Darányi Sándor ajánlott szakdolgozati témái

1. Digitális bölcsészet/Néprajzi informatika
Népmesék szemantikai annotációja
Folklór szövegek sokváltozós elemzése

2. Információkeresés
Online adatbázis-szolgáltatók kínálatából egyéni tanulásra alkalmas tananyag kiválasztása

 

Hegyi Ádám ajánlott szakdolgozati témái

Szakdolgozat vezetését 18. századi művelődéstörténetből, könyvtári automatizálásból, svájci-magyar kapcsolatok történetéből és európai uniós témából vállalok. A lehetséges témák közül megadok néhány olyan címet, amelyeket szívesen elvállalok, de egyéni ötleteknek is örülök.

Javasolt témáim:

Patay Sámuel (1709-1795) református nemes és az egyházi cenzúra

Protestáns hallgatók a pesti (budai) egyetemen a 18. században

Protestáns diákok könyvbehozatala a királyi Magyarországra a 18. században

Protestáns könyv-mecenatúra a 18. században

Könyvrecenziók a 18. századi Magyarországon.

„…a’ kit a közönséges Magyar Újságokban is Protestáns Pápának, Dalai Lámának, Ledült Trojai Fa Lónak neveztek…” A nyomtatott információforrások szerepe a református egyház belső vitáiban az 1790-es években

Tiltott könyvek a 18-19. század fordulóján a pesti egyetemi könyvtárban

Református partikulák könyvtárai a 18. században

A református és evangélikus ágensek szerepe a protestánsok egyetemjárásában

Iskolai könyvtárak és a veszedelmes olvasmányok a 18. században

A magyar nyelvű folyóiratok szerepe a tiltott művek elterjedésében II. József, II. Lipót és I. Ferenc uralkodása alatt

Nyomtatott könyvekhez való hozzáférés (információszerzés, beszerzés, terjesztés) lehetőségei a 18-19. század fordulóján Szegeden

Protestáns lelkészek és nemesek olvasmányai a fogyasztói szokások szemszögéből a 18-19. századi Dél-Alföldön

„Romlottságnak kútfejei” Egy sikerkönyv használói a 18. században (Jean-Frédéric Ostervald nyomtatásban megjelent magyar nyelvű fordításai

„…megkivántatik az Istennek igaz esmerete…” elképzelések az ideális olvasóról a 18. századi magyar nyelvű református nyomtatott irodalomban

Alexovits Vazul szerepe a 18. század végi olvasási szokások kialakításában

Az olvasás tiltása és támogatása a 18. századi magyar nyelvű református kegyességi irodalomban (Dienes Dénes, Labádi Gergely és Debrecezni Attila alapján)

„Jakab, és Péter apostolok közönséges leveleinek világosítása” Szalai Pál szentesi református lelkész szerepe a református egyházi cenzúra kialakulásában

Pápay Sámuel magyar nyelvű irodalomtörténete és a vallási tolerancia

Tiltott könyvek terjesztői hálózata a magyar jakobinus mozgalomban (Benda Kálmán: A magyar jakobinusok iratai, Budapest, 1952-1957; Mályusz Elemér: Sándor Lipót iratai, Budapest, 1926; Domanovszky Sándor: József nádor iratai 1792-1804, Budapest, 1925)

Svájci közös katalógusok és a hungarica-kutatás

A külföldre induló magyarok „Svájc-képe” a 18. században

Keresztény egyházak uniója a korabeli nyomtatott propaganda tükrében (1697-1817)

Monok István ajánlott szakdolgozati témái

Magyar könyv-, könyvtár-, olvasmány-, illetve olvasástörténet a XV-XVIII. században. Előnyben az olyanok, amelyek helyismereti anyagot dolgoznak fel.

Továbbá követelmény:

 

Olyan konkrét téma, amelyről a hallgató a már létező szakirodalom teljességének áttekintése mellett újat tud mondani (valószínűtlen például, hogy az egyiptomi írásfajtákról szakdolgozzon valaki, vagy valami túlságosan elméleti témáról, amelyhez 20 év olvasottság kellene).

A szakdolgozó legalább a benyújtás előtt egy évvel adjon számot arról, hogy motivált az illető témában. A munka megkezdésekor állítson össze egy bibliográfiát, szóban mondja el, hogy hogyan kell egy könyvet használni, idézni (tartalmi és formai kérdések). Havonta adjon számot olvasmányairól, előre haladásáról.

A szakdolgozat témájában valamilyen idegen nyelvű szakirodalom ismerete kötelező.

 

Sándor Klára ajánlott szakdolgozati témái

Szakdolgozati témát a hallgató természetesen önállóan, saját érdeklődésének megfelelően választ mindazokat a témaköröket illetően, amelyek az általam oktatott tárgyakhoz tartoznak, beleértve a speciális kollégiumokat. Azaz: szakdolgozat témája lehet az órákon érintett kérdésekből bármi:

Kommunikációelmélet
- a 21. századi kommunikációs technikák hatása, mibenléte
- nyelv és hatalom összefüggései
- hálózott társadalom (és globalizáció)
- dzsender a médiában, a társadalmi nemi szerepek intézményesülése

Oktatáskutatás
- oktatásszociológiai, -pszichológiai, biblioterápiai vizsgálatok
- gyermekirodalom, olvasásnépszerűsítés
- "magaskultúra" és "popkultúra", szubkultúrák

Simon Melinda ajánlott szakdolgozati témái

18-20. századi könyvtár-, kiadás-, nyomdászat- és illusztrációtörténet

15-20. századi kiadói és nyomdászjelvények története, technikája és ikonográfiája

 

Z. Karvalics László ajánlott szakdolgozati témái

1. Tudós-inventáriumok

(A költők kritikai kiadásaira emlékeztető, teljeskörűségre törekvő online „emlékoldalak”: a művek digitalizált változatai, szekunder irodalom a szerzőről, bibliográfia, kéziratos anyag digitalizált közzététele, online filológiai felület nyitása, képek, idegen nyelvű összefoglalók, Wikipedia-szócikkek róla, stb.)

