Az elsőéves beiratkozáskor a Tanulmányi Osztályon minden hallgató átveszi az intézmény Tanulmányi Vizsgakalauzát (VADEMECUM).

A „könyvecske” több fejezetre tagolódik.

A köszöntőt és a bemutatkozást követően a kétszintű képzési rendszerről, ezen belül az alapképzésről olvashatunk. Részletesen tárgyalja, milyen feltételeket kell teljesíteniük a hallgatóknak, hogy megszerezhessék a diplomát. Az ismertetést követően táblázat foglalja össze a kar által indított alapszakokat, és a mellettük oktatott szakirányokat, specializációkat, minor képzéseket.

A szakok és szakirányok leírásait csak elektronikus formában érhetjük el, ezeket a nyomtatott változat már nem tartalmazza. Az alapszakos tájékoztatót követően a mesterszakos tudnivalókkal ismerkedhetünk meg.

A Szegedi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzatát a 9. fejezet tartalmazza. Ez a szabályzat az egyetem minden karára vonatkozik, egységesítve és keretbe foglalva a Szegedi Tudományegyetem képzési rendjét. A magyar oktatási törvényekkel összhangban rendelkezik az intézményben tanulmányokat folytató hallgatókra, és magára az intézményre vonatkozó szabályokról. Tisztázza a hallgatói jogviszony fogalmát, annak szüneteltetési feltételeit, az elbocsátásra vonatkozó szabályokat. Tartalmazza a vizsgáztatás rendjét, és mindazokat a kedvezményeket, amelyeket igénybe vehetnek a hallgatók. Szabályozza a tanulmányi kötelezettségek alóli felmentések, és az intézményben végzett kreditek beszámításának feltételeit. Ismerteti a tanulmányi ügyekben eljáró testületek jogkörét, feladatait. Rendelkezik a tanulmányi eredmény kiszámításának módjáról, a végbizonyítvány megszerzésének feltételeiről, a záróvizsga szabályairól, illetve a diploma kibocsátásának feltételeiről. Az egyetemi vizsgaszabályzat keretszabályzat, nem tér ki minden részletre, csupán az irányokat jelöli meg, lehetőséget adva ezzel az egyes karoknak önálló, speciális igényeket is magába foglaló szabályok megfogalmazására. Ám a kari szabályzatok soha nem lehetnek az egyetemi vizsgaszabályzattal ellentétes értelműek.

A Tanulmányi Vizsgakalauz harmadik része a kar tanulmányi ügyrendjét foglalja magába. Az egyetem vizsgaszabályzatára visszautaló felépítésben rendelkezik a karra vonatkozó speciális kérdésekben, pontjaira lebontva és kiegészítve azt.

A teljes szabályzat itt érhető el: http://www.u-szeged.hu/egyetem/szabalyzatok