szakmai gyakorlat
a szakmai gyakorlat beosztása, követelményei, gyakorlóhelyek
nézzük meg
szakdolgozat
szakdolgozati témák, témavezető fölkérése, követelmények
bővebben
záróvizsga
jelentkezés záróvizsgára, tételek, a záróvizsga menete, követelmények
hogyan zajlik?
mentorálás
a tanulási nehézségek, személyes problémák, mentori órák
miben segít?
kék oldalak
könyvtárinformatikai és könyvtári fogalomtár, szakmai szervezetek
ez mi ez?

Az itt található fölsorolást korábbi hallgatóink állították össze – egyfajta ajándék ez a mostani hallgatóknak az Alumnitól. Mostani hallgatóink persze bővíthetik, módosíthatják, kiegészíthetik!

A könyvtárak közötti együttműködés nagyon fontos feladat. Ez nem csak lehetőség, hanem kötelesség is, amit már az 1997-es törvény is megfogalmaz. A nyilvános könyvtárak egyik alapfeladata, hogy biztosítsa más könyvtárak állományának és szolgáltatásának elérését, illetve vegyen részt a dokumentum- és információcserében, továbbá a fölöspéldány-szolgáltatásban, a határontúli és nemzetiségi könyvtári ellátásban.

 

Könyvtári Intézet

A Könyvtári Intézet a könyvtárak, a könyvtári rendszer, a könyvtárosoknak nyújtandó szolgáltatások, stratégiai fejlesztések, könyvtári kutatások központi intézménye. Szakmai hátteret, erőforrást biztosít a kulturális kormányzat ágazati irányítási szerepkörének ellátásához. A Könyvtári Intézet szakmai szolgáltatásokat nyújt a könyvtárak és a könyvtári rendszer számára, gyűjti, feltárja és számos formában szolgáltatja a könyvtári ismereteket, szakirodalmat. A könyvtári rendszer tagjait nyilvántartó adatbázisokat épít. Gondozza a könyvtári statisztikát. Támogatja a minőségelvű működést, a könyvtári eljárások szabályozását. Útmutatókat, tájékoztatókat, képzési tananyagokat tesz közzé. Kiemelkedő tevékenysége a könyvtári dolgozók kompetenciáinak fejlesztése, képzéseket, továbbképzéseket szervez. Szakmai és képzési támogatást nyújt a Kárpát-medence magyar könyvtárosai számára. Módszertani munkájának alapja a kutatás, az elemzés, a trendfigyelés. Pilot és egyéb központi projektek megvalósítója. Számos hazai és nemzetközi program együttműködő partnere. 

MKE

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) 1935 óta létező országos szervezet, amely a könyvtárosokat és az információs tevékenységet végző szakembereket, illetve intézményeket tömöríti magába. Az egyesület egyik fő célja, hogy hozzájáruljon az együttműködéshez a könyvtárak és a szakinformációs intézmények között, illetve az egyesület is együttműködésre törekszik szakmai és más szervezetekkel, legyenek azok akár belföldön vagy külföldön, legyenek akár nemzetiek vagy nemzetköziek. Nagy hangsúlyt helyeznek arra is, hogy kapcsolatokat ápoljanak a határon túli magyar könyvtáros szervezetekkel, szakmai konferenciákon megismerjék a határon túli könyvtárak helyzetét, ha szükséges, segítsenek fejlődésükben. Az MKE – különösen a rendszerváltás után – törekedett arra, hogy felvegye a kapcsolatot határon túli könyvtárakkal és szakmai szervezetekkel. A szomszédos országokban szervezett konferenciák során a hazai résztvevők többek között megtekinthették az adott terület kiemelkedő magyar gyűjteményeit, közös olvasásszociológiai felmérések elvégzésének eredményeként megismerték a határon túli magyarság olvasási szokásait, illetve több hazai könyvtár állományának egy részének felajánlásával járul hozzá egy-egy könyvtári gyűjtemény gyarapításához. Ilyen jellegű segítségnek köszönhetően jött létre a Romániai Magyar Demokrata Szövetség Könyvtára is.

IKSZ

Az Informatikai és Könyvtári Szövetség (IKSZ) is támogatja a könyvtárak közötti együttműködést, illetve ő is együttműködik a célok elérése érdekében más könyvtári szervezetekkel. AZ IKSZ jelmondata: Könyvtárak összefogása a társadalomért. Jelmondatukat mi sem támasztja alá jobban annál, hogy olyan országos rendezvényeket szerveznek, amelyeknek célja, hogy a társadalom minden tagja megismerje az internet világát és a könyvtárak szolgáltatásait. Ilyen rendezvények például az Internet Fiesta és az Országos Könyvtári Napok. Szeretnék, ha az emberek tudomást szereznének az új lehetőségekről, fejlesztésekről, hasznos és érdekes információkat tudnának meg a világhálóról.

