Az informatikus könyvtáros alapszak a társadalomtudományi képzési terület társadalomismereti képzési ágához tartozik. A képzés célja olyan szakemberek kibocsátása a munkaerőpiacra, akik rendelkeznek korszerű könyvtár-informatikai ismeretekkel a könyvtár- és tájékoztatásügy, valamint az információközvetítés különböző területein felmerülő könyvtári, információs feladatok megoldására, információs szolgáltatások működtetésére és a számítógépes szakirodalmi rendszerek kezelésére. A könyvtáros szakma az emberek számára általában azt jelenti, hogy a könyvtáros sokat olvashat, állandóan könyvek között van. A informatikus könyvtáros azonban nemcsak könyvekkel, hanem sokféle információhordozóval is foglalkozik: ezek többek között a CD, DVD, időszaki kiadványok és az internet. Az ezekben található információs anyagokat feldolgozza, a bennük fellelt értékeket az olvasók számára is hozzáférhetővé teszi. A szakma gyakorlása során lehetőség van gyerekekkel való foglalkozásra, például az iskolai, illetve gyermekkönyvtárakban, természettudományos, informatikai érdeklődés felhasználására a szakkönyvtárakban. Az informatikus könyvtáros választhat az emberekkel való foglalkozás vagy az elmélyültebb, önálló feladatok megoldása, kutatási tevékenység között. A képzés során a hallgatók megismerkednek az információs társadalom alapvető etikai, jogi problémáival, megszerzik azokat az alapismereteket, amelyek révén képessé válnak a bibliográfiai szektorra háruló új kihívásoknak megfelelni, megismerik az információhordozók típusait, alkalmassá válnak dokumentumok gyűjtésére, feldolgozására, tárolására, közreadására.

Az alapszakra azoknak a szakma iránt érdeklődőknek érdemes jelentkezniük, akik alkalmas az emberekkel való kapcsolat kialakítására és jó kapcsolattartásra, jó kommunikációs és szervezőkészséggel, alapszintű pedagógiai, pszichológiai érzékkel, érdeklődéssel rendelkeznek, jó az együttműködő készségük, kihívásnak tekintik a szolgáltatói tevékenységet, képesek egyéni döntések meghozatalára és csoportmunkára, érdeklődést mutatnak az információfeldolgozás, -tárolás, -visszakeresés folyamata iránt. A képzett szakemberektől elvárható, hogy felismerjék az európai és hazai kulturális örökség különféle könyvtári dokumentumokban található alkotásait és értékeit. A képzés részeként minden hallgatónak teljesítenie kell a kötelező szakmai gyakorlatot; ezt elvégezhetik bármelyik könyvtártípusban vagy információszolgáltató szervezetnél. A végzettek alkalmasak kisebb közművelődési és szakkönyvtárak, valamint az iskolai könyvtárak szolgáltatásainak megszervezésére és irányítására, a nagyobb könyvtárak, információs intézmények önálló szervezeti egységeinek vezetésére, tájékoztatási tevékenység szervezésére.

Az alapszakot végzett informatikus könyvtáros szakemberek bármelyik könyvtártípusban elhelyezkedhetnek, azaz közművelődési, iskolai, illetve szakkönyvtárakban is, de lehetőségük van a profi szférában az információgyűjtés, -feldolgozás területén is megtalálni számításukat.

1. Az alapképzési szak megnevezése: informatikus könyvtáros

2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

– végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA)
– szakképzettség: informatikus könyvtáros (megjelölve a szakirányt)
– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Computer Librarian

3. Képzési terület: társadalomtudományi

4. Képzési ág: társadalomismeret

5. A képzési idő félévekben: 6 félév

6. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit

6.1. A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditértéke: -

6.2. A szakirányhoz rendelhető minimális kreditértéke: 35 kredit

6.3. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 9 kredit

6.4. A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 10 kredit

6.5. A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 75 kredit

6.6. Intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzésben szerezhető minimális kreditérték: -

7. Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:

A képzés célja olyan informatikus könyvtárosok képzése, akik korszerű könyvtári-informatikai ismeretek birtokában képesek a különböző könyvtártípusok, valamint a szaktájékoztatási feladatokat végző intézmények gyakorlati szaktudást igénylő munkaköreinek betöltésére. Képesek információhordozók, dokumentumok gyűjtésére, feldolgozására, tárolására, közreadására; a könyvtári munka és tájékoztatási tevékenység szervezésére. Felkészültek az információs szolgáltatások működtetésére, számítógépes szakirodalmi információs rendszerek alkalmazására. A szakon végzettek kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához.

