Az államvizsgán a jelöltnek meg kell védenie szakdolgozatát, valamint a képzés során tanult témakörökből húz kettőt. Az adott témakörökből a bizottság előtt mutatja be tájékozottságát.

 Témakörök:

  • Művelődés- és könyvtártörténet
  • Olvasáskutatás
  • Kommunikációelmélet
  • Hagyományos és számítógépes dokumentumleírás
  • Hagyományos és számítógépes tartalmi feltárás
  • Tájékoztatás és információforrások
  • Információelmélet
  • Könyvtári gépesítés
  • Informatikai alapok
  • Adatbázis-építés, hálózati alkalmazások

 

Művelődés- és könyvtártörténet

1) Írás és olvasás a könyvnyomtatás koráig (olvasástörténet, kéziratos könyvelőállítási technológiák, könyvtörténet)

2) Út a könyvnyomtatáshoz (devotio moderna, eretnekségek, humanizmus, a könyvnyomtatás

3) Az európai könyv és olvasás a XV. századig

4) A középkori, kora újkori és újkori könyvtárak, típusok, konkrét példákkal, ezek története

5) A könyv és a nyomdászat a XV–XIX. századi Magyarországon és Európában

6) A 19-20. századi magyar nyomdászat, könyvkiadás és könyvkereskedelem

7) A magyarországi könyvtári struktúra és fontosabb intézményei napjainkban

 

Olvasáskutatás

8) Olvasászociológiai kutatások Magyarországon: módszerek, eredmények, tanulságok

9) A befogadás elméletei: szövegközpontú és olvasóközpontú megközelítések; magyar befogadásvizsgálatok

10) Magaskultúra, tömegkultúra, kanonizáció, szóbeliség és írásbeliség

 

Kommunikációelmélet

11) A kommunikáció szó értelmezése, kutatásának változatai

12) A gépi, állati és emberi kommunikáció különbségei

13) A jelentés rétegződése

14) A beszéd mint tett és szándék megvalósítása

15) A nyelvi manipuláció, nyelv és hatalom – A hálózott társadalom kommunikációja

 

Hagyományos és számítógépes dokumentumleírás

16) A bibliográfiai leírás adatcsoportjai, adatelemei. A leírás egyezményes jelei. A MARC szabvány ismertetése

17) A közös katalogizálás előnyei és hátrányai

 

Hagyományos és számítógépes tartalmi feltárás

18) A magyar könyvtárakban használt információkereső nyelvek bemutatása

19) Tárgyszórendszerek előnyei és hátrányai

20) Elektronikus és nyomtatott dokumentumok tartalmi feltárása

 

Tájékoztatás és információforrások

21) A Magyar Nemzeti Bibliográfia bemutatása

22) Ismertesse egy szabadon választott könyvtártípus tájékoztatási szolgáltatásait! Web 2.0 és a könyvtárak tájékoztató szolgáltatásai

 

Információelmélet

23) Az információ shannon-weaveri, fizikai és biológiai elméleteinek rövid bemutatása. Miért van szükség velük szemben önálló humán információtudományra?

24) A reprezentáció, az információ és rokon-fogalmaik. Információs ciklus, az információs tevékenységtípusok. A "negatív információ". Az információtechnológia meghatározása, tipológiája és fogalmi hálója

25) A jel fogalma, a jelek tudományának alapfogalmai, a jelentés és a megismerés problémája a társadalomtudományban

26) Az információközösség fogalma, néhány tipikus információközösség ill. információközösségi változás bemutatásával

 

Könyvtári gépesítés

27) Integrált könyvtári rendszerek (Fogalma, felosztásuk, története, általános jellemzők, egyes modulok.)

28) Z39.50 működési elvei, leírása

 

Informatikai alapok

29) Definiálja a kereskedelmi online információkereséssel kapcsolatos legfontosabb alapfogalmakat! (Felhasználó, közvetítő, online session, keresőkérdés, keresési stratégia, SDI, teljesség, pontosság)

30) Ismertesse egy tipikus kereskedelmi online információkeresés menetét!

31) Tipikusan milyen segédleteket használhatunk egy kereskedelmi online információkeresés során? Milyen tényezőkre kell figyelnünk, amikor a költségeket kalkuláljuk?

 

Adatbázis-építés, hálózati alkalmazások

32) Relációs adatbáziskezelés alapfogalmai, kapcsolódó definíciók: hálós/hierarchikus/relációs adatmodell, adat, információ, egyed, attribútum, adattípusok, mezőtulajdonság (unique, null) reláció, adatbázis, kulcs, index, DBMS, SQL, tranzakciókezelés

33) Relációs adatbáziskezelés alapfogalmai, kapcsolódó SQL utasítások: CREATE DATABASE/TABLE/VIEW/INDEX, DROP DATABASE/TABLE/VIEW/INDEX, ALTER TABLE/INDEX, INSERT INTO, UPDATE, DELETE, SELECT, COMMIT, ROLLBACK