EKE

Az Egyházi Könyvtárak Egyesülése (EKE) 1994-ben jött létre azzal a céllal, hogy biztosítsák az egyházi könyvtárosok közötti kapcsolattartást és információáramlást, valamint hogy az évente megrendezett szakmai konferencián a felmerülő problémákat megvitassák, és közösen megoldást találjanak. Az EKE tagjai közé különböző felekezetű könyvtárak tartoznak: katolikus, evangélikus, református, ortodox, unitárius és izraelita. Az egyesület nemcsak az egyházi könyvtárak közötti együttműködést segíti elő, hanem kapcsolatban áll más szakmai szervezetekkel, mint például a Magyar Könyvtárosok Egyesületével (MKE), az Informatikai és Könyvtári Szövetséggel (IKSZ), a Nemzeti Kulturális Alapprogrammal (NKA), illetve külföldön a Katolikus Teológiai Könyvtárak Munkaközösségével (AKThB=Arbeitsgemeinschaft Katholisch-Theologischer Bibliotheken) és az Európai Teológiai Könyvtárakat összefogó szervezettel (BETH=Bibliotheques Européennes de Théologie). Az EKE levelezőlistáját 2002-ben hozták létre, ahol könnyen és gyorsan áramolhat az információ a könyvtárosok között. Ez a lista nem nyilvános, vagyis csak az egyházi könyvtárosok férhetnek hozzá. A honlapjuk pedig 2003-ban készült el, amelyen elérhető a Theca és a PELE adatbázis.

  • A Theca tulajdonképpen az egyházi könyvtárak közös katalógusa, amelyen keresztül jelenleg kilenc egyházi gyűjteményben lehet keresni.
  • A PELE az Egyházi Könyvtárak Egyesülésének Periodika Lelőhelye, vagyis folyóirat adatbázis. Ez a szegedi Gál Ferenc Egyetem Könyvtárának irányítása alatt működik, és azzal a céllal jött létre, hogy megtudják, hogy a magyarországi egyházi könyvtárakban milyen magyar és idegen nyelvű folyóiratok találhatók meg. Jelenleg hét egyházi könyvtár folyóirat állományát lehet megtekinteni az adatbázisban. A PELE használata megkönnyíti a könyvtárosok számára például a tartalomjegyzék szolgáltatást vagy a fénymásolat kérését.

KTE

A Könyvtárostanárok Egyesülete (KTE) az iskolai könyvtárosok számára létrejött szervezet, amelynek egyik alapvető célja, hogy hozzájáruljon a közoktatás és a pedagógusképzés intézményei közti együttműködéshez, illetve hogy kapcsolatokat építsen ki könyvtári és pedagógiai egyesületekkel. A KTE tagjai közti kommunikáció, tapasztalatcsere, segítségkérés és –nyújtás oldala a KLF, vagyis a Könyvtárostanárok Levelező Fóruma. Az Iskolai Könyvtárosok Nemzetközi Szervezete (International Association of School Librarianship) 1999-ben hirdette meg az Iskolai Könyvtári Világnap elnevezésű programot, melynek célja, hogy az iskolai könyvtárak fontos szerepére hívják fel a figyelmet, illetve hogy az egyes intézményekben folyó könyvtári munka a nemzetközi együttműködés által minél sikeresebb és eredményesebb legyen. Magyarország 2002-ben csatlakozott a világnaphoz akkor még csak egyetlen résztvevővel, ez egy debreceni általános iskola könyvtára volt,  2010-ben viszont már 13 hazai (két budapesti és kaposvári, valamint egy-egy debreceni, szombathelyi, szegedi, nagykanizsai, hatvani, letenyei, kadarkúti, gyöngyösi és miskolci) és egy határon túli (csíkszeredai) oktatási intézmény könyvtára regisztrálta a honlapon magát a világnaphoz csatlakozóként. Az Iskolai Könyvtári Világnap minden évben október hónap negyedik hétfőjén kerül megrendezésre. Az esemény kinőtte a világnapi keretet, és 2008 óta az Iskolai Könyvtárak Nemzetközi Hónapjáról beszélhetünk.