Hajnal István

Magyary Zoltán

Bakonyi Géza

Endrei Walter

Jánossy Ferenc

Kalmár László

Tardy Lajos

Balogh József

Istványi Géza

Kristó Gyula

Berta Árpád

Bogdán István

Hajdu Helga (német tudás szerencsés)

Charles Tolnay (Tolnay Károly) (olasz nyelvtudás szerencsés)

Domán Miklós (Nicholas Doman) (angol tudás szerencsés)

Angyal András (Andreas Angyal) (angol tudás szerencsés)

Helvey Tibor (Charles T. Helvey) (angol tudás szerencsés)

 

2. Könyv-és könyvtártörténettel kapcsolatos szakmai Weblap kialakítása

(virtuális kiállításhoz, honlaphoz, tudásportálhoz - anyaggyűjtés, feltöltés)

Libri catenati (leláncolt könyvek)

Könyvégetés

Könyvcenzúra, indexek

Pergamen és portolán

A könyv online komédiája (Ráth-Végh István „kollektív folytatása”)

Bibliobuszok, mozgó könyvtárak

Könyvtári stratégiák, könyvtár-és könyvpolitika

A Mundaneum és Paul Otlet életműve (francia tudás szerencsés)

Licklider és a Galaktikus Könyvtár (angol tudás szerencsés)

Vannevar Bush és a Memex (angol tudás szerencsés)

Alexandriai Könyvtár

Ókori könyvtárak

A nyilvános könyvtárak a 19.sz. elejéig

Magyar Gutenberg Oldal

Hess András oldal

Misztótfalusi Oldal

Információtörténelem Tudásportál

A magyar könyv-és könyvtártörténet online kronológiája

Magyar sajtó a koalíciós korszakban (1944-1948)

Szeged sajtótörténetéhez

Könyv-és könyvtárrégészet (új technológiai megoldások régi kéziratok olvashatóvá tételében)

Könyvespolc-történet

 

3. Információszervezéssel, információmenedzsment eszközökkel, könyvtári informatikai megoldásokkal kapcsolatos témák

Az Amazon.com mint a bibliográfiai feltárás nagyhatású eszköze

Hangoskönyvek (történet, használat, technológia, kilátások)

Információs környezeteket szimuláló laboratóriumok a világban

Adatsilók és cybertudomány: egy felemelkedő fontosságú terület

Az online szakfolyóirat-kiadás világa: szereplőtérkép, viták és harc a nyílt platformokért

A digitális könyvtárak fejlesztésének legfrissebb technológiai, politikai és szakmai kérdései

Technológiai kihívások és fejlemények az archiválásban

Információtorzulások anatómiája digitális környezetekben

Információszolgáltatások tudományos kutatások számára

Online olvasási szokások

 

4. Információtechnológia-történettel kapcsolatos kutatások (mint például….)

Íróeszköz-történet

Nyomdatörténet

Információs szakintézmények története

Információs specialisták története

(A sor korlátlanul folytatható)

 

5. Ismeretlen vagy alig ismert, jelentős szerzői életművek feltárása

Rudolf Schenda (csak erős német nyelvtudással) (Mesék, történetek, kultúra, kommunikáció)

Leonard Dudley (csak erős angoltudással) (Információ-és gazdaságtörténet metszéspontjai)

Henri Berr és az információtörténelem kezdetei (csak erős francia nyelvtudással)

Alberto Melucci (csak erős olasztudással) (Információ, kommunikáció, társadalom)

 

6. Kiadói szakirányosok számára

Teljes portré nagy kortárs külföldi és magyar kiadókról

Kiadó-és terjesztéstörténeti kutatások

Hachette-könyvek a pályaudvaron: egy innovatív terjesztési csatorna a 19.sz.végén (francia tudással)

A frankfurti könyvvásár (és története)

Szakosított könyvvásárok és nemzetközi könyvszakmai események

Legendás magyar könyvsorozatok, szerkesztők, kiadók

Könyvkiadás és terjesztés online

Plágiumtörténet

Amazon.com

Online antikváriumok a világban és Magyarországon

Alternatív kiadói és szerzői jogi megoldások/elképzelések története


Zvara Edina ajánlott szakdolgozati témái

16-18. századi bibliafordítóink és -kiadóink és azok egyéb tudományos tevékenysége

Nemzeti nyelvű bibliafordítások és -kiadások az újkori Európában

Egy, a korai újkorban népszerű kiadvány továbbélése a későbbi századokban (pl. Heltai Gáspár Bonfini fordításának, Pázmány Péter Kalauzának kiadásai a 16-19. században)

Kora újkori könyvjegyzékek átírása, elemzése

Egy adott személy könyvtárának, olvasmányműveltségének bemutatása

Egy adott intézmény könyvtárának bemutatása, elemzése

Szerzetesrendek művelődéstörténete a középkori és a kora újkori Magyarországon; egy adott rendház könyvtárának bemutatása, elemzése

Az olvasás története és annak ábrázolásai a kódexekben

Index librorum prohibitorum – tiltott könyvek a korai újkorban

A könyvhetek története, működése egy adott településen

Iskolai könyvtárak muzeális gyűjteményei

Könyvtárak és múzeumok az újkori Európában

... és egyéb, elsősorban könyv-, könyvtár-, nyomdászat- és művelődéstörténeti témák – megegyezés szerint.