltő részét mellékeljük

 

Szakdolgozat Bírálati Lap

 

Hallgató neve:

Dolgozat címe:

Bíráló neve:

 

Lehetséges pontszám

Elért pontszám

Témaválasztás:

10

 

Önállóság, kreativitás:

10

 

A pályamű szerkezete és stílusa:

10

 

A pályamű design-ja, formai megvalósítása:

10

 

A feldolgozás színvonala és alapossága:

10

 

Összpontszám:

50

 

Javasolt érdemjegy:

 

 

Megjegyzések: Kérdések: (Dátum, aláírás)

A kapott pontszám alapján a bírálók az alábbi rend szerint állapítják meg az érdemjegyet:

0 - 10: 1 11-20: 2 21-30: 3 31-40: 4 41-50: 5

Tudnivalók az ütemezésről

 

22. Az aláíratott témaválasztó lapból egy példányt a Tanszéknek, egyet pedig a Tanulmányi Osztálynak kell leadni az utóbbi által aktuálisan megadott határidőig.

 

23. A záróvizsgára való jelentkezési szándékot csak a Tanulmányi Osztálynak kell bejelenteni az általuk aktuálisan megadott határidőig.

 

24. A tanszék oktatói folyamatosan bővített és pontosított, frissített szakdolgozati ajánlati témalistát készítenek, amelyet a tanszéki honlapról elérhető személyes Web-oldalukon tesznek közzé.

 

25. A témaválasztás határidejét megelőzően - ha igény van rá – nyilvános szakdolgozati tájékoztató beszélgetést szervezünk, amelyen a részvétel opcionális.