NIIF

A Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program (NIIF) 1986-ban jött létre akkor még Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program (IIF) néven azzal a céllal, hogy a hazai kutatói, felsőoktatási és közgyűjteményi intézmények számára egy integrált, országos számítógép-hálózati infrastruktúrát hozzon létre, ezt fejlessze és működtesse. A program irányítását a NIIF Intézet látta el. Az NIIF helyét a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ) vette át. A szervezet az Innovációs és Technológiai Minisztérium irányítása alatt a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségről szóló 268/2010. (XII. 3.) kormányrendeletben meghatározottak alapján végzi tevékenységét. A KIFÜ tevékenysége két nagy területre bontható:

  • uniós és hazai forrásból megvalósuló informatikai projektek vezetési, minőségbiztosítási feladatainak ellátása, a projektek előkészítésétől a megvalósításán keresztül azok lezárásáig,
  • informatikai infrastruktúra fejlesztése és üzemeltetése, valamint arra épülő szolgáltatások nyújtása a hazai közoktatási, felsőoktatási, kutatási intézmények, közgyűjtemények számára.

Hungarnet

A Hungarnet Egyesület céljai többek között, hogy segítse a NIIF infrastruktúráját és hálózati szolgáltatásainak fejlesztését, támogatja és lépéseket tesz annak érdekében, hogy a kutatószolgálatok információszolgáltatásának színvonala megfelelő legyen, fontosnak tartja a hálózati technológiák alkalmazását és fejlesztését, illetve kapcsolatokat ápol olyan nemzetközi szervezetekkel, amelyeknek ugyanez vagy hasonló a céljuk. Így a NIIF is a Hungarnettel együttműködve komoly külföldi kapcsolatokra tehetett szert.

 

A könyvtárosokat összekötő fórumok 

Az egyik legismertebb könyvtári levelezőlista a Katalist, amely a könyvtári és könyvtár-informatikai témák listája, amelyre bárki feliratkozhat. A Katalist több funkciót tölt be: információforrás, elősegíti a tájékozódást és tájékoztatást, olykor pedig vitafórummá válik. Az üzeneteket olvashatjuk saját e-mailfiókunkban, ha föliratkozunk a hírlevélre, vagy a Katalist-Feed nevű oldalon, amely blog formában tárolja a híreket. A témák nagyon sokszínűek: előfordulnak a könyvtári munkával kapcsolatos kérdések és válaszok, információkérés, információadás az újdonságokról, változásokról, meghívás rendezvényekre, kiállításokra, könyvbemutatókra, továbbképzésekre való figyelemfelhívás, könyvtárközi kérések, a Könyvtári Intézet fölöspéldányai, ajánlók, könyvtári állást keres/kínál típusú hirdetések, és még sok más egyéb. Akadnak olyan levelek, amelyek több napra témául szolgálnak a lista tagjainak, ekkor a Katalist egyfajta vitafórumként működik.

Az IFLA-HUN egy magyar–angol nyelvű nemzetközi könyvtáros levelezőlista. Létrejöttében szerepe volt annak, hogy a Magyar Könyvtárosok Egyesületének célja többek között, hogy együttműködésre törekedjen a határon túli magyar könyvtárosokkal, könyvtári szervezetekkel. Az már az elnevezéséből is látszik, hogy az IFLA támogatásával jött létre ez a lista, amely elsősorban Magyarország és a szomszédos országok magyar könyvtárosainak szól, illetve az Európában és a világon bárhol élő magyarok és magyarul értők számára. Az IFLA-HUN célja, hogy a könyvtárosok és az információs szakemberek által terjesszék a magyar kultúrát a világban.

A KIT (Könyvtár, Információ, Társadalom) hírlevele heti rendszerességgel (nyáron kéthetente) megjelenő elektronikus formájú hírlevél. A KIT azzal a céllal jött létre, hogy a könyvtárosok és az információs emberek közti kommunikációhoz hozzájáruljon, csökkentse a köztük és egyéb szakmák közti határokat, illetve hogy újdonságokra hívja fel a figyelmet. A hírlevél 2002-es indulása óta több mint tizenkétezer hír jelent meg az oldalon, amelyek archiválva megtalálhatók a honlapon, illetve az Elektronikus Periodika Archívumban (EPA – www.epa.oszk.hu) is.

Hasznos információkat gyűjt a könyvtárak működéséről, friss híreket és könyvajánlókat is közöl a Könyvtári Intézet honlapja.

A NIIF, a Hungarnet és a Magyar Internet Társaság, valamint a fogadó intézmény közös szervezésében tartják a Networkshop konferenciákat. Az első konferencia 1992-ben került megrendezésre – azóta évente megrendezik, és mindig más város ad otthont a rendezvénynek -  melynek célja, hogy a résztvevők (kutatók, fejlesztők, gyártók, szolgáltatók, felhasználók) az előadások során megismerjék a hálózatokkal és hálózati alkalmazásokkal kapcsolatos legfrissebb eredményeket hazai és nemzetközi vonatkozásban egyaránt, az ezeket érintő tapasztalataikat, véleményeiket megosszák egymással.