Az alapfokozat birtokában az informatikus könyvtárosok ismerik:

– a hazai és európai uniós könyvtári és információgazdasági stratégiákat, jogi szabályozásokat, intézményrendszereket, programokat;
– a hazai és nemzetközi dokumentumok és információk értékelésével, kiválasztásával, a gyűjteményszervezéssel, a formai és tartalmi feldolgozással, a keresőrendszerek működtetésével, fejlesztésével, valamint a szolgáltatások nyújtásával és tervezésével kapcsolatos alapelveket;
– az informatikai és infokommunikációs eszközök, módszerek, technikák alkalmazásának, hasznosításának lehetőségeit, a számítógépes információs rendszerek alkalmazásával, működtetésével, fejlesztésével, továbbá az elektronikus dokumentumok létrehozásával kapcsolatos alapelveket;
– a különböző tanulási források felhasználását;
– a feladataik ellátásához szükséges szervezési, marketing, kapcsolattartási és –építési, tervezési, projektvezetési, minőségfejlesztési, humán erőforrás fejlesztési alapfogalmakat, alapelveket.

Az alapfokozat birtokában az informatikus könyvtáros képes, illetve alkalmas:

– szakképzettségének megfelelő munkakör ellátására;
– az informatikus könyvtáros munkához szükséges szóbeli, írásbeli, idegen nyelvi, interperszonális és a felhasználókkal való kommunikációs, prezentációs, készségek elsajátítására, fejlesztésére;
– információk rendszerezésére és feldolgozására;
– idegen nyelven és a kommunikáció legújabb eszközeivel kommunikálni; információkat, érveket és elemzéseket szakmai és nem szakmai közönségnek bemutatni;
– az elsajátított problémamegoldó technikák hatékony alkalmazására;
– vizuális jelekkel, tipográfiai eszközökkel, ikonokkal tagolt szövegek, táblázatok, adatsorok, vizuális szövegek megértésére, értelmezésére.

A szakon végzettek rendelkeznek együttműködési készséggel, minőségtudattal, sikerorientáltsággal, saját tevékenységük kritikus értékelésének képességével, szolgáltatásorientáltsággal, alapvető pedagógiai és andragógiai készségekkel, egyéni döntéshozatalhoz és csoportmunkához szükséges képességgel, szervező- és kezdeményezőkészséggel.

8. A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök):

alapozó ismeretek: 18-25 kredit

kommunikációs készségfejlesztés, filozófia, szociológia, kutatásmódszertan, anyanyelvi képességfejlesztés, könyvtár- és információtudományi ismeretek, kommunikációelmélet alapjai, olvasásszociológia, -pedagógia, -pszichológia, informatikai alapismeretek, írás-, könyv-, sajtó- és könyvtártörténet;

szakmai törzsanyag: 5-105 kredit

formai feltárás, dokumentumleírás, osztályozási rendszerek, információkereső nyelvek, tartalmi feltárás, írás-, könyv-, sajtó- és könyvtártörténet; könyvtártan, könyvtári menedzsment alapjai, tájékoztatás, információforrások, információelmélet, adatbázis-építés és –kezelés, könyvtárgépesítés, információs rendszerek, hálózati ismeretek; pedagógiai, pszichológiai modul; szakmai gyakorlat;

differenciált szakmai ismeretek: 35-50 kredit

pl. elektronikus és digitális, EU információs, felsőoktatási könyvtári, gyermekkönyvtári, iskolai könyvtári, információ- és tudásmenedzsment, könyvtörténeti, közkönyvtári, különgyűjtemények, szakkönyvtári, tartalomszolgáltatás, weblapszerkesztő, -programozó szakirányokhoz tartozó speciális ismeretkörök.

9. Szakmai gyakorlat:

A szakmai gyakorlat könyvtárakban és információszolgáltató szervezetekben végzett gyakorlatot foglalja magában, kreditértéke 15 kredit.

10. Nyelvi követelmények:

Az alapfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert középfokú C típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges.